OTR
Date
<
February 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:35

M jak mi o
Jacek szykuje si do powrotu do Kanady cho trudno pogodzi mu si z faktem e Banachowa wci nie chce by Lilka dowiedzia a si kto jest jej biologicznym ojcem. Niespodziewanie tajemnic doros ych poznaje jednak ma y Kamil I to w a nie on wyznaje w ko cu siostrze prawd . Tymczasem Kisielowa postanawia odwiedzi s ynn wró k Calist A ak z Leonem wpadaj od razu na pomys by otworzy kolejny biznes tym razem ezoteryczny . Ula z Bartkiem próbuj na nowo zaplanowa swoj przysz o po tym jak utracili ca y maj tek
01:20

Zakochaj si w Polsce
Puck. Tym razem odwiedzamy Puck najstarsze miasto na Kaszubach Pó nocnych i najstarszy port s owia ski nad wodami Ba tyku. Tu stacjonowa a baza floty królewskiej i równie tu odby y si symboliczne Za lubiny Polski z morzem w 1920 roku. Puck uzyska prawa miejskie w 1348 roku i w tym czasie powsta istniej cy do dzi uk ad urbanistyczny. Obecnie miasto ma dwa mola i dwa porty: jachtowy i rybacki. Pó wysep Helski wyznacza horyzont który przedziela niebo od tafli wód Zatoki Puckiej. W jej zakolu zatopiony jest wczesno redniowieczny port. Podwodne stanowisko archeologiczne obejmuje obszar ponad 12 hektarów i nale y do najwa niejszych tego typu obiektów badawczych na wiecie. Wody Zatoki Puckiej to równie miejsce idealne do uprawiania sportów wodnych szczególnie tych nap dzanych wiatrem. Przez rednio 220 dni w roku wieje tu wiatr z pr dko ci nieprzekraczaj c 30 km h. W sprzyjaj cych warunkach swojej pasji oddaj si tutaj mi o nicy kitesurfingu
01:45

Rodzina Treflikw
Obcy. Gondu prowadzi Treflika i Treflink do parku gdzie zauwa y kogo dziwnego. Treflikowi wszystko w obcym si nie podoba ale Treflinka i Gondu próbuj nawi za z nim kontakt. Nie jest to atwe ale w ko cu Treflince udaje si wspólna zabawa a uprzedzenia Treflika znikaj
02:00

Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
02:30

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:33

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:40

Ludzie i bogowie
Dopa genera a. Trwa realizacja operacji pod kryptonimem Klosz . Rymkiewicz wspó pracuje z polskim podziemiem. Dzi ki jego pomocy Pazur likwiduje Czarnego. Zimny dochodzi do siebie w mieszkaniu Kazimierza. Jadwiga dowiaduje si od Dagera e Marczewski yje. Wejner chce ucieka z miasta ale wcze niej musi dostarczy Pumie pieni dze. Chce w tym celu pos u y si Rymkiewiczem. M czy ni spotykaj si w mieszkaniu Bykowskiego. Na miejscu pojawiaj si te Onyks i Dager. Na spotkaniu z Józefem Puma przyznaje e zgodzi si na wspó prac z Niemcami
03:25

Krtka histeria czasu
Tomek zakochany w dziewczynie kolegi dowiaduje si e spotka Juli zanim ta zwi za a si z Jarkem lecz wtedy nie zwróci na ni uwagi. Niespodziewanie ch opak cofa si w czasie
05:00

Muzyczna scena Halo Polonia
Przypominamy z rekomendacj Marka Sierockiego najlepszych solistów i najlepsze zespo y muzyczne
05:25

Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertów i wystaw z udzia em polskich artystów. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
TVPOLONIA
06:25

Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
07:00

Barwy szcz cia
2343Dominika odchodzi w ko cu od Stawickiego i za amana prosi o pomoc Renat . Sta scy robi Izie niespodziank i przyje d aj z Paulink do Krakowa bez zapowiedzi. Bo ena odkrywa e jej przyjació ka jest pod wp ywem alkoholu i by mo e tak e narkotyków. Tymczasem Kacper i Madzia s gotowi nawi za wspó prac z Fashion Life ale tylko wtedy je li firma udowodni e naprawd dzia a ekologicznie. Serial obyczajowy
07:25

Barwy szcz cia
Odc. 2344Iwona z Markiem wprowadzaj si do nowego domu ale na ich szcz ciu pojawiaj si pierwsze rysy. Kajtek sprzecza si z Oliwk o wakacje które planuje sp dzi z matk w Jastrz biej Górze by jej pilnowa . K ótni m odych s yszy Sabina.. Chowa ski zabiera Ew Aleksa oraz Alicj na wycieczk do Konstancina i na warsztaty malarskie maj c nadziej e dzi ki temu ma a odzyska w ko cu u miech. Serial obyczajowy
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:30

Taniec na niebie
Film zosta zrealizowany podczas najwi kszych jak do tej pory w historii Polski Mi dzynarodowych Pokazów Lotniczych AIR SHOW zorganizowanych z okazji 100 lecia Polskiego Lotnictwa Wojskowego w Radomiu w dniach 25 i 26 sierpnia 2018 roku. W pokazach wzi o udzia 21 pa stw. W powietrzu zaprezentowa o si 11 zespo ów akrobacyjnych. Przez dwa dni widzowie podziwiali niezwyk e pokazy pilota u indywidualnego i grupowego. Obserwowano ponad 110 samolotów i innych statków powietrznych. Pokazom towarzyszy a naziemna tak e najwi ksza w historii wystawa sprz tu Rodzajów Si Zbrojnych
11:10

Rwanda 2020
Misje na wzgórzach. Pomoc w ka dej sytuacji. Tym razem go cimy w Massace gdzie pos uguj siostry pallotynki. Opiekuj si przedszkolakami wspieraj rozwój dzieci w szkole a tak e prowadz o rodek zdrowia do którego codziennie trafia wielu potrzebuj cych pomocy
11:25

Ziarno
Znaki. W kolejnym odcinku Ziarna porozmawiamy o symbolach Wielkiego Postu: piasku liczbie 40 krzy u i koronie cierniowej. Aby zach ci dzieci z Ziarna i widzów przed telewizorami na pocz tku programu Ciocia Ewelina z dzie mi rozwi zuj w Ziarnowym Domu rebus po czym przynosz skrzyni z tajemniczym skarbem. W programie poznamy pewn pani która piaskiem maluje obrazy w szkole porozmawiamy o cyfrach a przy betoniarce podyskutujemy o budowaniu nie tylko domów. W k ciku kulinarnym Ciocia Ewelina z dzie mi zrobi danie postne. W K ciku Biblijnym ks. Adam omówi z dzie mi kolejny fragment z Pisma wi tego (Ga 6 14a): Co do mnie nie daj Bo e bym si mia chlubi z czego innego jak tylko z krzy a Pana naszego Jezusa Chrystusa
11:55

Mi dzy ziemi a niebem
Program o charakterze informacyjno publicystycznym na który sk adaj si : serwis informacyjny komentarz publicystyczny a tak e wyst py artystyczne prezentacje ksi ek i p yt. Audycja jest adresowana do wszystkich wierz cych i niewierz cych którzy oczekuj komentarza Ko cio a katolickiego do najwa niejszych wydarze tygodnia
TVPOLONIA
12:00

Anio Pa ski
Anio Pa ski to modlitwa maryjna odmawiana przez ca y rok z wyj tkiem okresu wielkanocnego. W Watykanie niedzielna modlitwa Anio Pa ski jest odmawiana przez papie a towarzyszy jej krótka katecheza z b ogos awie stwem. W ka d niedziel widzowie s zapraszani do wys uchania katechezy oraz do wspólnej modlitwy z Ojcem wi tym i wiernymi zebranymi na placu w. Piotra w Watykanie
12:15

Mi dzy ziemi a niebem
Program o charakterze informacyjno publicystycznym na który sk adaj si : serwis informacyjny komentarz publicystyczny a tak e wyst py artystyczne prezentacje ksi ek i p yt. Audycja jest adresowana do wszystkich wierz cych i niewierz cych którzy oczekuj komentarza Ko cio a katolickiego do najwa niejszych wydarze tygodnia
12:50

S owo na niedziel
Jak pozna Boga czyli ostatnia próba Abrahama. Bywa tak e w sercu cz owieka brakuje miejsca dla Pana Boga. A rozpocz cie Wielkiego Postu to czas na sprz tanie. Na przek adanie rzeczy z miejsca na miejsce. Na porz dki wed ug w asnego pomys u. eby by o milej. Wielki Post to powa ne zmiany. Nie w twoim otoczeniu. Ale w twoim my leniu. Abraham te ma swój Wielki Post. Czas zmiany serca. Czeka go najci sza próba. Bóg nakazuje Abrahamowi i do kraju Moria. Dzi nie mamy poj cia gdzie ona le a a ale Abraham zdaje si to wiedzie bo rankiem wyrusza bez zb dnych pyta . Podejmuje prób ... Ka da próba jest po to by porz dkowa swoje serce. Ale nie wed ug ludzkiego planu. Nie chodzi o kosmetyk . Chodzi o powi kszenie serca by zmie ci o si tam wi cej aski. Wi cej Boga
13:00

Transmisja mszy wi tej z konkatedry pw. w. Aleksandra w Suwa kach
14:15

Ch opi
Wielkanoc. Na Wielkanoc Hanka przenosi si do domu Boryny. Wi kszo kobiet z Lipiec jedzie do miasta by spotka si ze swymi uwi zionymi m ami. Hanka tak e wiezie wi teczne jedzenie Antkowi. Boryna z dnia na dzie zaczyna czu si gorzej. Jagna wdaje si we flirt z Jasiem synem organisty spotyka si te z wójtem. Dziedzic odmawia ksi dzu a potem wójtowi wstawienia si za uwi zionymi. W odwecie kto podpala las. Hanka rodzi syna. Serial obyczajowy 48 min Polska 1972Re yseria: Jan RybkowskiScenariusz: Jan Rybkowski Ryszard Kosi skiZdj cia: Marek NowickiMuzyka: Adam S awi skiAktorzy: Emilia Krakowska Krystyna Królówna Magda Wo ejko Wanda uczycka Zofia Merle Franciszek Pieczka Boles awP otnicki Jadwiga Chojnacka Stanis aw Milski Barbara Ludwi anka Lech Ordon Igor mia owski Tadeusz Janczar Irena Karel BarbaraRachwalska i inni
15:15

Fajna Polska
Góry wi tokrzyskie. Program turystyczno lifestyle owy w którym dziennikarze Telewizji Polskiej odwiedzaj ró ne regiony Polski oraz rozmawiaj o polskiej kulturze i o tym z czego Polska s ynie w wiecie
16:10

Powroty
Program o Polakach emigrantach którzy zdecydowali si na powrót do kraju. Bohaterowie opowiadaj o przyczynach decyzji o powrocie z emigracji oraz o zwi zanych z ni konsekwencjach. Jest to równie opowie o Polsce kraju zmian dynamicznego rozwoju gospodarczego i spo ecznego bezpiecznej przystani maj cej dla powracaj cych konkretn atrakcyjn ofert . Przedstawione zostan komentarze ekspertów: psychologów specjalistów w dziedzinie edukacji oraz przedstawicieli instytucji wspieraj cych Polaków wracaj cych z emigracji
16:30

Le niczwka
Katarzyna rozmawia z Pol . Wkrótce okazuje si e córka nie mówi jej prawdy o swojej sytuacji. Od Krystyny Katarzyna dowiaduje si e Pola i Ben si rozstali
16:55

Le niczwka
Pola nie odbiera po cze od Katarzyny. Do domu Antoniego przychodzi Inga która martwi si o Konrada. Artur mówi Edycie e dziwi go zaanga owanie Beaty w spraw zdemaskowania Anety
17:30

Dziennik regionw
G ówny program informacyjny podsumowanie wydarze mijaj cego dnia i zapowied najwa niejszych tematów dnia nast pnego
17:50

M jak mi o
Gdy Lilka dowiedzia a si o romansie matki z Jackiem i pozna a prawd o swoim pochodzeniu za ama a si . Ucieka z Mateuszem do Warszawy. Ch opak próbuje pocieszy ukochan i nak oni j by w ko cu szczerze porozmawia a z rodzicami. Kamila znów burzy spokój Kingi i Piotra. Najpierw odwiedza Zdu skiego w kancelarii a pó niej zjawia si na Deszczowej by porozmawia z jego on . Werner odkrywa e darzy Sandr uczuciem. Zaprasza j na kolacj gotów uczyni wa ne wyznanie
18:45

Zakochany Mickiewicz
Widowisko muzyczno rozrywkowe. Pretekstem do realizacji tego wyj tkowego przedstawienia walentynkowego a tym samym przypomnienia postaci wielkiego wieszcza Adama Mickiewicza jest nie do ko ca odkryta prywatna strona yciorysu Mistrza dotycz ca w szczególno ci jego licznych mi osnych podbojów oraz romansów. Ukazanie znanej i bliskiej wszystkim Polakom twórczo ci romantycznej oraz postaci Adama Mickiewicza w ten niecodzienny lekki sposób wydaje si wyj tkowo atrakcyjne i oryginalne. Wyst pi : Natalia Kukulska Pectus Piotr Cugowski Rafa Brzozowski Igor Herbut Pawe i ukasz Golec Olga Szoma ska Tre Voci Maja Kleszcz Kasia Popowska Maciej Balcar Mateusz Zió ko Krzysztof Iwaneczko oraz Bo ena i Lech Makowieccy. Kierownik muzyczny i aran er: Zygmunt Kukla Orkiestra: Kukla Band
19:50

Czytanie przed spaniem czyli ca a Polska czyta dzieciom
Pi te przez dziewi te. G o ne czytanie dzieciom wp ywa na ich rozwój umys owy spo eczny i moralny. Wystarczy dwadzie cia minut dziennie. Znani polscy aktorzy i dziennikarze czytaj najm odszym bajki na dobranoc. S to opowie ci które bawi ucz i pomagaj w rozwijaniu dzieci cej wyobra ni. Bajki czytaj mi dzy innymi Jerzy Zelnik Rafa Królikowski Tamara Arciuch Mateusz Dami cki Wojciech Dmochowski Janusz Zadura Andrzej Mastalerz i Karolina Gorczyca
TVPOLONIA
20:00

Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
20:30

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:35

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45

Arty ci
Trwaj próby spektaklu który re yseruje znana i ceniona re yserka Richter. Ka dy z aktorów Teatru Popularnegoliczy na anga tym bardziej e Richter obiecuje wyjazd ze spektaklem na festiwal w Avinionie. Chc c poprawi wizerunek swój i teatru dyrektor zatrudnia specjalist od PR u. Wygl da na to e sytuacja w teatrze powoli stabilizuje si . Do momentu w którym stra po arna zamyka scen teatraln ze wzgl du na niespe nione normy przeciwpo arowe. Serial obyczajowy dramat
21:40

R yczka
Kamila Sakowicz pracuj ca na Uniwersytecie Warszawskim zaczyna wspó prac z SB pod pseudonimem Ró yczka . Jej zadaniem jest przekazywanie informacji o profesorze Adamie Warczewskim
23:35

Paderewski podr w czasie
Activate Live-Chat