OTR
Date
<
April 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
01
02
03
04
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:50
Przystanek Ameryka
Cykl po wi cony Polonii w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Autorzy reporta y podró uj po USA szukaj c ladów polsko ci. Przedstawiaj wydarzenia i postaci historyczne wa ne dla Polski i Stanów Zjednoczonych oraz poruszaj interesuj ce bie ce tematy zwi zane z tymi krajami
01:10
Ol Polnia Polacy w Brazylii i Ameryce Po udniowej
Magazyn przedstawiaj cy wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne dotycz ce Polaków mieszkaj cych w Ameryce Po udniowej. Program przedstawia i promuje sylwetki Polaków którzy rozs awiaj Polsk na emigracji. Szczególn uwag skupiaj osoby i rodziny które mieszkaj w Ameryce Po udniowej od pokole
01:30
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:00
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:03
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10
W Jego ranach uzdrowienie koncert pie ni pasyjnych w Kalwarii Zebrzydowskiej
Koncert odb dzie si w Sanktuarium Pasyjno Maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej jednym z najch tniej odwiedzanych miejsc pielgrzymkowych w Polsce. Wykonane zostan tradycyjne pie ni pasyjne i wielkopostne a tak e pie ni liturgiczne. Wyst pi : Piotr Cugowski Maciej Miecznikowski Olga Szoma ska Beata Bednarz Mietek Szcze niak Tulia. Wokalistom b d towarzyszy : orkiestra pod kierunkiem Adama Skrzypka m ski zespó muzyki cerkiewnej IKOS i Ch opi cy Chór Narodowego Forum Muzyki. Narratorem koncertu b dzie Artur mijewski
03:15
Ksi na owicka
Historyczno kostiumowa epopeja zrealizowana na kanwie powie ci Wac awa G siorowskiego z okazji setnej rocznicy wybuchu powstania listopadowego. G ównym w tkiem filmu jest ca kowicie wymy lona na u ytek scenariusza mi o ony Wielkiego Ksi cia Konstantego i Waleriana ukasi skiego konspiratora i bojownika o wolno Polski. Do swobodny stosunek twórców filmu do prawdy historycznej nie znalaz ogl dnie mówi c uznania w oczach przedwojennych krytyków. Doceniononatomiast wierne odtworzenie realiów epoki. Sceny z udzia em wojskazrealizowano przy wsparciu Szko y Podchor ych Piechoty z Ostrowi Mazowieckiej. Sprawnie opowiedziana fabu a i dramatyczny w tek romansowy sprawi y e film cieszy si wielkim powodzeniem zarówno w kraju jak i za granic . G ówn bohaterk utworu Krawicza i Warneckiego jest hrabianka Joanna Grudzi ska która po wi ca sw mi o do ukasi skiego i bierze lub z Wielkim Ksi ciem Konstantym. Ma nadziej e b d c on faktycznego w adcy zniewolonej Polski jako pomo e swym rodakom. Trwa w ma e stwienawet wówczas gdy ukasi ski zostaje aresztowany i poddany torturom. Kiedy wybucha powstanie listopadowe bojownicy szturmuj Belweder by zg adzi Konstantego. Joanna ukrywa go a kiedy spiskowcy odchodz ucieka razem z m em. Film historyczny dramat 89 min Polska 1932Re yseria: Janusz Warnecki Micha KrawiczScenariusz: Witold BrumerZdj cia: Zbigniew GniazdowskiMuzyka: Feliks RybickiAktorzy: Jadwiga Smosarska Stefan Jaracz Józef W grzyn Artur Socha Aleksander Zelwerowicz Amelia Rotter Jarni ska Loda Niemirzanka Wanda Jarszewska Juliusz uszczewski Stanis aw Gruszczy ski Henryk Rz tkowski Micha Halicz Ludwik Fritsche Zygmunt Chmielewski i inni
04:50
Osiecka
Biografia Agnieszki Osieckiej. Jej t em b d artystyczne obyczajowe oraz polityczne realia Polski od lat 50. XX w. Serial przedstawia spektakularne sukcesy oraz pora ki poetki zarówno w walce z cenzur jak i te wynikaj ce z trudnych yciowych wyborów. To tak e szeroka panorama kulturalnego i towarzyskiego ycia Warszawy i Polski w ci gu kilku dekad a jej bohaterami b d poza Agnieszk Osieck m.in.: Maryla Rodowicz Krystyna Sienkiewicz El bieta Czy ewska Jeremi Przybora Jerzy Wasowski Zbigniew Cybulski i Bogumi Kobiela
05:40
Na sygnale
Ludzie wstydu nie maj. Anna nadal pragnie zosta matk . Obawia si jednak e zacz a my le o dziecku zbyt pó no. Na jej dy urzeekip zatrzymuje na drodze zakonnica. Okazuje si e na rekolekcjach zas ab jeden z uczniów. Rodzice ch opca nie chc jednak by doktor Reiter zbada a ich syna. Panicznie boj si ratowników. Z kolei doktor Góra trafia ze swoim zespo em na powa ny wypadek z udzia em rowerzysty który nagle wskakuje znowu na dwa kó ka i ucieka. Piotr ma sprytny plan dzi ki któremu chce przy apa Soni na donoszeniu na kolegów. Serial fabularyzowany 23 min Polska 2021Re yseria: Sara Bustamante DrozdekScenariusz: Kacper Szyma skiZdj cia: Wojciech OleksiejukAktorzy: Edyta Be za Kamil Wodka Wojciech Zygmunt Natalia Rewie ska Tomasz Pi tkowski Lea Oleksiak Wojciech Kuli ski Dariusz Wieteska Monika Mazur Chrapusta Anna Wysocka Jaworska Agata Skórska Katarzyna Pefew Jacek Mura ski Micha Krzywicki
TVPOLONIA
06:05
Jako w niebie tak i w Koma czy
Dokument fabularyzowany przedstawia histori internowania w Koma czy prymasa Polski kardyna a Stefana Wyszy skiego
07:00
Barwy szcz cia
Na osiedlu Pod sosnami w Warszawie mieszkaj zaprzyja nione rodziny Marczaków Grzelaków Zwole skich Cie laków Pyrków i Walawskich. Przedstawiciele m odego pokolenia szukaj swojego miejsca w yciu starsi próbuj odnale si w zmieniaj cej si rzeczywisto ci. Serial przedstawia codzienne rozterki bohaterów rado ci i smutki konflikty i rodzinne dramaty. Nie unika trudnych tematów zagadnie zwi zanych z tolerancj rasow i obyczajow przemoc i problemami spo ecznymi
07:25
Barwy szcz cia
odc. 2361Józek stara si zaj g ow dzia aniami na rzecz stadionu by nie my le o zdradzie Julity. Jednym z pomys ów jest nawi zanie wspó pracy ze szko o czym Sa atka i Janicki rozmawiaj z Niedzielsk . Darek wspiera przygn bionego przyjaciela i zach ca go by da upust emocjom. W innej cz ci miasta Dylska wpada do kancelarii Zwole skiej z opowie ciami o szcz liwym yciu ze Stawickim a tak e zdradza e zdecydowa a si podpisa intercyz . Pó niej Malwina egna si z Emilk po któr przyje d a Kurzajczyk. Dziewczynka cieszy si z powrotu do Zakrzewia kuszona chipsami i gr na tablecie bez ogranicze . Inne problemy ma Agata. Ta znowu martwi si o prac gdy jej ci arn szefow zabiera pogotowie. Z kolei w domu Pyrk czeka awantura ze S awk która zarzuca jej brak troski o narzeczonegoi zmuszanie go do ci kiej pracy na budowie. Serial obyczajowy
07:55
Pytanie na niadanie
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
11:35
Przepis dnia
Szefowie kuchni pokazuj jak w prosty sposób przygotowa oryginalne i pyszne dania. Prezentowane pomys y mog zainspirowa widzów do tworzenia ciekawych da które nawet amator mo e przygotowa we w asnej kuchni. W ka dym odcinku prowadz cy przyrz dzaj jedn potraw dziel si do wiadczeniem i zdradzaj sekrety pomocne w osi gni ciu kulinarnego sukcesu
11:45
Nela ma a reporterka
Przygoda w koronach drzew. W kolejnym odcinku widzowie prze yj niez przygod towarzysz c Neli zje d aj cej na linie mi dzy koronami drzew lasu deszczowego. Nela na Kostaryce odwiedza park linowy gdzie uczy si pokonywa l k wysoko ci
TVPOLONIA
12:05
W krainie ba ni
Woda ycia. Druga cz specjalnego odcinka W krainie ba ni . Ksi ta wracaj do domu by uratowa ci ko chorego ojca. Maj przy sobie wod ycia lekarstwo na wszystkie dolegliwo ci. Niestety droga do domu jest nie atwa i pe na przeszkód. Po drodze spotkaj ludzi którzy tak e potrzebuj pomocy. Czy m odzi ksi ta zd si zatrzyma by ich uratowa Czy uda im si donie fiolk z lekarstwem w ca o ci No i wreszcie czy po powrocie do domu zastan ojca w takim stanie w jakim go opu cili Bajarka i Bajarz u yj wszystkich sztuczek które maj do dyspozycji by doprowadzi nasz emocjonuj c przygod do ko ca
12:35
Pasja2021
Wielkopostne widowisko muzyczne sk ania do wspólnego rozwa ania M ki Jezusa Chrystusa i przypomina o prawdziwym sensie nadchodz cej Wielkanocy. Prowadz cy i arty ci zach caj do zadumy nad yciem i otaczaj cym nas wiatem. Na scenie w Lublinie wyst pi gwiazdy polskiej muzyki oraz laureaci The Voice of Poland m.in.: Justyna Steczkowska Alicja Szempli ska Viki Gabor Piotr Cugowski Marcin Sójka Stanis aw Karpiel Bu ecka Adam Kalinowski J drzej Skiba Marta Ga uszewska Natalia Zas pa
13:50
Chopin. Pragnienie mi o ci
Biografia wiatowej s awy polskiego kompozytora Fryderyka Chopina prezentuj ca osiem lat jego ycia i burzliwy zwi zek ze skandalizuj c pisark George Sand
16:00
Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertów i wystaw z udzia em polskich artystów. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
17:00
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
Okrasa amie przepisy
Czas na jajka. W swojej kolejnej wyprawie kulinarnej Karol Okrasa opowie o potrawach z jaj. Kulinarnie ka demu Polakowi okres Wielkanocykojarzy si w a nie z jajkiem cz sto barwnie ukraszonym. Na co dzie jajko zazwyczaj spo ywamy na niadanie. A jakie potrawy z jaj jadali dawni Polacy Od wieków jajo uwa ane by o za pokarm warto ciowy lekki przypisywano mu nawet lecznicze czy wr cz magiczne w asno ci. W staropolskich ksi kach kucharskich znajdziemy receptury na potrawy z jaj z winem korzeniami ledziami wie ymi ogórkami a nawet z ikr z karpia. Zalet jaj jest szybki czas przygotowania i delikatny smak który pasuje do wielu najrozmaitszych sk adników. Karol si gnie do polskich przepisów kulinarnych sprzed dwóch wieków ale oczywi cie z amie je na swoj mod . Karol zaprezentuje trzy potrawy: 1 Omlet ze ledziem i szparagami 2 wzorowana na angielskiej potrawie bread and butter zapiekanka z jaj mietanki i bu eczek 3 omlet z w dzon makrel szpinakiem kaparami i sa atk z buraków
17:50
My li na ten czas
O. Micha Paluch. Wielki Post ze w. Tomaszem. TVP Kultura zaprasza na premierowe odcinki cyklu rozwa a i miniwyk adów o sztuce yciu i sztuce ycia. My li na ten czas to rozwa ania o wierze kulturze i sztuce które prezentuj zarówno osoby duchowne wyznania rzymskokatolickiego protestanckiego i prawos awnego jak i wieckie. To filozoficzne i kulturoznawcze spojrzenia w kontek cie Wielkiego Postu na s owa oraz dzie a wybitnych postaci religii i kultury na wielkie malarstwo muzyk i kino czy s ynnych bohaterów literackich na emocje i uczucia jak rado czy mi o oraz postawy wobec pracy nauki odpowiedzialno ci i pokory
18:00
Triduum Paschalne Wielka Sobota
19:30
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:00
Or dzie abp. Adama Szala na Wielkanoc
20:10
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20
Sprawiedliwi
Plac Napoleona. Opowie o Polakach ratuj cych ydów w czasie wojny. G ówn bohaterk jest m oda piel gniarka Basia dzia aj ca w Komitecie im. Konrada egoty odznaczona po wojnie za uratowanie ydowskich dzieci
21:15
Mi o i mi osierdzie
Niezwyk a opowie o polskiej zakonnicy siostrze Faustynie mistyczce i wizjonerce której Bóg zleci wa n misj . Film przedstawia fenomen zapocz tkowanego przez w. Faustyn kultu Bo ego Mi osierdzia który zyska popularno na ca ym wiecie oraz ogromn rol jak odegra w jego propagowaniu papie Jan Pawe II. W tle fascynuj ca historiapolskiego obrazu który przedstawia wierny wizerunek Chrystusa oraz dowody naukowe na jego zgodno z ca unemtury skim i chust z Oviedo. Film religijny historyczny fabularyzowany dokument Polska 2019Re yseria i scenariusz: Micha Kondrat Aktorzy: Kamila Kami ska Maciej Ma ysa Janusz Chabior Remigiusz Jankowski Piotr Cyrwus Monika Go dzik Jacek Borkowski Ma gorzata Lewi ska Ewa Konstanciak Dariusz Jakubowski Tadeusz Chudecki Ksawery Szlenkier Maria Gudejko Dorota Liliental Aleksandra Kostka
23:05
Fajna Polska
Zima nad morzem. Program turystyczno lifestyle owy w którym dziennikarze Telewizji Polskiej odwiedzaj ró ne regiony Polski oraz rozmawiaj o polskiej kulturze i o tym z czego Polska s ynie w wiecie
Activate Live-Chat