OTR
Date
<
April 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
01
02
03
04
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00
Jako w niebie tak i w Koma czy
Dokument fabularyzowany przedstawia histori internowania w Koma czy prymasa Polski kardyna a Stefana Wyszy skiego
01:00
Zakochaj si w Polsce
Pieniny. Pieniny to wyodr bnione pasmo górskie o d ugo ci 35 km. P yn cy przez nie Dunajec dzieli je na 3 cz ci: Pieniny Spiskie W a ciwe i Ma e Pieniny. Jest to jeden z najbardziej malowniczych zak tków Polski. Urokowi tego miejsca nie mo na si oprze . Pi kno Pienin porusza nawet osoby których wra liwo nie by a do tej pory mocn stron . Zapieraj ce dech w piersiach widoki zawdzi czamy przede wszystkim urozmaiconej rze bie terenu i towarzysz cej jej ro linno ci. Przed wyruszeniem na szlak warto odwiedzi pawilon edukacyjny w Sromowcach Ni nych. Tu dowiemy si jakie gatunki ro lin i zwierz t wyst puj w ekosystemach naskalnych Pienin i które mo na zobaczy podczas wycieczki na szczyt Trzech Koron
01:30
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:00
Or dzie abp. Adama Szala na Wielkanoc
02:05
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10
Sprawiedliwi
Plac Napoleona. Opowie o Polakach ratuj cych ydów w czasie wojny. G ówn bohaterk jest m oda piel gniarka Basia dzia aj ca w Komitecie im. Konrada egoty odznaczona po wojnie za uratowanie ydowskich dzieci
03:00
Mi o i mi osierdzie
Niezwyk a opowie o polskiej zakonnicy siostrze Faustynie mistyczce i wizjonerce której Bóg zleci wa n misj . Film przedstawia fenomen zapocz tkowanego przez w. Faustyn kultu Bo ego Mi osierdzia który zyska popularno na ca ym wiecie oraz ogromn rol jak odegra w jego propagowaniu papie Jan Pawe II. W tle fascynuj ca historiapolskiego obrazu który przedstawia wierny wizerunek Chrystusa oraz dowody naukowe na jego zgodno z ca unemtury skim i chust z Oviedo. Film religijny historyczny fabularyzowany dokument Polska 2019Re yseria i scenariusz: Micha Kondrat Aktorzy: Kamila Kami ska Maciej Ma ysa Janusz Chabior Remigiusz Jankowski Piotr Cyrwus Monika Go dzik Jacek Borkowski Ma gorzata Lewi ska Ewa Konstanciak Dariusz Jakubowski Tadeusz Chudecki Ksawery Szlenkier Maria Gudejko Dorota Liliental Aleksandra Kostka
05:00
Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertów i wystaw z udzia em polskich artystów. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
TVPOLONIA
06:00
Barwy szcz cia
odc. 2362Klara i Hubert odbywaj drugie spotkanie online z Janem K skiem i wygl da na to e sesje z seksuologiemmaj dobry wp yw na ich ma e stwo. Stawicki zwraca Dominice jej rzeczy i prosi o wymeldowanie si z jego domu. Tymczasem Dylska czeka na ukochanego z romantyczn kolacj do której jednak nie dochodzi. Z kolei w czasie odwiedzin u U ana Aleks i Ewa s wiadkami zas abni cia Kuczmy. Ch opak wzywa rodziców i dzi ki Grzelakom m czyzna trafia do szpitala. Aldona i Borys obiecuj s siadowi e zajm si gospodarstwem w czasie jego choroby. Serial obyczajowy
06:25
Barwy szcz cia
Na osiedlu Pod sosnami w Warszawie mieszkaj zaprzyja nione rodziny Marczaków Grzelaków Zwole skich Cie laków Pyrków i Walawskich. Przedstawiciele m odego pokolenia szukaj swojego miejsca w yciu starsi próbuj odnale si w zmieniaj cej si rzeczywisto ci. Serial przedstawia codzienne rozterki bohaterów rado ci i smutki konflikty i rodzinne dramaty. Nie unika trudnych tematów zagadnie zwi zanych z tolerancj rasow i obyczajow przemoc i problemami spo ecznymi
07:10
Ranczo Wilkowyje
Lucy i Kusy s w sobie zakochani. Ich sielank przerywa przybycie jej m a ze Stanów Zjednoczonych. Okazuje si e rozwód nie zosta do ko ca przeprowadzony. Louis chce odzyska uczucia ony
08:50
Wielka moc koncert wielkanocny Telewizji Polskiej i Radia Plus
Widowisko muzyczne wpisuj ce si w radosn i pe n nadziei atmosfer wi t Zmartwychwstania. Repertuar koncertu stanowi utwory wspó czesnych twórców muzyki chrze cija skiej takichjak: Kirk Franklin Michael W. Smith Israel Houghton czy formacji Hillsong. Utwory te s znane w Polsce i piewane z polskimi tekstami na spotkaniach wspólnot chrze cija skich. Nie zabraknie równie tradycyjnych pie ni wielkanocnych w nowych aran acjach. Jako soli ci wyst pi : Halina M ynkowa Natalia Szroeder Beata Bednarz Krzysztof Iwaneczko Marika Mate. O Adam Krylik. Solistom towarzyszychór TGD oraz Ma e TGD
09:45
Wielkanoc na Podhalu
10:25
Ziarno
Alleluja. W wi tecznym odcinku dzieci wraz z cioci Ewelin i ks. Adamem przygotowuj wi teczne niadanie wed ug tradycjipolskiej. Poznaj tak e tradycje wielkanocne z innych krajów. Dzieci wyja ni telewidzom co symbolizuje wielkanocnybaranek i potrawy na stole. W K ciku Biblijnym ks. Adam wyja nia fragment z Pisma wi tego J 1 29: Nazajutrz zobaczy podchodz cego ku niemu Jezusa i rzek : Oto Baranek Bo y który g adzi grzech wiata . W odcinku nie zabraknie równie K cika Kulinarnego i Artystycznego. Pojawi si nawet K cik Muzyczny niespodzianka
10:50
piewajmy z Ark Alleluja
Arka Noego. Teledysk z koncertu Arki Noego realizowany we wn trzach kopalni soli w Wieliczce z okazji wi t Wielkiej Nocy
10:55
Msza Zmartwychwstania Pa skiego z Watykanu oraz b ogos awie stwo Urbi et Orbi
Msza Zmartwychwstania Pa skiego z Watykanu oraz b ogos awie stwo Urbi et Orbi z udzia em papie a Franciszka
TVPOLONIA
12:30
Historia Zmartwychwstania
Wielka Sobota to szczególny dzie dzie wyciszenia kiedy wi kszo z nas chce oderwa si od codziennych obowi zków i bardziej ni zwykle my li o sensie ycia. Ca y Wielki Post sk ania do takiej refleksji. Dlatego powsta pomys aby na antenie Telewizji Polskiej zilustrowa cz czyta z wigilii Wielkiej Soboty oraz M k Pa sk . Ma by to swoista podró przez histori stworzenia i zbawienia narysowana piaskiem na szkle historia stworzenia wiata historia ofiarowania Izaaka przez Abrahama wyprowadzenie narodu wybranego z Egiptu oraz wyrysowanapiaskiem M ka Pa ska a do samego Zmartwychwstania. Animacja jest przedstawiana równocze nie z muzykami towarzysz cymi artystce rysuj cej r k na piasku
12:50
Tr dowata
Ordynat Michorowski zakochuje si z wzajemno ci w guwernantce. Arystokratyczne rodowisko jest zbulwersowane uczuciem dwojga ludzi. Ich ma e stwo by oby niewybaczalnym mezaliansem
14:30
Wielkanocny Koncert Dobrej Nadziei
W koncercie wezm udzia popularni wykonawcy reprezentuj cy ró ne pokolenia i style muzyczne. Wyst pi m.in. Alicja Majewska Piotr Cugowski Staszek Karpiel Bu ecka Roksana W giel Pectus Eleni Andrzej Lampert Anna Jurksztowicz Alicja Tracz Piotr Kupicha Viki Gabor. Artystom b d towarzyszy chóry: Ma e TGD TGD Sound n Grace Gospel Rain. Wydarzenie poprowadz Ida Nowakowska i Tomasz Wolny. Ide koncertu jest przyniesienie nadziei w trudnych czasach pandemii która cz sto uniemo liwia sp dzenie wi t w rodzinnym gronie
15:20
Wielkanocny Koncert Dobrej Nadziei
Druga cz koncertu nios cego nadziej i pokrzepienie w trudnych czasach pandemii. W koncercie wezm udzia popularni wykonawcy reprezentuj cy ró ne pokolenia i ró ne muzyczne style a w repertuarze znajd si ulubione tchn ce optymizmem piosenki dodatkowo wzbogacone specjalnie chóralnym aran em. Koncert poprowadz Ida Nowakowska i Tomasz Wolny a w ród zaproszonych artystów znajd si m.in. Alicja Majewska Piotr Cugowski Staszek Karpiel Bu ecka Roksana W giel Pectus Eleni Andrzej Lampert Anna Jurksztowicz Alicja Tracz Piotr Kupicha Viki Gabor. Artystom towarzysz na scenie chóry: Ma e TGD TGD Sound n Grace Gospel Rain
16:10
Le niczwka
Konrad znajduje na biurku list z nadle nictwa. Maryna wyznaje siostrze e nie potrafi dogada si z Lidi . Tadeusz mówi córce e wie o jej romansie z Jackiem
17:00
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:25
Kabaret. Super Show Dwjki
Gospodarzami programu Kabaret. Super Show Dwójki b d Bartosz Gajda z kabaretu owcy.B i Robert Motyka z kabaretu Paranienormalni. W kolejnych odcinkach wraz z zaproszonymi go mi zaprezentuj oni kultowe skecze nowe programy piosenki i arty. Micha Wójcik w specjalnie przygotowanych filmikach sparodiuje znane postaci. B d tak e wyst py tancerzy z Egurrola Dance Studio. O muzyk zadba DJ Adamus. Wiosn w programie wyst pi m.in.: Formacja Chatelet Kabaret Zachodni kabaret On On On Andrzej Koz owski kabaret Ka asznikow i Pan Li
18:20
piewajmy z Ark Alleluja
Arka Noego. Teledysk z koncertu Arki Noego realizowany we wn trzach kopalni soli w Wieliczce z okazji wi t Wielkiej Nocy
18:30
Szansa na sukces. Opole 2021
Odcinek wi teczny. W odcinku wi tecznym wyst pi : Jerzy Petersburski Magdalena Waligórska Ma gorzata Ostrowska Królikowska Marta Kielczyk Marek Molak Jacek Lenartowicz Beata Chmielowska Olech. Ka dy uczestnik za piewa jedn z wylosowanych piosenek o mi o ci. W ród wykonanych utworów b d m.in.: : Kocha Piotra Szczepanika Wielka mi o Seweryna Krajewskiego i Napisz prosz Haliny Fr ckowiak. Nagroda w wysoko ci 20 tys. z otych zostanie przeznaczona dla podopiecznych stowarzyszenia SOS Wioski Dzieci ce z Kra nika. Program poprowadzi Marek Sierocki
19:30
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:10
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:15
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:20
Osiecka
Biografia Agnieszki Osieckiej. Jej t em b d artystyczne obyczajowe oraz polityczne realia Polski od lat 50. XX w. Serial przedstawia spektakularne sukcesy oraz pora ki poetki zarówno w walce z cenzur jak i te wynikaj ce z trudnych yciowych wyborów. To tak e szeroka panorama kulturalnego i towarzyskiego ycia Warszawy i Polski w ci gu kilku dekad a jej bohaterami b d poza Agnieszk Osieck m.in.: Maryla Rodowicz Krystyna Sienkiewicz El bieta Czy ewska Jeremi Przybora Jerzy Wasowski Zbigniew Cybulski i Bogumi Kobiela
21:15
Pan Wo odyjowski
Dzi ki staraniom Zag oby pogr ony w a obie po mierci narzeczonej Micha Wo odyjowski opuszcza klasztor. Na le nej drodze m czy ni spotykaj siostr Micha a która ma pod opiek dwie panny Krzysi i Basi
22:35
Pan Wo odyjowski
Dalszy ci g przygód pana Micha a Wo odyjowskiego. Basi Wo odyjowsk porywa zakochany w niej Tatar Azja syn Tuhaj Beja. Basia rani go i ucieka udaje jej si wróci do Chreptiowa. W ciek y Azja napada na Raszków zabija dziedzica Nowowiejskiego a jego córk sw dawn mi o oddaje w asnym o nierzom. M ody Nowowiejski krwawo m ci si za mier ojca i ha b siostry. Kiedy Turcy ruszaj na Kamieniec Podolski Wo odyjowski i Ketling wysadzaj twierdz aby nie odda jej wrogom. Film historyczny przygodowy 77 min Polska 1968Re yseria: Jerzy HoffmanScenariusz: Jerzy Hoffman Jerzy LutowskiZdj cia: Jerzy LipmanMuzyka: Andrzej MarkowskiAktorzy: Tadeusz omnicki Magdalena Zawadzka Mieczys awPawlikowski Barbara Brylska Jan Nowicki Tadeusz Schmidt DanielOlbrychski Bogusz Bilewski Mariusz Dmochowski AndrzejSzczepkowski Leonard Andrzejewski Irena Karel W adys aw Ha cza Marek Perepeczko Witold Skaruch Gustaw Lutkiewicz i inni
Activate Live-Chat