OTR
Date
<
February 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:55

M jak mi o
Pola obchodzi urodziny i Kamil jak zwykle wspierany przez Anit organizuje dla córki weso imprez . Po telefonie od Weroniki matki dziewczynki zabawa zostaje jednak przerwana... Magda i Andrzej maj za to pierwsze problemy z Ani . Budzy ska odkrywa e na imprezie któr nastolatka zorganizowa a w domu by y dopalacze. A kilka godzin pó niej po narkotyk si ga Maciek i nagle zaczyna si le czu . Tymczasem Franka zach cona przez Basi zaprasza Paw a na trening na ciance wspinaczkowej.
01:45

Wiking Tappi
Opowie gaw dziarza. W magicznym Szepcz cym Lesie mieszka sympatyczny wiking Tappi. Ma wielu przyjació równie magicznych jak on. S renifer Chichotek i kruk Paplak my liwy Haste i kowal Sigurd s elfy i pradawne duchy lasu: Dziadek Wodospad i D b Starodziej. Ale jest te z y jarl Surkol który mieszka na Ostatnim Morzu w zamku wzniesionym na grzbiecie wieloryba
02:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:30

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:33

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:40

Arty ci
Sekretarz dyrektora wykrada Dymeckim raport pokontrolny który przekazuje zrezygnowanemu dyrektorowi. Dzi ki temu Marcin mo e przygotowa si do przes uchania w prokuraturze. Dyrektor spotyka si z dziennikark która notorycznie pisze o nim niepochlebne artyku y. Marcin jest przekonany e b d rozmawia na temat przerwanego przez widowni spektaklu. Tym razem pani redaktor ma jednak na Marcina kompromituj ce go nagrania video. Nastroje w zespole teatralnym poprawiaj si nieco dzi ki s awnej re yserce Richter która rozpoczyna próby w Teatrze Popularnym. Czy to wystarczy eby uratowa teatr Serial obyczajowy
03:30

Zjednoczone stany mi o ci
Na osiedlu betonowych bloków krzy uj si drogi czterech kobiet. Ka de niewielkie mieszkanie to odr bna pe na nadziei i rozczarowa historia
05:10

Geniusze i marzyciele
Tadeusz Ta ski. Cykl filmów dokumentalnych o polskich naukow­cach i wynalazcach którzy w pierwszej po owie XX wieku dokonali wa nych odkry . R czna kamera filmowa kamizelka ku­l­o­odporna oznaczenie grup krwi walkie talkie i kolorowa fotografia to tylko kilka przyk adów odkry i wynalazków z których obecnie korzystaj ludzie na ca ym wiecie. Bohaterami cyklu b d : Stefan Banach Stefan Bry a Jan Czochralski Ludwik Hirszfeld Józef Hofmann Antoni Kocjan Henryk Magnuski Kazimierz Prószy ski Zygmunt Pu awski Jan Szczepanik Czes aw i Tadeusz Ta scy
TVPOLONIA
06:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:45

Alarm
Program przedstawia interwencje i ledztwa dziennikarskie. Poruszane b d sprawy wa ne i ciekawe które dotychczas cz sto by y ukrywane przed opini publiczn . Na antenie pojawi si tak e historie interesuj cych cho cz sto nieznanych ludzi. Reporterzy Alarmu s wsz dzie tam gdzie ludziom potrzebna jest pomoc. Zapraszaj oni widzów do wspó pracy i udzia u w tworzeniu programu
07:05

D brwno pi kno nieznane
D brówno dawniej miasto Gilgenburg obecnie wie w powiecie ostródzkim. Waldemar Mierzwa historyk mieszkaj cy w D brównie opowiada o pocz tkach miasteczka które narodzi o si obok zamku zbudowanego przez Krzy aków w XIV wieku a tak e o dziejachoraz o jego po o eniu mi dzy jeziorami D browa Ma a i D browa Wielka. Waldemar Mierzwa zaprezentuje mi dzy innymi zabytkow barokow empor rodu Finckensteinów unikalne polichromie zdobi ce naw g ówn przyko cieln baszt i mauzoleum. W reporta u ponadto fragment nabo e stwa spotkanie z ksi dzem Arturem Poganiaczem który pe ni funkcj pastora w ko ciele w D brównie wypowiedzi pastora oraz obecnych na nabo e stwie cz onków wspólnoty na temat wyj tkowej mazurskiej wi tyni
07:25

Rok 1981. Kalendarium
07:30

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:40

Panorama kraj
Codzienny program informacyjny przedstawiaj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w Polsce
10:50

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:20

Przepis dnia
Szefowie kuchni pokazuj jak w prosty sposób przygotowa oryginalne i pyszne dania. Prezentowane pomys y mog zainspirowa widzów do tworzenia ciekawych da które nawet amator mo e przygotowa we w asnej kuchni. W ka dym odcinku prowadz cy przyrz dzaj jedn potraw dziel si do wiadczeniem i zdradzaj sekrety pomocne w osi gni ciu kulinarnego sukcesu
11:30

Barwy szcz cia
Odc. 2341 Stawicki okazuje Dominice coraz wi kszy ch ód i krytykuje j niemal na ka dym kroku. Po kolejnej sprzeczce dziewczyna przy apuje go z doktor Dylsk . Tymczasem ukasz zostawia Paulink pod opiek Sta skich i leci na Sycyli by ratowa swoje ma e stwo z Kasi . Jowita zaczyna nowy rozdzia ycia i przeprowadza si do mieszkania Justina Prota i Sergiusza. Po kilku godzinach dziewczyna wyznaje jednak Oliwce e woli dojrza ych m czyzn... i e du o bardziej od Justina podoba jej si Bruno Sta ski. Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00

Turystyczna jazda
Program podró niczy trwaj cy 10 min. z wykorzystaniem g osu lektora. G ównym za o eniem programu jest prezentowanie ciekawych interesuj cych i atrakcyjnych turystycznie miejsc obiektów miejscowo ci zarówno w Polsce jak i zagranic . Magazyn charakteryzuje si lu n konwencj i szybkim monta em. Ogólna zawarto odcinka: doje d amy do atrakcyjnej turystycznie miejscowo ci obiektu lub bazy turystyczno sportowej (t umaczymy jednocze nie jak tam dojecha któr drog ). Odwiedzamy regiony miasta bazy noclegowe szlaki turystyczne etc. jednym s owem jeste my wsz dzie tam gdzie da si dojecha autem rowerem etc. Rozmawiamy z ciekawymi lud mi poznajemy lokalne zwyczaje i smakujemy regionalnej kuchni wybieramy si z kamer na baseny termalne oraz nad jeziora. Program popularyzuje tak e niektóre dyscypliny sportowe jak np. bieganie i jazda na rowerze
12:15

Co niesie dzie
Co niesie dzie to poranny program TVP Regionalna a w nim najaktualniejsze i najciekawsze informacje ze wszystkich regionów kraju oraz zapowiedzi najwa niejszych wydarze które odb d si w ci gu dnia. W programie m.in.: materia y reporterskie czenia na ywo z reporterami z o rodków regionalnych TVP rozmowy z go mi bohaterami wydarze wiadkami oraz komentatorami zapowiedzi materia ów interwencyjnych przegl d regionalnych i ogólnopolskich portali internetowych najciekawsze artyku y i wydarzenia z polskich mediów. Co niesie dzie wyró nia si na tle innych programów informacyjnych prezentuje zdecydowanie wi cej informacji wa nych dla regionów i lokalnych spo eczno ci. Cho przedstawiane tematy z pewno ci zainteresuj widzów w ca ej Polsce. Program ze studia w Szczecinie prowadz dziennikarze znani z anten regionalnych
12:30

Ludzie i bogowie
elazny Ernst. Oddzia Pazur ma zlikwidowa Ernsta Ruddfelda szmalcownika Grochola i konfidenta Kowala. Do oddzia u do cza chor y o pseudonimie Zimny. Okazuje si e jest to Marczewski z którym Dager pracowa w Zak adzie Oczyszczania Miasta. M czy ni nie maj dobrych relacji. Dager decyduje e podczas likwidowania Ruddfelda Zimny b dzie si tylko przygl da . Wygl da na to e zwi zek Onyksa i Bronki ma przysz o jednak przeszkod dla rozwoju relacji staje si konspiracyjna dzia alno m czyzny. Onyks nie zamierza zmienia sposobu ycia
13:20

Przystanek Ameryka
Cykl po wi cony Polonii w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Autorzy reporta y podró uj po USA szukaj c ladów polsko ci. Przedstawiaj wydarzenia i postaci historyczne wa ne dla Polski i Stanów Zjednoczonych oraz poruszaj interesuj ce bie ce tematy zwi zane z tymi krajami
13:40

Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertów i wystaw z udzia em polskich artystów. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
14:35

Rok 1981. Kalendarium
14:45

Gwiazdozbir TVP Rozrywka
Marek Grechuta. Program wspomina zas u onych dla polskiej kultury artystów. Wykorzystane zostan telewizyjne archiwalia oraz wypowiedzi go ci mi dzy innymi ekspertów muzycznych dziennikarzy oraz bliskich i wspó pracowników bohaterów. W roli ekspertów muzycznych pojawi si : Maria Szab owska Marcin Kusy i Rafa Podraza. Przedstawione zostan mi dzy innymi anegdoty przytoczone zostan wspomnienia. Widzowie poznaj dokonania muzyczne najwi ksze przeboje ycie marzenia i sekrety polskich gwiazd
15:15

Okrasa amie przepisy
Kuchnia dla morsa. Wi kszo z nas nad morze rusza zwykle podczas letnich wakacji. Ale Karol Okrasa nie tylko amie przepisy kulinarne ale równie stereotypy. Pomimo dojmuj cego zimna i lodowatej wody wskoczy do Ba tyku. To oczywi cie pretekst aby opowiedzie o kuchni dla tzw. morsów. Coraz wi cej jest bowiem w naszym kraju ludzi którym nie straszna jestzima i wskakuj do jezior rzek czy morza przez ca y rok. Wielu z nich kierowa o do Karola pro by o propozycje atwych w przygotowaniu rozgrzewaj cych potraw nawet takich które mo na by zje zaraz po zimnej k pieli. I takie propozycje dla polskich morsów kucharz Okrasa przygotuje w tym programie. Dodatkowo si gnie po ryb któr dobrze znamy ale tylko w wersji w dzonej. Mowa jest o makreli. Karol przygotuje kilka propozycji i poka e jak mo na t smaczn ryb przyrz dzi inaczej. B dzie makrela sma ona duszona w pikantnym sosie a tak e pieczona na ruszcie
15:45

Zakochaj si w Polsce
Jezioro Wigry. Seria podró nicza popularyzuj ca wiedz o ciekawych miejscach w Polsce. Tomasz Bednarek prezentuje atrakcje turystyczne a tak e mniej znane zak tki które warto odwiedzi
16:15

Zwierzaki Czytaki
Przedszkolada. W domu pojawia si tajemniczy transporter dla zwierz t. By mo e to nie do ko ca to czego potrzebowa Szymek ale jedno jest pewne Zwierzaki przygotowuj co specjalnego. Jaki udzia w tej sprawie b d mieli Pimpek Pompek Lola i Mela I w jakim celu wszyscy z podwórka pojawi si w pobliskim przedszkolu
16:30

Domisie
Stara tr bka Strachowyja. Strachowyj znajduje tr bk i postanawia nauczy si na niej gra . Nieustannie zak óca spokój w Domisiowej Krainie. Domisie nie mog znie tego ha asu. Do tego pojawiaj si wokó kolejne nieznajome i nieprzyjemne d wi ki. Eryka zaczyna bole g owa. Amelka ma problemy ze s uchem niedos yszy. A Bazyli przez ci g y ha as wokó staje si bardzo poirytowany i nieprzyjemny. Wszyscy przez zaistnia sytuacje robi si nerwowi i zaczynaj do siebie krzycze i mówi podniesionym tonem. Pysia szuka rozwi zania
17:00

Lepsza po owa
Matka Aleksa Wandzia zadomowi a si u Weroniki. Bezustannie uprzykrza ycie synowi i jego partnerce. Dusia rozsta a si z Damianem. Do restauracji przychodzi hydraulik Genio
17:30

Dziennik regionw
G ówny program informacyjny podsumowanie wydarze mijaj cego dnia i zapowied najwa niejszych tematów dnia nast pnego
17:50

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20

rd o nadziei
Film przybli a histori powstania polskiej osady za o onej przez Polaków zes anych na tereny dzisiejszego Kazachstanu w pocz tkowej fazie operacji polskiej NKWD w 1936 roku. Pozostawieni po ród bezkresnych stepów pozbawieni rodków do ycia w obliczu mierci g odowej polscy zes a cy zawierzyli swój los Bogu. Po dziewi dziesi ciu latach wie Oziornojei znajduj ce si tam Sanktuarium Matki Bo ej Królowej Pokoju staje si celem pielgrzymów z ca ego wiata. O swoich losach i cudownych wydarzeniach w Oziornoje opowiadaj naoczni wiadkowie wydarze z lat 40. XX wieku ich dzieci i wnuki. Wypowiedzi bohaterów ilustruj zdj cia lotnicze obrazy kazachskiej wsi oraz fragmenty kroniki filmowej z pierwszej po owy XX w
18:50

Barwy szcz cia
Odc. 2341 Stawicki okazuje Dominice coraz wi kszy ch ód i krytykuje j niemal na ka dym kroku. Po kolejnej sprzeczce dziewczyna przy apuje go z doktor Dylsk . Tymczasem ukasz zostawia Paulink pod opiek Sta skich i leci na Sycyli by ratowa swoje ma e stwo z Kasi . Jowita zaczyna nowy rozdzia ycia i przeprowadza si do mieszkania Justina Prota i Sergiusza. Po kilku godzinach dziewczyna wyznaje jednak Oliwce e woli dojrza ych m czyzn... i e du o bardziej od Justina podoba jej si Bruno Sta ski. Serial obyczajowy
19:20

Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polaków. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w których yj Polacy za wschodni granic
19:40

Ol Polnia Polacy w Brazylii i Ameryce Po udniowej
Magazyn przedstawiaj cy wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne dotycz ce Polaków mieszkaj cych w Ameryce Po udniowej. Program przedstawia i promuje sylwetki Polaków którzy rozs awiaj Polsk na emigracji. Szczególn uwag skupiaj osoby i rodziny które mieszkaj w Ameryce Po udniowej od pokole
TVPOLONIA
20:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
20:30

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:40

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45

Miasto z morza
Mimo sprzeciwu ojca ucka i Krzysztof pobieraj si . Wkrótce potem Augustyn umiera b ogos awi c wcze niej m odym. ucka rodzi córk Juli . Wo odia postanawia wst pi do Marynarki Wojennej
21:40

Instynkt
Znikni cie. Policjanci przyjmuj zg oszenie o zagini ciu Kamila Ma eckiego wspó w a ciciela agencji reklamowej. Narasta konflikt Tarkowskiego z Oster osi gaj c kulminacyjny moment podczas rozmowy z Rogo em
22:30

Kasta
Windykator. Serial paradokumentalny Re yseria: Krzysztof KalisiakStarsze ma e stwo ma problem z uporczywym n kaniem przez windykatora nie mog normalnie y . Zg osili spraw do prokuratury ale post powanie karne zosta o umorzone
23:00

Gdziekolwiek b d ..
Dokument po wi cony Markowi Grechucie. Danuta Grechuta ona i muza artysty opowiada o jego codziennych zmaganiach z w asn wra liwo ci o walce o prawo do odr bno ci i w asnego ycia
23:55

Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
Activate Live-Chat