OTR
Date
<
March 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:10
 
Rodzinka.pl
Dziewczyna Tomka. Tomek spotyka si z Sylwi . Natalia jest bardzo ciekawa jak przebiega ta nowa znajomo . Cho Tomek nie zawsze chce si zwierza ze wszystkiego czasami potrzebuje rady Natalii. Ludwikowi imponuje zachowanie jego najstarszego syna. Równie Kacper i Kuba rozprawiaj o mi o ci i dziewczynach. Ale nie sam mi o ci cz owiek yje. W rodzinie trzeba stawi czo o brukselce rapowi i mieciom. Serial komediowy 24 min Polska 2011Re yser: Patrick YokaScenariusz: Karol KlementowiczMuzyka: Piotr KupichaAktorzy: Ma gorzata Ko uchowska Tomasz Karolak Maciej Musia Adam Zdrójkowski Mateusz Paw owski Jacek Braciak Agata Kulesza
00:40
 
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00
 
Przyjaciele Misia i Margolci
Ogródek warzywny. Do Margolci i Misia do czy grono ich przyjació : zwariowany uczek u u zaczepny i zadziorny wiewiór Wiktor niezwykle uzdolniona artystycznie paj czyca Talentula oraz ma a bardzo wra liwa muszka Bzyk. Wszyscy bohaterowie to zabawki mieszkaj ce w drewnianym domku który zosta wybudowany jako prezent dla wnuków przez ukochanego dziadka Eugeniusza. Opieku czy i czu y dziadek pod nieobecno dzieci opiekuje si wszystkimi maskotkami. Rozwi zuje ich problemy kiedy potrzeba s u y pomoc t umaczy podstawowe poj cia i zjawiska
01:25
 
Margolcia i Mi zapraszaj dzi
Gimnastykuj si codziennie. Ojoj co to si sta o e nasz Mi ma taki du y brzuszek Chyba dopisywa mu apetyt i zapomnia o gimnastyce. Nie adnie Misiu bardzo nie adnie. I niezdrowo przede wszystkim Margolcia szybko pospieszy Misiowi z dobr rad i nauczy go jak i widzów s ów piosenki: Gimnastykuj si codziennie zobacz jakie to przyjemne. W zdrowym ciele zdrowy duch poka jaki z ciebie zuch . Jak na to zareaguje Mi Mi zaskoczy wszystkich i podejmie wyzwanie bycia zuchem. Spróbuje swoich si na przedszkolnych zawodach sportowych w czasie których to przedszkolaki podpowiedz mu co powinien zrobi by nabra formy
01:45
 
Alert Covid
Epidemia COVID 19 w Europie trwa ju prawie rok. Po kilku miesi cach wzgl dnego spokoju wirus zaatakowa ponownie. Zagra a zdrowiu i yciu obywateli zagra a te gospodarkom wielu pa stw. Koronawirus uznawany jest za najwi ksze wyzwanie dla ludzko ci w pierwszych dwóch dekadach XXI wieku
02:00
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:30
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:35
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:40
 
Ojciec Mateusz
Jaki ojciec.... Trwa urodzinowe przyj cie w willi doktora. W ród go ci: Mateusz oraz Mo ejko którzy s wiadkami awantury mi dzy synem jubilata a 36 letni kobiet . Robert Korzecki (Marek Kaliszuk) by licealn mi o ci Uli Pietrzyk (Edyta Herbu ) a dzi jest s awnym rockmenem. Zdenerwowan i pijan Pietrzyk Mo ejko odwozi do domu. W trakcie zdmuchiwania wieczek z urodzinowego tortu doktor Korzecki nagle dostaje zawa u. Natychmiast trafia do szpitala ale mimo przeprowadzonej operacji umiera kilka godzin po zabiegu. Nazajutrz policja dostaje zg oszenie e w willi w której odbywa a si impreza znaleziono cia o Roberta Korzeckiego. Muzykowi zadano a dwadzie cia ran k utych kuchennym no e. Po narz dziu zbrodni nie ma jednak ladu. Drugi z synów doktora kustosz miejscowego muzeum Piotr Korzecki (S awomir Grzymkowski) jest kompletnie za amany w ci gu jednej nocy straci brata i ojca. Serial kryminalny obyczajowy
03:25
 
Barwy szcz cia
odc. 2346Aneta wyznaje Malwinie e sp dzi a ze Stawickim ca noc i zastanawia si nad propozycj któr jej z o y . Darek odkrywa e Jonasz urz dzi w mieszkaniu Józka imprez po której zostawi pobojowisko. Poza tym Janicki znów spotyka si z Gabriel która zaskakuje go propozycj prowadzenia w szkole zaj sportowych dla m odzie y. Tymczasem Hubert trafia na dy urze na awanturnika który odnajduje go na SOR ze i brutalnie atakuje. Serial obyczajowy
03:55
 
Instynkt
Kl twa. Z balkonu na ostatnim pi trze wie owca wypada 40 letnia Magda Janik instruktorka w domu kultury. Oster spotyka si z podopiecznym ofiary. Intymna relacja czy a go z instruktork
04:45
 
Ocaleni
Cykl ukazuj c dramatyczne losy uzale nionych bohaterów zadaj c trudne pytania przekazuje pozytywn wizj zmiany. Niezmiernie wa nym elementem programu jest pokazanie nie atwej ale skutecznej drogi wyj cia z poszczególnych uzale nie . Przewodnikiem po drodze do happy endu s dobrzy weterani czyli ci którzy stosuj c program 12 kroków uzyskali nie tylko abstynencj ale odzyskali tak e relacje z bliskimi ze wiatem odbudowali swoje ycie
05:40
 
Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
05:50
 
Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polaków mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach którymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
TVPOLONIA
06:10
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:45
 
Alert Covid
Epidemia COVID 19 w Europie trwa ju prawie rok. Po kilku miesi cach wzgl dnego spokoju wirus zaatakowa ponownie. Zagra a zdrowiu i yciu obywateli zagra a te gospodarkom wielu pa stw. Koronawirus uznawany jest za najwi ksze wyzwanie dla ludzko ci w pierwszych dwóch dekadach XXI wieku
07:00
 
Korona krlw
Bodzanta i Siemowit chc uprowadzi Jadwig . Spytek i Pe ka niwecz ich plany. Panowie polscy czekaj na orszak w gierski ale zamiast córki Bo niaczka przysy a list w którym oznajmia e Jadwiga pojawi si w Polsce najwcze niej za kilka miesi cy. Helena rodzi syna Urszula znów j szanta uje. Jagie o oznajmia matce e podj ostateczn decyzj : o eni si z Andegawenk . Telenowela historyczna
07:30
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:40
 
Panorama kraj
Codzienny program informacyjny przedstawiaj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w Polsce
10:45
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:20
 
Przepis dnia
Szefowie kuchni pokazuj jak w prosty sposób przygotowa oryginalne i pyszne dania. Prezentowane pomys y mog zainspirowa widzów do tworzenia ciekawych da które nawet amator mo e przygotowa we w asnej kuchni. W ka dym odcinku prowadz cy przyrz dzaj jedn potraw dziel si do wiadczeniem i zdradzaj sekrety pomocne w osi gni ciu kulinarnego sukcesu
11:30
 
Barwy szcz cia
Odc. 2347Iza przyje d a niespodziewanie do Paulinki. Niestety pojawia si razem z Adamem. A gdy ukasz przy apuje go na braniu narkotyków artysta wybucha agresj i rzuca si na Sadowskiego z pi ciami. Darek dostaje wezwanie do prokuratury w sprawie Szuberta i ma zosta przes uchany dok adnie w dniu swojego wylotu do Singapuru. Aneta chce zamkn gabinet i zrezygnowa z dalszej kariery bo tylko tak mo e zatrzyma przy sobie Stawickiego. Z kolei Natalia postanawia otworzy w lokalu kancelari i zatrudni Malwin jako asystentk . Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00
 
J zyczek u wagi
Program o j zyku polskim prezentuj cy ciekawostki i wskazówki dotycz ce poprawno ci j zykowej przydatne w wielu sytuacjach ycia codziennego
12:15
 
Co niesie dzie
Co niesie dzie to poranny program TVP Regionalna a w nim najaktualniejsze i najciekawsze informacje ze wszystkich regionów kraju oraz zapowiedzi najwa niejszych wydarze które odb d si w ci gu dnia. W programie m.in.: materia y reporterskie czenia na ywo z reporterami z o rodków regionalnych TVP rozmowy z go mi bohaterami wydarze wiadkami oraz komentatorami zapowiedzi materia ów interwencyjnych przegl d regionalnych i ogólnopolskich portali internetowych najciekawsze artyku y i wydarzenia z polskich mediów. Co niesie dzie wyró nia si na tle innych programów informacyjnych prezentuje zdecydowanie wi cej informacji wa nych dla regionów i lokalnych spo eczno ci. Cho przedstawiane tematy z pewno ci zainteresuj widzów w ca ej Polsce. Program ze studia w Szczecinie prowadz dziennikarze znani z anten regionalnych
12:30
 
Ranczo
Diabelskie porachunki. Wi c awski zauwa a e jego ona w obliczu rozwodu cho by fikcyjnego zachowuje si swobodniej ni dot d. Podejrzewa e s tego jakie przyczyny. Usi uje nak oni policjanta eby zaj si ledzeniem jego ony. Policjant zaczyna bywa w sklepie coraz cz ciej i w coraz wi kszym stopniu ulega wdzi kom apetycznej sklepowej. Uczucie walczy w nim z m sk solidarno ci . Aby przerwa t dwuznaczn sytuacj policjant sam siebie denuncjuje przed Wi c awskim jako adoratora. Wprawdzie Kusy wietnie zarabia na sztuce komercyjnej ale odbija si to niekorzystnie na jego samopoczuciu jako artysty oraz samoocenie moralnej. Rozdarty bólem Kusy o ma o znowu nie wpada w szpony na ogu. Klaudia jest bardzo zawiedziona postaw Fabiana. Praktykant okazuje si drobnym karierowiczem który boi si wójta. Serial komediowy obyczajowy
13:25
 
Przystanek Historia
Przystanek Historia to miejsca gdzie w sposób dynamiczny i otwarty na m odego odbiorc prowadzone s spotkania seminaria pokazy filmów prelekcje promocje wydawnictw IPN. Podobn zasad prezentacji wiedzy na temat polskiej historii ma kierowa si magazyn Przystanek Historia. Elementem podkre laj cym zwi zek z IPN b dzie odwo anie si do portalu internetowego równie zatytu owanego Przystanek Historia
13:45
 
Godki fest ucieszne
Kulki.
14:00
 
Paderewski podr w czasie
14:45
 
Kasta
Prosto w serce. Program przedstawia historie ludzi pokrzywdzonych przez nieuczciwych przedstawicieli polskiego wymiaru sprawiedliwo ci. Prawnicy wnikliwie badaj sprawy w których zapad y kontrowersyjne wyroki
15:15
 
To je Borowicz. Podr e ze smakiem
Adam Borowicz pochodzi z Rudy l skiej a od o miu lat mieszka w Szkocji. Zainteresowany gotowaniem zacz prowadzi vlog o tematyce kulinarnej dzi ki któremu podbi internet i telewizj niadaniow . Teraz przyszed czas na autorski program podró niczo kulinarny w którym Borowicz odwiedza ró ne kraje odkrywa lokalne smaki i potrawy ocenia miejscowe targi i drogie restauracje. Poznaje mieszka ców regionalne produkty spo ywcze i sekrety kulinarne
15:45
 
Wojciech Cejrowski boso przez wiat
Wenezuelscy kowboje. Tym razem obrazki z ycia wenezuelskich kowbojów: ycie codzienne na wenezuelskim rancho. Widzowie dowiedz si czym ilaneros czyli w a nie wenezuelscy kowboje ró ni si od ameryka skiego pierwowzoru. Poznamy ich stroje zwyczaje i mentalno . Zobaczymy jak wygl da opieka nad byd em i znakowanie stada. Przyjrzymy si krajobrazowi illanosów wenezuelskiej sawanny Wojciech Cejrowski opowie o jej klimaciei porach roku
16:15
 
Kacperiada
Pierwsze wra enie. Kacperiada to wspó czesna komedia familijna. Ka dy odcinek w ciep y i zabawny sposób porusza wa ne tematy zostawiaj c widza z pozytywnym przekazem. G ównymi bohaterami s Kacper i Ada którzy wspólnie poszukuj odpowiedzi na nurtuj ce ich pytania dotycz ce przyja ni szczero ci lojalno ci. Ucz si jak radzi sobie z emocjami np. z zazdro ci i rozczarowaniem
16:20
 
Kuba i ruba
Porwana królewna. Mateusz wyra nie si nudzi bawi c si y eczk . W jego wyobra ni zamienia si ona w abk która zeskakuje ze sto u do wody bo okazuje si e w wyobra ni ch opca pokój zala a woda
16:35
 
Nela ma a reporterka
Czy kangury przychodz na pla. Nela wci odkrywa najciekawsze zak tki Wyspy Kangura le cej u wybrze y Australii. Tym razem pojecha ado schroniska dla dzikich ptaków prowadzonego przez rodzin s ynnych zoologów pa stwa Irwinów. Ma areporterka dowiaduje si jakie historie prze y y ptaki które trafi y pod opiek schroniska
16:50
 
Czy wiesz e..
Edukacyjny program dla dzieci w którym robot Poldek opowiada o znanych Polakach. Przedstawione zostan krótkie historie i zagadki dzi ki którym widzowie poznaj ycie i dokonania wybitnych rodaków m.in. Marii Sk odowskiej Curie Miko aja Kopernika i Ignacego ukasiewicza. Jest to okazja do poznania historii Polski oraz polskiego wk adu w rozwój wielu dziedzin nauki gospodarki i sztuki. Ide programu jest dzielenie si zdobyt wiedz z innymi. Na ko cu ka dego odcinka pojawi si has o z wiadomo ci do przekazania
17:00
 
Rodzinka.pl
Co jest do jedzenia. Rodzice i dzieci nie mog si dogada w sprawach kulinarnych. Ch opcy grymasz Natalia nie jest w stanie pogodzi ich wymaga ze swoimi przekonaniami ywieniowymi. Mi dzy rodzicami tak e zarysowuj si na tym polu rozbie no ci. Co gorsza konflikty na tle gastronomicznym ujawniaj g bsze problemy wychowawcze... Serial komediowy 25 min Polska 2011Re yser: Patrick YokaScenariusz: Karol KlementowiczMuzyka: Piotr KupichaAktorzy: Ma gorzata Ko uchowska Tomasz Karolak Maciej Musia Adam Zdrójkowski Mateusz Paw owski
17:30
 
Dziennik regionw
G ówny program informacyjny podsumowanie wydarze mijaj cego dnia i zapowied najwa niejszych tematów dnia nast pnego
17:50
 
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20
 
Studio Lww
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polaków. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka ców Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polaków edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polaków miejsca na Kresach
18:40
 
Rzecz Polska
Skuter Osa. 100 najlepszych polskich projektów na 100 lecie Niepodleg o ci. W tym odcinku skuter osa. Pierwszy model powsta w 1959 roku w odwil owej Polsce i by cz ci rodz cej si kultury m odzie owej. By te odpowiedzi na dost pne na zachodzie jedno lady (w oskie s owo vespa znaczy osa). Cho w Polsce by towarem ekskluzywnymi deficytowym jego produkcja na wielk skal odbywa a si w Indiach gdzie sprzedano na niego licencj
18:50
 
Barwy szcz cia
Odc. 2347Iza przyje d a niespodziewanie do Paulinki. Niestety pojawia si razem z Adamem. A gdy ukasz przy apuje go na braniu narkotyków artysta wybucha agresj i rzuca si na Sadowskiego z pi ciami. Darek dostaje wezwanie do prokuratury w sprawie Szuberta i ma zosta przes uchany dok adnie w dniu swojego wylotu do Singapuru. Aneta chce zamkn gabinet i zrezygnowa z dalszej kariery bo tylko tak mo e zatrzyma przy sobie Stawickiego. Z kolei Natalia postanawia otworzy w lokalu kancelari i zatrudni Malwin jako asystentk . Serial obyczajowy
19:20
 
Kierunek Zachd
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w których bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje równie sylwetki polskich emigrantów dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
19:40
 
Alarm
Program przedstawia interwencje i ledztwa dziennikarskie. Poruszane b d sprawy wa ne i ciekawe które dotychczas cz sto by y ukrywane przed opini publiczn . Na antenie pojawi si tak e historie interesuj cych cho cz sto nieznanych ludzi. Reporterzy Alarmu s wsz dzie tam gdzie ludziom potrzebna jest pomoc. Zapraszaj oni widzów do wspó pracy i udzia u w tworzeniu programu
TVPOLONIA
20:00
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
20:30
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:40
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45
 
Ranczo
Diabelskie porachunki. Wi c awski zauwa a e jego ona w obliczu rozwodu cho by fikcyjnego zachowuje si swobodniej ni dot d. Podejrzewa e s tego jakie przyczyny. Usi uje nak oni policjanta eby zaj si ledzeniem jego ony. Policjant zaczyna bywa w sklepie coraz cz ciej i w coraz wi kszym stopniu ulega wdzi kom apetycznej sklepowej. Uczucie walczy w nim z m sk solidarno ci . Aby przerwa t dwuznaczn sytuacj policjant sam siebie denuncjuje przed Wi c awskim jako adoratora. Wprawdzie Kusy wietnie zarabia na sztuce komercyjnej ale odbija si to niekorzystnie na jego samopoczuciu jako artysty oraz samoocenie moralnej. Rozdarty bólem Kusy o ma o znowu nie wpada w szpony na ogu. Klaudia jest bardzo zawiedziona postaw Fabiana. Praktykant okazuje si drobnym karierowiczem który boi si wójta. Serial komediowy obyczajowy
21:40
 
Instynkt
Wiatr we w osach. Pod mostem w podwarszawskiej wsi zostaje znalezione cia o Anety Lato pracownicy salonu sprzeda y telefonów komórkowych. Komisarz Oster przepytuje personel firmy
22:30
 
Kasta
Blef. Do prawników zg asza si by y gangster. W a nie wróci z zagranicy bo mia uk ad z prokuratorem mia zeznawa jako wiadek koronny. Po przyje dzie okaza o si jednak e prokurator zapomnia o ich uk adzie a na by ego gangstera czyhaj dawni kumple
23:00
 
Mj Tata
23:55
 
Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
Activate Live-Chat