OTR
Date
<
March 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:10
 
Rodzinka.pl
Jedna kobieta czterech facetów. odc. 7 Jedna kobieta czterech facetów Nie jest atwo by jedyn kobiet w rodzinie. Czy czterech facetów potrafi zrozumie i doceni jej starania Niestety to nieustanna walka p ci. Ale czasami najlepsza przyjació ka przychodzi z porad . Potrafi uwra liwi m czyzn na wa kie problemy kobiet przynosz c do domu scrabble w wersji... feministycznej. Serial komediowy 25 min Polska 2011Re yseria: Patrick YokaScenariusz: Karol Klementewicz Kuba WecsileAktorzy: Ma gorzata Ko uchowska Tomasz Karolak
00:40
 
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
01:00
 
Al chemik
Jod. W tym spotkaniu Mirmi i Bart omiej znajduj zagubion poddan Malin . Informuj o tym królow Kalin . Alchemik zg bia tajemnic pierwiastka jodu. Dowiaduje si od Henryka Z otego Gagatka o tajemnicy Kaliny która chce dowiedzie si prawdy o swoich rodzicach. Kalina postanawia pomóc Malinie i przyjmuje j na swój dwór
01:15
 
Nieziemscy
Awaria. Po zderzeniu z asteroid i tym samym uszkodzeniu statku przybysze z kosmosu musz awaryjnie l dowa na nieznanej im planecie Ziemi. Aby u atwi sobie poznawanie nowego miejsca kosmici przybieraj ludzki wygl d. Nie wszyscy s zadowoleni ze swojego wizerunku. Niestety wiele wskazuje na to e pobyt nieco si przed u y. W tym czasie Nieziemscy dowiedz si po co ludziom w osy i dlaczego Ziemianie yj tylko na swojej planecie
01:35
 
Nauka literek z u u
Literka. Program dla najm odszych widzów w którym u u wraz ze swoj literkow kuleczk pomo e dzieciom nauczy si alfabetu
01:40
 
Alarm
Program przedstawia interwencje i ledztwa dziennikarskie. Poruszane b d sprawy wa ne i ciekawe które dotychczas cz sto by y ukrywane przed opini publiczn . Na antenie pojawi si tak e historie interesuj cych cho cz sto nieznanych ludzi. Reporterzy Alarmu s wsz dzie tam gdzie ludziom potrzebna jest pomoc. Zapraszaj oni widzów do wspó pracy i udzia u w tworzeniu programu
02:00
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:30
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:35
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:40
 
Paradoks
Oaza spokoju. W bardzo dziwnych okoliczno ciach zostaje zamordowana pewna kobieta. Do zabójstwa przyznaje si na miejscu zdarzenia m ofiary. Podczas sekcji zw ok wychodzi jednak na jaw e kiedy m czyzna w akcie rozpaczy mordowa swoj on kobieta by a ju martwa. Prawdopodobnie wcze niej pope ni a samobójstwo za ywaj c leki nasenne i popijaj c je alkoholem. Ale dlaczego pope ni a samobójstwo czy kto j do tego nak ania jakie dok adnie by y okoliczno ci jej mierci Tymczasem wydaje si e Kaszowski jest coraz bardziej zaanga owany w sprawy zwi zane z propozycj a cucha do wspó pracy w cza te M odego. Jakie s rzeczywiste intencje inspektora czy jest jeszcze policjantem czy mo e ulega pokusie i wchodzi w uk ad z ciemn stron mocy reprezentowan w a nie przez a cucha i stoj cego za nim szefa Serial kryminalny
03:25
 
Barwy szcz cia
Odc. 2348Marek zaprasza Iwon na romantyczny obiad w restauracji a Pyrka ma nadziej e chodzi o o wiadczyny. Tymczasem Agata zaczyna prac z Mirk w Fundacji Przystanek Zdrowie. Natalia z kolei odkrywa e Wilk planuje przebudow stadionu razem z Darkiem Janickim i zastanawia si czy nie powinna go przed nim ostrzec. Serial obyczajowy
03:55
 
Instynkt
S siedzi. W mieszkaniu znaleziono cia o komentatora sportowego Adama Chojeckiego. Pora ony pr dem m czyzna le a nagi w wannie. Okazuje si e dziennikarz utrzymywa relacje z wieloma kobietami
04:45
 
Polska Misja Katolicka w Niemczech w dobie pandemii
Polska Misja Katolicka zosta a utworzona na terenie Niemiec po zako czeniu II wojny wiatowej. Dzi staje w obliczu bezprecedensowego wyzwania jakim jest ewangelizacja pomoc duchowa i materialna w dobie pandemii koronawirusa
05:10
 
Cafe piosenka
Joanna Rawik. Go ciem programu jest Joanna Rawik
05:40
 
Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
05:55
 
Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny sk adaj cy si z reporta u szeroko ukazuj cego najwa niejsze lub najbardziej kontrowersyjne wydarzenia oraz z kilku felietonów. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polaków na Litwie. B d równie si gali do historii i tradycji by przypomnie wa ne dla ka dego Polaka miejsca postacie i wydarzenia jak te relacje z Litwinami i stosunek w adz oraz osób prywatnych do zabytków i pami tek polskiej kultury
TVPOLONIA
06:10
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:45
 
Alarm
Program przedstawia interwencje i ledztwa dziennikarskie. Poruszane b d sprawy wa ne i ciekawe które dotychczas cz sto by y ukrywane przed opini publiczn . Na antenie pojawi si tak e historie interesuj cych cho cz sto nieznanych ludzi. Reporterzy Alarmu s wsz dzie tam gdzie ludziom potrzebna jest pomoc. Zapraszaj oni widzów do wspó pracy i udzia u w tworzeniu programu
07:05
 
Le niczwka
Nowacki dowiaduje si e na pogorzelisku ko cio a znaleziono cia o. Katarzyna proponuje ksi dzu by zamieszka u niej w domu. Bogdan da by ksi dz Wiktor wyjawi mu gdzie znajduje si skarb. Krzysztof zwo uje zebranie zarz du. Lidia i Robert o wiadczaj e chc odej z pracy i daj by Krzysztof ich sp aci . Telenowela
07:30
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:40
 
Panorama
G ówny program informacyjny telewizyjnej Dwójki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia z kraju i ze wiata
10:50
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:20
 
Przepis dnia
Szefowie kuchni pokazuj jak w prosty sposób przygotowa oryginalne i pyszne dania. Prezentowane pomys y mog zainspirowa widzów do tworzenia ciekawych da które nawet amator mo e przygotowa we w asnej kuchni. W ka dym odcinku prowadz cy przyrz dzaj jedn potraw dziel si do wiadczeniem i zdradzaj sekrety pomocne w osi gni ciu kulinarnego sukcesu
11:30
 
Na sygnale
Urodziny. Nowy wci spotyka si z Zosi . Zaczyna nawet planowa z dziewczyn wspólne wakacje. Wyznaje te Marynie e wcale nie jest w niej zakochany. Tymczasem Kuba widzi za y o Góry z doktor Górsk . Czuje uk ucie zazdro ci. Mi dzy Ann i Wiktorem trwaj ciche dni co wp ywa na prac ca ej stacji. Do kolejnego wezwania lekarze musz pojecha razem. Na pomoc czekaj dzieci potr cone przez kierowc który zbieg z miejsca wypadku. Ekipa Góry na tej samej ulicy trafia za na rozbite auto i na sprawc wypadku który jest pod wp ywem alkoholu. Serial fabularyzowany 22 min Polska 2021Re yseria: Grzegorz Mo daScenariusz: ukasz JakubowskiZdj cia: Wojciech OleksiejukAktorzy: Edyta Be za Kamil Wodka Wojciech Zygmunt Iga Górecka Tomasz Pi tkowski Lea Oleksiak Wojciech Kuli ski Dariusz Wieteska Konrad Darocha Monika Mazur Chrapusta Justyna Sieniawska Natalia Rewie ska S awomir Grzymkowski Anna Wysocka Jaworska Aleksandra Wojtysiak Marcin Pieja Juliusz Dzienkiewicz
TVPOLONIA
12:00
 
Ktr dy po sztuk
Roman Opa ka. Roman Opa ka by najwa niejszym przedstawicielem konceptualizmu w Polsce. Jego cykl OPALKA 1965 1 uchodzi za jeden z najciekawszych sposobów uchwycenia poj cia czasu w historii sztuki. S ynne obrazy liczone gdy pojawiaj si na aukcjach osi gaj rekordowe kwoty sprzeda y. O zmar ym w 2011 roku arty cie opowiada Magda Czubi ska
12:15
 
Co niesie dzie
Co niesie dzie to poranny program TVP Regionalna a w nim najaktualniejsze i najciekawsze informacje ze wszystkich regionów kraju oraz zapowiedzi najwa niejszych wydarze które odb d si w ci gu dnia. W programie m.in.: materia y reporterskie czenia na ywo z reporterami z o rodków regionalnych TVP rozmowy z go mi bohaterami wydarze wiadkami oraz komentatorami zapowiedzi materia ów interwencyjnych przegl d regionalnych i ogólnopolskich portali internetowych najciekawsze artyku y i wydarzenia z polskich mediów. Co niesie dzie wyró nia si na tle innych programów informacyjnych prezentuje zdecydowanie wi cej informacji wa nych dla regionów i lokalnych spo eczno ci. Cho przedstawiane tematy z pewno ci zainteresuj widzów w ca ej Polsce. Program ze studia w Szczecinie prowadz dziennikarze znani z anten regionalnych
12:30
 
M jak mi o
Gdy Lilka dowiedzia a si o romansie matki z Jackiem i pozna a prawd o swoim pochodzeniu za ama a si . Ucieka z Mateuszem do Warszawy. Ch opak próbuje pocieszy ukochan i nak oni j by w ko cu szczerze porozmawia a z rodzicami. Kamila znów burzy spokój Kingi i Piotra. Najpierw odwiedza Zdu skiego w kancelarii a pó niej zjawia si na Deszczowej by porozmawia z jego on . Werner odkrywa e darzy Sandr uczuciem. Zaprasza j na kolacj gotów uczyni wa ne wyznanie
13:20
 
Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny sk adaj cy si z reporta u szeroko ukazuj cego najwa niejsze lub najbardziej kontrowersyjne wydarzenia oraz z kilku felietonów. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polaków na Litwie. B d równie si gali do historii i tradycji by przypomnie wa ne dla ka dego Polaka miejsca postacie i wydarzenia jak te relacje z Litwinami i stosunek w adz oraz osób prywatnych do zabytków i pami tek polskiej kultury
13:40
 
Tego si nie wytnie
Tego si nie wytnie to talk show jakiego nie by o w polskiej telewizji od wielu lat. Go cie z najwy szej pó ki najwa niejsze wydarzenia kulturalne kontrowersyjne tematy i co tydzie wyst py gwiazd. Do tego przegl d aktualnych wydarze . Nie zabraknie muzyki filmu teatru literatury i satyry. Rozrywka na poziomie i ciekawe opinie. Krótko mówi c: pe na kultura Program poprowadzi Mariusz Cie lik a towarzyszy mu b dzie para komentatorów: dr Justyna Melonowska oraz ukasz Adamski
15:00
 
Kasta
Zabójcza kwarantanna. ZABÓJCZA KWARANTANNASerial paradokumentaly Re yseria: Marcin Soboci skiPatryk Michalski twierdzi e jego ona Wioletta która jest piel gniark chcia a go zamordowa podczas wspólnej kwarantanny domowej. Wioletta sfa szowa a test na koronawirusa a nast pnie poda a m owi zabójcz dawk leków zwiotczaj cych mi nie. Patryk oskar y on o ci ki uszczerbek na zdrowiu ale spraw przegra . Teraz chce si odwo a . Adwokaci obserwuj c Wiolett odkrywaj e piel gniarka ma romans z lekarzem Tomaszem Borkowskim. To Tomasz namówi j na prób zabójstwa m a a nast pnie dzi ki swoim uk adom z adwokatem Andrzejem Massem wr cza apówki skorumpowanemu s dziemu
15:30
 
Kuchnia Jagiellonw
Wazowie czyli francuska kuchnia na polskim stole. Autorzy programu przedstawiaj czasy dynastii Jagiellonów z perspektywy kulinarnej. Wbrew wyobra eniom spo ywano wtedy nie tylko t uste mi siwa popijane miodem. To kuchnia pe na finezji owoców warzyw zup i wypieków. Jej tajemnice zdradzi widzom ukasz Modelski
16:00
 
Rzecz Polska
Skuter Osa. 100 najlepszych polskich projektów na 100 lecie Niepodleg o ci. W tym odcinku skuter osa. Pierwszy model powsta w 1959 roku w odwil owej Polsce i by cz ci rodz cej si kultury m odzie owej. By te odpowiedzi na dost pne na zachodzie jedno lady (w oskie s owo vespa znaczy osa). Cho w Polsce by towarem ekskluzywnymi deficytowym jego produkcja na wielk skal odbywa a si w Indiach gdzie sprzedano na niego licencj
16:15
 
Bolek i Lolek na wakacjach
Grzybobranie. Film ukazuje wakacyjne przygody ulubionej pary dzieci cej widowni. Bolek i Lolek sp dzaj czas w górach nad morzem nad jeziorami wyje d aj na grzybobranie odwiedzaj rezerwat przyrody... W tym odcinku Bolek i lolek w roli grzybiarzy.
16:25
 
Bolek i Lolek na wakacjach
Strzelba i w dka. Film ukazuje wakacyjne przygody ulubionej pary dzieci cej widowni. Bolek i Lolek sp dzaj czas w górach nad morzem nad jeziorami wyje d aj na grzybobranie odwiedzaj rezerwat przyrody.
16:30
 
Reksio
Reksio kompozytor. Realizowana od 1967 r. seria przygód ma ego aciatego pieska mieszka ca wiejskiego podwórka. W tym odcinku Reksio komponuje pi kny utwór na jubileusz konia.
16:40
 
Reksio
Reksio i UFO. Realizowana od 1967 r. seria przygód ma ego aciatego pieska mieszka ca wiejskiego podwórka. W tym odcinku Reksio spotyka kosmitów. Opowiada o tym zdarzeniu ale nikt mu nie wierzy.
17:00
 
Rodzinka.pl
wi ta wi ta i po wi tach. odc. 8 wi ta wi ta i po wi tach wi ta Bo ego Narodzenia to w rodzinie Boskich czas mi o ci i prezentów czas sp dzony w gronie najbli szych. Zanim to jednak nast pi trzeba wybra i kupi prezenty. Dzieciaki szykuj podarunki dla rodziców i próbuj odgadn co rodzice przygotowali dla nich. Ludwik staje przed trudnym zadaniem wyt umaczenia Kacprowi co to s wi ta i tradycja. Dzieciaki zasadzaj si na w. Miko aja szykuj c dla niego wyrafinowan pu apk . A po wi tach trzeba co zrobi z nieudanymi prezentami i z nadmiarem jedzenia. Serial komediowy 25 min Polska 2011Re yseria: Patrick YokaScenariusz: Karol Klementewicz Kuba WecsileAktorzy: Ma gorzata Ko uchowska Tomasz Karolak
17:30
 
Dziennik regionw
G ówny program informacyjny podsumowanie wydarze mijaj cego dnia i zapowied najwa niejszych tematów dnia nast pnego
17:50
 
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20
 
Stacja innowacja
Polacy coraz mielej podejmuj próby zaistnienia na wiatowym rynku technologii co cz sto owocuje spektakularnym sukcesem. O polskie technologie od lat zabiegaj zagraniczne koncerny. Sukcesy te udowadniaj e stereotypem jest przekonanie jakoby polskie produkty by y ma o innowacyjne i gorsze od zachodnich. Program Stacja innowacja przedstawia polskich wynalazców pracuj cych na uczelniach w firmach i instytucjach badawczych. Ich wynalazki podbijaj wiatowe rynki wp ywaj c na ycie ludzi poprawiaj c je i udoskonalaj c
18:35
 
Poland in Undiscovered
K omino. Ameryka ski dziennikarz Ryan Socash odwiedza wielkie polskie miasta i ich atrakcje a tak e mniejsze miejscowo ci daleko od g ównych tras. Pokazuje alternatywne szlaki i spotyka si ze zwyk ymi lud mi. Przemierza kraj od morza do Tatr poznaj c jego pi kno zg biaj c histori i zachwycaj c si niesamowito ci przyrody. Niezale nie od tego czy wieje halny czy wiatr od morza dziennikarz tropi smaki i smaczki Polski odkrywaj c sekrety swojej drugiej ojczyzny
18:50
 
Na sygnale
Urodziny. Nowy wci spotyka si z Zosi . Zaczyna nawet planowa z dziewczyn wspólne wakacje. Wyznaje te Marynie e wcale nie jest w niej zakochany. Tymczasem Kuba widzi za y o Góry z doktor Górsk . Czuje uk ucie zazdro ci. Mi dzy Ann i Wiktorem trwaj ciche dni co wp ywa na prac ca ej stacji. Do kolejnego wezwania lekarze musz pojecha razem. Na pomoc czekaj dzieci potr cone przez kierowc który zbieg z miejsca wypadku. Ekipa Góry na tej samej ulicy trafia za na rozbite auto i na sprawc wypadku który jest pod wp ywem alkoholu. Serial fabularyzowany 22 min Polska 2021Re yseria: Grzegorz Mo daScenariusz: ukasz JakubowskiZdj cia: Wojciech OleksiejukAktorzy: Edyta Be za Kamil Wodka Wojciech Zygmunt Iga Górecka Tomasz Pi tkowski Lea Oleksiak Wojciech Kuli ski Dariusz Wieteska Konrad Darocha Monika Mazur Chrapusta Justyna Sieniawska Natalia Rewie ska S awomir Grzymkowski Anna Wysocka Jaworska Aleksandra Wojtysiak Marcin Pieja Juliusz Dzienkiewicz
19:20
 
Przystanek Ameryka
Cykl po wi cony Polonii w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Autorzy reporta y podró uj po USA szukaj c ladów polsko ci. Przedstawiaj wydarzenia i postaci historyczne wa ne dla Polski i Stanów Zjednoczonych oraz poruszaj interesuj ce bie ce tematy zwi zane z tymi krajami
19:40
 
Alarm
Program przedstawia interwencje i ledztwa dziennikarskie. Poruszane b d sprawy wa ne i ciekawe które dotychczas cz sto by y ukrywane przed opini publiczn . Na antenie pojawi si tak e historie interesuj cych cho cz sto nieznanych ludzi. Reporterzy Alarmu s wsz dzie tam gdzie ludziom potrzebna jest pomoc. Zapraszaj oni widzów do wspó pracy i udzia u w tworzeniu programu
TVPOLONIA
20:00
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
20:30
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:40
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:45
 
Na dobre i na z e
Kula u nogi. Inga nadal nie ufa Maksowi i postanawia przenie Antka do innego szpitala mimo e jej syn ca y czas walczy o ycie. Gdy doktor Beger si na to nie zgadza wnosi na niego skarg u dyrektora Konicy. Tymczasem do Agaty docieraj w ko cu przykre plotki zwi zane z jej narzeczonym. Doktor Tretter próbuje z kolei pomóc Jackowi nastolatkowi który uczy si w liceum w klasie wojskowej i którego marzenia o armii mog przekre li problemy z nog . Profesor Bart sam boryka si z niebezpieczn s abo ci uczuciem do Kazi. Serial obyczajowy 48 min Polska 2021Re yseria: Adam Guzi skiScenariusz: Monika PurzyckaZdj cia: Przemys aw NiczyporukAktorzy: Piotr Garlicki Piotr G owacki Robert Koszucki Emilia Komarnicka Klynstra Aleksandra Hamka o Tomasz Ciachorowski Ma gorzata Neczyperowicz Oskar Grzegorzewski Matej Matejka Jakub Jankiewicz Zuzanna Lit Marcin Urbanke Aleksandra Grabowska Marcin Sianko Maryla Morydz
21:40
 
Noce i dnie
Bogumi i Barbara. Na przyj ciu u adów Barbara poznaje Bogumi a Niechcica by ego powsta ca i ziemianina którego maj tki uleg y konfiskacie. Mimo wewn trznych oporów decyduje si za niego wyj
22:40
 
Hity wszech czasw
Hity wszech czasów to muzyczny program monta owy. Marek Sierocki prezentuje najwi ksze przeboje wiatowej i polskiej muzyki lat 60. 70. i 80. XX w. Piosenki s tak dobrane by tworzy y spójn ca o . Nie zabraknie najpopularniejszych piosenek ze wiatowych list przebojów i utworów które rozbrzmiewa y na parkietach. Pojawi si piosenki zagranicznych wykonawców które by y bardzo popularne w Polsce. Zaprezentowane zostan równie polskie hity wykonywane przez artystów na koncertach i festiwalach transmitowanych w Telewizji Polskiej
23:30
 
Gwiazdozbir TVP Rozrywka
Anna Jantar. Program wspomina zas u onych dla polskiej kultury artystów. Wykorzystane zostan telewizyjne archiwalia oraz wypowiedzi go ci mi dzy innymi ekspertów muzycznych dziennikarzy oraz bliskich i wspó pracowników bohaterów. W roli ekspertów muzycznych pojawi si : Maria Szab owska Marcin Kusy i Rafa Podraza. Przedstawione zostan mi dzy innymi anegdoty przytoczone zostan wspomnienia. Widzowie poznaj dokonania muzyczne najwi ksze przeboje ycie marzenia i sekrety polskich gwiazd
23:55
 
Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
Activate Live-Chat