OTR
Date
<
February 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:10

Lepsza po owa
Marek otrzymuje SMS od Adama. Jest przekonany e przypomnia sobie o nim znany muzyk który chce zagra wspólny koncert. Jola odkrywa e nadawc wiadomo ci jest inny znajomy równie Adam
00:40

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00

Przyjaciele Misia i Margolci
wi to pasji. Margolcia wpada na pomys by zorganizowa wi to pasji podczas którego ka dy zaprezentowa by swoje talenty czy kolekcje. Misiek z tego pomys u nie jest zadowolony poniewa zdaje sobie spraw e on adnej pasji nie ma nie kolekcjonuje te adnych przedmiotów. zdesperowany poszukuje czego co by oby dla niego odpowiednie. Niestety nie udaje mu si . Niespodziewana pomoc nadci ga gdy wszyscy ju pi
01:25

Margolcia i Mi zapraszaj dzi
Kto tutaj mieszka. Tematem odcinka s domy. Mi zauwa a e wszystkim s one potrzebne nie tylko ludziom ale i zwierz tom Nasze zagadki poka jak ró ne s domy zwierzaków. Najwygodniejszy jest jednak dom Anatola bohateranaszej bajki bo zawsze ma go przy sobie. Co to za yj tko Zanim Mi i Margolcia zdradz t zagadk naucz nas fantastycznej piosenki o klockach a tak e zbuduj domek. Oczywi cie z klocków
01:45

Alert Covid
Epidemia COVID 19 w Europie trwa ju prawie rok. Po kilku miesi cach wzgl dnego spokoju wirus zaatakowa ponownie. Zagra a zdrowiu i yciu obywateli zagra a te gospodarkom wielu pa stw. Koronawirus uznawany jest za najwi ksze wyzwanie dla ludzko ci w pierwszych dwóch dekadach XXI wieku
02:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:30

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:34

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:40

Ojciec Mateusz
Nikotyna. Do Sandomierza przyje d a s ynny rosyjski hipnotyzer. Tymczasem biskup przekazuje parafii ksi dza Mateusza kielich pierwszego biskupa ziemi sandomierskiej. Wkrótce cenny przedmiot zostaje skradziony
03:25

Barwy szcz cia
Odc. 2342O poranku Dominika pakuje swoje rzeczy i zamierza wyprowadzi si z willi Stawickiego. Zbyszek próbuje j zatrzyma . Tymczasem Damian zbiera si w ko cu na odwag i próbuje umówi si na randk z Renat . Z kolei Hubert odkrywa jak trudna jest praca w pogotowiu: wraca si z dy uru w rodku nocy i zaczyna mija si z rodzin . Natalia walcz c o odszkodowanie dla Kacpra oraz Madzi spotyka si z przedstawicielami Fashion Life. Serial obyczajowy
03:55

Instynkt
Z amane serce. W centrum miasta wybucha samochód. Wskutek eksplozji ginie kilkuletni ch opiec który znajdowa si wewn trz auta. Opiekowa si nim ojciec który na chwil zostawi syna samego. M czyzna cieszy si jak najlepsz opini s siadów i w szkole ch opca. Uwag prowadz cych ledztwo policjantów przyci ga m oda ona przesadnie dbaj ca o drugie dziecko ma onków niedawno urodzon córk . Komisarz Oster uwa a jednak e ten trop jest mylny. W wyniku dochodzenia wychodzi na jaw rodzinny dramat. Ola ma obsesj na punkcie Oster i podsyca ciekawo Tarkowskiego. W efekcie prywatnego ledztwa Tarkowski odkrywa e pani komisarz nie jest wobec niego uczciwa. Serial kryminalny 43 min Polska 2011Re yseria: Patryk VegaScenariusz: Andrzej Go daAktorzy: Danuta Stenka Pawe Królikowski Piotr G owacki Szymon Bobrowski Marieta ukowska Miros aw Zbrojewicz Weronika Ksi kiewicz
04:45

Ocaleni
Cykl ukazuj c dramatyczne losy uzale nionych bohaterów zadaj c trudne pytania przekazuje pozytywn wizj zmiany. Niezmiernie wa nym elementem programu jest pokazanie nie atwej ale skutecznej drogi wyj cia z poszczególnych uzale nie . Przewodnikiem po drodze do happy endu s dobrzy weterani czyli ci którzy stosuj c program 12 kroków uzyskali nie tylko abstynencj ale odzyskali tak e relacje z bliskimi ze wiatem odbudowali swoje ycie
05:40

Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
05:50

Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polaków mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach którymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
TVPOLONIA
06:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:45

Alert Covid
Epidemia COVID 19 w Europie trwa ju prawie rok. Po kilku miesi cach wzgl dnego spokoju wirus zaatakowa ponownie. Zagra a zdrowiu i yciu obywateli zagra a te gospodarkom wielu pa stw. Koronawirus uznawany jest za najwi ksze wyzwanie dla ludzko ci w pierwszych dwóch dekadach XXI wieku
07:05

Korona krlw
Helena i Cudka chc wyzna Niemierzy prawd ale z e wie ci z Wielkopolski niwecz ich zamiary. Jagie o w trudnej sytuacji nie chce si chrzci ani eni . Jan z Kleparza rusza na rad panów do Melsztyna gdzie ujawnia absurd polskiej sytuacji. Spytek zdradza e pos a Pe k do Jagie y. Telenowela historyczna
07:30

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:40

Panorama kraj
Codzienny program informacyjny przedstawiaj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w Polsce
10:50

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:20

Przepis dnia
Szefowie kuchni pokazuj jak w prosty sposób przygotowa oryginalne i pyszne dania. Prezentowane pomys y mog zainspirowa widzów do tworzenia ciekawych da które nawet amator mo e przygotowa we w asnej kuchni. W ka dym odcinku prowadz cy przyrz dzaj jedn potraw dziel si do wiadczeniem i zdradzaj sekrety pomocne w osi gni ciu kulinarnego sukcesu
11:30

Barwy szcz cia
2343Dominika odchodzi w ko cu od Stawickiego i za amana prosi o pomoc Renat . Sta scy robi Izie niespodziank i przyje d aj z Paulink do Krakowa bez zapowiedzi. Bo ena odkrywa e jej przyjació ka jest pod wp ywem alkoholu i by mo e tak e narkotyków. Tymczasem Kacper i Madzia s gotowi nawi za wspó prac z Fashion Life ale tylko wtedy je li firma udowodni e naprawd dzia a ekologicznie. Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00

J zyczek u wagi
Program o j zyku polskim prezentuj cy ciekawostki i wskazówki dotycz ce poprawno ci j zykowej przydatne w wielu sytuacjach ycia codziennego
12:15

Co niesie dzie
Co niesie dzie to poranny program TVP Regionalna a w nim najaktualniejsze i najciekawsze informacje ze wszystkich regionów kraju oraz zapowiedzi najwa niejszych wydarze które odb d si w ci gu dnia. W programie m.in.: materia y reporterskie czenia na ywo z reporterami z o rodków regionalnych TVP rozmowy z go mi bohaterami wydarze wiadkami oraz komentatorami zapowiedzi materia ów interwencyjnych przegl d regionalnych i ogólnopolskich portali internetowych najciekawsze artyku y i wydarzenia z polskich mediów. Co niesie dzie wyró nia si na tle innych programów informacyjnych prezentuje zdecydowanie wi cej informacji wa nych dla regionów i lokalnych spo eczno ci. Cho przedstawiane tematy z pewno ci zainteresuj widzów w ca ej Polsce. Program ze studia w Szczecinie prowadz dziennikarze znani z anten regionalnych
12:30

Ranczo
Rozwód z mi o ci. Wi c awscy s w zasadzie szcz liwym ma e stwem. Do pe ni szcz cia brakuje im jeszcze tylko rozwodu na wypadek gdyby fiskus i prokuratura zaj li ich firm . Postanawiaj zatem publicznie da sobie powody do rozwodu k óc c si na ulicy. Wi c awska zaczyna jednak podejrzewa e za rzekomo fikcyjnym rozwodem stoj nie tylko wzgl dy ekonomiczne. Prosi policjanta który coraz cz ciej odwiedza j w sklepie o pomoc w ustaleniu prawdy. W ratowanie zwi zku zostaje uwik any tak e miejscowy proboszcz. Kusy z sukcesem uprawia malarstwo komercyjne. Tworzy cykl diab ów podlaskich który znajduje wielu nabywców. Zaczyna wietnie zarabia ale nie przywi zuje wi kszej wagi do pieni dzy. Z drugiej jednak strony gruba gotówka pozwala mu na sprawienie Lucy niespodzianki. Kupuje jej w prezencie terenowy samochód który ma zast pi niesprawnego UAZ a. Serial komediowy obyczajowy
13:25

Poland in Undiscovered
Sromowce Ni ne. Ameryka ski dziennikarz Ryan Socash odwiedza wielkie polskie miasta i ich atrakcje a tak e mniejsze miejscowo ci daleko od g ównych tras. Pokazuje alternatywne szlaki i spotyka si ze zwyk ymi lud mi. Przemierza kraj od morza do Tatr poznaj c jego pi kno zg biaj c histori i zachwycaj c si niesamowito ci przyrody. Niezale nie od tego czy wieje halny czy wiatr od morza dziennikarz tropi smaki i smaczki Polski odkrywaj c sekrety swojej drugiej ojczyzny
13:40

Twarze Solidarno ci
Aleksander Sola. Cykliczny program historyczny po wi cony przypadaj cej w tym roku 40. rocznicy powstania wielkiego niemal 10 milionowego ruchu spo ecznego: NSZZ Solidarno . Chcemy przybli y przede wszystkim tematyk strajków lipca sierpnia 1980 roku które doprowadzi y do podpisania umów mi dzy protestuj cymi a komunistyczn w adz . Prócz znanych bohaterów tamtych wydarze takich jak Andrzej Gwiazda czy Andrzej Rozp ochowski przedstawiamy zapomnianych wspó twórców naszej wolno ci tytu owe Twarze Solidarno ci. Poniatowa strajk 14 15 lipca Zak ady Zmechanizowanego Sprz tu Domowego Predom Eda
14:00

Giganci historii
W adys aw okietek. Pozornie nie mia szansy na sukces. Z o liwe przezwisko mia o pi tnowa jego wzrost. A jednak dumnie przesz o do historii. Nosi je król zwyci zca który zdoby koron i zjednoczy kraj. W adys aw okietek. Wiedza o nim b dzie broni w walce o zwyci stwo w tym odcinku Gigantów Historii. Giganci Historii to teleturniej dla mi o ników. Ka dy odcinek to jeden temat i jeden zwyci zca ten który zna najlepsze odpowiedzi na pytania przygotowywane przez ekspertów dziennikarzy i konkurentów. Teleturniej w którym liczy si wy cznie wiedza historyczna znajomo realiów epoki niuansów ciekawostek faktów. Dla zawodników to rywalizacja dla widzów pe na emocji lekcja historii. Na zwyci zc teleturnieju czeka tytu Giganta historii i nagroda 20 tys. PLN
14:45

Kasta
S u ba. Serial paradokumentalny Re yseria: Krzysztof KalisiakDo kancelarii zg asza si policjant który zosta dyscyplinarnie wyrzucony ze s u by w drogówce za ujawnienie korupcji swojego partnera. W spraw jest zamieszany celebryta który wr czy apówk a tak e komendant policji
15:15

To je Borowicz. Podr e ze smakiem
Adam Borowicz pochodzi z Rudy l skiej a od o miu lat mieszka w Szkocji. Zainteresowany gotowaniem zacz prowadzi vlog o tematyce kulinarnej dzi ki któremu podbi internet i telewizj niadaniow . Teraz przyszed czas na autorski program podró niczo kulinarny w którym Borowicz odwiedza ró ne kraje odkrywa lokalne smaki i potrawy ocenia miejscowe targi i drogie restauracje. Poznaje mieszka ców regionalne produkty spo ywcze i sekrety kulinarne
15:45

Wojciech Cejrowski boso przez wiat
Jedzenie d ungli. JEDZENIE D UNGLIOdcinek na temat potraw w d ungli amazo skiej. Widzowie poznaj nieznane gatunki owoców i pieczystego np. paj ki tarantule. Z odcinka wyp ywa jeden podstawowy wniosek: najlepszym sposobem przechowywania ywno ci w d ungli jest nasz o dek
16:15

Zaczarowany wiat..
W tym odcinku: Wspólna w drówka górskim szlakiem to zawsze jest dobry pomys . A jak jeszcze znajdzie si tajemnicz map to wspania a zabawa gwarantowana Tym razem Borys i Blanka wyruszyli po górsk przygod id c tropem muzealnych wskazówek. Jakie sekrety odkryj przygl daj c si obrazom gór co ciekawego znajd w muzealnych piwnicach dlaczego wyrusz do Zakopanego i gdzie ostatecznie zaprowadzi ich niezwyk a mapa
16:30

Nela ma a reporterka
W poszukiwaniu kangurów. Tym razem Ma a Reporterka postanowi a pój ladami kangurów i sprawdzi gdzie spaceruj w wolnym czasie. Id c tropem ap dociera a na australijskie wybrze e. Czy to oznacza e kangury przychodz na pla e
16:50

Czy wiesz e..
Edukacyjny program dla dzieci w którym robot Poldek opowiada o znanych Polakach. Przedstawione zostan krótkie historie i zagadki dzi ki którym widzowie poznaj ycie i dokonania wybitnych rodaków m.in. Marii Sk odowskiej Curie Miko aja Kopernika i Ignacego ukasiewicza. Jest to okazja do poznania historii Polski oraz polskiego wk adu w rozwój wielu dziedzin nauki gospodarki i sztuki. Ide programu jest dzielenie si zdobyt wiedz z innymi. Na ko cu ka dego odcinka pojawi si has o z wiadomo ci do przekazania
17:00

Rodzinka.pl
Ferie w domu. Nadesz y ferie. Rodzice musz zaj si dzie mi i zorganizowa im wolny czas. Nie zawsze jednak udaje si podo a nowym wyzwaniom. Bo jak np. urz dzi skoczni narciarsk w domu W czasie ferii Kuba odkrywa swój nadprzyrodzony dar jest telefonopat ... Ferie i domowy rozgardiasz szybk si ko cz . Niestety nie wszystko pr dko wróci do swojego starego rytmu. Ferie w domu Serial komediowy 25 min Polska 2011Re yser: Patrick YokaScenariusz: Karol KlementowiczAktorzy: Ma gorzata Ko uchowska Tomasz Karolak Maciej Musia Maciej Zdrójkowski Mateusz Paw owski Jacek Braciak Agata Kulesza
17:30

Dziennik regionw
G ówny program informacyjny podsumowanie wydarze mijaj cego dnia i zapowied najwa niejszych tematów dnia nast pnego
17:50

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20

Studio Lww
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polaków. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka ców Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polaków edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polaków miejsca na Kresach
18:40

Powrt do przesz o ci
M odo ci Dodaj mi skrzyd a. odc. 4 M odo ci Dodaj mi skrzyd a to odcinek który opowiada o yciu m odzie y w PRL u. A ycie to atwe nie by o bo przez aparat w adzy m odzie od pierwszych powojennych lat wci gni ta zosta a w budowanie socjalistycznego systemu. Praca wa niejsza by a ni zabawa. Pocz wszy od S u by Polsce organizacji która aktywnie w czy a si w odbudow kraju z wojennych zniszcze przez ZMP ZHP i inne organizacje m odzie owe krzewi ce pod socjalistycznymi has ami idee nowego ustroju i przyja ze Zwi zkiem Radzieckim. Najbardziej aktywni m odzie owi dzia acze mogli liczy na ordery dyplomy odznaczenia i dobre s owo ojców narodu
18:50

Barwy szcz cia
2343Dominika odchodzi w ko cu od Stawickiego i za amana prosi o pomoc Renat . Sta scy robi Izie niespodziank i przyje d aj z Paulink do Krakowa bez zapowiedzi. Bo ena odkrywa e jej przyjació ka jest pod wp ywem alkoholu i by mo e tak e narkotyków. Tymczasem Kacper i Madzia s gotowi nawi za wspó prac z Fashion Life ale tylko wtedy je li firma udowodni e naprawd dzia a ekologicznie. Serial obyczajowy
19:20

Kierunek Zachd
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w których bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje równie sylwetki polskich emigrantów dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
19:40

Alarm
Program przedstawia interwencje i ledztwa dziennikarskie. Poruszane b d sprawy wa ne i ciekawe które dotychczas cz sto by y ukrywane przed opini publiczn . Na antenie pojawi si tak e historie interesuj cych cho cz sto nieznanych ludzi. Reporterzy Alarmu s wsz dzie tam gdzie ludziom potrzebna jest pomoc. Zapraszaj oni widzów do wspó pracy i udzia u w tworzeniu programu
TVPOLONIA
20:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
20:30

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:35

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45

Ranczo
Rozwód z mi o ci. Wi c awscy s w zasadzie szcz liwym ma e stwem. Do pe ni szcz cia brakuje im jeszcze tylko rozwodu na wypadek gdyby fiskus i prokuratura zaj li ich firm . Postanawiaj zatem publicznie da sobie powody do rozwodu k óc c si na ulicy. Wi c awska zaczyna jednak podejrzewa e za rzekomo fikcyjnym rozwodem stoj nie tylko wzgl dy ekonomiczne. Prosi policjanta który coraz cz ciej odwiedza j w sklepie o pomoc w ustaleniu prawdy. W ratowanie zwi zku zostaje uwik any tak e miejscowy proboszcz. Kusy z sukcesem uprawia malarstwo komercyjne. Tworzy cykl diab ów podlaskich który znajduje wielu nabywców. Zaczyna wietnie zarabia ale nie przywi zuje wi kszej wagi do pieni dzy. Z drugiej jednak strony gruba gotówka pozwala mu na sprawienie Lucy niespodzianki. Kupuje jej w prezencie terenowy samochód który ma zast pi niesprawnego UAZ a. Serial komediowy obyczajowy
21:40

Instynkt
Znak Lucyfera. Przy podwarszawskiej szosie zostaje znalezione cia o pracownicy okolicznego banku. Prowadz c ledztwo w sprawie zabójstwa policjanci wpadaj na trop tragicznej w skutkach malwersacji finansowej. Tarkowski pod wp ywem Rogo a nabiera zaufania do komisarz Oster. Powstrzymuje Ol przed dalszym ledztwem czym tylko rozjusza dziewczyn . Pog bia si konflikt mi dzy kochankami. Zazdrosna o Tarkowskiego Ola idzie do prokuratora Wójcikaz propozycj inwigilacji komisarz Oster. Serial kryminalny
22:30

Kasta
Trzy procesy dwa wyroki. W kancelarii zjawia si Joanna Dymek ona skazanego na 2 lata pozbawienia wolno ci przedsi biorcy Miros awa Dymka który odbywa kar zas dzon w dwóch przegranych sprawach. Trzeci identyczn z tamtymi Dymek wygra
23:00

Brat przyjaciel papie
W filmie o papie u Benedykcie XVI poznamy jego przyjació kuzynki koleg z seminarium wreszcie znajomego z czasów s u by w niemieckim wojsku. O najm odszych latach sp dzonych w rodzinnym domu w Traunstein opowiada brat papie a Georg Ratzinger
23:55

Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
Activate Live-Chat