OTR
Date
<
April 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
01
02
03
04
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:05
Szansa na sukces. Opole 2021
Odcinek wi teczny. W odcinku wi tecznym wyst pi : Jerzy Petersburski Magdalena Waligórska Ma gorzata Ostrowska Królikowska Marta Kielczyk Marek Molak Jacek Lenartowicz Beata Chmielowska Olech. Ka dy uczestnik za piewa jedn z wylosowanych piosenek o mi o ci. W ród wykonanych utworów b d m.in.: : Kocha Piotra Szczepanika Wielka mi o Seweryna Krajewskiego i Napisz prosz Haliny Fr ckowiak. Nagroda w wysoko ci 20 tys. z otych zostanie przeznaczona dla podopiecznych stowarzyszenia SOS Wioski Dzieci ce z Kra nika. Program poprowadzi Marek Sierocki
01:10

Alert Covid
Epidemia COVID 19 w Europie trwa ju prawie rok. Po kilku miesi cach wzgl dnego spokoju wirus zaatakowa ponownie. Zagra a zdrowiu i yciu obywateli zagra a te gospodarkom wielu pa stw. Koronawirus uznawany jest za najwi ksze wyzwanie dla ludzko ci w pierwszych dwóch dekadach XXI wieku
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:00

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:02

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:10

Znachor
Znany chirurg profesor Wilczur na skutek pobicia traci pami . Po kilkunastu latach w ócz gi osiedla si na wsi pod przybranym nazwiskiem. Jako Antoni Kosiba zyskuje s aw znakomitego znachora
04:25

Teatr Telewizji
Iluzje. Nadany z telewizyjego Studia 1 spektakl który mia swoj premier w 2011 r. w warszawskim Teatrze na Woli. To komediowa sztuka z doborow obsad której autorem jest Iwan Wyrypajew (rocznik 1974) rosyjski aktor re yser jeden z najciekawszych wspó czesnych dramatopisarzy. Jest to historia dwóch par z d ugoletnim sta em ma e skim które teraz zaczynaj odczuwa potrzeb rozmowy o uczuciach. Cztery osoby cztery spojrzenia na wspólnie prze yte lata. Jak wypadnie podsumowanie ich zwi zków Kto kogo kocha a komu si tylko zdawa o e kocha Kto przez kogo by kochany naprawd Co w ich yciu by o rzeczywisto ci a co czyst iluzj Okazuje si e ka dy przedstawia te same wydarzenia i sytuacje z zupe nie innego punktu widzenia
05:45

Reporta
TVPOLONIA
06:05

Jaros aw widerski aktywny w wierze
06:30

Po yteczni.pl
Magazyn reporterski opisuj cy dzia alno organizacji po ytku publicznego i formy aktywno ci obywatelskiej. Pokazuje energi i kreatywno ludzi którzy postanowili zmieni otaczaj c ich rzeczywisto i pomóc sobie oraz innym osobom w rozwi zywaniu problemów
07:00

Okrasa amie przepisy
Elegancja na Batorym. Karol Okrasa wyrusza na wyprawy kulinarne do wybranych zak tków Polski. Przygotowuje smaczne dania podkre la ich walory smakowe i zdrowotne. Przy okazji prezentuje region i miejscowo
07:30

Pytanie na niadanie pobudka
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:40

Panorama
G ówny program informacyjny telewizyjnej Dwójki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia z kraju i ze wiata
10:50

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:20

Przepis dnia
Szefowie kuchni pokazuj jak w prosty sposób przygotowa oryginalne i pyszne dania. Prezentowane pomys y mog zainspirowa widzów do tworzenia ciekawych da które nawet amator mo e przygotowa we w asnej kuchni. W ka dym odcinku prowadz cy przyrz dzaj jedn potraw dziel si do wiadczeniem i zdradzaj sekrety pomocne w osi gni ciu kulinarnego sukcesu
11:30

Barwy szcz cia
2364Dochodzi do przypadkowego spotkania Sta skich ze Stawickim a Dylska nie zdaj c sobie sprawy z ich napi tych relacji zaprasza ma e stwo na wspólny lunch. Pó niej Bo ena dostaje z nieznanego numeru niepokoj cego SMS a. Inne zmartwienia maj w domu Pyrków. Marysia otwiera paczk z zamówionymi przez rodziców erotycznymi gad etami. Szcz liwie znajduje tylko mask weneck któr zabiera do zabawy. Klara i Hubert zastanawiaj si jak przy dzieckuwygospodarowa czas tylko dla siebie. Gdzie indziej mi osna droga dopiero si zaczyna. Dawid i Adrian zabiegaj o wzgl dy Michaliny. Witek obserwuj c z okna t um adoratorów w ogrodzie dziewczyny czuje uk ucie zazdro ci. Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:15

Stacja innowacja
Polacy coraz mielej podejmuj próby zaistnienia na wiatowym rynku technologii co cz sto owocuje spektakularnym sukcesem. O polskie technologie od lat zabiegaj zagraniczne koncerny. Sukcesy te udowadniaj e stereotypem jest przekonanie jakoby polskie produkty by y ma o innowacyjne i gorsze od zachodnich. Program Stacja innowacja przedstawia polskich wynalazców pracuj cych na uczelniach w firmach i instytucjach badawczych. Ich wynalazki podbijaj wiatowe rynki wp ywaj c na ycie ludzi poprawiaj c je i udoskonalaj c
12:35

Ranczo Wilkowyje
Lucy i Kusy s w sobie zakochani. Ich sielank przerywa przybycie jej m a ze Stanów Zjednoczonych. Okazuje si e rozwód nie zosta do ko ca przeprowadzony. Louis chce odzyska uczucia ony
14:20

Portret damy Karolina Lanckoro ska
Film po wi cony jest postaci profesor Karoliny Lanckoro skiej pochodz cej z arystokratycznej rodziny wybitnej Polki historyka sztuki twórczyni Instytutu Historycznego w Rzymie ofiarodawczyni rodzinnej kolekcji wybitnych dzie sztuki dla zamków królewskich w Warszawie i na Wawelu. Film opowiada o jej d ugim bo 104 letnim yciu które po wi ci a Polsce i nauce. Urodzona w Austrii przed wojn mieszka a we Lwowie gdzie wyk ada a na Uniwersytecie Jana Kazimierza. W czasie okupacji zaanga owa a si w dzia alno konspiracyjn i trafi a do obozu w Ravensbruck. Po wojnie zmuszona do emigracji osiad a w Rzymie gdzie a do swojej mierci prowadzi a dzia alno naukow i stypendialn na rzecz nauki polskiej. Film oparty zosta na jej wspomnieniach i na wspomnieniach ludzi którzy pragn przybli y posta jednej z najwybitniejszych Polek XX wieku
15:20

Prywatne ycie zwierz t
Zgrabne nó ki. Dr Andrzej Kruszewicz wprowadza widzów w intryguj cy wiat zwierz t. Przedstawia zwyczaje ró nych gatunków i z humorem pokazuje podobie stwa w zwierz cym i ludzkim zachowaniu. W wiecie zwierz t mo na dostrzec mi o i czu o trosk i wspó czucie dozgonn wierno i zdrad . Jest tu tak e miejsce na pomys owo i spontaniczn zabaw . Pokazane zostan przyk ady sprawowania w adzy i prób jej obalenia oszustw i manipulacji. Cykl ods ania tajemnice dzikiej przyrody i prezentuje budz ce emocje zjawiska wyst puj ce w ludzkim i zwierz cym wiecie
15:50

Przyjaciele Misia i Margolci
Najlepsza zabawa. Do Margolci i Misia do czy grono ich przyjació : zwariowany uczek u u zaczepny i zadziorny wiewiór Wiktor niezwykle uzdolniona artystycznie paj czyca Talentula oraz ma a bardzo wra liwa muszka Bzyk. Wszyscy bohaterowie to zabawki mieszkaj ce w drewnianym domku który zosta wybudowany jako prezent dla wnuków przez ukochanego dziadka Eugeniusza. Opieku czy i czu y dziadek pod nieobecno dzieci opiekuje si wszystkimi maskotkami. Rozwi zuje ich problemy kiedy potrzeba s u y pomoc t umaczy podstawowe poj cia i zjawiska
16:10

Margolcia i Mi zapraszaj dzi
Ka dy jest inny. Ma y du y. Niski wysoki. Szybki wolny. Margolcia i Mi w tym odcinku rozmawiaj na temat przeciwie stw. Kiedy uwa nie si przyjrzymy dostrze emy jak wiele ichjest dooko a nas. Na przyk ad: s o ce jest gor ce a lód zimny. Lew ryczy g o no a myszka cicho popiskuje. Jednego dnia Margolcia jest weso a a innego jaka takasmutna. Bardzo du o rzeczy si od siebie ró ni. W a ciwie mo na powiedzie e ka dy z nas jest inny. I to jest wspania e bo dzi ki temu wiat jest taki interesuj cy. I ten odcinek programu jest te interesuj cy. Czyli czego w nim zabraknie Nudy
16:30

Rodzinka.pl
Powrót do szko y. Boscy szykuj si na rozpocz cie roku szkolnego. Musz stawi czo o dodatkowym wydatkom. Jak wiadomo trzeba kupi dzieciom podr czniki i artyku y szkolne. Natalia podejmuje kolejn prób przekonania rodziny do kulinarnych eksperymentów. Stacza istn batali zach caj c synów do jedzenia warzyw. Rodzice próbuj zapisa ch opców na zaj cia pozalekcyjne. Okazuje si to rzecz wr cz niewykonaln . Trudno zaplanowa cokolwiek gdy ka de dziecko chce chodzi na zaj cia w terminach niepasuj cych pozosta ym domownikom. Boski okazuje si twardym negocjatorem co bardzo podoba si onie. Serial komediowy
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

Zakochaj si w Polsce
Beskid l ski. Beskid l ski to cz Polski która nale y do najatrakcyjniejszych regionów turystycznych w kraju. Mi o nicy aktywnego wypoczynku i pi knych pejza y przyje d aj tu ch tnie zarówno zim jak i latem. Tutejszej gwary nie da si pomyli z adn inn . Nasze zwiedzanie rozpoczniemy u stóp Wielkiej Czantorii jednego z najpopularniejszych szczytów w regionie przez którego wierzcho ek przebiega granica polsko czeska. Latem tury ci odwiedzaj to miejsce g ównie dla pi knych widokowych polan
17:50

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20

Barwy szcz cia
2364Dochodzi do przypadkowego spotkania Sta skich ze Stawickim a Dylska nie zdaj c sobie sprawy z ich napi tych relacji zaprasza ma e stwo na wspólny lunch. Pó niej Bo ena dostaje z nieznanego numeru niepokoj cego SMS a. Inne zmartwienia maj w domu Pyrków. Marysia otwiera paczk z zamówionymi przez rodziców erotycznymi gad etami. Szcz liwie znajduje tylko mask weneck któr zabiera do zabawy. Klara i Hubert zastanawiaj si jak przy dzieckuwygospodarowa czas tylko dla siebie. Gdzie indziej mi osna droga dopiero si zaczyna. Dawid i Adrian zabiegaj o wzgl dy Michaliny. Witek obserwuj c z okna t um adoratorów w ogrodzie dziewczyny czuje uk ucie zazdro ci. Serial obyczajowy
18:50

Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Cykliczny program spo eczno kulturalno patriotyczny po wi cony Polakom na Bia orusi. W programie s prezentowane najwa niejsze wydarzenia relacje z uroczysto ci z udzia emPolaków mieszkaj cych na Bia orusi. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota znakomity krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Dzi ki temu programowiwidzowie w Polsce i na wiecie maj mo liwo poznania warunków w jakich yj i mieszkaj nasi Rodacy za wschodni granic
19:10

Studio Lww
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polaków. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka ców Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polaków edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polaków miejsca na Kresach
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:10

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:20

Ojciec Mateusz
O rodek. Dzi ki rezerwom bud etowym policjanci z Sandomierza mog si wybra na szkolenie do o rodka wypoczynkowego pod Starachowicami. Ojciec Mateusz sp dza weekend w zaprzyja nionej parafii. W o rodku dochodzi do brutalnej napa ci na pracownic . Wiele wskazuje na to e napastnik ju wcze niej dokona podobnych przest pstw. Lokalna policja prosi o wspó prac detektywów z Sandomierza. W czasie ledztwa funkcjonariusze zawieraj bli sze znajomo ci z personelem o rodka. Niespodziewany przyjazd ma onki jednego z policjantów komplikuje sytuacj
21:05

Ojciec Mateusz
Certyfikat. Na dorocznym wi cie Fasoli Sandomierskiej prym wiedzie najbardziej uznany miejscowy hodowca odznaczony unijnym certyfikatem Kazimierz Go biowski. Swoje do wiadczenie i gospodarstwo pragnie przekaza ukochanej córce Gabrysi. Ta jednak jest zakochana w ch opaku z miasta w dodatku arty cie którego jej ojciec nie chce zaakceptowa . Kiedy kto próbuje zniszczy uprawy i w a ciciela staje si jasne e Kazimierz móg mie wi cej wrogów. Tymczasem nawrócony Pluskwa spotyka dawnego koleg z wi zienia który równie ywo interesuje si fasol . A Natalia widzi ju przysz e k opoty. Serial kryminalny obyczajowy
22:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35

Warto rozmawia
Program Jana Pospieszalskiego z udzia em zaproszonych go ci i publiczno ci. Spór naturalny w demokracji w Polsce przybra form ostrego podzia u. Konflikt zdominowa przestrze publiczn . Prowadz cy chce zainicjowa rozmow która nie ucieka od sporów. Nie prowadzi do prostych konkluzji ani nie gwarantuje ostatecznych rozstrzygni . Zak ada jednak dobr wol uczestników d cych do odkrycia prawdy. Jan Pospieszalski uwa a e dyskusja daje nadziej na znalezienie elementów wspólnych dla adwersarzy dlatego warto rozmawia
23:30

Kasta
Po wi cenie matki. Matka dwójki dzieci zostaje miertelnie potr cona na przej ciu dla pieszych w ostatniej chwili ratuj c swoj pociech . Zrozpaczony m i ojciec szuka sprawiedliwo ci po skandalicznym wyroku s du uniewinniaj cym sprawczyni wypadku
Activate Live-Chat