OTR
Date
<
April 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
01
02
03
04
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00
Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
00:20
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
00:50
Kierunek Zachd
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w których bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje równie sylwetki polskich emigrantów dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
01:10
Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polaków mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach którymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
01:30
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:00
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:03
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40
Ranczo
Zgoda po polsku. Zbli aj si urodziny ksi dza a zatem i wójta. Wilkowyje znowu musz si podzieli eby obs u y obie konkurencyjne imprezy. Lucy wpada na pomys by przy tej okazji dosz o do pojednania obu braci
03:30
Ranczo
P omie du y i ma y. W Wilkowyjach sp on Country Club. Violetka zostaje bez domu i pracy. Lucy przygarnia j pod swój dach. Micha owa próbuje zablokowa plany odbudowy restauracji. Jej staraniom sprzyja równie wójt
04:20
Barwy szcz cia
odc. 2362Klara i Hubert odbywaj drugie spotkanie online z Janem K skiem i wygl da na to e sesje z seksuologiemmaj dobry wp yw na ich ma e stwo. Stawicki zwraca Dominice jej rzeczy i prosi o wymeldowanie si z jego domu. Tymczasem Dylska czeka na ukochanego z romantyczn kolacj do której jednak nie dochodzi. Z kolei w czasie odwiedzin u U ana Aleks i Ewa s wiadkami zas abni cia Kuczmy. Ch opak wzywa rodziców i dzi ki Grzelakom m czyzna trafia do szpitala. Aldona i Borys obiecuj s siadowi e zajm si gospodarstwem w czasie jego choroby. Serial obyczajowy
04:45
Lili i Irmgard. Lww 1939
To historia ocalonej z Holocaustu dziewczynki. Mia a 12 lat gdy wraz z mam Cecyli uciek y w 1942 ro. To historia ocalonej z Holocaustu dziewczynki. Mia a 12 lat gdy wraz z mam Cecyli uciek y w 1942 ro
05:45
Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
TVPOLONIA
06:00
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30
Korona krlw
Pa dziernik 1384 roku. Spytek i Korygie o szukaj osoby która zrani a Lisic . Pe ka musi ucieka . Niemierza znów ratuje brata. Sam jest w niebezpiecze stwie gdy zostaje wezwany na zamek. Lisica nie ma si y by wyjawi imi zabójcy. Urszula stara si o prac jako ochmistrzyni ale ostatecznie oddaje posad Krystynie. Opolczyk przybywa na Wawel. Nie ma z nim Wilhelma co bardzo smuci Jadwig . Gniewosz z Dalewic domy la si jaki jest prawdziwy powód wizyty Litwinów w Krakowie
07:00
W kotle historii
Odsiecz Wiede ska. Historia i kulinaria. W kolejnym odcinku prowadz cy program ukasz Modelski przedstawi przepis na potrawk z ry em czyli potrawk z kurczakiem oraz karpia z grzankami i mas em
07:30
Pytanie na niadanie pobudka
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:35
Panorama
10:45
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:20
Przepis dnia
Szefowie kuchni pokazuj jak w prosty sposób przygotowa oryginalne i pyszne dania. Prezentowane pomys y mog zainspirowa widzów do tworzenia ciekawych da które nawet amator mo e przygotowa we w asnej kuchni. W ka dym odcinku prowadz cy przyrz dzaj jedn potraw dziel si do wiadczeniem i zdradzaj sekrety pomocne w osi gni ciu kulinarnego sukcesu
11:30

Barwy szcz cia
Na osiedlu Pod sosnami w Warszawie mieszkaj zaprzyja nione rodziny Marczaków Grzelaków Zwole skich Cie laków Pyrków i Walawskich. Przedstawiciele m odego pokolenia szukaj swojego miejsca w yciu starsi próbuj odnale si w zmieniaj cej si rzeczywisto ci. Serial przedstawia codzienne rozterki bohaterów rado ci i smutki konflikty i rodzinne dramaty. Nie unika trudnych tematów zagadnie zwi zanych z tolerancj rasow i obyczajow przemoc i problemami spo ecznymi
TVPOLONIA
12:00
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:15
Studio Lww
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polaków. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka ców Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polaków edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polaków miejsca na Kresach
12:35
Ranczo
Zgoda po polsku. Zbli aj si urodziny ksi dza a zatem i wójta. Wilkowyje znowu musz si podzieli eby obs u y obie konkurencyjne imprezy. Lucy wpada na pomys by przy tej okazji dosz o do pojednania obu braci
13:25
Ranczo
P omie du y i ma y. W Wilkowyjach sp on Country Club. Violetka zostaje bez domu i pracy. Lucy przygarnia j pod swój dach. Micha owa próbuje zablokowa plany odbudowy restauracji. Jej staraniom sprzyja równie wójt
14:15
Lili i Irmgard. Lww 1939
To historia ocalonej z Holocaustu dziewczynki. Mia a 12 lat gdy wraz z mam Cecyli uciek y w 1942 ro. To historia ocalonej z Holocaustu dziewczynki. Mia a 12 lat gdy wraz z mam Cecyli uciek y w 1942 ro
15:20
Dooko a Ba tyku
Podró dooko a Ba tyku to kolejne etapy odkrywania historii rybo ówstwa najciekawszych miejsc z nim zwi zanych a co najwa niejsze niebanalnych potraw przyrz dzonych z polskich ryb. Tu pomys owo kucharzy nie ma granic
15:50
Al chemik
Transmutacja. Program wprowadza m odych widzów do wiata nauki za pomoc ciekawych przygód praktycznie zastosowanej chemii i fizyki oraz dzia aj cych na wyobra ni eksperymentów a wszystko to w fabularnej otoczce. W trakcie jednej z ekspedycji m ody naukowiec Alek przenosi si do czasów redniowiecznych w wyniku niespodziewanych zdarze . W nowym otoczeniu wyj tkowe magiczne umiej tno ci Alka budz szerokie zainteresowanie oraz zwracaj uwag dobrej i mi o ciwej królowej Kaliny która mianuje go nadwornym Al chemikiem
16:05
Nieziemscy
Au Boli. Mama namawia Timora do udzia u w konkursie ta ca nowoczesnego jednak ch opak jest niech tny temu pomys owi. Igor wicz c uk ad choreograficzny doznaje kontuzji. Nieziemscy zastanawiaj si po co istnieje ból i czy istniej Ziemianie którzy go nie odczuwaj
16:25
Nauka literek z u u
Literka N. Program dla najm odszych widzów w którym u u wraz ze swoj literkow kuleczk pomo e dzieciom nauczy si alfabetu
16:30
Rodzinka.pl
Wielka wyprzeda. W domu Boskich wielkie poruszenie. Nadszed czas na porz dki. Natalia i Ludwik zdecydowali si wzi udzia w dorocznej wyprzeda y gara owej organizowanej w ich dzielnicy. Rodzice zach caj ch opców do przejrzenia swoich szparga ów. Okazuje si e naj atwiej jest pozby si rzeczy nale cych do kogo innego. Przy okazji Kacper dowiaduje si e ca kowita szczero czasami nie pop aca. A dla Ludwika i Natalii porz dki staj si dobr okazj do wspomnie
17:00
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
Wschd
Cykl reporta y realizowany na Kresach g ównie na Ukrainie przybli aj cy mieszka com Polski miejsca urodzenia ich dziadów i pradziadów
17:40
Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny sk adaj cy si z reporta u szeroko ukazuj cego najwa niejsze lub najbardziej kontrowersyjne wydarzenia oraz z kilku felietonów. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polaków na Litwie. B d równie si gali do historii i tradycji by przypomnie wa ne dla ka dego Polaka miejsca postacie i wydarzenia jak te relacje z Litwinami i stosunek w adz oraz osób prywatnych do zabytków i pami tek polskiej kultury
18:00
Triduum Paschalne Wielki Czwartek
19:00
Barwy szcz cia
Na osiedlu Pod sosnami w Warszawie mieszkaj zaprzyja nione rodziny Marczaków Grzelaków Zwole skich Cie laków Pyrków i Walawskich. Przedstawiciele m odego pokolenia szukaj swojego miejsca w yciu starsi próbuj odnale si w zmieniaj cej si rzeczywisto ci. Serial przedstawia codzienne rozterki bohaterów rado ci i smutki konflikty i rodzinne dramaty. Nie unika trudnych tematów zagadnie zwi zanych z tolerancj rasow i obyczajow przemoc i problemami spo ecznymi
19:30
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20
Prokurator
W okolicach elektrowni na eraniu zostaj znalezione powieszone zw oki. Prawdopodobnie by o to samobójstwo co sugeruje list po egnalny. Prokurator Kazimierz Proch podejrzewa udzia osób trzecich
21:05
Prokurator
Krystyna niewidoma dziennikarka radiowa odkrywa w studiu cia o kole anki. Beata zosta a postrzelona w g ow . Sprawca zostawi na miejscu zdarzenia narz dzie zbrodni. Z zezna dziennikarki wynika e tu przed wej ciem do studia mija a morderc . Podejrzenie pada na by ego ch opaka Beaty który niedawno wróci z misji w Afganistanie sk d pochodzi bro pozostawiona na miejscu zbrodni. Potwierdzeniem mo e by odnalezione nagranie ze studia radiowego w którym dosz o do morderstwa. Wyczulony s uch niewidomej Krystyny wychwytuje pewien szczegó który naprowadza na nowy trop. Wyniki sekcji zw ok s zaskakuj ce. Okazuje si Beata zmar a w wyniku uduszenia strza w g ow zosta oddany kiedy ofiara by a ju martwa. Prokurator Proch wpada na trop który prowadzi prosto do zabójcy. Serial kryminalny
22:05
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35
Ocaleni
Uratowa m odych pi karzy Reporterski z ducha film oparty na prawdziwej historii. Kryzysowa sytuacja: w olbrzymiej jaskini w Tajlandii uwi ziona zostaje nastoletnia dru yna pi karska wraz z trenerem. Zaczyna si wy cig z czasem i walka z materi . W szeroko zakrojonej akcji ratunkowej bierze udzia mi dzynarodowy zespó . Oto pulsuj ce adrenalin i klaustrofobiczne widowisko które zosta o oparte na prawdziwym incydencie z 2018 roku
23:30
Kasta
Hakerka. Do kancelarii przychodzi bogata Zofia Malec. Kobieta jest przera ona bo jej córka zosta a w a nie aresztowana. Prokurator twierdzi e w ama a si ona do prywatnego komputera jednego z radnych. Matka jest przekonana e kto wrabia córk eby zem ci si na niej
Activate Live-Chat