OTR
Date
<
March 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:10
 
Rodzinka.pl
Co jest do jedzenia. Rodzice i dzieci nie mog si dogada w sprawach kulinarnych. Ch opcy grymasz Natalia nie jest w stanie pogodzi ich wymaga ze swoimi przekonaniami ywieniowymi. Mi dzy rodzicami tak e zarysowuj si na tym polu rozbie no ci. Co gorsza konflikty na tle gastronomicznym ujawniaj g bsze problemy wychowawcze... Serial komediowy 25 min Polska 2011Re yser: Patrick YokaScenariusz: Karol KlementowiczMuzyka: Piotr KupichaAktorzy: Ma gorzata Ko uchowska Tomasz Karolak Maciej Musia Adam Zdrójkowski Mateusz Paw owski
00:40
 
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00
 
Kacperiada
Pierwsze wra enie. Kacperiada to wspó czesna komedia familijna. Ka dy odcinek w ciep y i zabawny sposób porusza wa ne tematy zostawiaj c widza z pozytywnym przekazem. G ównymi bohaterami s Kacper i Ada którzy wspólnie poszukuj odpowiedzi na nurtuj ce ich pytania dotycz ce przyja ni szczero ci lojalno ci. Ucz si jak radzi sobie z emocjami np. z zazdro ci i rozczarowaniem
01:10
 
Kuba i ruba
Porwana królewna. Mateusz wyra nie si nudzi bawi c si y eczk . W jego wyobra ni zamienia si ona w abk która zeskakuje ze sto u do wody bo okazuje si e w wyobra ni ch opca pokój zala a woda
01:20
 
Nela ma a reporterka
Czy kangury przychodz na pla. Nela wci odkrywa najciekawsze zak tki Wyspy Kangura le cej u wybrze y Australii. Tym razem pojecha ado schroniska dla dzikich ptaków prowadzonego przez rodzin s ynnych zoologów pa stwa Irwinów. Ma areporterka dowiaduje si jakie historie prze y y ptaki które trafi y pod opiek schroniska
01:35
 
Czytanie przed spaniem czyli ca a Polska czyta dzieciom
Ksi niczka na ziarnku grochu. Bajk czyta Ewa Kasprzyk
01:40
 
Alarm
Program przedstawia interwencje i ledztwa dziennikarskie. Poruszane b d sprawy wa ne i ciekawe które dotychczas cz sto by y ukrywane przed opini publiczn . Na antenie pojawi si tak e historie interesuj cych cho cz sto nieznanych ludzi. Reporterzy Alarmu s wsz dzie tam gdzie ludziom potrzebna jest pomoc. Zapraszaj oni widzów do wspó pracy i udzia u w tworzeniu programu
02:00
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:30
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:35
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:40
 
Ranczo
Diabelskie porachunki. Wi c awski zauwa a e jego ona w obliczu rozwodu cho by fikcyjnego zachowuje si swobodniej ni dot d. Podejrzewa e s tego jakie przyczyny. Usi uje nak oni policjanta eby zaj si ledzeniem jego ony. Policjant zaczyna bywa w sklepie coraz cz ciej i w coraz wi kszym stopniu ulega wdzi kom apetycznej sklepowej. Uczucie walczy w nim z m sk solidarno ci . Aby przerwa t dwuznaczn sytuacj policjant sam siebie denuncjuje przed Wi c awskim jako adoratora. Wprawdzie Kusy wietnie zarabia na sztuce komercyjnej ale odbija si to niekorzystnie na jego samopoczuciu jako artysty oraz samoocenie moralnej. Rozdarty bólem Kusy o ma o znowu nie wpada w szpony na ogu. Klaudia jest bardzo zawiedziona postaw Fabiana. Praktykant okazuje si drobnym karierowiczem który boi si wójta. Serial komediowy obyczajowy
03:25
 
Barwy szcz cia
Odc. 2347Iza przyje d a niespodziewanie do Paulinki. Niestety pojawia si razem z Adamem. A gdy ukasz przy apuje go na braniu narkotyków artysta wybucha agresj i rzuca si na Sadowskiego z pi ciami. Darek dostaje wezwanie do prokuratury w sprawie Szuberta i ma zosta przes uchany dok adnie w dniu swojego wylotu do Singapuru. Aneta chce zamkn gabinet i zrezygnowa z dalszej kariery bo tylko tak mo e zatrzyma przy sobie Stawickiego. Z kolei Natalia postanawia otworzy w lokalu kancelari i zatrudni Malwin jako asystentk . Serial obyczajowy
03:55
 
Instynkt
Wiatr we w osach. Pod mostem w podwarszawskiej wsi zostaje znalezione cia o Anety Lato pracownicy salonu sprzeda y telefonów komórkowych. Komisarz Oster przepytuje personel firmy
04:45
 
Mj Tata
05:40
 
Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
05:50
 
Kierunek Zachd
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w których bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje równie sylwetki polskich emigrantów dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
TVPOLONIA
06:10
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:45
 
Alarm
Program przedstawia interwencje i ledztwa dziennikarskie. Poruszane b d sprawy wa ne i ciekawe które dotychczas cz sto by y ukrywane przed opini publiczn . Na antenie pojawi si tak e historie interesuj cych cho cz sto nieznanych ludzi. Reporterzy Alarmu s wsz dzie tam gdzie ludziom potrzebna jest pomoc. Zapraszaj oni widzów do wspó pracy i udzia u w tworzeniu programu
07:00
 
Korona krlw
Panowie polscy czekaj na królow ale przyje d a tylko Mentor z wiadomo ciami od Bo niaczki: Jadwiga przyb dzie do Polski najwcze niej wiosn . Na Wawelu Przedbór z Brzezia stara si zaprowadzi porz dek. Hanul poznaje Kraków. Niemierza po powrocie z Sierakowa orientuje si e Helena go zdradzi a. Niemierza wybiega z domu i zauwa a Hanula jest przekonany e ten przyby by go zabi . Telenowela historyczna
07:30
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:40
 
Panorama kraj
Codzienny program informacyjny przedstawiaj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w Polsce
10:45
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:20
 
Przepis dnia
Szefowie kuchni pokazuj jak w prosty sposób przygotowa oryginalne i pyszne dania. Prezentowane pomys y mog zainspirowa widzów do tworzenia ciekawych da które nawet amator mo e przygotowa we w asnej kuchni. W ka dym odcinku prowadz cy przyrz dzaj jedn potraw dziel si do wiadczeniem i zdradzaj sekrety pomocne w osi gni ciu kulinarnego sukcesu
11:30
 
Barwy szcz cia
Odc. 2348Marek zaprasza Iwon na romantyczny obiad w restauracji a Pyrka ma nadziej e chodzi o o wiadczyny. Tymczasem Agata zaczyna prac z Mirk w Fundacji Przystanek Zdrowie. Natalia z kolei odkrywa e Wilk planuje przebudow stadionu razem z Darkiem Janickim i zastanawia si czy nie powinna go przed nim ostrzec. Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00
 
Dzie a arcydzie a
Rembrandt. Rembrandt van Rijn by znakomitym akwaforcist . Wykona 314 rycin a 141 z nich w 186 kopiach znajduje si w Gabinecie Rycin PAN i PAU w Krakowie. Zobaczymy wybrane i znane dzie a holenderskiego mistrza
12:15
 
Co niesie dzie
Co niesie dzie to poranny program TVP Regionalna a w nim najaktualniejsze i najciekawsze informacje ze wszystkich regionów kraju oraz zapowiedzi najwa niejszych wydarze które odb d si w ci gu dnia. W programie m.in.: materia y reporterskie czenia na ywo z reporterami z o rodków regionalnych TVP rozmowy z go mi bohaterami wydarze wiadkami oraz komentatorami zapowiedzi materia ów interwencyjnych przegl d regionalnych i ogólnopolskich portali internetowych najciekawsze artyku y i wydarzenia z polskich mediów. Co niesie dzie wyró nia si na tle innych programów informacyjnych prezentuje zdecydowanie wi cej informacji wa nych dla regionów i lokalnych spo eczno ci. Cho przedstawiane tematy z pewno ci zainteresuj widzów w ca ej Polsce. Program ze studia w Szczecinie prowadz dziennikarze znani z anten regionalnych
12:30
 
M jak mi o
Jacek szykuje si do powrotu do Kanady cho trudno pogodzi mu si z faktem e Banachowa wci nie chce by Lilka dowiedzia a si kto jest jej biologicznym ojcem. Niespodziewanie tajemnic doros ych poznaje jednak ma y Kamil I to w a nie on wyznaje w ko cu siostrze prawd . Tymczasem Kisielowa postanawia odwiedzi s ynn wró k Calist A ak z Leonem wpadaj od razu na pomys by otworzy kolejny biznes tym razem ezoteryczny . Ula z Bartkiem próbuj na nowo zaplanowa swoj przysz o po tym jak utracili ca y maj tek
13:20
 
Kierunek Zachd
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w których bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje równie sylwetki polskich emigrantów dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
13:40
 
Mj Tata
14:45
 
Kasta
Blef. Do prawników zg asza si by y gangster. W a nie wróci z zagranicy bo mia uk ad z prokuratorem mia zeznawa jako wiadek koronny. Po przyje dzie okaza o si jednak e prokurator zapomnia o ich uk adzie a na by ego gangstera czyhaj dawni kumple
15:15
 
R czka gotuje
Program kulinarny w którym znany i lubiany l ski kucharz Remigiusz R czka prezentuje przepisy na potrawy. Pojawi si zarówno popularne l skie dania w nowych wersjach jak i mniej znane czasem zapomniane regionalne przysmaki
15:45
 
Mwimy po polsku
Jak si dobrze przywita i przedstawi. J zykoznawca dr Grzegorz dziebe ko przyjmuje w swoim gabinecie cudzoziemców przebywaj cych w Polsce. Udziela im krótkich lekcji j zyka polskiego
15:55
 
Studio Lww
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polaków. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka ców Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polaków edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polaków miejsca na Kresach
16:15
 
Al chemik
Jod. W tym spotkaniu Mirmi i Bart omiej znajduj zagubion poddan Malin . Informuj o tym królow Kalin . Alchemik zg bia tajemnic pierwiastka jodu. Dowiaduje si od Henryka Z otego Gagatka o tajemnicy Kaliny która chce dowiedzie si prawdy o swoich rodzicach. Kalina postanawia pomóc Malinie i przyjmuje j na swój dwór
16:30
 
Nieziemscy
Awaria. Po zderzeniu z asteroid i tym samym uszkodzeniu statku przybysze z kosmosu musz awaryjnie l dowa na nieznanej im planecie Ziemi. Aby u atwi sobie poznawanie nowego miejsca kosmici przybieraj ludzki wygl d. Nie wszyscy s zadowoleni ze swojego wizerunku. Niestety wiele wskazuje na to e pobyt nieco si przed u y. W tym czasie Nieziemscy dowiedz si po co ludziom w osy i dlaczego Ziemianie yj tylko na swojej planecie
16:50
 
Nauka literek z u u
Literka. Program dla najm odszych widzów w którym u u wraz ze swoj literkow kuleczk pomo e dzieciom nauczy si alfabetu
17:00
 
Rodzinka.pl
Jedna kobieta czterech facetów. odc. 7 Jedna kobieta czterech facetów Nie jest atwo by jedyn kobiet w rodzinie. Czy czterech facetów potrafi zrozumie i doceni jej starania Niestety to nieustanna walka p ci. Ale czasami najlepsza przyjació ka przychodzi z porad . Potrafi uwra liwi m czyzn na wa kie problemy kobiet przynosz c do domu scrabble w wersji... feministycznej. Serial komediowy 25 min Polska 2011Re yseria: Patrick YokaScenariusz: Karol Klementewicz Kuba WecsileAktorzy: Ma gorzata Ko uchowska Tomasz Karolak
17:30
 
Dziennik regionw
G ówny program informacyjny podsumowanie wydarze mijaj cego dnia i zapowied najwa niejszych tematów dnia nast pnego
17:50
 
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20
 
Wschd
Cykl reporta y realizowany na Kresach g ównie na Ukrainie przybli aj cy mieszka com Polski miejsca urodzenia ich dziadów i pradziadów
18:50
 
Barwy szcz cia
Odc. 2348Marek zaprasza Iwon na romantyczny obiad w restauracji a Pyrka ma nadziej e chodzi o o wiadczyny. Tymczasem Agata zaczyna prac z Mirk w Fundacji Przystanek Zdrowie. Natalia z kolei odkrywa e Wilk planuje przebudow stadionu razem z Darkiem Janickim i zastanawia si czy nie powinna go przed nim ostrzec. Serial obyczajowy
19:20
 
Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny sk adaj cy si z reporta u szeroko ukazuj cego najwa niejsze lub najbardziej kontrowersyjne wydarzenia oraz z kilku felietonów. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polaków na Litwie. B d równie si gali do historii i tradycji by przypomnie wa ne dla ka dego Polaka miejsca postacie i wydarzenia jak te relacje z Litwinami i stosunek w adz oraz osób prywatnych do zabytków i pami tek polskiej kultury
19:40
 
Alarm
Program przedstawia interwencje i ledztwa dziennikarskie. Poruszane b d sprawy wa ne i ciekawe które dotychczas cz sto by y ukrywane przed opini publiczn . Na antenie pojawi si tak e historie interesuj cych cho cz sto nieznanych ludzi. Reporterzy Alarmu s wsz dzie tam gdzie ludziom potrzebna jest pomoc. Zapraszaj oni widzów do wspó pracy i udzia u w tworzeniu programu
TVPOLONIA
20:00
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
20:30
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:40
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45
 
Paradoks
Oaza spokoju. W bardzo dziwnych okoliczno ciach zostaje zamordowana pewna kobieta. Do zabójstwa przyznaje si na miejscu zdarzenia m ofiary. Podczas sekcji zw ok wychodzi jednak na jaw e kiedy m czyzna w akcie rozpaczy mordowa swoj on kobieta by a ju martwa. Prawdopodobnie wcze niej pope ni a samobójstwo za ywaj c leki nasenne i popijaj c je alkoholem. Ale dlaczego pope ni a samobójstwo czy kto j do tego nak ania jakie dok adnie by y okoliczno ci jej mierci Tymczasem wydaje si e Kaszowski jest coraz bardziej zaanga owany w sprawy zwi zane z propozycj a cucha do wspó pracy w cza te M odego. Jakie s rzeczywiste intencje inspektora czy jest jeszcze policjantem czy mo e ulega pokusie i wchodzi w uk ad z ciemn stron mocy reprezentowan w a nie przez a cucha i stoj cego za nim szefa Serial kryminalny
21:40
 
Instynkt
S siedzi. W mieszkaniu znaleziono cia o komentatora sportowego Adama Chojeckiego. Pora ony pr dem m czyzna le a nagi w wannie. Okazuje si e dziennikarz utrzymywa relacje z wieloma kobietami
22:30
 
Kasta
Zabójcza kwarantanna. ZABÓJCZA KWARANTANNASerial paradokumentaly Re yseria: Marcin Soboci skiPatryk Michalski twierdzi e jego ona Wioletta która jest piel gniark chcia a go zamordowa podczas wspólnej kwarantanny domowej. Wioletta sfa szowa a test na koronawirusa a nast pnie poda a m owi zabójcz dawk leków zwiotczaj cych mi nie. Patryk oskar y on o ci ki uszczerbek na zdrowiu ale spraw przegra . Teraz chce si odwo a . Adwokaci obserwuj c Wiolett odkrywaj e piel gniarka ma romans z lekarzem Tomaszem Borkowskim. To Tomasz namówi j na prób zabójstwa m a a nast pnie dzi ki swoim uk adom z adwokatem Andrzejem Massem wr cza apówki skorumpowanemu s dziemu
23:00
 
Polska Misja Katolicka w Niemczech w czasie pandemii
Polska Misja Katolicka zosta a utworzona na terenie Niemiec po zako czeniu II wojny wiatowej. Dzi staje w obliczu bezprecedensowego wyzwania jakim jest ewangelizacja pomoc duchowa i materialna w dobie pandemii koronawirusa
23:25
 
Cafe piosenka
Joanna Rawik. Go ciem programu jest Joanna Rawik
23:55
 
Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
Activate Live-Chat