OTR
Date
<
February 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:10
Lepsza po owa
Julia dowiaduje si e Aleks i Weronika staraj si o dziecko. Dziewczyna ma pretensje do matki która nie powiedzia a jej o swoich planach. Weronika wyci ga pochopne wnioski
00:40
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00

Al chemik
Kuchnia dela Pizzo. W tym spotkaniu Królowa Kalina przeprowadza reformy w swoim królestwie. Mirmi i Bart omiej zak adaj zespó hip hopowy E Mc2. Alchemik poznaje nadwornego kucharza Cary ego Dela Pizzo. Okazuje si e gotowanie ma bardzo du o wspólnego z chemi i nauk
01:15

Baw si s owami
Kazimierz Prószy ski. W tym odcinku: Wujek Ignacy opowiada Tomkowi i Micha owi o wynalazkach Kazimierza Prószy skiego. S ownictwo: dzieci poznaj jakie s rodzaje filmów oraz konstrukcj gramatyczn film o...
01:30

Baw si s owami
On wynalaz ona wynalaz a. W odcinku: Smok przypomina kim by Kazimierz Prószy ski. Dzieci ucz si odmiany czasowników w czasie przesz ym w rodzaju m ski i e skim liczby pojedynczej
01:40

Nauka literek z u u
Literka Z. Program dla najm odszych widzów w którym u u wraz ze swoj literkow kuleczk pomo e dzieciom nauczy si alfabetu
01:45

Alert Covid
Epidemia COVID 19 w Europie trwa ju prawie rok. Po kilku miesi cach wzgl dnego spokoju wirus zaatakowa ponownie. Zagra a zdrowiu i yciu obywateli zagra a te gospodarkom wielu pa stw. Koronawirus uznawany jest za najwi ksze wyzwanie dla ludzko ci w pierwszych dwóch dekadach XXI wieku
02:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:30

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:34

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:40

Paradoks
Paluch. Joanna zajmuje si spraw w której zapad prawomocny wyrok. Na dzia kach zosta zamordowany jeden z pijaczków. Jego kolega przyzna si do winy i zosta skazany na 15 lat wi zienia. Podczas odsiadywania wyroku lekarka przeprowadzi a hipnoz wi nia a wynik jest co najmniej zastanawiaj cy. Joanna odkrywa te brak kluczowego zeznania. Spraw prowadzi prokurator Mali ski który teraz jest medialn gwiazd . Sprawa robi si powa na naczelnik stawia na nogi ca y wydzia i przekazuje jej prowadzenie... M odemu. Joanna przypadkiem odkrywa e M ody ledzi nie tylko Waldemara ale tak e j . Atmosfera mi dzy nimi si och adza. W dodatku znów pojawia si Waldemar. Tym razem przeprasza za swoje zachowanie. Joanna jest troch zdezorientowana. Tymczasem Zieli ski szef Joanny chwali j za dotychczasow prac . Serial kryminalno sensacyjny
03:25

Barwy szcz cia
Odc. 2340Ewa wraca po mierci ojca do szko y ca y czas wspierana przez Aleksa El biet oraz Chowa skiego. ukasz próbuje za to poradzi sobie z problemami finansowymi i prosi w ko cu o pomoc Bruna. Tymczasem Oliwka wi tuje z przyjació mi otwarcie swojego gabinetu w hotelu Sta skich. Justin wykorzystuje okazj by zbli y si do Jowity. Serial obyczajowy
03:55

Instynkt
Diabelskie sztuczki. Do sto ecznej komendy trafia nowa policjantka Anna Oster która ma wspó pracowa z podkomisarzem Krzysztofem Tarkowskim dotychczasow gwiazd wydzia u dochodzeniowo ledczego. Anna zajmuje miejsce Oli Lewickiej która zostaje przeniesiona do biura prasowego komendy. Pani komisarz Oster prosto z poci gu z parasolk i baga em trafia na miejsce zbrodni wywo uj c u nowych kolegów po fachu drwi cy u miech. Ale rzednie im mina kiedy nowa partnerka Tarkowskiego obdarzona niezwyk intuicj od razu odkrywa wa ne dowody w prowadzonym ledztwie w sprawie samobójstwa znanego profesora. Przed wieloma laty jego córka zgin aw tajemniczych okoliczno ciach. Sprawca morderstwa do dzi przebywa na wolno ci. mier profesora stanie si nieoczekiwanie punktem wyj cia do nierozwi zanej zagadki kryminalnej sprzed lat. Serial kryminalny
04:45

A wiara przetrwa a
05:10

Cafe piosenka
Szymon Wydra. Go ciem programu jest Szymon Wydra
05:40

Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
05:50

Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny sk adaj cy si z reporta u szeroko ukazuj cego najwa niejsze lub najbardziej kontrowersyjne wydarzenia oraz z kilku felietonów. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polaków na Litwie. B d równie si gali do historii i tradycji by przypomnie wa ne dla ka dego Polaka miejsca postacie i wydarzenia jak te relacje z Litwinami i stosunek w adz oraz osób prywatnych do zabytków i pami tek polskiej kultury
TVPOLONIA
06:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:45

Alert Covid
Epidemia COVID 19 w Europie trwa ju prawie rok. Po kilku miesi cach wzgl dnego spokoju wirus zaatakowa ponownie. Zagra a zdrowiu i yciu obywateli zagra a te gospodarkom wielu pa stw. Koronawirus uznawany jest za najwi ksze wyzwanie dla ludzko ci w pierwszych dwóch dekadach XXI wieku
07:05

Le niczwka
Artur i Edyta sp dzaj noc w domu Krawczyka. Rano prawnik sugeruje kobiecie e zas u y a na co lepszegoni ma e stwo z Marcinem. Gdy Edyta i Artur oddaj si mi osnym igraszkom Marcin ma powa ny wypadek. Smiersz napada na Bogdana i próbuje dowiedzie si od m czyzny gdzie jest skarb. W domu Ruszczyców Katarzyna z córkami szykuj dla Maryny przyj cie imieninowe. Zaczynaj schodzi si go cie a solenizantki nadal nie ma. Katarzyna u wiadamia sobie e od znikni cia siostry min o ju par godzin
07:30

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:40

Panorama
G ówny program informacyjny telewizyjnej Dwójki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia z kraju i ze wiata
10:50

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:20

Przepis dnia
Szefowie kuchni pokazuj jak w prosty sposób przygotowa oryginalne i pyszne dania. Prezentowane pomys y mog zainspirowa widzów do tworzenia ciekawych da które nawet amator mo e przygotowa we w asnej kuchni. W ka dym odcinku prowadz cy przyrz dzaj jedn potraw dziel si do wiadczeniem i zdradzaj sekrety pomocne w osi gni ciu kulinarnego sukcesu
11:30

Na sygnale
Mama na mieciarce. Mi dzy Wiktorem i Ann trwaj ciche dni . Zauwa aj to w ko cu ich koledzy. Doktor Reiter jedzie na wezwanie do nastolatki która skar y si na silny ból brzucha. Doktor Góra musi z kolei uratowa rowerzystk która wpad a pod auto. Tymczasem Basia coraz bardziej martwi si o Adama. Jest przekonana e o rodek do którego trafi to zwyk a sekta. A podczas kolejnej akcji ratowniczka poznaje sympatycznego policjanta Szymona. Ten zaprasza j na kaw . Serial fabularyzowany 23 min Polska 2021Re yseria: Sara Bustamante DrozdekScenariusz: Magdalena MillingenZdj cia: Wojciech OleksiejukAktorzy: Edyta Be za Kamil Wodka Wojciech Zygmunt Iga Górecka Tomasz Pi tkowski Lea Oleksiak Wojciech Kuli ski Dariusz Wieteska Monika Mazur Chrapusta Anna Wysocka Jaworska Justyna Sieniawska Natalia Rewie ska Konrad Darocha Mariusz Krzemi ski
TVPOLONIA
12:00

Ktr dy po sztuk
Henryk Siemiradzki. Pochodnie Nerona Henryka Siemiradzkiego to obraz opatrzony pierwszym numerem w kolekcji Muzeum Narodowegow Krakowie. To gigantyczne p ótno przedstawia okrutne widowisko rze chrze cijan które Neron kaza przygotowa jako rozrywk dla swoich poddanych. Rzymianie ucztowali patrz c na p on cych ludzi. O znaczeniu tej scenyi powodach dla których malarz zdecydowa si na ten temat opowie Dominika Sarkowicz
12:15

Co niesie dzie
Co niesie dzie to poranny program TVP Regionalna a w nim najaktualniejsze i najciekawsze informacje ze wszystkich regionów kraju oraz zapowiedzi najwa niejszych wydarze które odb d si w ci gu dnia. W programie m.in.: materia y reporterskie czenia na ywo z reporterami z o rodków regionalnych TVP rozmowy z go mi bohaterami wydarze wiadkami oraz komentatorami zapowiedzi materia ów interwencyjnych przegl d regionalnych i ogólnopolskich portali internetowych najciekawsze artyku y i wydarzenia z polskich mediów. Co niesie dzie wyró nia si na tle innych programów informacyjnych prezentuje zdecydowanie wi cej informacji wa nych dla regionów i lokalnych spo eczno ci. Cho przedstawiane tematy z pewno ci zainteresuj widzów w ca ej Polsce. Program ze studia w Szczecinie prowadz dziennikarze znani z anten regionalnych
12:30

M jak mi o
Lucjan i Barbara Mostowiakowie wychowali czworo dzieci: Mari Mart Marka i Ma gorzat . Najstarsza Maria z zawodu piel gniarka wyjecha a z Grabiny do Gródka i z m em doczeka a si synów Piotra i Paw a. Jej siostra Marta sko czy a studia prawnicze i zamieszka a w Warszawie. Marek i Ma gosia przysparzaj cy rodzicom wi cej zmartwie ni starsze rodze stwo równie podj li starania o u o enie sobie ycia. Serial przedstawia rozterki bohaterów ich codzienno poszukiwanie mi o ci problemy oraz zmagania z przeciwno ciami losu
13:20

Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny sk adaj cy si z reporta u szeroko ukazuj cego najwa niejsze lub najbardziej kontrowersyjne wydarzenia oraz z kilku felietonów. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polaków na Litwie. B d równie si gali do historii i tradycji by przypomnie wa ne dla ka dego Polaka miejsca postacie i wydarzenia jak te relacje z Litwinami i stosunek w adz oraz osób prywatnych do zabytków i pami tek polskiej kultury
13:40

Tego si nie wytnie
Tego si nie wytnie to talk show jakiego nie by o w polskiej telewizji od wielu lat. Go cie z najwy szej pó ki najwa niejsze wydarzenia kulturalne kontrowersyjne tematy i co tydzie wyst py gwiazd. Do tego przegl d aktualnych wydarze . Nie zabraknie muzyki filmu teatru literatury i satyry. Rozrywka na poziomie i ciekawe opinie. Krótko mówi c: pe na kultura Program poprowadzi Mariusz Cie lik a towarzyszy mu b dzie para komentatorów: dr Justyna Melonowska oraz ukasz Adamski
15:00

Kasta
Jeden za du o. Serial paradokumentalny Re yseria: Marcin Soboci skiW a ciciel rodzinnej firmy budowlanej na skraju upad o ci wygrywa przetarg na du inwestycj . Nieoczekiwanie przetarg zostaje uniewa niony a inwestycj przejmuje konkurencja
15:30

Kuchnia Jagiellonw
Siostry na tronach Europy czyli kuchnia Jagiellonek. W tym odcinku prowadz cy ukasz Modelski przygotowuje dwie potrawy: kap ona w winie muszkato owym oraz sos zwany bia szalsz . Przepisy pochodz z korespondencji sióstr Jagiellonek
16:00

Mi dzy wierszami
Program ma na celu przybli enie ycia literackiego i artystycznego w ró nych regionach Polski w przesz o ci oraz obecnie. B dzie mowa nie tylko o du ych miastach ale te o miasteczkach wsiach i osadach Rzeczypospolitej oraz o rodkach polonijnych na Kresach i poza Europ . Ka dy odcinek b dzie po wi cony jednemu autorowi lub grupie artystycznej zjawisku miejscu które odgrywa o albo odgrywa istotn rol w polskiej kulturze. Program skupia si wy cznie na literaturze polskiej
16:25

Bolek i Lolek w rd grnikw
Pasowanie na górnika. Bolek i Lolek uczestnicz w uroczysto ci pasowania na górników uczniów szko y górniczej dzi ki czemu poznaj stare l skie obrz dy i zwyczaje
16:35

Bolek i Lolek w rd grnikw
W starej kopalni. Bolek i Lolek zwiedzaj star kopalni w której spotykaj postaci z górniczych legend. W czasie tej wyprawy gubi si Lolek ale wszystko ko czy si dobrze i zadowoleni ch opcy razem opuszczaj kopalni
16:45

Reksio
Reksio gospodarz. Realizowana od 1967 r. seria przygód ma ego aciatego pieska mieszka ca wiejskiego podwórka. W tym odcinku zobaczymy jak przygod mia Reksio z leniwym kotem i myszami
17:00

Lepsza po owa
Julia sp dza weekend u ojca. Jest zazdrosna o Zosi . Borys ma nadziej e dziewczyna zmieni zdanie gdy sp dzi z jego now partnerk troch czasu. Tymczasem Kamil my li o wyje dzie do Norwegii
17:30

Dziennik regionw
G ówny program informacyjny podsumowanie wydarze mijaj cego dnia i zapowied najwa niejszych tematów dnia nast pnego
17:50

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20

Stacja innowacja
Polacy coraz mielej podejmuj próby zaistnienia na wiatowym rynku technologii co cz sto owocuje spektakularnym sukcesem. O polskie technologie od lat zabiegaj zagraniczne koncerny. Sukcesy te udowadniaj e stereotypem jest przekonanie jakoby polskie produkty by y ma o innowacyjne i gorsze od zachodnich. Program Stacja innowacja przedstawia polskich wynalazców pracuj cych na uczelniach w firmach i instytucjach badawczych. Ich wynalazki podbijaj wiatowe rynki wp ywaj c na ycie ludzi poprawiaj c je i udoskonalaj c
18:35

Mwimy po polsku
Jak dobrze zapyta o godzin. J zykoznawca dr Grzegorz dziebe ko przyjmuje w swoim gabinecie cudzoziemców przebywaj cych w Polsce. Udziela im krótkich lekcji j zyka polskiego
18:50

Na sygnale
Mama na mieciarce. Mi dzy Wiktorem i Ann trwaj ciche dni . Zauwa aj to w ko cu ich koledzy. Doktor Reiter jedzie na wezwanie do nastolatki która skar y si na silny ból brzucha. Doktor Góra musi z kolei uratowa rowerzystk która wpad a pod auto. Tymczasem Basia coraz bardziej martwi si o Adama. Jest przekonana e o rodek do którego trafi to zwyk a sekta. A podczas kolejnej akcji ratowniczka poznaje sympatycznego policjanta Szymona. Ten zaprasza j na kaw . Serial fabularyzowany 23 min Polska 2021Re yseria: Sara Bustamante DrozdekScenariusz: Magdalena MillingenZdj cia: Wojciech OleksiejukAktorzy: Edyta Be za Kamil Wodka Wojciech Zygmunt Iga Górecka Tomasz Pi tkowski Lea Oleksiak Wojciech Kuli ski Dariusz Wieteska Monika Mazur Chrapusta Anna Wysocka Jaworska Justyna Sieniawska Natalia Rewie ska Konrad Darocha Mariusz Krzemi ski
19:20

Przystanek Ameryka
Cykl po wi cony Polonii w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Autorzy reporta y podró uj po USA szukaj c ladów polsko ci. Przedstawiaj wydarzenia i postaci historyczne wa ne dla Polski i Stanów Zjednoczonych oraz poruszaj interesuj ce bie ce tematy zwi zane z tymi krajami
19:40

Alarm
Program przedstawia interwencje i ledztwa dziennikarskie. Poruszane b d sprawy wa ne i ciekawe które dotychczas cz sto by y ukrywane przed opini publiczn . Na antenie pojawi si tak e historie interesuj cych cho cz sto nieznanych ludzi. Reporterzy Alarmu s wsz dzie tam gdzie ludziom potrzebna jest pomoc. Zapraszaj oni widzów do wspó pracy i udzia u w tworzeniu programu
TVPOLONIA
20:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
20:30

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:40

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45

Na dobre i na z e
Nie znam ci jeszcze... ale ju ci kocham. Gloria ma nowego pacjenta u którego podejrzewa uzale nienie od rodków przeciwbólowych. Bart próbuje pomóc aktorowi który ma ataki padaczki objawiaj ce si w bardzo nietypowy sposób. Na porodówk trafia Dominika na trzy tygodnie przed wyznaczonym terminem. Kolejn pacjentk doktora Homolki zostaje s ynna fotografka Roma. Jej najwi kszym yciowym marzeniem jestdziecko. Serial obyczajowy
21:40

The Voice of Poland
Bitwa. 10. edycja popularnego programu muzycznego. Uczestnicy rywalizuj w kilku etapach. Trenerzy konstruuj dru yny z o one z osób które w fazie przes ucha zachwyc ich swoim g osem. Nagrod dla zwyci zcy jest mi dzynarodowy kontrakt p ytowy. W roli trenerów i jury wyst puj : Baron i Tomson Micha Szpak Margaret i Kamil Bednarek. Dziesi t edycj programu poprowadz Marcelina Zawadzka Tomasz Kammel i Maciej Musia . W odcinkach nadawanych na ywo wspó prowadz cym b dzie Adam Zdrójkowski
23:55

Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
Activate Live-Chat