OTR
Date
<
February 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:10

Rodzinka.pl
Ferie w domu. Nadesz y ferie. Rodzice musz zaj si dzie mi i zorganizowa im wolny czas. Nie zawsze jednak udaje si podo a nowym wyzwaniom. Bo jak np. urz dzi skoczni narciarsk w domu W czasie ferii Kuba odkrywa swój nadprzyrodzony dar jest telefonopat ... Ferie i domowy rozgardiasz szybk si ko cz . Niestety nie wszystko pr dko wróci do swojego starego rytmu. Ferie w domu Serial komediowy 25 min Polska 2011Re yser: Patrick YokaScenariusz: Karol KlementowiczAktorzy: Ma gorzata Ko uchowska Tomasz Karolak Maciej Musia Maciej Zdrójkowski Mateusz Paw owski Jacek Braciak Agata Kulesza
00:40

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00

Zaczarowany wiat..
W tym odcinku: Wspólna w drówka górskim szlakiem to zawsze jest dobry pomys . A jak jeszcze znajdzie si tajemnicz map to wspania a zabawa gwarantowana Tym razem Borys i Blanka wyruszyli po górsk przygod id c tropem muzealnych wskazówek. Jakie sekrety odkryj przygl daj c si obrazom gór co ciekawego znajd w muzealnych piwnicach dlaczego wyrusz do Zakopanego i gdzie ostatecznie zaprowadzi ich niezwyk a mapa
01:20

Nela ma a reporterka
W poszukiwaniu kangurów. Tym razem Ma a Reporterka postanowi a pój ladami kangurów i sprawdzi gdzie spaceruj w wolnym czasie. Id c tropem ap dociera a na australijskie wybrze e. Czy to oznacza e kangury przychodz na pla e
01:35

Czy wiesz e..
Edukacyjny program dla dzieci w którym robot Poldek opowiada o znanych Polakach. Przedstawione zostan krótkie historie i zagadki dzi ki którym widzowie poznaj ycie i dokonania wybitnych rodaków m.in. Marii Sk odowskiej Curie Miko aja Kopernika i Ignacego ukasiewicza. Jest to okazja do poznania historii Polski oraz polskiego wk adu w rozwój wielu dziedzin nauki gospodarki i sztuki. Ide programu jest dzielenie si zdobyt wiedz z innymi. Na ko cu ka dego odcinka pojawi si has o z wiadomo ci do przekazania
01:40

Alarm
Program przedstawia interwencje i ledztwa dziennikarskie. Poruszane b d sprawy wa ne i ciekawe które dotychczas cz sto by y ukrywane przed opini publiczn . Na antenie pojawi si tak e historie interesuj cych cho cz sto nieznanych ludzi. Reporterzy Alarmu s wsz dzie tam gdzie ludziom potrzebna jest pomoc. Zapraszaj oni widzów do wspó pracy i udzia u w tworzeniu programu
02:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:30

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:32

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:40

Ranczo
Rozwód z mi o ci. Wi c awscy s w zasadzie szcz liwym ma e stwem. Do pe ni szcz cia brakuje im jeszcze tylko rozwodu na wypadek gdyby fiskus i prokuratura zaj li ich firm . Postanawiaj zatem publicznie da sobie powody do rozwodu k óc c si na ulicy. Wi c awska zaczyna jednak podejrzewa e za rzekomo fikcyjnym rozwodem stoj nie tylko wzgl dy ekonomiczne. Prosi policjanta który coraz cz ciej odwiedza j w sklepie o pomoc w ustaleniu prawdy. W ratowanie zwi zku zostaje uwik any tak e miejscowy proboszcz. Kusy z sukcesem uprawia malarstwo komercyjne. Tworzy cykl diab ów podlaskich który znajduje wielu nabywców. Zaczyna wietnie zarabia ale nie przywi zuje wi kszej wagi do pieni dzy. Z drugiej jednak strony gruba gotówka pozwala mu na sprawienie Lucy niespodzianki. Kupuje jej w prezencie terenowy samochód który ma zast pi niesprawnego UAZ a. Serial komediowy obyczajowy
03:30

Barwy szcz cia
2343Dominika odchodzi w ko cu od Stawickiego i za amana prosi o pomoc Renat . Sta scy robi Izie niespodziank i przyje d aj z Paulink do Krakowa bez zapowiedzi. Bo ena odkrywa e jej przyjació ka jest pod wp ywem alkoholu i by mo e tak e narkotyków. Tymczasem Kacper i Madzia s gotowi nawi za wspó prac z Fashion Life ale tylko wtedy je li firma udowodni e naprawd dzia a ekologicznie. Serial obyczajowy
03:55

Instynkt
Znak Lucyfera. Przy podwarszawskiej szosie zostaje znalezione cia o pracownicy okolicznego banku. Prowadz c ledztwo w sprawie zabójstwa policjanci wpadaj na trop tragicznej w skutkach malwersacji finansowej. Tarkowski pod wp ywem Rogo a nabiera zaufania do komisarz Oster. Powstrzymuje Ol przed dalszym ledztwem czym tylko rozjusza dziewczyn . Pog bia si konflikt mi dzy kochankami. Zazdrosna o Tarkowskiego Ola idzie do prokuratora Wójcikaz propozycj inwigilacji komisarz Oster. Serial kryminalny
04:45

Brat przyjaciel papie
W filmie o papie u Benedykcie XVI poznamy jego przyjació kuzynki koleg z seminarium wreszcie znajomego z czasów s u by w niemieckim wojsku. O najm odszych latach sp dzonych w rodzinnym domu w Traunstein opowiada brat papie a Georg Ratzinger
05:40

Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
05:50

Kierunek Zachd
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w których bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje równie sylwetki polskich emigrantów dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
TVPOLONIA
06:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:45

Alarm
Program przedstawia interwencje i ledztwa dziennikarskie. Poruszane b d sprawy wa ne i ciekawe które dotychczas cz sto by y ukrywane przed opini publiczn . Na antenie pojawi si tak e historie interesuj cych cho cz sto nieznanych ludzi. Reporterzy Alarmu s wsz dzie tam gdzie ludziom potrzebna jest pomoc. Zapraszaj oni widzów do wspó pracy i udzia u w tworzeniu programu
07:05

Korona krlw
Zjazd w Sieradzu na którym trwaj dyskusje na temat obsadzenia tronu. Spytek fortelem pozbywa si Opolczyka z kandydatów na króla Polski. Pe ka podczas spotkania z Jagie przedstawia propozycj sojuszu i ma e stwa z Jadwig . Telenowela historyczna
07:30

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:40

Panorama kraj
Codzienny program informacyjny przedstawiaj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w Polsce
10:50

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:20

Przepis dnia
Szefowie kuchni pokazuj jak w prosty sposób przygotowa oryginalne i pyszne dania. Prezentowane pomys y mog zainspirowa widzów do tworzenia ciekawych da które nawet amator mo e przygotowa we w asnej kuchni. W ka dym odcinku prowadz cy przyrz dzaj jedn potraw dziel si do wiadczeniem i zdradzaj sekrety pomocne w osi gni ciu kulinarnego sukcesu
11:30

Barwy szcz cia
Odc. 2344Iwona z Markiem wprowadzaj si do nowego domu ale na ich szcz ciu pojawiaj si pierwsze rysy. Kajtek sprzecza si z Oliwk o wakacje które planuje sp dzi z matk w Jastrz biej Górze by jej pilnowa . K ótni m odych s yszy Sabina.. Chowa ski zabiera Ew Aleksa oraz Alicj na wycieczk do Konstancina i na warsztaty malarskie maj c nadziej e dzi ki temu ma a odzyska w ko cu u miech. Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00

Dzie a arcydzie a
Album Bronis awa Pi sudskiego. Bronis aw Pi sudski to starszy o rok brat marsza ka Józefa Pi sudskiego który równie zachowa si na kartach historii jako niezwykle wa na osobisto . Bronis aw Pi sudski to ceniony badacz kultury Dalekiego Wschodu etnograf a w Japonii uznawany nawet za bohatera narodowego. Do Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie trafi y jego bezcenne fotografie oraz naukowe materia y którym warto si bli ej przyjrze
12:15

Co niesie dzie
Co niesie dzie to poranny program TVP Regionalna a w nim najaktualniejsze i najciekawsze informacje ze wszystkich regionów kraju oraz zapowiedzi najwa niejszych wydarze które odb d si w ci gu dnia. W programie m.in.: materia y reporterskie czenia na ywo z reporterami z o rodków regionalnych TVP rozmowy z go mi bohaterami wydarze wiadkami oraz komentatorami zapowiedzi materia ów interwencyjnych przegl d regionalnych i ogólnopolskich portali internetowych najciekawsze artyku y i wydarzenia z polskich mediów. Co niesie dzie wyró nia si na tle innych programów informacyjnych prezentuje zdecydowanie wi cej informacji wa nych dla regionów i lokalnych spo eczno ci. Cho przedstawiane tematy z pewno ci zainteresuj widzów w ca ej Polsce. Program ze studia w Szczecinie prowadz dziennikarze znani z anten regionalnych
12:30

M jak mi o
Lucjan i Barbara Mostowiakowie wychowali czworo dzieci: Mari Mart Marka i Ma gorzat . Najstarsza Maria z zawodu piel gniarka wyjecha a z Grabiny do Gródka i z m em doczeka a si synów Piotra i Paw a. Jej siostra Marta sko czy a studia prawnicze i zamieszka a w Warszawie. Marek i Ma gosia przysparzaj cy rodzicom wi cej zmartwie ni starsze rodze stwo równie podj li starania o u o enie sobie ycia. Serial przedstawia rozterki bohaterów ich codzienno poszukiwanie mi o ci problemy oraz zmagania z przeciwno ciami losu
13:20

Kierunek Zachd
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w których bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje równie sylwetki polskich emigrantów dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
13:40

Brat przyjaciel papie
W filmie o papie u Benedykcie XVI poznamy jego przyjació kuzynki koleg z seminarium wreszcie znajomego z czasów s u by w niemieckim wojsku. O najm odszych latach sp dzonych w rodzinnym domu w Traunstein opowiada brat papie a Georg Ratzinger
14:45

Kasta
Trzy procesy dwa wyroki. W kancelarii zjawia si Joanna Dymek ona skazanego na 2 lata pozbawienia wolno ci przedsi biorcy Miros awa Dymka który odbywa kar zas dzon w dwóch przegranych sprawach. Trzeci identyczn z tamtymi Dymek wygra
15:15

R czka gotuje
Kuchnia ukrai ska. Program kulinarny w którym znany i lubiany l ski kucharz Remigiusz R czka prezentuje przepisy na potrawy. Pojawi si zarówno popularne l skie dania w nowych wersjach jak i mniej znane czasem zapomniane regionalne przysmaki
15:45

Mwimy po polsku
Jak dobrze opowiedzie o mie cie. J zykoznawca dr Grzegorz dziebe ko przyjmuje w swoim gabinecie cudzoziemców przebywaj cych w Polsce. Udziela im krótkich lekcji j zyka polskiego
15:55

Studio Lww
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polaków. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka ców Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polaków edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polaków miejsca na Kresach
16:15

Al chemik
Telewizja. W tym odcinku Królowa Kalina chce za o y w asn telewizj . Prosi Henryka Z otego Gagatka o pomoc w poszukaniu odpowiedniego eksperta w dziedzinie telewizji. Ekspertem jest specjalny go programu Wiadomirek. Alchemik t umaczy zasad dzia ania telewizji
16:30

Baw si s owami
Pawe Edmund Strzelecki. Cykliczny program j zykowy dla dzieci poszerzaj cy poziom serii czwartej. Odbiorcami s dzieci dla których forma bajkowo magiczna naszego programu jest niezwykle atrakcyjna a twórcom pozwala na swobodne wplatanie ró nych tre ci na potrzeby nauki j zyka polskiego. G ównym zamys em serii V jest przybli enie dzieciom wa nych postaci z polskiej historii nauki muzyki sportu. Seria oparta na opowie ciach o wa nych polskich naukowcach badaczach wynalazcach i odkrywcach. Bohaterem prowadz cym jest wujek troch zabawny naukowiec który pracuje w centrum nauki. Dzieci odwiedzaj ce wujka s uchaj jego opowie ci o wk adzie Polaków w rozwój nauki odkry wynalazków
16:45

Baw si s owami
Oni byli one by y. Cykliczny program j zykowy dla dzieci poszerzaj cy poziom serii czwartej. Odbiorcami s dzieci dla których forma bajkowo magiczna naszego programu jest niezwykle atrakcyjna a twórcom pozwala na swobodne wplatanie ró nych tre ci na potrzeby nauki j zyka polskiego. G ównym zamys em serii V jest przybli enie dzieciom wa nych postaci z polskiej historii nauki muzyki sportu. Seria oparta na opowie ciach o wa nych polskich naukowcach badaczach wynalazcach i odkrywcach. Bohaterem prowadz cym jest wujek troch zabawny naukowiec który pracuje w centrum nauki. Dzieci odwiedzaj ce wujka s uchaj jego opowie ci o wk adzie Polaków w rozwój nauki odkry wynalazków
16:55

Nauka literek z u u
Literka. Program dla najm odszych widzów w którym u u wraz ze swoj literkow kuleczk pomo e dzieciom nauczy si alfabetu
17:00

Rodzinka.pl
Opiekunki. Ludwik i Natalia marz czasem o wypadzie w miasto by mie troch wytchnienia od rodzinnych obowi zków. Nie maj jednak z kim zostawi dzieci. Musz wi c natychmiast znale niani . Niestety kolejne kandydatki nie spe niaj wymogów a Boscy s coraz bardziej za amani. Na razie sami na zmian zajmuj si dzie mi ale zapanowanie w pojedynk nad trzema ywio owymi charakterami to niezwykle trudne i m cz ce zadanie. Stan wszy w obliczu eskalacji braterskich konfliktów Natalia popada w apati za Ludwik wzywa na pomoc posi ki. Na szcz cie kryzys nie wp ywa ujemnie na po ycie rodzinne. Serial komediowy 25 min Polska 2011Re yseria: Patrick YokaScenariusz: Karol KlementowiczAktorzy: Ma gorzata Ko uchowska Tomasz Karolak Maciej Musia Maciej Zdrójkowski Mateusz Paw owski Jacek Braciak Agata Kulesza
17:30

Dziennik regionw
G ówny program informacyjny podsumowanie wydarze mijaj cego dnia i zapowied najwa niejszych tematów dnia nast pnego
17:50

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20

Wschd
Cykl reporta y realizowany na Kresach g ównie na Ukrainie przybli aj cy mieszka com Polski miejsca urodzenia ich dziadów i pradziadów
18:50

Barwy szcz cia
Odc. 2344Iwona z Markiem wprowadzaj si do nowego domu ale na ich szcz ciu pojawiaj si pierwsze rysy. Kajtek sprzecza si z Oliwk o wakacje które planuje sp dzi z matk w Jastrz biej Górze by jej pilnowa . K ótni m odych s yszy Sabina.. Chowa ski zabiera Ew Aleksa oraz Alicj na wycieczk do Konstancina i na warsztaty malarskie maj c nadziej e dzi ki temu ma a odzyska w ko cu u miech. Serial obyczajowy
19:20

Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny sk adaj cy si z reporta u szeroko ukazuj cego najwa niejsze lub najbardziej kontrowersyjne wydarzenia oraz z kilku felietonów. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polaków na Litwie. B d równie si gali do historii i tradycji by przypomnie wa ne dla ka dego Polaka miejsca postacie i wydarzenia jak te relacje z Litwinami i stosunek w adz oraz osób prywatnych do zabytków i pami tek polskiej kultury
19:40

Alert Covid
Epidemia COVID 19 w Europie trwa ju prawie rok. Po kilku miesi cach wzgl dnego spokoju wirus zaatakowa ponownie. Zagra a zdrowiu i yciu obywateli zagra a te gospodarkom wielu pa stw. Koronawirus uznawany jest za najwi ksze wyzwanie dla ludzko ci w pierwszych dwóch dekadach XXI wieku
TVPOLONIA
20:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
20:30

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:40

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45

Paradoks
Profil. Odcinek 8W ci gu dwóch tygodni zostaj zamordowane cztery atrakcyjne kobiety w ró nym wieku. We wszystkich przypadkach morderstw pojawia si kilka powtarzaj cych si motywów. Dodatkowo wychodz na jaw inne szczegó y które czy y ofiary. Okazuje si e ich profile by y zamieszczone na jednej ze stron internetowych na których kobiety prezentuj swoje wdzi ki poszukuj c w ten sposób sponsorów. Wszystko wskazuje na to e policjanci maj do czynienia z seryjnym zabójc dlatego do sprawy zostaje w czony zawodowy profiler wspó pracuj cy z wydzia em. Od samego pocz tku profiler zachowuje si jednak bardzo dziwnie. Miewa te niezwyk e stany psychotycznei wizje w których powracaj zamordowane kobiety. Czy s to jego projekcje czy mo e wspomnienia Serial kryminalno sensacyjny
21:40

Instynkt
Ten pierwszy raz. W jednym z mieszka luksusowego apartamentowca znaleziono cia o nastolatka Eryka. Zosta zabity uderzeniem w g ow . Na miejscu nie ma ladów w amania. Policjanci wykluczaj motyw rabunkowy. Zgin jedynie laptop ofiary. Po wywiad rodowiskowym w szkole policjanci maj nowy trop. Okazuje si e ofiara przyja ni a si z Marcinem Bie kiem. Ch opcy bardzo si ró nili. Eryk by arogancki i zarozumia y a Marcin jest nie mia y i skromny. Wizyta w domu Marcina Bie ka przynosi nowe odkrycie. Ch opak pochodzi z patologicznej rodziny. Tarkowski domy la si e Marcin i Eryk brali narkotyki. W ko cu ch opak wyznaje e dilerem jest niejaki Grucha. Policjanci organizuj na niego ob aw w nocnym klubie Hades. Okazuje si e komisarz Oster zna Hartmana w a ciciela klubu. Chce si z nim jak najszybciej spotka . Tarkowski widzi dziwn rozmow Oster i ruszaw lad za ni . Gdy Oster dociera do Hadesu w a ciciel ju nie yje. Tarkowski zastaje pani komisarz nad zw okami Hartmana. Serial kryminalny
22:30

Kasta
Zmowa mieszkaniowa. Serial paradokumentalny 25 min Polska 2020Re yseria: Wojciech SukiennikEmerytowana nauczycielka zdecydowa a si sprzeda du e mieszkanie a za uzyskan kwot kupi kawalerk i pomóc doros ym dzieciom. Kupiec mieszkania zyskuje prawa do nieruchomo ci ale za ni nie p aci
23:00

rd o nadziei
Film przybli a histori powstania polskiej osady za o onej przez Polaków zes anych na tereny dzisiejszego Kazachstanu w pocz tkowej fazie operacji polskiej NKWD w 1936 roku. Pozostawieni po ród bezkresnych stepów pozbawieni rodków do ycia w obliczu mierci g odowej polscy zes a cy zawierzyli swój los Bogu. Po dziewi dziesi ciu latach wie Oziornojei znajduj ce si tam Sanktuarium Matki Bo ej Królowej Pokoju staje si celem pielgrzymów z ca ego wiata. O swoich losach i cudownych wydarzeniach w Oziornoje opowiadaj naoczni wiadkowie wydarze z lat 40. XX wieku ich dzieci i wnuki. Wypowiedzi bohaterów ilustruj zdj cia lotnicze obrazy kazachskiej wsi oraz fragmenty kroniki filmowej z pierwszej po owy XX w
23:25

Cafe piosenka
Edward Hulewicz. Go ciem programu jest Edward Hulewicz
23:55

Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
Activate Live-Chat