OTR
Date
<
April 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
01
02
03
04
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00
Wielkanocny Koncert Dobrej Nadziei
W koncercie wezm udzia popularni wykonawcy reprezentuj cy ró ne pokolenia i style muzyczne. Wyst pi m.in. Alicja Majewska Piotr Cugowski Staszek Karpiel Bu ecka Roksana W giel Pectus Eleni Andrzej Lampert Anna Jurksztowicz Alicja Tracz Piotr Kupicha Viki Gabor. Artystom b d towarzyszy chóry: Ma e TGD TGD Sound n Grace Gospel Rain. Wydarzenie poprowadz Ida Nowakowska i Tomasz Wolny. Ide koncertu jest przyniesienie nadziei w trudnych czasach pandemii która cz sto uniemo liwia sp dzenie wi t w rodzinnym gronie
01:00
S ownik [emailprotected
Edukacyjny talk show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczególnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szkó za granic realizowany we wspó pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skype a) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
01:30
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:05
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:15
Kabaret. Super Show Dwjki
Gospodarzami programu Kabaret. Super Show Dwójki b d Bartosz Gajda z kabaretu owcy.B i Robert Motyka z kabaretu Paranienormalni. W kolejnych odcinkach wraz z zaproszonymi go mi zaprezentuj oni kultowe skecze nowe programy piosenki i arty. Micha Wójcik w specjalnie przygotowanych filmikach sparodiuje znane postaci. B d tak e wyst py tancerzy z Egurrola Dance Studio. O muzyk zadba DJ Adamus. Wiosn w programie wyst pi m.in.: Formacja Chatelet Kabaret Zachodni kabaret On On On Andrzej Koz owski kabaret Ka asznikow i Pan Li
03:05
piewajmy z Ark Alleluja
Arka Noego. Teledysk z koncertu Arki Noego realizowany we wn trzach kopalni soli w Wieliczce z okazji wi t Wielkiej Nocy
03:10
Pan Wo odyjowski
Dzi ki staraniom Zag oby pogr ony w a obie po mierci narzeczonej Micha Wo odyjowski opuszcza klasztor. Na le nej drodze m czy ni spotykaj siostr Micha a która ma pod opiek dwie panny Krzysi i Basi
04:30
Pan Wo odyjowski
Dalszy ci g przygód pana Micha a Wo odyjowskiego. Basi Wo odyjowsk porywa zakochany w niej Tatar Azja syn Tuhaj Beja. Basia rani go i ucieka udaje jej si wróci do Chreptiowa. W ciek y Azja napada na Raszków zabija dziedzica Nowowiejskiego a jego córk sw dawn mi o oddaje w asnym o nierzom. M ody Nowowiejski krwawo m ci si za mier ojca i ha b siostry. Kiedy Turcy ruszaj na Kamieniec Podolski Wo odyjowski i Ketling wysadzaj twierdz aby nie odda jej wrogom. Film historyczny przygodowy 77 min Polska 1968Re yseria: Jerzy HoffmanScenariusz: Jerzy Hoffman Jerzy LutowskiZdj cia: Jerzy LipmanMuzyka: Andrzej MarkowskiAktorzy: Tadeusz omnicki Magdalena Zawadzka Mieczys awPawlikowski Barbara Brylska Jan Nowicki Tadeusz Schmidt DanielOlbrychski Bogusz Bilewski Mariusz Dmochowski AndrzejSzczepkowski Leonard Andrzejewski Irena Karel W adys aw Ha cza Marek Perepeczko Witold Skaruch Gustaw Lutkiewicz i inni
05:50
Wielkanocny Koncert Dobrej Nadziei
Druga cz koncertu nios cego nadziej i pokrzepienie w trudnych czasach pandemii. W koncercie wezm udzia popularni wykonawcy reprezentuj cy ró ne pokolenia i ró ne muzyczne style a w repertuarze znajd si ulubione tchn ce optymizmem piosenki dodatkowo wzbogacone specjalnie chóralnym aran em. Koncert poprowadz Ida Nowakowska i Tomasz Wolny a w ród zaproszonych artystów znajd si m.in. Alicja Majewska Piotr Cugowski Staszek Karpiel Bu ecka Roksana W giel Pectus Eleni Andrzej Lampert Anna Jurksztowicz Alicja Tracz Piotr Kupicha Viki Gabor. Artystom towarzysz na scenie chóry: Ma e TGD TGD Sound n Grace Gospel Rain
TVPOLONIA
06:40
Ksi ga obyczaju
migus dyngus. migus dyngus. Tradycja obfitego polewania wod dzi bulwersuje wiele osób. Warto jednak wiedzie e wylewanie na siebie wiader wody to nie wspó czesne chuliga skie wybryki a bardzo stara tradycja. Zgodnie z ni ka dy musia by obficie oblany bez wzgl du na wiek czy urz d je li chcia zapewni sobie zdrowie szcz cie i pomy lno w gospodarstwie. Woda to przecie symbol ycia. Dlategopanie oblewane w migus dyngus mia y te nadziej e doczekaj si licznego potomstwa. O tymi wielu innych wierzeniach zwi zanych ze migusem dyngusem w tym odcinku cyklu Ksi ga obyczaju
06:55
Szansa na sukces. Opole 2021
Odcinek wi teczny. W odcinku wi tecznym wyst pi : Jerzy Petersburski Magdalena Waligórska Ma gorzata Ostrowska Królikowska Marta Kielczyk Marek Molak Jacek Lenartowicz Beata Chmielowska Olech. Ka dy uczestnik za piewa jedn z wylosowanych piosenek o mi o ci. W ród wykonanych utworów b d m.in.: : Kocha Piotra Szczepanika Wielka mi o Seweryna Krajewskiego i Napisz prosz Haliny Fr ckowiak. Nagroda w wysoko ci 20 tys. z otych zostanie przeznaczona dla podopiecznych stowarzyszenia SOS Wioski Dzieci ce z Kra nika. Program poprowadzi Marek Sierocki
07:55
Pytanie na niadanie pobudka
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
08:50
Pytanie na niadanie
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
10:25
Panorama
G ówny program informacyjny telewizyjnej Dwójki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia z kraju i ze wiata
10:35
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:00
Transmisja mszy wi tej z Jasnej Gry
11:50
Mi dzy ziemi a niebem
Program o charakterze informacyjno publicystycznym na który sk adaj si : serwis informacyjny komentarz publicystyczny a tak e wyst py artystyczne prezentacje ksi ek i p yt. Audycja jest adresowana do wszystkich wierz cych i niewierz cych którzy oczekuj komentarza Ko cio a katolickiego do najwa niejszych wydarze tygodnia
TVPOLONIA
12:00
Anio Pa ski
Regina Coeli. Modlitwa podczas której wierni rozwa aj zwiastowanie Maryi przez Archanio a Gabriela wcielenie Jezusa Chrystusa odprawiana codziennie oprócz okresu wielkanocnego w duchowej czno ci z Ojcem wi tym
12:15
Mi dzy ziemi a niebem
Program o charakterze informacyjno publicystycznym na który sk adaj si : serwis informacyjny komentarz publicystyczny a tak e wyst py artystyczne prezentacje ksi ek i p yt. Audycja jest adresowana do wszystkich wierz cych i niewierz cych którzy oczekuj komentarza Ko cio a katolickiego do najwa niejszych wydarze tygodnia
12:50
Osiecka
Biografia Agnieszki Osieckiej. Jej t em b d artystyczne obyczajowe oraz polityczne realia Polski od lat 50. XX w. Serial przedstawia spektakularne sukcesy oraz pora ki poetki zarówno w walce z cenzur jak i te wynikaj ce z trudnych yciowych wyborów. To tak e szeroka panorama kulturalnego i towarzyskiego ycia Warszawy i Polski w ci gu kilku dekad a jej bohaterami b d poza Agnieszk Osieck m.in.: Maryla Rodowicz Krystyna Sienkiewicz El bieta Czy ewska Jeremi Przybora Jerzy Wasowski Zbigniew Cybulski i Bogumi Kobiela
13:45
Pan Wo odyjowski
Dzi ki staraniom Zag oby pogr ony w a obie po mierci narzeczonej Micha Wo odyjowski opuszcza klasztor. Na le nej drodze m czy ni spotykaj siostr Micha a która ma pod opiek dwie panny Krzysi i Basi
15:05
Pan Wo odyjowski
Dalszy ci g przygód pana Micha a Wo odyjowskiego. Basi Wo odyjowsk porywa zakochany w niej Tatar Azja syn Tuhaj Beja. Basia rani go i ucieka udaje jej si wróci do Chreptiowa. W ciek y Azja napada na Raszków zabija dziedzica Nowowiejskiego a jego córk sw dawn mi o oddaje w asnym o nierzom. M ody Nowowiejski krwawo m ci si za mier ojca i ha b siostry. Kiedy Turcy ruszaj na Kamieniec Podolski Wo odyjowski i Ketling wysadzaj twierdz aby nie odda jej wrogom. Film historyczny przygodowy 77 min Polska 1968Re yseria: Jerzy HoffmanScenariusz: Jerzy Hoffman Jerzy LutowskiZdj cia: Jerzy LipmanMuzyka: Andrzej MarkowskiAktorzy: Tadeusz omnicki Magdalena Zawadzka Mieczys awPawlikowski Barbara Brylska Jan Nowicki Tadeusz Schmidt DanielOlbrychski Bogusz Bilewski Mariusz Dmochowski AndrzejSzczepkowski Leonard Andrzejewski Irena Karel W adys aw Ha cza Marek Perepeczko Witold Skaruch Gustaw Lutkiewicz i inni
16:30
Wojciech Cejrowski boso przez wiat
Peru. Mur. Wojciech Cejrowski podró nik fotograf pisarz publicysta cz onek Królewskiego Towarzystwa Geograficznego w Londynie czy pasj zwiedzania wiata i poznawania egzotycznych miejsc z niezwyk ym zmys em obserwacyjnym oraz poczuciem humoru. W programie oprócz relacji z podró y b dzie wiele dygresji i artów a tak e rozmowy z miejscow ludno ci prezentacja kultury ludowej i ciekawostek. Wojciech Cejrowski ch tnie wchodzi w interakcje z lud mi cz sto spiera si z tubylcami jest dociekliwy z humorem prezentuje swój punkt widzenia
17:00
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
Tony Halik. Urodzony dla przygody
Tony Halik podró nik dziennikarz i filmowiec w ostatniej dekadzie zimnej wojny prowadzi niezwykle popularne programy telewizyjne z cyklu Pieprz i wanilia . Jak przysta o na wytrawnego gaw dziarza lubi koloryzowa . Dzi trudno odró ni w jego opowie ciach prawd od wytworów wyobra ni i poczucia humoru. Film podejmuje prób rozwik ania fenomenu podró nika który dzi ki naturalnej charyzmie fantazji i pasji przez d ugie lata kreowa w opowie ciach samego siebie. To historia kultywowania legendy oraz ukrywania wielkiej tajemnicy
18:50
Wielkanocna rado piewania z Ark Noego
Radosna Wielkanoc z Ark Noego. Oprócz utworów wielkanocnych wykonanych przez zespó Arka Noego w programie zostan zaprezentowane wypowiedzi w. Jana Paw a II oraz kardyna a Stefana Wyszy skiego. Aktorzy i piosenkarze opowiedz jakie znaczenie dla nich maj Wielkanoc i Zmartwychwstanie. B d to krótkie i osobiste wypowiedzi zilustrowane scenkami wyrysowanymi na piasku
19:10
Alert Covid
Epidemia COVID 19 w Europie trwa ju prawie rok. Po kilku miesi cach wzgl dnego spokoju wirus zaatakowa ponownie. Zagra a zdrowiu i yciu obywateli zagra a te gospodarkom wielu pa stw. Koronawirus uznawany jest za najwi ksze wyzwanie dla ludzko ci w pierwszych dwóch dekadach XXI wieku
19:30
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:10
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:20
Znachor
Znany chirurg profesor Wilczur na skutek pobicia traci pami . Po kilkunastu latach w ócz gi osiedla si na wsi pod przybranym nazwiskiem. Jako Antoni Kosiba zyskuje s aw znakomitego znachora
22:40
Teatr Telewizji
Iluzje. Nadany z telewizyjego Studia 1 spektakl który mia swoj premier w 2011 r. w warszawskim Teatrze na Woli. To komediowa sztuka z doborow obsad której autorem jest Iwan Wyrypajew (rocznik 1974) rosyjski aktor re yser jeden z najciekawszych wspó czesnych dramatopisarzy. Jest to historia dwóch par z d ugoletnim sta em ma e skim które teraz zaczynaj odczuwa potrzeb rozmowy o uczuciach. Cztery osoby cztery spojrzenia na wspólnie prze yte lata. Jak wypadnie podsumowanie ich zwi zków Kto kogo kocha a komu si tylko zdawa o e kocha Kto przez kogo by kochany naprawd Co w ich yciu by o rzeczywisto ci a co czyst iluzj Okazuje si e ka dy przedstawia te same wydarzenia i sytuacje z zupe nie innego punktu widzenia
Activate Live-Chat