OTR
Date
<
April 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
01
02
03
04
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00
Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
00:20
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
00:50
Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny sk adaj cy si z reporta u szeroko ukazuj cego najwa niejsze lub najbardziej kontrowersyjne wydarzenia oraz z kilku felietonów. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polaków na Litwie. B d równie si gali do historii i tradycji by przypomnie wa ne dla ka dego Polaka miejsca postacie i wydarzenia jak te relacje z Litwinami i stosunek w adz oraz osób prywatnych do zabytków i pami tek polskiej kultury
01:10
Wschd
Cykl reporta y realizowany na Kresach g ównie na Ukrainie przybli aj cy mieszka com Polski miejsca urodzenia ich dziadów i pradziadów
01:30
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:00
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40
Prokurator
W okolicach elektrowni na eraniu zostaj znalezione powieszone zw oki. Prawdopodobnie by o to samobójstwo co sugeruje list po egnalny. Prokurator Kazimierz Proch podejrzewa udzia osób trzecich
03:25
Prokurator
Krystyna niewidoma dziennikarka radiowa odkrywa w studiu cia o kole anki. Beata zosta a postrzelona w g ow . Sprawca zostawi na miejscu zdarzenia narz dzie zbrodni. Z zezna dziennikarki wynika e tu przed wej ciem do studia mija a morderc . Podejrzenie pada na by ego ch opaka Beaty który niedawno wróci z misji w Afganistanie sk d pochodzi bro pozostawiona na miejscu zbrodni. Potwierdzeniem mo e by odnalezione nagranie ze studia radiowego w którym dosz o do morderstwa. Wyczulony s uch niewidomej Krystyny wychwytuje pewien szczegó który naprowadza na nowy trop. Wyniki sekcji zw ok s zaskakuj ce. Okazuje si Beata zmar a w wyniku uduszenia strza w g ow zosta oddany kiedy ofiara by a ju martwa. Prokurator Proch wpada na trop który prowadzi prosto do zabójcy. Serial kryminalny
04:20
Barwy szcz cia
Na osiedlu Pod sosnami w Warszawie mieszkaj zaprzyja nione rodziny Marczaków Grzelaków Zwole skich Cie laków Pyrków i Walawskich. Przedstawiciele m odego pokolenia szukaj swojego miejsca w yciu starsi próbuj odnale si w zmieniaj cej si rzeczywisto ci. Serial przedstawia codzienne rozterki bohaterów rado ci i smutki konflikty i rodzinne dramaty. Nie unika trudnych tematów zagadnie zwi zanych z tolerancj rasow i obyczajow przemoc i problemami spo ecznymi
04:50
Ocaleni
Cykl ukazuj c dramatyczne losy uzale nionych bohaterów zadaj c trudne pytania przekazuje pozytywn wizj zmiany. Niezmiernie wa nym elementem programu jest pokazanie nie atwej ale skutecznej drogi wyj cia z poszczególnych uzale nie . Przewodnikiem po drodze do happy endu s dobrzy weterani czyli ci którzy stosuj c program 12 kroków uzyskali nie tylko abstynencj ale odzyskali tak e relacje z bliskimi ze wiatem odbudowali swoje ycie
05:45
Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
TVPOLONIA
06:00
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30
Le niczwka
Do domu Ruszczyców przychodzi so tys. Wr cza Katarzynie kwiaty i czekoladki lecz spotkanie nie przebiega pozytywnie. Urz dnik wychodzi wzburzony. Wydawca traci cierpliwo chce rozwi za umow z Katarzyn . Nowacki odwiedza szefa wypo yczalni samochodów i znów przes uchuje go w sprawie auta wypo yczonego Klarze. Krzysztof próbuje przekona Lidi by zrezygnowa a z da które przedstawi a kilka dni wcze niej
07:00
Wojciech Cejrowski boso przez wiat
Peru. Mur. Wojciech Cejrowski podró nik fotograf pisarz publicysta cz onek Królewskiego Towarzystwa Geograficznego w Londynie czy pasj zwiedzania wiata i poznawania egzotycznych miejsc z niezwyk ym zmys em obserwacyjnym oraz poczuciem humoru. W programie oprócz relacji z podró y b dzie wiele dygresji i artów a tak e rozmowy z miejscow ludno ci prezentacja kultury ludowej i ciekawostek. Wojciech Cejrowski ch tnie wchodzi w interakcje z lud mi cz sto spiera si z tubylcami jest dociekliwy z humorem prezentuje swój punkt widzenia
07:30
Pytanie na niadanie pobudka
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:40
Panorama
G ówny program informacyjny telewizyjnej Dwójki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia z kraju i ze wiata
10:50
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:20
Przepis dnia
Szefowie kuchni pokazuj jak w prosty sposób przygotowa oryginalne i pyszne dania. Prezentowane pomys y mog zainspirowa widzów do tworzenia ciekawych da które nawet amator mo e przygotowa we w asnej kuchni. W ka dym odcinku prowadz cy przyrz dzaj jedn potraw dziel si do wiadczeniem i zdradzaj sekrety pomocne w osi gni ciu kulinarnego sukcesu
11:30
Na sygnale
Ludzie wstydu nie maj. Anna nadal pragnie zosta matk . Obawia si jednak e zacz a my le o dziecku zbyt pó no. Na jej dy urzeekip zatrzymuje na drodze zakonnica. Okazuje si e na rekolekcjach zas ab jeden z uczniów. Rodzice ch opca nie chc jednak by doktor Reiter zbada a ich syna. Panicznie boj si ratowników. Z kolei doktor Góra trafia ze swoim zespo em na powa ny wypadek z udzia em rowerzysty który nagle wskakuje znowu na dwa kó ka i ucieka. Piotr ma sprytny plan dzi ki któremu chce przy apa Soni na donoszeniu na kolegów. Serial fabularyzowany 23 min Polska 2021Re yseria: Sara Bustamante DrozdekScenariusz: Kacper Szyma skiZdj cia: Wojciech OleksiejukAktorzy: Edyta Be za Kamil Wodka Wojciech Zygmunt Natalia Rewie ska Tomasz Pi tkowski Lea Oleksiak Wojciech Kuli ski Dariusz Wieteska Monika Mazur Chrapusta Anna Wysocka Jaworska Agata Skórska Katarzyna Pefew Jacek Mura ski Micha Krzywicki
TVPOLONIA
12:00
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:15
Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny sk adaj cy si z reporta u szeroko ukazuj cego najwa niejsze lub najbardziej kontrowersyjne wydarzenia oraz z kilku felietonów. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polaków na Litwie. B d równie si gali do historii i tradycji by przypomnie wa ne dla ka dego Polaka miejsca postacie i wydarzenia jak te relacje z Litwinami i stosunek w adz oraz osób prywatnych do zabytków i pami tek polskiej kultury
12:35
M jak mi o
Ula która straci a siedlisko i warsztat odrzuca pomoc rodziny. Postanawia wyjecha z Bartkiem do Warszawy. Lilka prosi Jacka o wsparcie. Liczy e biznesmen po yczy jej pieni dze na nowy niezwykle drogi lek dla brata. Sonia jest za amana. Janek uparcie j odtr ca po wyj ciu ze szpitala chce zamieszka z matk . Dawid ma niebezpieczn przygod w lesie. Nastolatek twierdzi e by wiadkiem napadu na bezdomnego. Wzywa na miejsce policj . Matka Dawida obawia si e ch opak k amie
13:25
M jak mi o
Lucjan i Barbara Mostowiakowie wychowali czworo dzieci: Mari Mart Marka i Ma gorzat . Najstarsza Maria z zawodu piel gniarka wyjecha a z Grabiny do Gródka i z m em doczeka a si synów Piotra i Paw a. Jej siostra Marta sko czy a studia prawnicze i zamieszka a w Warszawie. Marek i Ma gosia przysparzaj cy rodzicom wi cej zmartwie ni starsze rodze stwo równie podj li starania o u o enie sobie ycia. Serial przedstawia rozterki bohaterów ich codzienno poszukiwanie mi o ci problemy oraz zmagania z przeciwno ciami losu
14:20
Ksi na owicka
Historyczno kostiumowa epopeja zrealizowana na kanwie powie ci Wac awa G siorowskiego z okazji setnej rocznicy wybuchu powstania listopadowego. G ównym w tkiem filmu jest ca kowicie wymy lona na u ytek scenariusza mi o ony Wielkiego Ksi cia Konstantego i Waleriana ukasi skiego konspiratora i bojownika o wolno Polski. Do swobodny stosunek twórców filmu do prawdy historycznej nie znalaz ogl dnie mówi c uznania w oczach przedwojennych krytyków. Doceniononatomiast wierne odtworzenie realiów epoki. Sceny z udzia em wojskazrealizowano przy wsparciu Szko y Podchor ych Piechoty z Ostrowi Mazowieckiej. Sprawnie opowiedziana fabu a i dramatyczny w tek romansowy sprawi y e film cieszy si wielkim powodzeniem zarówno w kraju jak i za granic . G ówn bohaterk utworu Krawicza i Warneckiego jest hrabianka Joanna Grudzi ska która po wi ca sw mi o do ukasi skiego i bierze lub z Wielkim Ksi ciem Konstantym. Ma nadziej e b d c on faktycznego w adcy zniewolonej Polski jako pomo e swym rodakom. Trwa w ma e stwienawet wówczas gdy ukasi ski zostaje aresztowany i poddany torturom. Kiedy wybucha powstanie listopadowe bojownicy szturmuj Belweder by zg adzi Konstantego. Joanna ukrywa go a kiedy spiskowcy odchodz ucieka razem z m em. Film historyczny dramat 89 min Polska 1932Re yseria: Janusz Warnecki Micha KrawiczScenariusz: Witold BrumerZdj cia: Zbigniew GniazdowskiMuzyka: Feliks RybickiAktorzy: Jadwiga Smosarska Stefan Jaracz Józef W grzyn Artur Socha Aleksander Zelwerowicz Amelia Rotter Jarni ska Loda Niemirzanka Wanda Jarszewska Juliusz uszczewski Stanis aw Gruszczy ski Henryk Rz tkowski Micha Halicz Ludwik Fritsche Zygmunt Chmielewski i inni
15:55
Bolek i Lolek na wakacjach
Przygoda na pustyni. Film ukazuje wakacyjne przygody ulubionej pary dzieci cej widowni. Bolek i Lolek sp dzaj czas w górach nad morzem nad jeziorami wyje d aj na grzybobranie odwiedzaj rezerwat przyrody... W tym odcinku przygoda Bolka i Lolka na pustyni .
16:00
Bolek i Lolek na wakacjach
Skarb. Film ukazuje wakacyjne przygody ulubionej pary dzieci cej widowni. Bolek i Lolek sp dzaj czas w górach nad morzem nad jeziorami wyje d aj na grzybobranie odwiedzaj rezerwat przyrody... W tym odcinku Bolek i Lolek po wys uchaniu opowie ci o ukrytych przez Janosika skarbach postanawiaj ich poszuka .
16:10

Reksio
Reksio y wiarz. Polski serial animowany dla dzieci produkowany w latach 1967 1990. Fabu a sk adaj ca si z wielu w tków opowiada o przygodach psa o imieniu Reksio oraz jego w a cicieli i innych zwierz t zamieszkuj cych gospodarstwo. Reksio jest ciekawskim czworonogiem który poznaje otaczaj cy go wiat i przygl da si yciu innych zwierz t. Pierwowzorem bohatera by a Trola suczka foksteriera szorstkow osego nale ca do scenarzysty serialu
16:20

Reksio
Reksiowa zima. Polski serial animowany dla dzieci produkowany w latach 1967 1990. Fabu a sk adaj ca si z wielu w tków opowiada o przygodach psa o imieniu Reksio oraz jego w a cicieli i innych zwierz t zamieszkuj cych gospodarstwo. Reksio jest ciekawskim czworonogiem który poznaje otaczaj cy go wiat i przygl da si yciu innych zwierz t. Pierwowzorem bohatera by a Trola suczka foksteriera szorstkow osego nale ca do scenarzysty serialu
16:40
Przystanek Zaolzie
Obecnie na terenie Zaolzia mieszka oko o 30 tysi cy Polaków. Funkcjonuj tam polskie szko y i organizacje spo eczne. Bohaterami programu s osoby pe ne pasji energicznie anga uj ce si w dzia alno na rzecz czeskiej Polonii. S to ludzie którzy kultywuj polsk kultur oraz inicjuj przedsi wzi cia s u ce integracji polskiej spo eczno ci i wzmacnianiu to samo ci narodowej. W ka dym odcinku zaprezentowana zostanie sylwetka jednej osoby
17:00
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
Przystanek Ameryka
Cykl po wi cony Polonii w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Autorzy reporta y podró uj po USA szukaj c ladów polsko ci. Przedstawiaj wydarzenia i postaci historyczne wa ne dla Polski i Stanów Zjednoczonych oraz poruszaj interesuj ce bie ce tematy zwi zane z tymi krajami
17:40
Ol Polnia Polacy w Brazylii i Ameryce Po udniowej
Magazyn przedstawiaj cy wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne dotycz ce Polaków mieszkaj cych w Ameryce Po udniowej. Program przedstawia i promuje sylwetki Polaków którzy rozs awiaj Polsk na emigracji. Szczególn uwag skupiaj osoby i rodziny które mieszkaj w Ameryce Po udniowej od pokole
18:00
Triduum Paschalne Wielki Pi tek
19:20
My li na ten czas
O. Krzysztof O ko. Wielki post ze w. Tomaszem. TVP Kultura zaprasza na premierowe odcinki cyklu rozwa a i miniwyk adów o sztuce yciu i sztuce ycia. My li na ten czas to rozwa ania o wierze kulturze i sztuce które prezentuj zarówno osoby duchowne wyznania rzymskokatolickiego protestanckiego i prawos awnego jak i wieckie. To filozoficzne i kulturoznawcze spojrzenia w kontek cie Wielkiego Postu na s owa oraz dzie a wybitnych postaci religii i kultury na wielkie malarstwo muzyk i kino czy s ynnych bohaterów literackich na emocje i uczucia jak rado czy mi o oraz postawy wobec pracy nauki odpowiedzialno ci i pokory
19:30
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:00
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:10
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:20
Ecce Homo. Pie ni pasyjne. Maria Pomianowska Ensemble
Wielki Pi tek jest dla chrze cijan dniem wyj tkowym sprzyjaj cym refleksji. Pie ni pasyjne od wieków towarzysz Polakom podczas Wielkiego Tygodnia. W podnios atmosfer doskonale wpisze si koncert podczas którego zostan wykonane znane pie ni wielkopostne np. Ogrodzie oliwny Krzy u wi ty Gorzkie ale . B dzie to muzyczne spotkanie dwóch artystek: wykonuj cej jazz Gra yny Augu cik i Marii Pomianowskiej gwiazdy muzyki etnicznej. Muzyka wielkopostna zabrzmi w nowy sposób w przejmuj cych etno jazzowych aran acjach
20:55
Droga Krzy owa z Watykanu z udzia em papie a Franciszka
22:35
Noce i dnie
U miechy losu. Po mierci seniora rodu Joachima Ostrze skiego Barbara otrzymuje w spadku 6 tysi cy rubli. Niechcicowie rozwa aj jak najrozs dniej spo ytkowa niema dla nich sum pieni dzy. Po d ugim zastanowieniu decyduj si zakupi place budowlane w Kali cu. ycie w Serbinowie toczy si utartym trybem wype nia je zwyk a codzienna praca. Agnieszk najstarsz córk rodzice odwo na pensj do miasta. Jedynym godnym uwagi wydarzeniem w do monotonnej egzystencji mieszka ców maj tku jest lub Romana Katelby z Celin Mroczkówn by nauczycielk dzieci Niechciców. Serial obyczajowy 53 min Polska 1977Scenariusz i re yseria: Jerzy AntczakZdj cia: Stanis aw LothMuzyka: Waldemar KazaneckiAktorzy: Jadwiga Bara ska Jerzy Binczycki Beata Tyszkiewicz Andrzej Szczepkowski Janina Traczykówna Janina Seredy ska Kazimierz Opali ski Anna Niehrebecka Bogus aw Sochnacki JerzyKamas Mieczys aw Kalenik
23:35
Pasja2021
Wielkopostne widowisko muzyczne sk ania do wspólnego rozwa ania M ki Jezusa Chrystusa i przypomina o prawdziwym sensie nadchodz cej Wielkanocy. Prowadz cy i arty ci zach caj do zadumy nad yciem i otaczaj cym nas wiatem. Na scenie w Lublinie wyst pi gwiazdy polskiej muzyki oraz laureaci The Voice of Poland m.in.: Justyna Steczkowska Alicja Szempli ska Viki Gabor Piotr Cugowski Marcin Sójka Stanis aw Karpiel Bu ecka Adam Kalinowski J drzej Skiba Marta Ga uszewska Natalia Zas pa
Activate Live-Chat