OTR
Date
<
March 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
29
30
31
 
 
 
 
Station
You need the Premium status to see the TV guide with shows older than 14 days.

TVPOLONIA
TVPOLONIA
06:00
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30
Po yteczni.pl
Magazyn reporterski opisuj cy dzia alno organizacji po ytku publicznego i formy aktywno ci obywatelskiej. Pokazuje energi i kreatywno ludzi którzy postanowili zmieni otaczaj c ich rzeczywisto i pomóc sobie oraz innym osobom w rozwi zywaniu problemów
07:00
Okrasa amie przepisy
Inne go bki. Karol Okrasa spróbuje dociec dlaczego li cie kapusty faszerowane mielonym mi sem i ry em lub kasz nazwano go bkami. Dania o podobnej nazwie mo na znale w tradycjach kulinarnych innych krajów s owia skich. Zdaniem niektórych j zykoznawców nazwa go bki pochodzi z j zyków wschodnios owia skich. Okrasa poka e jak zrobi go bki z kaszy ziemniaków i kaczego mi sa zawini te w li cie bia ej oraz kiszonej czerwonej kapusty. B d te go bki z nadzieniem z mi sa wieprzowego w sosie pomidorowym i rybne go bki zawini te w li cie winogron
07:30
Pytanie na niadanie pobudka
10:40
Panorama
10:50
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:20
Przepis dnia
Szefowie kuchni pokazuj jak w prosty sposób przygotowa oryginalne i pyszne dania. Prezentowane pomys y mog zainspirowa widzów do tworzenia ciekawych da które nawet amator mo e przygotowa we w asnej kuchni. W ka dym odcinku prowadz cy przyrz dzaj jedn potraw dziel si do wiadczeniem i zdradzaj sekrety pomocne w osi gni ciu kulinarnego sukcesu
11:30
Barwy szcz cia
odc. 2361Józek stara si zaj g ow dzia aniami na rzecz stadionu by nie my le o zdradzie Julity. Jednym z pomys ów jest nawi zanie wspó pracy ze szko o czym Sa atka i Janicki rozmawiaj z Niedzielsk . Darek wspiera przygn bionego przyjaciela i zach ca go by da upust emocjom. W innej cz ci miasta Dylska wpada do kancelarii Zwole skiej z opowie ciami o szcz liwym yciu ze Stawickim a tak e zdradza e zdecydowa a si podpisa intercyz . Pó niej Malwina egna si z Emilk po któr przyje d a Kurzajczyk. Dziewczynka cieszy si z powrotu do Zakrzewia kuszona chipsami i gr na tablecie bez ogranicze . Inne problemy ma Agata. Ta znowu martwi si o prac gdy jej ci arn szefow zabiera pogotowie. Z kolei w domu Pyrk czeka awantura ze S awk która zarzuca jej brak troski o narzeczonegoi zmuszanie go do ci kiej pracy na budowie. Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:15
Stacja innowacja
Polacy coraz mielej podejmuj próby zaistnienia na wiatowym rynku technologii co cz sto owocuje spektakularnym sukcesem. O polskie technologie od lat zabiegaj zagraniczne koncerny. Sukcesy te udowadniaj e stereotypem jest przekonanie jakoby polskie produkty by y ma o innowacyjne i gorsze od zachodnich. Program Stacja innowacja przedstawia polskich wynalazców pracuj cych na uczelniach w firmach i instytucjach badawczych. Ich wynalazki podbijaj wiatowe rynki wp ywaj c na ycie ludzi poprawiaj c je i udoskonalaj c
12:35
O mnie si nie martw
Pawe wraca ze spaceru z Zosi w asy cie policji i kobiety która oskar a go o oszustwo. Wyja nienia przekonuj policjantów ale Kinga nie przyjmuje do wiadomo ci e mecenas Radecki nie jest jej ukochanym z Internetu. Do kancelarii przychodzi syn Kingi. Okazuje si e kobieta ma problem z odnalezieniem si w rzeczywisto ci i woli ucieka w wiat niedojrza ych roje o wielkiej mi o ci ni zadba o relacj z dzieckiem. Wizyta profesora Gi y skiego i pogaw dka na temat wspólnych znajomych powoduj kolejne spi cie mi dzy Karolin i Marcinem
13:25
O mnie si nie martw
Marcin znów pracuje z domu. Helenka i Oliwka uwa aj e to z powodu Karoliny. Karolina i Tomek pocieszaj Mart która otrzyma a pozew rozwodowy i list od m a. Gra yna pada ofiar chuliga skiego napadu. Oprócz niej do kancelarii przychodzi matka sprawców. A ka poznaje Andrzeja który zwierza jej si z powa nego problemu osobistego. Irenka stara si przemówi do rozs dku Marcinowi który pogubi si w relacji z Karolin . Hela wybiera si na randk z Tymonem. A ka kolejny raz musi pomóc dziewczynie skonfrontowa si z rzeczywisto ci
14:20
Fotografowie
Niewiele osób zapytanych co czy portowe miasto Gdyni ze starym pe nym zabytków Wilnem zna oby odpowied . Okazuje si e zwi zki te s znaczne szczególnie w yciu artystycznym Gdyni. Przyczynili si do tego bohaterowie filmu wile scy fotograficy Boles awa i Edmund Zdanowscy. Ich ycie zosta o przez histori podzielone na dwa etapy. Pierwszy wile ski zwi zany z atelier ojca polskiej fotografii Jana Bu haka i drugi gdy ski po 1945 roku. Zdanowscy jako mieszka cy Gdyni od 1945 roku czynnie i du ym zaanga owaniem uczestniczyli w codziennym yciu artystycznym miasta i regionu. Pozostawili po sobie okaza y zbiór fotografii. Ich prace znajduj si w Litewskim Muzeum Malarstwa Muzeum Narodowym w Kownie Muzeum Narodowym w Warszawie Muzeum Narodowym w Gda sku Muzeum Miasta Gdyni oraz w zbiorach prywatnych i rodzinnych
15:20
Prywatne ycie zwierz t
Czy ciciele. Dr Andrzej Kruszewicz wprowadza widzów w intryguj cy wiat zwierz t. Przedstawia zwyczaje ró nych gatunków i z humorem pokazuje podobie stwa w zwierz cym i ludzkim zachowaniu. W wiecie zwierz t mo na dostrzec mi o i czu o trosk i wspó czucie dozgonn wierno i zdrad . Jest tu tak e miejsce na pomys owo i spontaniczn zabaw . Pokazane zostan przyk ady sprawowania w adzy i prób jej obalenia oszustw i manipulacji. Cykl ods ania tajemnice dzikiej przyrody i prezentuje budz ce emocje zjawiska wyst puj ce w ludzkim i zwierz cym wiecie
15:50
Przyjaciele Misia i Margolci
Bo ja tak chc. Margolcia z samego rana k óci si z Bzykiem o pierwsze stwo skorzystania z azienki. Zaraz potem przerywa zabaw Misia i u u dyktuj c swoje zasady. Podczas zaplanowanego meczu w pi k koszykow niespodziewanie decyduje o zamianie i upiera si eby zagra w siatkówk . Rozgrywki ko cz si wielk k ótni . Na koniec Margolcia postanawiajeszcze zdenerwowa Talentul sugeruj c jej co i jak ma namalowa . Nikt nie mo e wytrzyma z Margolci a wszystko dlatego bo ona tak chce. Czy przyjacio om uda si jako dogada
16:10
Margolcia i Mi zapraszaj dzi
Warto by ciekawym. O tym e nie ma g upich pyta Margolcia i Mi wiedz doskonale. W tym odcinku zadadz ich bardzo du o. B d pyta docieka i domaga si odpowiedzi. B d Pytalkami. Pytalek o mnie mówi Kto pyta wi cej wie. A ja ju taki jestem e wszystko wiedzie chc tak brzmi refren piosenki której Margolcia i Mi naucz m odych widzów. A poza nauk piosenki b d liczy zgadywa zagadki opowiada historyjk i lepi modelink . Warto by ciekawym i obejrze ten odcinek...z ciekawo ci oczywi cie
16:30
Rodzinka.pl
W szponach konsumpcji. Ulotki reklamowe okazuj si dobrym pretekstem by wymieni kilka starych rzeczy. Kacper ma wszy. Tomek okazuje si mistrzem gry w scrabble. Ludwik og asza si królem rodziny domaga si pos usze stwa
17:00
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
Zakochaj si w Polsce
Pieniny. Pieniny to wyodr bnione pasmo górskie o d ugo ci 35 km. P yn cy przez nie Dunajec dzieli je na 3 cz ci: Pieniny Spiskie W a ciwe i Ma e Pieniny. Jest to jeden z najbardziej malowniczych zak tków Polski. Urokowi tego miejsca nie mo na si oprze . Pi kno Pienin porusza nawet osoby których wra liwo nie by a do tej pory mocn stron . Zapieraj ce dech w piersiach widoki zawdzi czamy przede wszystkim urozmaiconej rze bie terenu i towarzysz cej jej ro linno ci. Przed wyruszeniem na szlak warto odwiedzi pawilon edukacyjny w Sromowcach Ni nych. Tu dowiemy si jakie gatunki ro lin i zwierz t wyst puj w ekosystemach naskalnych Pienin i które mo na zobaczy podczas wycieczki na szczyt Trzech Koron
17:50
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20
Barwy szcz cia
odc. 2361Józek stara si zaj g ow dzia aniami na rzecz stadionu by nie my le o zdradzie Julity. Jednym z pomys ów jest nawi zanie wspó pracy ze szko o czym Sa atka i Janicki rozmawiaj z Niedzielsk . Darek wspiera przygn bionego przyjaciela i zach ca go by da upust emocjom. W innej cz ci miasta Dylska wpada do kancelarii Zwole skiej z opowie ciami o szcz liwym yciu ze Stawickim a tak e zdradza e zdecydowa a si podpisa intercyz . Pó niej Malwina egna si z Emilk po któr przyje d a Kurzajczyk. Dziewczynka cieszy si z powrotu do Zakrzewia kuszona chipsami i gr na tablecie bez ogranicze . Inne problemy ma Agata. Ta znowu martwi si o prac gdy jej ci arn szefow zabiera pogotowie. Z kolei w domu Pyrk czeka awantura ze S awk która zarzuca jej brak troski o narzeczonegoi zmuszanie go do ci kiej pracy na budowie. Serial obyczajowy
18:50
Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Cykliczny program spo eczno kulturalno patriotyczny po wi cony Polakom na Bia orusi. W programie s prezentowane najwa niejsze wydarzenia relacje z uroczysto ci z udzia emPolaków mieszkaj cych na Bia orusi. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota znakomity krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Dzi ki temu programowiwidzowie w Polsce i na wiecie maj mo liwo poznania warunków w jakich yj i mieszkaj nasi Rodacy za wschodni granic
19:10
Studio Lww
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polaków. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka ców Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polaków edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polaków miejsca na Kresach
19:30
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:10
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:20
Ojciec Mateusz
Pielgrzymka. Kiedy jak co roku m odzie sandomierska wyrusza z pielgrzymk do Cz stochowy nieznani sprawcy w amuj si do Sanktuarium Maryjnego w pobliskich Sulis awicach i okradaj s ynny obraz Matki Boskiej z korony. W tym samym czasie do grupy prowadzonej przez ojca Mateusza do cza jego dawny ucze Czarek dzi ju student autor pracy naukowej o sulis awickim obrazie. Ch opak szybko zaprzyja nia si z rezolutn Dorot która jako pierwsza zauwa a niepokoj ce sygna y w jego zachowaniu. Tras pielgrzymki przecinaj policyjnepatrole próbuj c zablokowa ucieczk z odziei ks. Jacek doprowadza pielgrzymów do kresu wytrzyma o ci swoim nowo odkrytym muzycznym talentem a ojciec Mateusz zaczyna sk ada fakty w spójn ca o która zaprowadzi nie tylko do rozwi zania zagadki okradzionego obrazu ale tak e uratuje jednego z pielgrzymów od yciowej katastrofy. Serial kryminalny obyczajowy
21:05
Ojciec Mateusz
Lassie zosta. Mieszka cy Sandomierza wi tuj wydanie powie ci lokalnej pisarki Dominiki Berger na bankiecie wydanym z tej okazji w ksi garni Bartka Skalskiego. Babcia Lucyna wielbicielka pisarki przypadkiem pods uchuje jej rozmow ze Skalskim z której wynika e tych dwoje cz relacje nie tylko zawodowe. Kiedy Dominika przepada bez ladu to w a nie Bartek wydaje si policji g ównym podejrzanym. Z kolei m pisarki Maciek zwraca uwag na jej zaburzenia psychiczne które potwierdza tajemniczy notes znaleziony przez ojca Mateusza. Kiedy wszyscy zaczynaj si ju obawia tragicznego fina u ca ej historii nowy trop w poszukiwaniach podsuwaKrewetka wierny pies pisarki którego przypadkiem znajduje aspirant Ewa Kobylicka. Serial kryminalny obyczajowy
22:05
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35
Warto rozmawia
Program Jana Pospieszalskiego z udzia em zaproszonych go ci i publiczno ci. Spór naturalny w demokracji w Polsce przybra form ostrego podzia u. Konflikt zdominowa przestrze publiczn . Prowadz cy chce zainicjowa rozmow która nie ucieka od sporów. Nie prowadzi do prostych konkluzji ani nie gwarantuje ostatecznych rozstrzygni . Zak ada jednak dobr wol uczestników d cych do odkrycia prawdy. Jan Pospieszalski uwa a e dyskusja daje nadziej na znalezienie elementów wspólnych dla adwersarzy dlatego warto rozmawia
23:30
Kasta
Sta ystka. Serial paradokumentalny Re yseria: Piotr Kolski Z ma ej firmy informatycznej zostaj wykradzione dane i sprzedane konkurencji. W a ciciel firmy oskar a o to swoj sta ystk ale okazuje si e kobieta jest chroniona przez wp ywowego s dziego
Activate Live-Chat