OTR
Date
<
March 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:30

M jak mi o
Gdy Lilka dowiedzia a si o romansie matki z Jackiem i pozna a prawd o swoim pochodzeniu za ama a si . Ucieka z Mateuszem do Warszawy. Ch opak próbuje pocieszy ukochan i nak oni j by w ko cu szczerze porozmawia a z rodzicami. Kamila znów burzy spokój Kingi i Piotra. Najpierw odwiedza Zdu skiego w kancelarii a pó niej zjawia si na Deszczowej by porozmawia z jego on . Werner odkrywa e darzy Sandr uczuciem. Zaprasza j na kolacj gotów uczyni wa ne wyznanie
01:15

S ownik [emailprotected
Edukacyjny talk show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczególnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szkó za granic realizowany we wspó pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skype a) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
01:45

Wiking Tappi
Awantura z wodnikami. W magicznym Szepcz cym Lesie mieszka sympatyczny wiking Tappi. Ma wielu przyjació równie magicznych jak on. S renifer Chichotek i kruk Paplak my liwy Haste i kowal Sigurd s elfy i pradawne duchy lasu: Dziadek Wodospad i D b Starodziej. Ale jest te z y jarl Surkol który mieszka na Ostatnim Morzu w zamku wzniesionym na grzbiecie wieloryba
02:00

Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
02:30

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:32

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:40

Arty ci
Trwaj próby spektaklu który re yseruje znana i ceniona re yserka Richter. Ka dy z aktorów Teatru Popularnegoliczy na anga tym bardziej e Richter obiecuje wyjazd ze spektaklem na festiwal w Avinionie. Chc c poprawi wizerunek swój i teatru dyrektor zatrudnia specjalist od PR u. Wygl da na to e sytuacja w teatrze powoli stabilizuje si . Do momentu w którym stra po arna zamyka scen teatraln ze wzgl du na niespe nione normy przeciwpo arowe. Serial obyczajowy dramat
03:30

R yczka
Kamila Sakowicz pracuj ca na Uniwersytecie Warszawskim zaczyna wspó prac z SB pod pseudonimem Ró yczka . Jej zadaniem jest przekazywanie informacji o profesorze Adamie Warczewskim
05:25

Paderewski podr w czasie
TVPOLONIA
06:10

Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
06:45

Alarm
Program przedstawia interwencje i ledztwa dziennikarskie. Poruszane b d sprawy wa ne i ciekawe które dotychczas cz sto by y ukrywane przed opini publiczn . Na antenie pojawi si tak e historie interesuj cych cho cz sto nieznanych ludzi. Reporterzy Alarmu s wsz dzie tam gdzie ludziom potrzebna jest pomoc. Zapraszaj oni widzów do wspó pracy i udzia u w tworzeniu programu
07:00

Rok 1981. Kalendarium
07:05

Modlitwa o jedno
Ko ció Polskokatolicki od samego pocz tku bierze udzia w dzia aniach podejmowanych w ramach Tygodnia Modlitw o Jedno Chrze cijan. W tym czasie w parafiach organizowane s nabo e stwa koncerty i wspólne spotkania maj ce na celu zbli enie ze sob chrze cijan ró nych wyzna . Program prezentuje zaanga owanie Ko cio a Polskokatolickiego w t wa n inicjatyw ekumeniczn . W tym roku ze wzgl du na pandemi i obostrzenia sanitarne tydzie b dzie mia wyj tkowy charakter. Imprezy i spotkania towarzysz ce ograniczono do minimum a wiele z przeniesiono do internetu. JMimo wszystko chrze cijanie z ca ego wiata razem cho oddzieleni od siebie fizycznie b d modlili si o to by wype ni o si wezwanie Jezusa zapisane w Ewangelii wed ug w. Jana: Aby wszyscy byli jedno jak ty Ojcze we mnie a ja w tobie
07:30

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:40

Panorama kraj
Codzienny program informacyjny przedstawiaj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w Polsce
10:45

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:20

Przepis dnia
Dwóch znanych i lubianych szefów kuchni: Jakub Steuermark i Jerzy Sobieniak poka jak w prosty sposóbprzygotowa oryginalne i pyszne danie. Codziennie zaskocz widzów nowym pomys em i zainspiruj do tworzenia nowych potraw które ka dy bez problemu przyrz dzi w swojej kuchni. W ka dym odcinku programu przygotuj jedn potraw podziel si swoim do wiadczeniem i zdradz sekrety które pomog widzom osi gn kulinarny sukces
11:30

Barwy szcz cia
Odc. 2345Stawicki znów umawia si z Anet i tym razem proponuje doktor Dylskiej by rzuci a prac zaj a si prowadzeniem domu i zosta a matk jego dzieci . Tymczasem ukasz wraca z Sycylii i to w wietnym humorze po tym jak uda o mu si porozumie z Kasi . U miech Sadowskiego jednak znika gdy Sta scy opowiadaj mu o ostatnich przygodach Izy. Z kolei Agata odkrywa e Mika straci a w ko cu prac po tym jak wyszed na jaw jej romans z by ym szefem. A Malwina jedzie z Natali do Zakrzewia gotowa na walk z Przemkiem o prawo do spotka z córk . Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00

Turystyczna jazda
Program podró niczy trwaj cy 10 min. z wykorzystaniem g osu lektora. G ównym za o eniem programu jest prezentowanie ciekawych interesuj cych i atrakcyjnych turystycznie miejsc obiektów miejscowo ci zarówno w Polsce jak i zagranic . Magazyn charakteryzuje si lu n konwencj i szybkim monta em. Ogólna zawarto odcinka: doje d amy do atrakcyjnej turystycznie miejscowo ci obiektu lub bazy turystyczno sportowej (t umaczymy jednocze nie jak tam dojecha któr drog ). Odwiedzamy regiony miasta bazy noclegowe szlaki turystyczne etc. jednym s owem jeste my wsz dzie tam gdzie da si dojecha autem rowerem etc. Rozmawiamy z ciekawymi lud mi poznajemy lokalne zwyczaje i smakujemy regionalnej kuchni wybieramy si z kamer na baseny termalne oraz nad jeziora. Program popularyzuje tak e niektóre dyscypliny sportowe jak np. bieganie i jazda na rowerze
12:15

Co niesie dzie
Co niesie dzie to poranny program TVP Regionalna a w nim najaktualniejsze i najciekawsze informacje ze wszystkich regionów kraju oraz zapowiedzi najwa niejszych wydarze które odb d si w ci gu dnia. W programie m.in.: materia y reporterskie czenia na ywo z reporterami z o rodków regionalnych TVP rozmowy z go mi bohaterami wydarze wiadkami oraz komentatorami zapowiedzi materia ów interwencyjnych przegl d regionalnych i ogólnopolskich portali internetowych najciekawsze artyku y i wydarzenia z polskich mediów. Co niesie dzie wyró nia si na tle innych programów informacyjnych prezentuje zdecydowanie wi cej informacji wa nych dla regionów i lokalnych spo eczno ci. Cho przedstawiane tematy z pewno ci zainteresuj widzów w ca ej Polsce. Program ze studia w Szczecinie prowadz dziennikarze znani z anten regionalnych
12:30

Ludzie i bogowie
Dopa genera a. Trwa realizacja operacji pod kryptonimem Klosz . Rymkiewicz wspó pracuje z polskim podziemiem. Dzi ki jego pomocy Pazur likwiduje Czarnego. Zimny dochodzi do siebie w mieszkaniu Kazimierza. Jadwiga dowiaduje si od Dagera e Marczewski yje. Wejner chce ucieka z miasta ale wcze niej musi dostarczy Pumie pieni dze. Chce w tym celu pos u y si Rymkiewiczem. M czy ni spotykaj si w mieszkaniu Bykowskiego. Na miejscu pojawiaj si te Onyks i Dager. Na spotkaniu z Józefem Puma przyznaje e zgodzi si na wspó prac z Niemcami
13:20

Polonia Express
Program dotycz cy ycia Polaków w Stanach Zjednoczonych. W poszczególnych wydaniach b dzie mowa mi dzy innymi o dzia alno ci naukowców biznesmenów i artystów z Polski o yciu kulturalnym i umys owym ameryka skiej Polonii oraz zwi zanych z ni rodowisk a tak e o zjawiskach w kulturze masowej popularnej i ludowej. Program przedstawia aktywno Polaków którzy wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych na sta e oraz tych którzy czasowo przebywaj za oceanem
13:40

Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertów i wystaw z udzia em polskich artystów. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
14:35

Rok 1981. Kalendarium
14:45

Gwiazdozbir TVP Rozrywka
Danuta Rinn. Program wspomina zas u onych dla polskiej kultury artystów. Wykorzystane zostan telewizyjne archiwalia oraz wypowiedzi go ci mi dzy innymi ekspertów muzycznych dziennikarzy oraz bliskich i wspó pracowników bohaterów. W roli ekspertów muzycznych pojawi si : Maria Szab owska Marcin Kusy i Rafa Podraza. Przedstawione zostan mi dzy innymi anegdoty przytoczone zostan wspomnienia. Widzowie poznaj dokonania muzyczne najwi ksze przeboje ycie marzenia i sekrety polskich gwiazd
15:15

Okrasa amie przepisy
Ziemniaki kapusta i kasza. W tym odcinku Karol Okrasa opowie o Festiwalu Ziemniaka który co roku odbywa si w radomskim skansenie. Uczestnicz w nim ko a gospody wiejskich zespo y folklorystyczne które przygotowuj dawne potrawy ziemniaczane ze swoich regionów. Tym razem wyst pi panie spod Zwolenia które poka zawija ce z kapusty faszerowane ziemniakami kasz gryczan i grzybami. To danie wygra o festiwal a pochodzi zapewne z czasów gdy w prostej wiejskiej kuchni króluj ce do po owy XIX wieku kasze by y zast powane przez ziemniaki. Karol potraktuje zwyci sk potraw jako inspiracj i korzystaj c z podobnych sk adników przygotuje swoje propozycje. Kucharz poka e jak przyrz dzi zapiekank z kapusty kaszy ziemniaków i eberek wieprzowych. Zaprezentuje tak e siekany befsztyk tatarski z ziemniaczanym chrustem oraz szasz yki z ososia z ziemniakami i kapust
15:45
Zakochaj si w Polsce
Puck. Tym razem odwiedzamy Puck najstarsze miasto na Kaszubach Pó nocnych i najstarszy port s owia ski nad wodami Ba tyku. Tu stacjonowa a baza floty królewskiej i równie tu odby y si symboliczne Za lubiny Polski z morzem w 1920 roku. Puck uzyska prawa miejskie w 1348 roku i w tym czasie powsta istniej cy do dzi uk ad urbanistyczny. Obecnie miasto ma dwa mola i dwa porty: jachtowy i rybacki. Pó wysep Helski wyznacza horyzont który przedziela niebo od tafli wód Zatoki Puckiej. W jej zakolu zatopiony jest wczesno redniowieczny port. Podwodne stanowisko archeologiczne obejmuje obszar ponad 12 hektarów i nale y do najwa niejszych tego typu obiektów badawczych na wiecie. Wody Zatoki Puckiej to równie miejsce idealne do uprawiania sportów wodnych szczególnie tych nap dzanych wiatrem. Przez rednio 220 dni w roku wieje tu wiatr z pr dko ci nieprzekraczaj c 30 km h. W sprzyjaj cych warunkach swojej pasji oddaj si tutaj mi o nicy kitesurfingu
16:15
Ugotuj nam bajk
Alicja w Krainie Czarów. Kraina Czarów cho z nazwy zdawa a si by miejscem jakie natychmiast pragnie si odwiedzi nie do ko ca by a taka cudowna. Owszem by a pi kna magiczna i niezwykle intryguj ca ale co rusz zaskakiwa a czym zupe nie nowym. To sprawia o e mo na by o poczu si w niej odrobin zagubionym. I tak te czu a si Alicja. Dlatego sam fakt e akurat w tym momencie wiedzia a dok d zmierza dodawa jej otuchy. Jej celem by o dotarcie do domu Szaraka bez Pi tej Klepki. By a ju bardzo blisko i mimo e nie wiedzia a czego mo e si spodziewa na miejscu zaskoczy a j obecno przyjació Szaraka. Niezale nie od tego postanowi a dosi si do sto u. Co z tego wynik o i co znalaz o si na stole podczas podwieczorku u Szaraka
16:30
Zaczarowany wiat..
W tym odcinku: Czy znalezione na strychu wycinanki mog mie w sobie zakl t histori Jak my licie po co szable zbroje czy chor gwie stoj w muzeach i czy maj dzi jeszcze jak warto Biurko Ko ciuszki kurtka Pi sudskiego Gwiazda Orderu Virtuti Militari po ksi ciu Józefie Poniatowskim. Poznajcie sekrety przedmiotów nale cych do wielkich Polaków
16:45
Baw si s owami
Henryk Arctowski. W odcinku: Pan Ignacy opowiada Kasi i Micha owi o yciu i dokonaniach Henryka Arctowskiego. Dzieci poznaj s ownictwo zwi zane z Antarktyd
17:00
Rodzinka.pl
Si a argumentu argument si y. SI A ARGUMENTU ARGUMENT SI YNawet w najlepszej rodzinie czasami komu mog pu ci nerwy. Mi dzy Kacprem a Kub do star dochodzi prawie na okr g o a ko ci niezgody pozostaje niezmiennie pilot od telewizora. Natalia próbuje zjednoczy rodzin przy stole u ywaj c do tego niekonwencjonalnych sposobów. Za to w szkole Kuba musi stawi czo a grubemu Olczakowi. Natalia próbuje przekona syna do pokojowych metod podobnie jak Ludwik. Niestety czasami s owa innych rozumiemy po swojemu i na w asnej skórze okazuje si co jest wa niejsze silny argument czy argument si y. Serial komediowy 23 min Polska 2011Re yseria: Patrick YokaScenariusz: Karol KlementowiczAktorzy: Ma gorzata Ko uchowska Tomasz Karolak Maciej Musia Maciej Zdrójkowski Mateusz Paw owski Jacek Braciak Agata Kulesza
17:30
Dziennik regionw
G ówny program informacyjny podsumowanie wydarze mijaj cego dnia i zapowied najwa niejszych tematów dnia nast pnego
17:50
 
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20
 
Polska Misja Katolicka w Niemczech w czasie pandemii
Polska Misja Katolicka zosta a utworzona na terenie Niemiec po zako czeniu II wojny wiatowej. Dzi staje w obliczu bezprecedensowego wyzwania jakim jest ewangelizacja pomoc duchowa i materialna w dobie pandemii koronawirusa
18:50
 
Barwy szcz cia
Odc. 2345Stawicki znów umawia si z Anet i tym razem proponuje doktor Dylskiej by rzuci a prac zaj a si prowadzeniem domu i zosta a matk jego dzieci . Tymczasem ukasz wraca z Sycylii i to w wietnym humorze po tym jak uda o mu si porozumie z Kasi . U miech Sadowskiego jednak znika gdy Sta scy opowiadaj mu o ostatnich przygodach Izy. Z kolei Agata odkrywa e Mika straci a w ko cu prac po tym jak wyszed na jaw jej romans z by ym szefem. A Malwina jedzie z Natali do Zakrzewia gotowa na walk z Przemkiem o prawo do spotka z córk . Serial obyczajowy
19:20
 
Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polaków. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w których yj Polacy za wschodni granic
19:40
 
Ol Polnia Polacy w Brazylii i Ameryce Po udniowej
Magazyn przedstawiaj cy wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne dotycz ce Polaków mieszkaj cych w Ameryce Po udniowej. Program przedstawia i promuje sylwetki Polaków którzy rozs awiaj Polsk na emigracji. Szczególn uwag skupiaj osoby i rodziny które mieszkaj w Ameryce Po udniowej od pokole
TVPOLONIA
20:00
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
20:30
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:40
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45
 
O mnie si nie martw
Huczne poprawiny po lubie Kostka i Ka ki ko cz si zaskakuj cymi spotkaniami zarówno na elaznej jak i w mieszkaniu Tomka Podhalskiego. Nikt nie wie gdzie jest Marcin. Hela i Oliwka miej si z doros ych którzy pop yn li . Jednak nie wszyscy dobrze si bawili. Sylwia jest rozdra niona. A ka nie czuje si najlepiej. Djamal przekonuje j e ignorowanie z ego samopoczucia do niczego dobrego nie doprowadzi. Tomek staje si przypadkowym wiadkiem chuliga skiego ataku na w asno Marty. Kobieta na nowo odkrywa zalety mecenasa Podhalskiego
21:40
 
Instynkt
Bilet do s awy. Oster i Tarkowski s przes uchiwani przez prokuratora Wójcika w ramach wewn trznego ledztwa którego przedmiotem jest mier Hartmana. Na pobliskich nieu ytkach zostaje znalezione cia o listonosza
22:30
 
Kasta
Niewyja niona mier. NIEWYJA NIONA MIER Serial paradokumentalny Re yseria: Piotr KolskiDawid nie mo e si pogodzi z tajemnicz mierci ony. Sylwia rok temu wyjecha a do Rimini pracowa a jako rezydent w mi dzynarodowej sieci znanych hoteli. Sekcja zw ok wykaza a rozleg y udar. Cia o Sylwii sprowadzono do Polski ale Dawidowi nie pozwolono otworzy trumny. M czyzna wyst pi do s du o zgod na przeprowadzenie ekshumacji ale otrzyma odmow . Dawid nawet nie wie czy w trumnie rzeczywi cie spoczywa cia o jego ony
23:00
 
Prze ama barier strachu. Biskup Ignacy Tokarczuk
Film prezentuje kresowe korzenie arcybiskupa jego nieugi t wol pracy duszpasterskiej oraz walk z aparatem represji i s u bami specjalnymi PRL u skierowanymi do pacyfikacji niepokornego duszpasterza. Tytu filmu Prze ama barier strachu jest cytatem z jego wypowiedzi. Arcybiskup przemyski ks. Ignacy Tokarczuk to posta absolutnie niezwyk a. Nazywany ostatnim polskim kresowym biskupem ws awi si swoj bezkompromisow walk z komunizmem oraz walk z ingerencj komunistycznego pa stwa w dzia alno Ko cio a. Sam jako dziecko Kresów by wychowany w atmosferze sienkiewiczowskiego patriotyzmu niedaleko Zbara a. W 1942 roku wy wi cony na kap ana we Lwowie. Jego pierwsz placówk duszpastersk by a parafia Z otniki nast pnie parafia w. Marii Magdaleny we Lwowie. W czasie wojny niós pomoc ydom a jako Polak i katolicki kap an by zajadle zwalczany przez UPA która wyda a na niego wyrok mierci. Cudem uratowa si z ludobójstwa zgotowanego przez ukrai skich nacjonalistów spod znaku UPA. Ks. Arcybiskup Ignacy Tokarczuk pozosta Kresom wierny do ko ca ycia poniewa diecezjaprzemyska w której osiad po wojnie by a cz ci przedwojennej archidiecezji lwowskiej. Ks. arcybiskup Ignacy Tokarczuk po roku 1945 nie mia z udze co do intencji komunistycznej w adzy. Wobec dramatycznegobraku ko cio ów w parafiach jego archidiecezji postanowi wzi sprawy w swoje r ce. Z jego inicjatywy powsta o ponad 400 nowych ko cio ów wi kszo w asnym sumptem wiernych i wbrew oporom zakazom i szykanom w adz. Ks. Abp. Ignacy Tokarczuk szybko sta si sol w oku komunistów. PRL owskie s u by specjalne stara y si z ama ksi dzabiskupa swoimi metodami ale pozosta nieugi ty. Tak e PRL owska dyplomacja próbowa a spacyfikowa niepokornego biskupa poprzez naciski na Watykan. Wszystko na nic pozosta nieugi ty przygotowany duchowo na najgorsze represje cznie z ofiar swojego ycia. Dzi ki swojej niezwyk ej determinacji i g bokiej wierze ostatecznie zwyci y
23:55
 
Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
Activate Live-Chat