OTR
Date
<
March 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
29
30
31
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00
Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
00:20
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
00:50
Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Cykliczny program spo eczno kulturalno patriotyczny po wi cony Polakom na Bia orusi. W programie s prezentowane najwa niejsze wydarzenia relacje z uroczysto ci z udzia emPolaków mieszkaj cych na Bia orusi. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota znakomity krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Dzi ki temu programowiwidzowie w Polsce i na wiecie maj mo liwo poznania warunków w jakich yj i mieszkaj nasi Rodacy za wschodni granic
01:10
Studio Lww
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polaków. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka ców Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polaków edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polaków miejsca na Kresach
01:30
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:00
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:05
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:10
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40
Ojciec Mateusz
Pielgrzymka. Kiedy jak co roku m odzie sandomierska wyrusza z pielgrzymk do Cz stochowy nieznani sprawcy w amuj si do Sanktuarium Maryjnego w pobliskich Sulis awicach i okradaj s ynny obraz Matki Boskiej z korony. W tym samym czasie do grupy prowadzonej przez ojca Mateusza do cza jego dawny ucze Czarek dzi ju student autor pracy naukowej o sulis awickim obrazie. Ch opak szybko zaprzyja nia si z rezolutn Dorot która jako pierwsza zauwa a niepokoj ce sygna y w jego zachowaniu. Tras pielgrzymki przecinaj policyjnepatrole próbuj c zablokowa ucieczk z odziei ks. Jacek doprowadza pielgrzymów do kresu wytrzyma o ci swoim nowo odkrytym muzycznym talentem a ojciec Mateusz zaczyna sk ada fakty w spójn ca o która zaprowadzi nie tylko do rozwi zania zagadki okradzionego obrazu ale tak e uratuje jednego z pielgrzymów od yciowej katastrofy. Serial kryminalny obyczajowy
03:25
Ojciec Mateusz
Lassie zosta. Mieszka cy Sandomierza wi tuj wydanie powie ci lokalnej pisarki Dominiki Berger na bankiecie wydanym z tej okazji w ksi garni Bartka Skalskiego. Babcia Lucyna wielbicielka pisarki przypadkiem pods uchuje jej rozmow ze Skalskim z której wynika e tych dwoje cz relacje nie tylko zawodowe. Kiedy Dominika przepada bez ladu to w a nie Bartek wydaje si policji g ównym podejrzanym. Z kolei m pisarki Maciek zwraca uwag na jej zaburzenia psychiczne które potwierdza tajemniczy notes znaleziony przez ojca Mateusza. Kiedy wszyscy zaczynaj si ju obawia tragicznego fina u ca ej historii nowy trop w poszukiwaniach podsuwaKrewetka wierny pies pisarki którego przypadkiem znajduje aspirant Ewa Kobylicka. Serial kryminalny obyczajowy
04:10
J zyczek u wagi
Program o j zyku polskim prezentuj cy ciekawostki i wskazówki dotycz ce poprawno ci j zykowej przydatne w wielu sytuacjach ycia codziennego
04:20
Barwy szcz cia
odc. 2361Józek stara si zaj g ow dzia aniami na rzecz stadionu by nie my le o zdradzie Julity. Jednym z pomys ów jest nawi zanie wspó pracy ze szko o czym Sa atka i Janicki rozmawiaj z Niedzielsk . Darek wspiera przygn bionego przyjaciela i zach ca go by da upust emocjom. W innej cz ci miasta Dylska wpada do kancelarii Zwole skiej z opowie ciami o szcz liwym yciu ze Stawickim a tak e zdradza e zdecydowa a si podpisa intercyz . Pó niej Malwina egna si z Emilk po któr przyje d a Kurzajczyk. Dziewczynka cieszy si z powrotu do Zakrzewia kuszona chipsami i gr na tablecie bez ogranicze . Inne problemy ma Agata. Ta znowu martwi si o prac gdy jej ci arn szefow zabiera pogotowie. Z kolei w domu Pyrk czeka awantura ze S awk która zarzuca jej brak troski o narzeczonegoi zmuszanie go do ci kiej pracy na budowie. Serial obyczajowy
04:50
Warto rozmawia
Program Jana Pospieszalskiego z udzia em zaproszonych go ci i publiczno ci. Spór naturalny w demokracji w Polsce przybra form ostrego podzia u. Konflikt zdominowa przestrze publiczn . Prowadz cy chce zainicjowa rozmow która nie ucieka od sporów. Nie prowadzi do prostych konkluzji ani nie gwarantuje ostatecznych rozstrzygni . Zak ada jednak dobr wol uczestników d cych do odkrycia prawdy. Jan Pospieszalski uwa a e dyskusja daje nadziej na znalezienie elementów wspólnych dla adwersarzy dlatego warto rozmawia
05:45
Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
TVPOLONIA
06:00
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30
Korona krlw
Serial kostiumowy o wydarzeniach rozgrywaj cych si w redniowiecznej Polsce po mierci króla W adys awa okietka. W adc Polski zostaje Kazimierz który przez potomnych zostanie nazwany Wielkim. M ody król musi si zmierzy z wieloma wyzwaniami m.in. unormowa stosunki z Czechami i Zakonem Krzy ackim. Na dworze królewskim nie tylko podejmowane s wa ne decyzje polityczne ale rozgrywaj si te yciowe dramaty kwitn romanse zawi zuj si spiski i toczy si walka o wp ywy
07:00
R czka gotuje
Kulinarna podró.
07:30
Pytanie na niadanie pobudka
10:40
Panorama
10:50
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:20
Przepis dnia
Szefowie kuchni pokazuj jak w prosty sposób przygotowa oryginalne i pyszne dania. Prezentowane pomys y mog zainspirowa widzów do tworzenia ciekawych da które nawet amator mo e przygotowa we w asnej kuchni. W ka dym odcinku prowadz cy przyrz dzaj jedn potraw dziel si do wiadczeniem i zdradzaj sekrety pomocne w osi gni ciu kulinarnego sukcesu
11:30
Barwy szcz cia
odc. 2362Klara i Hubert odbywaj drugie spotkanie online z Janem K skiem i wygl da na to e sesje z seksuologiemmaj dobry wp yw na ich ma e stwo. Stawicki zwraca Dominice jej rzeczy i prosi o wymeldowanie si z jego domu. Tymczasem Dylska czeka na ukochanego z romantyczn kolacj do której jednak nie dochodzi. Z kolei w czasie odwiedzin u U ana Aleks i Ewa s wiadkami zas abni cia Kuczmy. Ch opak wzywa rodziców i dzi ki Grzelakom m czyzna trafia do szpitala. Aldona i Borys obiecuj s siadowi e zajm si gospodarstwem w czasie jego choroby. Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:15
Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Cykliczny program spo eczno kulturalno patriotyczny po wi cony Polakom na Bia orusi. W programie s prezentowane najwa niejsze wydarzenia relacje z uroczysto ci z udzia emPolaków mieszkaj cych na Bia orusi. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota znakomity krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Dzi ki temu programowiwidzowie w Polsce i na wiecie maj mo liwo poznania warunków w jakich yj i mieszkaj nasi Rodacy za wschodni granic
12:35
Ojciec Mateusz
Pielgrzymka. Kiedy jak co roku m odzie sandomierska wyrusza z pielgrzymk do Cz stochowy nieznani sprawcy w amuj si do Sanktuarium Maryjnego w pobliskich Sulis awicach i okradaj s ynny obraz Matki Boskiej z korony. W tym samym czasie do grupy prowadzonej przez ojca Mateusza do cza jego dawny ucze Czarek dzi ju student autor pracy naukowej o sulis awickim obrazie. Ch opak szybko zaprzyja nia si z rezolutn Dorot która jako pierwsza zauwa a niepokoj ce sygna y w jego zachowaniu. Tras pielgrzymki przecinaj policyjnepatrole próbuj c zablokowa ucieczk z odziei ks. Jacek doprowadza pielgrzymów do kresu wytrzyma o ci swoim nowo odkrytym muzycznym talentem a ojciec Mateusz zaczyna sk ada fakty w spójn ca o która zaprowadzi nie tylko do rozwi zania zagadki okradzionego obrazu ale tak e uratuje jednego z pielgrzymów od yciowej katastrofy. Serial kryminalny obyczajowy
13:20
Ojciec Mateusz
Lassie zosta. Mieszka cy Sandomierza wi tuj wydanie powie ci lokalnej pisarki Dominiki Berger na bankiecie wydanym z tej okazji w ksi garni Bartka Skalskiego. Babcia Lucyna wielbicielka pisarki przypadkiem pods uchuje jej rozmow ze Skalskim z której wynika e tych dwoje cz relacje nie tylko zawodowe. Kiedy Dominika przepada bez ladu to w a nie Bartek wydaje si policji g ównym podejrzanym. Z kolei m pisarki Maciek zwraca uwag na jej zaburzenia psychiczne które potwierdza tajemniczy notes znaleziony przez ojca Mateusza. Kiedy wszyscy zaczynaj si ju obawia tragicznego fina u ca ej historii nowy trop w poszukiwaniach podsuwaKrewetka wierny pies pisarki którego przypadkiem znajduje aspirant Ewa Kobylicka. Serial kryminalny obyczajowy
14:05
J zyczek u wagi
Program o j zyku polskim prezentuj cy ciekawostki i wskazówki dotycz ce poprawno ci j zykowej przydatne w wielu sytuacjach ycia codziennego
14:20
Szlak nadziei
Uczestnicy Szlaku nadziei docieraj do Kanionu Szary skiego w Kazachstanie. Po nocy sp dzonej w tradycyjnym kazachskim obozowisku ekipa wyrusza w trzydniow w drówk po górach Tien szan. Pierwszym celem jest jezioro Kaindy. Za pomoc przy wykopkach miejscowa gospodyni organizuje grupie transport w g b gór. Ekstremalna podró ci arówk i konno na d ugo pozostan w pami ci ekipy. Po nocy sp dzonej w obozowisku bajkowej scenerii jeziora Kaindy kolejny dzie wype nia m cz ca w drówka przez góry. Przez te same góry wiele lat temu przedzierali si o nierze Andersa i towarzysz cy im cywile. Przed snem maj c w perspektywie nast pn dob wycie czaj cego marszu uczestnicy otrzymuj od Idy niecodzienn propozycj
15:05
Przystanek Historia
Przystanek Historia to miejsca gdzie w sposób dynamiczny i otwarty na m odego odbiorc prowadzone s spotkania seminaria pokazy filmów prelekcje promocje wydawnictw IPN. Podobn zasad prezentacji wiedzy na temat polskiej historii ma kierowa si magazyn Przystanek Historia. Elementem podkre laj cym zwi zek z IPN b dzie odwo anie si do portalu internetowego równie zatytu owanego Przystanek Historia
15:25
Ozdrowie cy
Ozdrowie cy to program dokumentalno publicystyczny o ludziach po przebytej chorobie Covid 19 o ich bliskich. W kolejnych odcinkach obawy o ycie najbli szych wspomnienia tych którym przysz o odej w samotno ci docenienie pi knych gestów pomocy i solidarno ci mi dzyludzkiej. Bohaterami cyklu prowadzonego przez Rafa a Porzezi skiego s : Iwona i Gerard z Sanatorium Mi o ci Reprezentacja Polski Hokeja Ojciec Leon Knabit i wielu innych którzy ci ko przeszli chorob
15:50
Kacperiada
Porz dny ba agan. Opowie o wyzwaniach z pogranicza dzieci stwa i doros o ci. Obdarzony bujn wyobra ni i niespo yt energi 7 letni urwis Kacper odkrywa wiat i sprawdza wytrzyma o rodziców. Z pocz tku ch opiec napotyka problem i sam próbuje si z nim zmierzy . Kiedy nie idzie mu za dobrze zaanga owani zostaj tata lub mama co w krótkim czasie prowadzi do katastrofy. Kacper obserwuj c b dy innych uczy si jak nie post powa . Nierzadko inspiruje si przygodami bohaterów ukochanego serialu Muchom ciciel
16:00
Kuba i ruba
Lataj cy kuferek. 2016 D ugo wyczekiwana polska produkcja ju na antenie PULS 2. Kuba i ruba to przepi kny serial animowany dla najm odszych. Przedstawia codzienne ycie dwóch braci ca kowicie od siebie ró nych. Kuba cho m odszy to typ przezornego i rozwa nego intelektualisty. Mateusz zwany rub jest przeciwie stwem brata oderwany od ycia wiecznie bujaj cy w ob okach chojrak i zawadiaka który co chwil pakuje si w tarapaty. Przygoty tej dwójki z pewno ci zaciekawi i rozbawi ma ego widza
16:10
Nela ma a reporterka
Tajemniczy wiat oceanu. 8 letnia Nela która od trzech lat podró uje i zwiedza kontynenty zabiera widzów na spotkanie z magicznym wiatem przyrody i egzotycznymi mieszka cami odleg ych krain. Dziewczynka odwiedzi m.in. Tajlandi Malezj i Kambod Filipiny Finlandi i Grenlandi . Dzi ki ciekawym reporta om dzieci mog wraz z Nel poznawa wiat
16:30
Rodzinka.pl
Kwestia zaufania. Ludwik marzy o tym eby synowie zacz li si usamodzielnia wtedy on i Natalia b d mieli wi cej czasu dla siebie. Kuba Kacper i Tomek wykr caj si jednak od swoich obowi zków. Ludwik nie jest w stanie ani pro b ani gro b sk oni ich do pomocy. Zaczyna w tpi czy fakt posiadania potomstwa ma w ogóle jaki sens. Tymczasem Natalia radzi sobie o wiele lepiej i swoimi sposobami sk ania ch opców (i m a) by robili co ona im ka e. Ludwik za amuje si w czasie comiesi cznego podliczania rachunków ale ostatecznie ona przekonuje go e nie ma wi kszego szcz cia ni zdrowo dorastaj ce dzieci. Serial komediowy
17:00
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
Wile skie palmy
Historia i wspó czesno wyrabiania wile skich palm wielkanocnych
17:50
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20
Barwy szcz cia
odc. 2362Klara i Hubert odbywaj drugie spotkanie online z Janem K skiem i wygl da na to e sesje z seksuologiemmaj dobry wp yw na ich ma e stwo. Stawicki zwraca Dominice jej rzeczy i prosi o wymeldowanie si z jego domu. Tymczasem Dylska czeka na ukochanego z romantyczn kolacj do której jednak nie dochodzi. Z kolei w czasie odwiedzin u U ana Aleks i Ewa s wiadkami zas abni cia Kuczmy. Ch opak wzywa rodziców i dzi ki Grzelakom m czyzna trafia do szpitala. Aldona i Borys obiecuj s siadowi e zajm si gospodarstwem w czasie jego choroby. Serial obyczajowy
18:50
Kierunek Zachd
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w których bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje równie sylwetki polskich emigrantów dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
19:10
Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polaków mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach którymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
19:30
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:10
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:20
Ranczo
Zgoda po polsku. Zbli aj si urodziny ksi dza a zatem i wójta. Wilkowyje znowu musz si podzieli eby obs u y obie konkurencyjne imprezy. Lucy wpada na pomys by przy tej okazji dosz o do pojednania obu braci
21:10
Ranczo
P omie du y i ma y. W Wilkowyjach sp on Country Club. Violetka zostaje bez domu i pracy. Lucy przygarnia j pod swój dach. Micha owa próbuje zablokowa plany odbudowy restauracji. Jej staraniom sprzyja równie wójt
22:05
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35
Lili i Irmgard. Lww 1939
To historia ocalonej z Holocaustu dziewczynki. Mia a 12 lat gdy wraz z mam Cecyli uciek y w 1942 ro. To historia ocalonej z Holocaustu dziewczynki. Mia a 12 lat gdy wraz z mam Cecyli uciek y w 1942 ro
23:35
Kasta
Cztery na cztery. Serial paradokumentalny Re yseria: Marcin Soboci skiM ode ma e stwo zostaje brutalnie napadni te. Przest pcy odje d aj ich wie o zakupionym samochodem. Prokurator umarza ledztwo mimo istnienia ewidentnych dowodów na win jednego ze sprawców
Activate Live-Chat