OTR
Date
<
February 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:10
Lepsza po owa
Julia sp dza weekend u ojca. Jest zazdrosna o Zosi . Borys ma nadziej e dziewczyna zmieni zdanie gdy sp dzi z jego now partnerk troch czasu. Tymczasem Kamil my li o wyje dzie do Norwegii
00:40
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00
Bolek i Lolek w rd grnikw
Pasowanie na górnika. Bolek i Lolek uczestnicz w uroczysto ci pasowania na górników uczniów szko y górniczej dzi ki czemu poznaj stare l skie obrz dy i zwyczaje
01:10
Bolek i Lolek w rd grnikw
W starej kopalni. Bolek i Lolek zwiedzaj star kopalni w której spotykaj postaci z górniczych legend. W czasie tej wyprawy gubi si Lolek ale wszystko ko czy si dobrze i zadowoleni ch opcy razem opuszczaj kopalni
01:20
Reksio
Reksio gospodarz. Realizowana od 1967 r. seria przygód ma ego aciatego pieska mieszka ca wiejskiego podwórka. W tym odcinku zobaczymy jak przygod mia Reksio z leniwym kotem i myszami
01:30
Reksio
Reksio i jamnik. Realizowana od 1967 r. seria przygód ma ego aciatego pieska mieszka ca wiejskiego podwórka. W tym odcinku Reksio zaprzyja nia si z jamnikiem. Lis podkrada si do kurnika i kradnie kur . Jamnik bohatersko walczy z lisem i ratuje kur
01:40
Alarm
Program przedstawia interwencje i ledztwa dziennikarskie. Poruszane b d sprawy wa ne i ciekawe które dotychczas cz sto by y ukrywane przed opini publiczn . Na antenie pojawi si tak e historie interesuj cych cho cz sto nieznanych ludzi. Reporterzy Alarmu s wsz dzie tam gdzie ludziom potrzebna jest pomoc. Zapraszaj oni widzów do wspó pracy i udzia u w tworzeniu programu
02:00
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:30
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:34
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:40
Na dobre i na z e
Nie znam ci jeszcze... ale ju ci kocham. Gloria ma nowego pacjenta u którego podejrzewa uzale nienie od rodków przeciwbólowych. Bart próbuje pomóc aktorowi który ma ataki padaczki objawiaj ce si w bardzo nietypowy sposób. Na porodówk trafia Dominika na trzy tygodnie przed wyznaczonym terminem. Kolejn pacjentk doktora Homolki zostaje s ynna fotografka Roma. Jej najwi kszym yciowym marzeniem jestdziecko. Serial obyczajowy
03:30
Na sygnale
Mama na mieciarce. Mi dzy Wiktorem i Ann trwaj ciche dni . Zauwa aj to w ko cu ich koledzy. Doktor Reiter jedzie na wezwanie do nastolatki która skar y si na silny ból brzucha. Doktor Góra musi z kolei uratowa rowerzystk która wpad a pod auto. Tymczasem Basia coraz bardziej martwi si o Adama. Jest przekonana e o rodek do którego trafi to zwyk a sekta. A podczas kolejnej akcji ratowniczka poznaje sympatycznego policjanta Szymona. Ten zaprasza j na kaw . Serial fabularyzowany 23 min Polska 2021Re yseria: Sara Bustamante DrozdekScenariusz: Magdalena MillingenZdj cia: Wojciech OleksiejukAktorzy: Edyta Be za Kamil Wodka Wojciech Zygmunt Iga Górecka Tomasz Pi tkowski Lea Oleksiak Wojciech Kuli ski Dariusz Wieteska Monika Mazur Chrapusta Anna Wysocka Jaworska Justyna Sieniawska Natalia Rewie ska Konrad Darocha Mariusz Krzemi ski
03:55
The Voice of Poland
Bitwa. 10. edycja popularnego programu muzycznego. Uczestnicy rywalizuj w kilku etapach. Trenerzy konstruuj dru yny z o one z osób które w fazie przes ucha zachwyc ich swoim g osem. Nagrod dla zwyci zcy jest mi dzynarodowy kontrakt p ytowy. W roli trenerów i jury wyst puj : Baron i Tomson Micha Szpak Margaret i Kamil Bednarek. Dziesi t edycj programu poprowadz Marcelina Zawadzka Tomasz Kammel i Maciej Musia . W odcinkach nadawanych na ywo wspó prowadz cym b dzie Adam Zdrójkowski
TVPOLONIA
06:00
Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
06:10
Przystanek Ameryka
Cykl po wi cony Polonii w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Autorzy reporta y podró uj po USA szukaj c ladów polsko ci. Przedstawiaj wydarzenia i postaci historyczne wa ne dla Polski i Stanów Zjednoczonych oraz poruszaj interesuj ce bie ce tematy zwi zane z tymi krajami
06:25
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
07:00
Barwy szcz cia
2337Bliscy bior udzia w pogrzebie Walawskiego który w ostatniej woli poprosi by na cmentarzu po egna a go wy cznie rodzina. Iwona i Marek znajduj wymarzony nowy dom ale Z oty wcale si z tego nie cieszy. Z kolei Darek z Józkiem jad do urz du dzielnicy na spotkanie z Soba skim w sprawie rewitalizacji stadionu i odkrywaj e dyrektor pozostaje w komitywie z deweloperem Maciejem Wilkiem. Serial obyczajowy
07:25
Barwy szcz cia
2338 Natalia spotyka niespodziewanie Macieja Wilka. By y partner Zwole skiej znów próbuje j uwodzi i zaprasza na obiad. Darek wci ma w tpliwo ci czy deweloper jest uczciwy i mówi prawd o swoich planach dotycz cych stadionu. Marek próbuje zdoby pieni dze na kupno nowego domu. Tymczasem Iwona wspiera Karola który rozsta si z dziewczyn . Kornel naciska na Jaworskiego by zdecydowa si na kolejn inwestycj i powierzy mu a milion z otych. Miko aj znów odwiedza gabinet Dylskiej tym razem z atrakcyjn Danusi swoj now ukochan . Serial obyczajowy
07:55
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:10
Przepis dnia
Szefowie kuchni pokazuj jak w prosty sposób przygotowa oryginalne i pyszne dania. Prezentowane pomys y mog zainspirowa widzów do tworzenia ciekawych da które nawet amator mo e przygotowa we w asnej kuchni. W ka dym odcinku prowadz cy przyrz dzaj jedn potraw dziel si do wiadczeniem i zdradzaj sekrety pomocne w osi gni ciu kulinarnego sukcesu
11:20
Giganci historii
W adys aw okietek. Pozornie nie mia szansy na sukces. Z o liwe przezwisko mia o pi tnowa jego wzrost. A jednak dumnie przesz o do historii. Nosi je król zwyci zca który zdoby koron i zjednoczy kraj. W adys aw okietek. Wiedza o nim b dzie broni w walce o zwyci stwo w tym odcinku Gigantów Historii. Giganci Historii to teleturniej dla mi o ników. Ka dy odcinek to jeden temat i jeden zwyci zca ten który zna najlepsze odpowiedzi na pytania przygotowywane przez ekspertów dziennikarzy i konkurentów. Teleturniej w którym liczy si wy cznie wiedza historyczna znajomo realiów epoki niuansów ciekawostek faktów. Dla zawodników to rywalizacja dla widzów pe na emocji lekcja historii. Na zwyci zc teleturnieju czeka tytu Giganta historii i nagroda 20 tys. PLN
TVPOLONIA
12:15
Powroty
Program o Polakach emigrantach którzy zdecydowali si na powrót do kraju. Bohaterowie opowiadaj o przyczynach decyzji o powrocie z emigracji oraz o zwi zanych z ni konsekwencjach. Jest to równie opowie o Polsce kraju zmian dynamicznego rozwoju gospodarczego i spo ecznego bezpiecznej przystani maj cej dla powracaj cych konkretn atrakcyjn ofert . Przedstawione zostan komentarze ekspertów: psychologów specjalistów w dziedzinie edukacji oraz przedstawicieli instytucji wspieraj cych Polaków wracaj cych z emigracji
12:35
Nela ma a reporterka
W poszukiwaniu kangurów. Tym razem Ma a Reporterka postanowi a pój ladami kangurów i sprawdzi gdzie spaceruj w wolnym czasie. Id c tropem ap dociera a na australijskie wybrze e. Czy to oznacza e kangury przychodz na pla e
12:50
Czy wiesz e..
Edukacyjny program dla dzieci w którym robot Poldek opowiada o znanych Polakach. Przedstawione zostan krótkie historie i zagadki dzi ki którym widzowie poznaj ycie i dokonania wybitnych rodaków m.in. Marii Sk odowskiej Curie Miko aja Kopernika i Ignacego ukasiewicza. Jest to okazja do poznania historii Polski oraz polskiego wk adu w rozwój wielu dziedzin nauki gospodarki i sztuki. Ide programu jest dzielenie si zdobyt wiedz z innymi. Na ko cu ka dego odcinka pojawi si has o z wiadomo ci do przekazania
13:00
Ojciec Mateusz
Mróz. Kilka dni przed Bo ym Narodzeniem Mateusz i Pluskwa znajduj zw oki w pobli u dworca kolejowego. Okazuje si e zmar y to Dariusz Janasik który pracowa dla firmy detektywistycznej
13:50
Na dobre i na z e
Nie znam ci jeszcze... ale ju ci kocham. Gloria ma nowego pacjenta u którego podejrzewa uzale nienie od rodków przeciwbólowych. Bart próbuje pomóc aktorowi który ma ataki padaczki objawiaj ce si w bardzo nietypowy sposób. Na porodówk trafia Dominika na trzy tygodnie przed wyznaczonym terminem. Kolejn pacjentk doktora Homolki zostaje s ynna fotografka Roma. Jej najwi kszym yciowym marzeniem jestdziecko. Serial obyczajowy
14:45
Hity kabaretu
Drzwi i inne hity Kabaretu Moralnego Niepokoju. Program monta owy prezentuj cy w pigu ce najciekawsze i najzabawniejsze skecze popularnych polskich kabaretów. W tym odcinku najlepsze skecze Kabaretu Moralnego Niepokoju
15:40
Wolny ekran
Program w którym prezentowane s nagrania przes ane przez Polaków podró uj cych i mieszkaj cych za granic ilustruj ce ich ycie na emigracji
16:00
Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertów i wystaw z udzia em polskich artystów. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
17:00
S ownik [emailprotected
Edukacyjny talk show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczególnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szkó za granic realizowany we wspó pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skype a) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
17:30
Dziennik regionw
G ówny program informacyjny podsumowanie wydarze mijaj cego dnia i zapowied najwa niejszych tematów dnia nast pnego
17:50
M jak mi o
Lucjan i Barbara Mostowiakowie wychowali czworo dzieci: Mari Mart Marka i Ma gorzat . Najstarsza Maria z zawodu piel gniarka wyjecha a z Grabiny do Gródka i z m em doczeka a si synów Piotra i Paw a. Jej siostra Marta sko czy a studia prawnicze i zamieszka a w Warszawie. Marek i Ma gosia przysparzaj cy rodzicom wi cej zmartwie ni starsze rodze stwo równie podj li starania o u o enie sobie ycia. Serial przedstawia rozterki bohaterów ich codzienno poszukiwanie mi o ci problemy oraz zmagania z przeciwno ciami losu
18:40
Szansa na sukces. Opole 2020
Zenon Martyniuk. W programie Szansa na sukces uczestnicy wybieraj rodzaj podk adu muzycznego i wykonuj utwory danego artysty a jury poddaje ocenie ich umiej tno ci wokalne. Artur Orzech wylosuje dla uczestników utwory spo ród piosenek wykonawcy który jest go ciem odcinka. Go mi w tej edycji b d mi dzy innymi Andrzej Piaseczny Kamil Bednarek i Krzysztof Cugowski. Laureaci poszczególnych odcinków zostan zaproszeni do udzia u w koncercie fina owym. Nagrod g ówn jest udzia w konkursie Debiuty podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu
19:45
Rodzina Treflikw
Pere ka. Pere ka przeznaczona dla Babci na imieniny wpada Treflince do oceanu. Wraz z Wujciem wyruszaj by j odzyska . Nie jest to atwe bo okazuje si e znalaz a j Wielka Syrenka i odda a per op awowi my l c e to on jest w a cicielem. Na szcz cie per a okazuje si sztuczna i per op aw jej nie chce. Treflinka odzyskuje prezent dla Babci u wiadamiaj c sobie przy okazji e wi ksz przyjemno daje dawanie ni zabieranie
TVPOLONIA
20:00
Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
20:30
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:35
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45
Ludzie i bogowie
elazny Ernst. Oddzia Pazur ma zlikwidowa Ernsta Ruddfelda szmalcownika Grochola i konfidenta Kowala. Do oddzia u do cza chor y o pseudonimie Zimny. Okazuje si e jest to Marczewski z którym Dager pracowa w Zak adzie Oczyszczania Miasta. M czy ni nie maj dobrych relacji. Dager decyduje e podczas likwidowania Ruddfelda Zimny b dzie si tylko przygl da . Wygl da na to e zwi zek Onyksa i Bronki ma przysz o jednak przeszkod dla rozwoju relacji staje si konspiracyjna dzia alno m czyzny. Onyks nie zamierza zmienia sposobu ycia
21:40
Plac Zbawiciela
Beata i Bartek ma e stwo z dwójk dzieci wprowadzaj si do te ciowej by zaoszcz dzi pieni dze na kupno mieszkania. Gdy deweloper bankrutuje i wychodzi na jaw romans m a Beata wpada w depresj
23:40
Fajna Polska
Bia ka Tatrza ska Guba ówka i okolice. Program turystyczno lifestyle owy w którym dziennikarze Telewizji Polskiej odwiedzaj ró ne regiony Polski oraz rozmawiaj o polskiej kulturze i o tym z czego Polska s ynie w wiecie
Activate Live-Chat