OTR
Date
<
February 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:10

Rodzinka.pl
Opiekunki. Ludwik i Natalia marz czasem o wypadzie w miasto by mie troch wytchnienia od rodzinnych obowi zków. Nie maj jednak z kim zostawi dzieci. Musz wi c natychmiast znale niani . Niestety kolejne kandydatki nie spe niaj wymogów a Boscy s coraz bardziej za amani. Na razie sami na zmian zajmuj si dzie mi ale zapanowanie w pojedynk nad trzema ywio owymi charakterami to niezwykle trudne i m cz ce zadanie. Stan wszy w obliczu eskalacji braterskich konfliktów Natalia popada w apati za Ludwik wzywa na pomoc posi ki. Na szcz cie kryzys nie wp ywa ujemnie na po ycie rodzinne. Serial komediowy 25 min Polska 2011Re yseria: Patrick YokaScenariusz: Karol KlementowiczAktorzy: Ma gorzata Ko uchowska Tomasz Karolak Maciej Musia Maciej Zdrójkowski Mateusz Paw owski Jacek Braciak Agata Kulesza
00:40

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00

Al chemik
Telewizja. W tym odcinku Królowa Kalina chce za o y w asn telewizj . Prosi Henryka Z otego Gagatka o pomoc w poszukaniu odpowiedniego eksperta w dziedzinie telewizji. Ekspertem jest specjalny go programu Wiadomirek. Alchemik t umaczy zasad dzia ania telewizji
01:15

Baw si s owami
Pawe Edmund Strzelecki. Cykliczny program j zykowy dla dzieci poszerzaj cy poziom serii czwartej. Odbiorcami s dzieci dla których forma bajkowo magiczna naszego programu jest niezwykle atrakcyjna a twórcom pozwala na swobodne wplatanie ró nych tre ci na potrzeby nauki j zyka polskiego. G ównym zamys em serii V jest przybli enie dzieciom wa nych postaci z polskiej historii nauki muzyki sportu. Seria oparta na opowie ciach o wa nych polskich naukowcach badaczach wynalazcach i odkrywcach. Bohaterem prowadz cym jest wujek troch zabawny naukowiec który pracuje w centrum nauki. Dzieci odwiedzaj ce wujka s uchaj jego opowie ci o wk adzie Polaków w rozwój nauki odkry wynalazków
01:25

Baw si s owami
Oni byli one by y. Cykliczny program j zykowy dla dzieci poszerzaj cy poziom serii czwartej. Odbiorcami s dzieci dla których forma bajkowo magiczna naszego programu jest niezwykle atrakcyjna a twórcom pozwala na swobodne wplatanie ró nych tre ci na potrzeby nauki j zyka polskiego. G ównym zamys em serii V jest przybli enie dzieciom wa nych postaci z polskiej historii nauki muzyki sportu. Seria oparta na opowie ciach o wa nych polskich naukowcach badaczach wynalazcach i odkrywcach. Bohaterem prowadz cym jest wujek troch zabawny naukowiec który pracuje w centrum nauki. Dzieci odwiedzaj ce wujka s uchaj jego opowie ci o wk adzie Polaków w rozwój nauki odkry wynalazków
01:40

Nauka literek z u u
Literka. Program dla najm odszych widzów w którym u u wraz ze swoj literkow kuleczk pomo e dzieciom nauczy si alfabetu
01:45

Alert Covid
Epidemia COVID 19 w Europie trwa ju prawie rok. Po kilku miesi cach wzgl dnego spokoju wirus zaatakowa ponownie. Zagra a zdrowiu i yciu obywateli zagra a te gospodarkom wielu pa stw. Koronawirus uznawany jest za najwi ksze wyzwanie dla ludzko ci w pierwszych dwóch dekadach XXI wieku
02:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:30

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:34

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:40

Paradoks
Profil. Odcinek 8W ci gu dwóch tygodni zostaj zamordowane cztery atrakcyjne kobiety w ró nym wieku. We wszystkich przypadkach morderstw pojawia si kilka powtarzaj cych si motywów. Dodatkowo wychodz na jaw inne szczegó y które czy y ofiary. Okazuje si e ich profile by y zamieszczone na jednej ze stron internetowych na których kobiety prezentuj swoje wdzi ki poszukuj c w ten sposób sponsorów. Wszystko wskazuje na to e policjanci maj do czynienia z seryjnym zabójc dlatego do sprawy zostaje w czony zawodowy profiler wspó pracuj cy z wydzia em. Od samego pocz tku profiler zachowuje si jednak bardzo dziwnie. Miewa te niezwyk e stany psychotycznei wizje w których powracaj zamordowane kobiety. Czy s to jego projekcje czy mo e wspomnienia Serial kryminalno sensacyjny
03:25

Barwy szcz cia
Odc. 2344Iwona z Markiem wprowadzaj si do nowego domu ale na ich szcz ciu pojawiaj si pierwsze rysy. Kajtek sprzecza si z Oliwk o wakacje które planuje sp dzi z matk w Jastrz biej Górze by jej pilnowa . K ótni m odych s yszy Sabina.. Chowa ski zabiera Ew Aleksa oraz Alicj na wycieczk do Konstancina i na warsztaty malarskie maj c nadziej e dzi ki temu ma a odzyska w ko cu u miech. Serial obyczajowy
03:55

Instynkt
Ten pierwszy raz. W jednym z mieszka luksusowego apartamentowca znaleziono cia o nastolatka Eryka. Zosta zabity uderzeniem w g ow . Na miejscu nie ma ladów w amania. Policjanci wykluczaj motyw rabunkowy. Zgin jedynie laptop ofiary. Po wywiad rodowiskowym w szkole policjanci maj nowy trop. Okazuje si e ofiara przyja ni a si z Marcinem Bie kiem. Ch opcy bardzo si ró nili. Eryk by arogancki i zarozumia y a Marcin jest nie mia y i skromny. Wizyta w domu Marcina Bie ka przynosi nowe odkrycie. Ch opak pochodzi z patologicznej rodziny. Tarkowski domy la si e Marcin i Eryk brali narkotyki. W ko cu ch opak wyznaje e dilerem jest niejaki Grucha. Policjanci organizuj na niego ob aw w nocnym klubie Hades. Okazuje si e komisarz Oster zna Hartmana w a ciciela klubu. Chce si z nim jak najszybciej spotka . Tarkowski widzi dziwn rozmow Oster i ruszaw lad za ni . Gdy Oster dociera do Hadesu w a ciciel ju nie yje. Tarkowski zastaje pani komisarz nad zw okami Hartmana. Serial kryminalny
04:40

rd o nadziei
Film przybli a histori powstania polskiej osady za o onej przez Polaków zes anych na tereny dzisiejszego Kazachstanu w pocz tkowej fazie operacji polskiej NKWD w 1936 roku. Pozostawieni po ród bezkresnych stepów pozbawieni rodków do ycia w obliczu mierci g odowej polscy zes a cy zawierzyli swój los Bogu. Po dziewi dziesi ciu latach wie Oziornojei znajduj ce si tam Sanktuarium Matki Bo ej Królowej Pokoju staje si celem pielgrzymów z ca ego wiata. O swoich losach i cudownych wydarzeniach w Oziornoje opowiadaj naoczni wiadkowie wydarze z lat 40. XX wieku ich dzieci i wnuki. Wypowiedzi bohaterów ilustruj zdj cia lotnicze obrazy kazachskiej wsi oraz fragmenty kroniki filmowej z pierwszej po owy XX w
05:05

Cafe piosenka
Edward Hulewicz. Go ciem programu jest Edward Hulewicz
05:40

Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
05:50

Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny sk adaj cy si z reporta u szeroko ukazuj cego najwa niejsze lub najbardziej kontrowersyjne wydarzenia oraz z kilku felietonów. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polaków na Litwie. B d równie si gali do historii i tradycji by przypomnie wa ne dla ka dego Polaka miejsca postacie i wydarzenia jak te relacje z Litwinami i stosunek w adz oraz osób prywatnych do zabytków i pami tek polskiej kultury
TVPOLONIA
06:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:45

Alert Covid
Epidemia COVID 19 w Europie trwa ju prawie rok. Po kilku miesi cach wzgl dnego spokoju wirus zaatakowa ponownie. Zagra a zdrowiu i yciu obywateli zagra a te gospodarkom wielu pa stw. Koronawirus uznawany jest za najwi ksze wyzwanie dla ludzko ci w pierwszych dwóch dekadach XXI wieku
07:05

Le niczwka
Rodzina zaczyna niepokoi si znikni ciem Maryny. Ksi dz z obawy o ycie Maryny wyznaje gdzie jest ukryty skarb. W ko ciele wybucha po ar. Dochodzi do strasznej tragedii. Telenowela
07:30

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
07:55
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:40
Panorama
G ówny program informacyjny telewizyjnej Dwójki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia z kraju i ze wiata
10:45
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:20
Przepis dnia
Szefowie kuchni pokazuj jak w prosty sposób przygotowa oryginalne i pyszne dania. Prezentowane pomys y mog zainspirowa widzów do tworzenia ciekawych da które nawet amator mo e przygotowa we w asnej kuchni. W ka dym odcinku prowadz cy przyrz dzaj jedn potraw dziel si do wiadczeniem i zdradzaj sekrety pomocne w osi gni ciu kulinarnego sukcesu
11:30
Na sygnale
Cel u wi ca rodki. Nowy umawia si po dy urze z Zosi . Robi to w tajemnicy przed Maryn . Basia jest k bkiem nerwów. Jest za amana po ostatnim spotkaniu z m em. Doktor Góra jedzie na wezwanie do galerii w której zas ab starszy m czyzna.. Nagle sam zaczyna zachowywa si jak szalony. Tymczasem Anna wci pragnie mie dziecko i kolejny raz próbuje porozmawia o tym z Wiktorem. Na dy urze doktor Banach pada ofiar zuchwa ego porwania. Serial fabularyzowany 22 min Polska 2021Re yseria: Grzegorz Mo daScenariusz: Maura adoszZdj cia: Wojciech OleksiejukAktorzy: Edyta Be za Kamil Wodka Wojciech Zygmunt Maryla Morydz Iga Górecka Tomasz Pi tkowski Lea Oleksiak Wojciech Kuli ski Dariusz Wieteska Monika Mazur Chrapusta Anna Wysocka Jaworska Justyna Sieniawska Katarzyna Trzci ska Arkadiusz Nader Krzysztof api ski
TVPOLONIA
12:00
 
Ktr dy po sztuk
Anna Bili ska. Na prawie 500 obrazów znajduj cych si w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach jest tylko jeden obraz p dzla kobiety. Anna Bili ska Bohdanowiczowa by a pierwsz Polk która osi gn a wiatowy sukces w stolicy sztuki ko ca XIX wieku w Pary u. O Autoportrecie artystki b d cym m.in. zapisem jej a oby opowie Kama Guzik
12:15
 
Co niesie dzie
Co niesie dzie to poranny program TVP Regionalna a w nim najaktualniejsze i najciekawsze informacje ze wszystkich regionów kraju oraz zapowiedzi najwa niejszych wydarze które odb d si w ci gu dnia. W programie m.in.: materia y reporterskie czenia na ywo z reporterami z o rodków regionalnych TVP rozmowy z go mi bohaterami wydarze wiadkami oraz komentatorami zapowiedzi materia ów interwencyjnych przegl d regionalnych i ogólnopolskich portali internetowych najciekawsze artyku y i wydarzenia z polskich mediów. Co niesie dzie wyró nia si na tle innych programów informacyjnych prezentuje zdecydowanie wi cej informacji wa nych dla regionów i lokalnych spo eczno ci. Cho przedstawiane tematy z pewno ci zainteresuj widzów w ca ej Polsce. Program ze studia w Szczecinie prowadz dziennikarze znani z anten regionalnych
12:30
 
M jak mi o
Pola obchodzi urodziny i Kamil jak zwykle wspierany przez Anit organizuje dla córki weso imprez . Po telefonie od Weroniki matki dziewczynki zabawa zostaje jednak przerwana... Magda i Andrzej maj za to pierwsze problemy z Ani . Budzy ska odkrywa e na imprezie któr nastolatka zorganizowa a w domu by y dopalacze. A kilka godzin pó niej po narkotyk si ga Maciek i nagle zaczyna si le czu . Tymczasem Franka zach cona przez Basi zaprasza Paw a na trening na ciance wspinaczkowej.
13:20
 
Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny sk adaj cy si z reporta u szeroko ukazuj cego najwa niejsze lub najbardziej kontrowersyjne wydarzenia oraz z kilku felietonów. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polaków na Litwie. B d równie si gali do historii i tradycji by przypomnie wa ne dla ka dego Polaka miejsca postacie i wydarzenia jak te relacje z Litwinami i stosunek w adz oraz osób prywatnych do zabytków i pami tek polskiej kultury
13:40
 
Tego si nie wytnie
Tego si nie wytnie to talk show jakiego nie by o w polskiej telewizji od wielu lat. Go cie z najwy szej pó ki najwa niejsze wydarzenia kulturalne kontrowersyjne tematy i co tydzie wyst py gwiazd. Do tego przegl d aktualnych wydarze . Nie zabraknie muzyki filmu teatru literatury i satyry. Rozrywka na poziomie i ciekawe opinie. Krótko mówi c: pe na kultura Program poprowadzi Mariusz Cie lik a towarzyszy mu b dzie para komentatorów: dr Justyna Melonowska oraz ukasz Adamski
15:00
 
Kasta
Zmowa mieszkaniowa. Serial paradokumentalny 25 min Polska 2020Re yseria: Wojciech SukiennikEmerytowana nauczycielka zdecydowa a si sprzeda du e mieszkanie a za uzyskan kwot kupi kawalerk i pomóc doros ym dzieciom. Kupiec mieszkania zyskuje prawa do nieruchomo ci ale za ni nie p aci
15:30
 
Kuchnia Jagiellonw
Wazowie. Autorzy programu przedstawiaj czasy dynastii Jagiellonów z perspektywy kulinarnej. Wbrew wyobra eniom spo ywano wtedy nie tylko t uste mi siwa popijane miodem. To kuchnia pe na finezji owoców warzyw zup i wypieków. Jej tajemnice zdradzi widzom ukasz Modelski
16:00
 
Mi dzy wierszami
Program ma na celu przybli enie ycia literackiego i artystycznego w ró nych regionach Polski w przesz o ci oraz obecnie. B dzie mowa nie tylko o du ych miastach ale te o miasteczkach wsiach i osadach Rzeczypospolitej oraz o rodkach polonijnych na Kresach i poza Europ . Ka dy odcinek b dzie po wi cony jednemu autorowi lub grupie artystycznej zjawisku miejscu które odgrywa o albo odgrywa istotn rol w polskiej kulturze. Program skupia si wy cznie na literaturze polskiej
16:25
 
Bolek i Lolek w rd grnikw
Czarne z oto. Na l sku Bolek i Lolek spotykaj geologa który wprowadza ich w histori powstania w gla i przekonuje o korzy ciach p yn cych z czarnego z ota
16:35
 
Bolek i Lolek na wakacjach
Lunapark. Film ukazuje wakacyjne przygody ulubionej pary dzieci cej widowni. Bolek i Lolek sp dzaj czas w górach nad morzem nad jeziorami wyje d aj na grzybobranie odwiedzaj rezerwat przyrody... W tym odcinku zabawa w lunaparku.
16:45
 
Reksio
Reksiowa jesie. Realizowana od 1967 r. seria przygód ma ego aciatego pieska mieszka ca wiejskiego podwórka. W tym odcinku przygotowana Reksia do zimy
17:00
 
Rodzinka.pl
Kieszonkowe. Kieszonkowe Natalia i Ludwik Boscy próbuj nauczy swoich synów szacunku dla pieni dzy. Ch opcy s pod wra eniem e rodzice mieli kiedy mercedesa cabrio. Okazuje si jednak e najwi ksze wydatki s zwi zane z utrzymaniem rodziny. Kuba szybko dostosowuje si do sytuacji i negocjuje stawki za dobre wyniki w nauce. Wyp acaj c kieszonkowe Ludwik musi wi c stawi czo o trzem twardym negocjatorom. Wszyscy rozumiej e bez pracy nie ma ko aczy i ka dy próbuje interpretowa t zasad po swojemu. Serial komediowy
17:30
 
Dziennik regionw
G ówny program informacyjny podsumowanie wydarze mijaj cego dnia i zapowied najwa niejszych tematów dnia nast pnego
17:50
 
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20
 
Stacja innowacja
Polacy coraz mielej podejmuj próby zaistnienia na wiatowym rynku technologii co cz sto owocuje spektakularnym sukcesem. O polskie technologie od lat zabiegaj zagraniczne koncerny. Sukcesy te udowadniaj e stereotypem jest przekonanie jakoby polskie produkty by y ma o innowacyjne i gorsze od zachodnich. Program Stacja innowacja przedstawia polskich wynalazców pracuj cych na uczelniach w firmach i instytucjach badawczych. Ich wynalazki podbijaj wiatowe rynki wp ywaj c na ycie ludzi poprawiaj c je i udoskonalaj c
18:35
 
Mwimy po polsku
Jak dobrze opowiedzie o mie cie. J zykoznawca dr Grzegorz dziebe ko przyjmuje w swoim gabinecie cudzoziemców przebywaj cych w Polsce. Udziela im krótkich lekcji j zyka polskiego
18:50
 
Na sygnale
Cel u wi ca rodki. Nowy umawia si po dy urze z Zosi . Robi to w tajemnicy przed Maryn . Basia jest k bkiem nerwów. Jest za amana po ostatnim spotkaniu z m em. Doktor Góra jedzie na wezwanie do galerii w której zas ab starszy m czyzna.. Nagle sam zaczyna zachowywa si jak szalony. Tymczasem Anna wci pragnie mie dziecko i kolejny raz próbuje porozmawia o tym z Wiktorem. Na dy urze doktor Banach pada ofiar zuchwa ego porwania. Serial fabularyzowany 22 min Polska 2021Re yseria: Grzegorz Mo daScenariusz: Maura adoszZdj cia: Wojciech OleksiejukAktorzy: Edyta Be za Kamil Wodka Wojciech Zygmunt Maryla Morydz Iga Górecka Tomasz Pi tkowski Lea Oleksiak Wojciech Kuli ski Dariusz Wieteska Monika Mazur Chrapusta Anna Wysocka Jaworska Justyna Sieniawska Katarzyna Trzci ska Arkadiusz Nader Krzysztof api ski
19:20
 
Polonia Express
Program dotycz cy ycia Polaków w Stanach Zjednoczonych. W poszczególnych wydaniach b dzie mowa mi dzy innymi o dzia alno ci naukowców biznesmenów i artystów z Polski o yciu kulturalnym i umys owym ameryka skiej Polonii oraz zwi zanych z ni rodowisk a tak e o zjawiskach w kulturze masowej popularnej i ludowej. Program przedstawia aktywno Polaków którzy wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych na sta e oraz tych którzy czasowo przebywaj za oceanem
19:40
 
Alarm
Program przedstawia interwencje i ledztwa dziennikarskie. Poruszane b d sprawy wa ne i ciekawe które dotychczas cz sto by y ukrywane przed opini publiczn . Na antenie pojawi si tak e historie interesuj cych cho cz sto nieznanych ludzi. Reporterzy Alarmu s wsz dzie tam gdzie ludziom potrzebna jest pomoc. Zapraszaj oni widzów do wspó pracy i udzia u w tworzeniu programu
TVPOLONIA
20:00
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
20:30
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:40
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45
 
Na dobre i na z e
Serce matki. Personel szpitala w Le nej Górze odkrywa e córeczka Dominiki i Marcina znikn a. Roma kobieta która porwa a ma ukrywa si w domku na wsi. Profesor Falkowicz wraca w ko cu do Polski i trafia na kwarantann do hotelu gdzie poznaje Iwon piewaczk operow w zaawansowanej ci y. Maks niespodziewanie prosi Agat o r k ale jego ukochana waha si czy przyj o wiadczyny. Tymczasem na dy urze pod opiek doktora Begera trafia 6 letni Antek z ostr niewydolno ci kr enia. Ch opiec jest nieprzytomny. Okazuje si e jego matka Inga to dawna znajoma Maksa. Serial obyczajowy
21:40
 
The Voice of Poland
Bitwa. 10. edycja popularnego programu muzycznego. Uczestnicy rywalizuj w kilku etapach. Trenerzy konstruuj dru yny z o one z osób które w fazie przes ucha zachwyc ich swoim g osem. Nagrod dla zwyci zcy jest mi dzynarodowy kontrakt p ytowy. W roli trenerów i jury wyst puj : Baron i Tomson Micha Szpak Margaret i Kamil Bednarek. Dziesi t edycj programu poprowadz Marcelina Zawadzka Tomasz Kammel i Maciej Musia . W odcinkach nadawanych na ywo wspó prowadz cym b dzie Adam Zdrójkowski
23:55
 
Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
Activate Live-Chat