OTR
Date
<
April 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
01
02
03
04
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
00:20

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
00:50

Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Cykliczny program spo eczno kulturalno patriotyczny po wi cony Polakom na Bia orusi. W programie s prezentowane najwa niejsze wydarzenia relacje z uroczysto ci z udzia emPolaków mieszkaj cych na Bia orusi. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota znakomity krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Dzi ki temu programowiwidzowie w Polsce i na wiecie maj mo liwo poznania warunków w jakich yj i mieszkaj nasi Rodacy za wschodni granic
01:10

Studio Lww
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polaków. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka ców Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polaków edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polaków miejsca na Kresach
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:00

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:03

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40

Ojciec Mateusz
O rodek. Dzi ki rezerwom bud etowym policjanci z Sandomierza mog si wybra na szkolenie do o rodka wypoczynkowego pod Starachowicami. Ojciec Mateusz sp dza weekend w zaprzyja nionej parafii. W o rodku dochodzi do brutalnej napa ci na pracownic . Wiele wskazuje na to e napastnik ju wcze niej dokona podobnych przest pstw. Lokalna policja prosi o wspó prac detektywów z Sandomierza. W czasie ledztwa funkcjonariusze zawieraj bli sze znajomo ci z personelem o rodka. Niespodziewany przyjazd ma onki jednego z policjantów komplikuje sytuacj
03:25

Ojciec Mateusz
Certyfikat. Na dorocznym wi cie Fasoli Sandomierskiej prym wiedzie najbardziej uznany miejscowy hodowca odznaczony unijnym certyfikatem Kazimierz Go biowski. Swoje do wiadczenie i gospodarstwo pragnie przekaza ukochanej córce Gabrysi. Ta jednak jest zakochana w ch opaku z miasta w dodatku arty cie którego jej ojciec nie chce zaakceptowa . Kiedy kto próbuje zniszczy uprawy i w a ciciela staje si jasne e Kazimierz móg mie wi cej wrogów. Tymczasem nawrócony Pluskwa spotyka dawnego koleg z wi zienia który równie ywo interesuje si fasol . A Natalia widzi ju przysz e k opoty. Serial kryminalny obyczajowy
04:20

Barwy szcz cia
2364Dochodzi do przypadkowego spotkania Sta skich ze Stawickim a Dylska nie zdaj c sobie sprawy z ich napi tych relacji zaprasza ma e stwo na wspólny lunch. Pó niej Bo ena dostaje z nieznanego numeru niepokoj cego SMS a. Inne zmartwienia maj w domu Pyrków. Marysia otwiera paczk z zamówionymi przez rodziców erotycznymi gad etami. Szcz liwie znajduje tylko mask weneck któr zabiera do zabawy. Klara i Hubert zastanawiaj si jak przy dzieckuwygospodarowa czas tylko dla siebie. Gdzie indziej mi osna droga dopiero si zaczyna. Dawid i Adrian zabiegaj o wzgl dy Michaliny. Witek obserwuj c z okna t um adoratorów w ogrodzie dziewczyny czuje uk ucie zazdro ci. Serial obyczajowy
04:50

Warto rozmawia
Program Jana Pospieszalskiego z udzia em zaproszonych go ci i publiczno ci. Spór naturalny w demokracji w Polsce przybra form ostrego podzia u. Konflikt zdominowa przestrze publiczn . Prowadz cy chce zainicjowa rozmow która nie ucieka od sporów. Nie prowadzi do prostych konkluzji ani nie gwarantuje ostatecznych rozstrzygni . Zak ada jednak dobr wol uczestników d cych do odkrycia prawdy. Jan Pospieszalski uwa a e dyskusja daje nadziej na znalezienie elementów wspólnych dla adwersarzy dlatego warto rozmawia
05:45

Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
TVPOLONIA
06:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30

Korona krlw
Listopad 1384 roku. Jagie o ucieka si do fortelu. Do realizacji planu anga uje dezertera Dargisa. Udaje si zdoby Neu Marienwerder. Jadwiga czeka na Wilhelma. Spytek jest coraz mniej przekonany do planu wyswatania królowej z Jagie . Opolczyk knuje z Gniewoszem z Dalewic. Do przygotowania domu dla Wilhelma chc zaanga owa Jana z Kleparza. Margit jest zazdrosna o to e córki Przedbora z Brzezia zosta y dwórkami Jadwigi
07:00

R czka gotuje
Kulinarna podró. Program kulinarny w którym znany i lubiany l ski kucharz Remigiusz R czka prezentuje przepisy na potrawy. Pojawi si zarówno popularne l skie dania w nowych wersjach jak i mniej znane czasem zapomniane regionalne przysmaki
07:30

Pytanie na niadanie pobudka
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:40

Panorama
G ówny program informacyjny telewizyjnej Dwójki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia z kraju i ze wiata
10:45

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:20

Przepis dnia
Szefowie kuchni pokazuj jak w prosty sposób przygotowa oryginalne i pyszne dania. Prezentowane pomys y mog zainspirowa widzów do tworzenia ciekawych da które nawet amator mo e przygotowa we w asnej kuchni. W ka dym odcinku prowadz cy przyrz dzaj jedn potraw dziel si do wiadczeniem i zdradzaj sekrety pomocne w osi gni ciu kulinarnego sukcesu
11:30

Barwy szcz cia
2365Marek wci dystansuje si od Iwony i sp dza czas z synem. Witek opowiada ojcu o znajomo ci z Michalin a Z oty namawia go aby powiedzia dziewczynie o swoim odwyku. Spotkanie Witka z atrakcyjn s siadk ma zaskakuj cy fina . Sporo dzieje si tak e w hotelu Sta skich. Oliwka przeprasza Bo en za poparzenie jej d oni podczas zabiegu wykonywanego przez Jowit . Jezierska nie ukrywa przed Zbrowsk niech ci do szefowejhotelu. Sta ska dostaje kolejnego SMS a wymierzonego przeciwko Brunowi i podejrzewa e stoi za tym Dylska. Inny atmosfera panuje na osiedlu Pod sosnami . Arleta z rado ci opowiada Reginie o próbach chóru które prowadzi. Po wyj ciu kobiety Jola wyznaje Czapli e to z ni i jej przyjació mi Basi Zenkiem Ró i Zdzisiem wiczy artystka i jest wobec nich bardzo wymagaj ca. Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:15

Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Cykliczny program spo eczno kulturalno patriotyczny po wi cony Polakom na Bia orusi. W programie s prezentowane najwa niejsze wydarzenia relacje z uroczysto ci z udzia emPolaków mieszkaj cych na Bia orusi. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota znakomity krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Dzi ki temu programowiwidzowie w Polsce i na wiecie maj mo liwo poznania warunków w jakich yj i mieszkaj nasi Rodacy za wschodni granic
12:35

Ojciec Mateusz
O rodek. Dzi ki rezerwom bud etowym policjanci z Sandomierza mog si wybra na szkolenie do o rodka wypoczynkowego pod Starachowicami. Ojciec Mateusz sp dza weekend w zaprzyja nionej parafii. W o rodku dochodzi do brutalnej napa ci na pracownic . Wiele wskazuje na to e napastnik ju wcze niej dokona podobnych przest pstw. Lokalna policja prosi o wspó prac detektywów z Sandomierza. W czasie ledztwa funkcjonariusze zawieraj bli sze znajomo ci z personelem o rodka. Niespodziewany przyjazd ma onki jednego z policjantów komplikuje sytuacj
13:20

Ojciec Mateusz
Certyfikat. Na dorocznym wi cie Fasoli Sandomierskiej prym wiedzie najbardziej uznany miejscowy hodowca odznaczony unijnym certyfikatem Kazimierz Go biowski. Swoje do wiadczenie i gospodarstwo pragnie przekaza ukochanej córce Gabrysi. Ta jednak jest zakochana w ch opaku z miasta w dodatku arty cie którego jej ojciec nie chce zaakceptowa . Kiedy kto próbuje zniszczy uprawy i w a ciciela staje si jasne e Kazimierz móg mie wi cej wrogów. Tymczasem nawrócony Pluskwa spotyka dawnego koleg z wi zienia który równie ywo interesuje si fasol . A Natalia widzi ju przysz e k opoty. Serial kryminalny obyczajowy
14:10

Dokument
15:10

Alert Covid
Epidemia COVID 19 w Europie trwa ju prawie rok. Po kilku miesi cach wzgl dnego spokoju wirus zaatakowa ponownie. Zagra a zdrowiu i yciu obywateli zagra a te gospodarkom wielu pa stw. Koronawirus uznawany jest za najwi ksze wyzwanie dla ludzko ci w pierwszych dwóch dekadach XXI wieku
15:25

Program publicystyczny
15:50

Kacperiada
Król imprezy. Opowie o wyzwaniach z pogranicza dzieci stwa i doros o ci. Obdarzony bujn wyobra ni i niespo yt energi 7 letni urwis Kacper odkrywa wiat i testuje cierpliwo rodziców. Z pocz tku ch opiec napotyka problem i sam próbuje si z nim zmierzy . Kiedy nie idzie mu za dobrze zaanga owani zostaj tata albo mama co w krótkim czasie prowadzi do katastrofy. Obserwuj c b dy innych Kacper uczy si jak nie post powa . Nierzadko inspiruje si przygodami bohaterów ukochanego serialu Muchom ciciel
15:55

Kuba i ruba
Hokus pokus. D ugo wyczekiwana polska produkcja ju na antenie PULS 2. Kuba i ruba to przepi kny serial animowany dla najm odszych. Przedstawia codzienne ycie dwóch braci ca kowicie od siebie ró nych. Kuba cho m odszy to typ przezornego i rozwa nego intelektualisty. Mateusz zwany rub jest przeciwie stwem brata oderwany od ycia wiecznie bujaj cy w ob okach chojrak i zawadiaka który co chwil pakuje si w tarapaty. Przygoty tej dwójki z pewno ci zaciekawi i rozbawi ma ego widza
16:10

Nela ma a reporterka
Przygoda w koronach drzew. W kolejnym odcinku widzowie prze yj niez przygod towarzysz c Neli zje d aj cej na linie mi dzy koronami drzew lasu deszczowego. Nela na Kostaryce odwiedza park linowy gdzie uczy si pokonywa l k wysoko ci
16:30

Rodzinka.pl
Urocze nastolatki. Kacper prze ywa rozterki sercowe. Szuka pomocy u Natalii. Tak e Kuba zaczyna interesowa si dziewcz tami. Przyprowadza do domu sympati co bardzo nie podoba si jego matce. Natalia obawia si e jej syn który ma s abe stopnie jeszcze bardziej opu ci si nauce gdy zacznie chodzi na randki. Marek postanawia porozmawia z Kub . Przy okazji daje mu kilka porad jak nale y post powa z dziewcz tami
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

Adampol polska wie nad Bosforem
Bohaterem reporta u jest 80 letni Polak który mieszka w Adampolu i pi knie opowiada o miejscowych tradycjach. W centrum wsi znajduje si polskie muzeum. Wszyscy mieszka cy spotykaj si co tydzie w sobot na polskiej mszy wi tej. Reporta jest tak e prób przybli enia specyfiki Turcji b dzie mowa walorach kraju jego mieszka cach ró norodno ci i go cinno ci. Nie nale y zapomina o przyjaznych kontaktach mi dzy Polsk a Turcj
17:50

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20

Barwy szcz cia
2365Marek wci dystansuje si od Iwony i sp dza czas z synem. Witek opowiada ojcu o znajomo ci z Michalin a Z oty namawia go aby powiedzia dziewczynie o swoim odwyku. Spotkanie Witka z atrakcyjn s siadk ma zaskakuj cy fina . Sporo dzieje si tak e w hotelu Sta skich. Oliwka przeprasza Bo en za poparzenie jej d oni podczas zabiegu wykonywanego przez Jowit . Jezierska nie ukrywa przed Zbrowsk niech ci do szefowejhotelu. Sta ska dostaje kolejnego SMS a wymierzonego przeciwko Brunowi i podejrzewa e stoi za tym Dylska. Inny atmosfera panuje na osiedlu Pod sosnami . Arleta z rado ci opowiada Reginie o próbach chóru które prowadzi. Po wyj ciu kobiety Jola wyznaje Czapli e to z ni i jej przyjació mi Basi Zenkiem Ró i Zdzisiem wiczy artystka i jest wobec nich bardzo wymagaj ca. Serial obyczajowy
18:50

Kierunek Zachd
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w których bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje równie sylwetki polskich emigrantów dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
19:10

Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polaków mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach którymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:00

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:10

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:20

Ranczo
Powrót demona. Pod dachem Lucy dwie pary skrywaj nami tno nie tylko przed otoczeniem ale tak e przed sob z czego wynika mnóstwo problemów. Czerepach niespodziewanie wraca z Brukseli
21:10

Ranczo
W kleszczach terroryzmu. Po wybiciu szyb w domu wójta dochodzi do kolejnego aktu terroru wymierzonego w jego mienie. Nieznani sprawcy przedziurawiaj opony w jego samochodzie. Wzburzony wójt postanawia powo a komisj która zajmie si spraw terroru we wsi. Pod wp ywem bulwersuj cych wydarze dokonuje jednak rewizji swoich wcze niejszych decyzji knajpa b dzie odbudowana. Tymczasem nowa radiostacja w ramach promocji rozdaje s uchaczom tanie odbiorniki. Wkrótce wszyscy mog si przekona e nowe radio jest nadzwyczaj dobrze poinformowane. Violetka postanawia zapisa si trwale w dziejach sztuki i namawia Kusego eby namalowa jej akt. Pozowaniem jest zainteresowana tak e Klaudia. Serial komediowy obyczajowy
22:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35

Oprawcy z Katynia
W 1940 roku Józef Stalin zarz dzi egzekucj 22 tysi cy polskich je ców wojennych. Cztery i pó tysi ca oficerów zamordowano w lesie katy skim w Rosji. Film dokumentalny przedstawia histori mordów w Katyniu z dwóch perspektyw: ofiar i sprawców. Re yser Cédric Tourbe szczegó owo pokazuje jak dosz o do zbrodni i przybli a mechanizmy funkcjonowania pa stwa sowieckiego oraz NKWD Ludowego Komisariatu Spraw Wewn trznych
23:30

Kasta
Bez zgody. Nastoletnia dziewczyna zostaje zgwa cona przez swojego by ego ch opaka ale s d go uniewinnia. Uzasadnienie wyroku jest oburzaj ce dla ofiary i jej rodziców. Okazuje si e sprawca jest synem bogatej biznesmenki i radcy prawnego
Activate Live-Chat