OTR
Date
<
April 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
01
02
03
04
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
00:20

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
00:50

Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny sk adaj cy si z reporta u szeroko ukazuj cego najwa niejsze lub najbardziej kontrowersyjne wydarzenia oraz z kilku felietonów. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polaków na Litwie. B d równie si gali do historii i tradycji by przypomnie wa ne dla ka dego Polaka miejsca postacie i wydarzenia jak te relacje z Litwinami i stosunek w adz oraz osób prywatnych do zabytków i pami tek polskiej kultury
01:10

Wschd
Cykl reporta y realizowany na Kresach g ównie na Ukrainie przybli aj cy mieszka com Polski miejsca urodzenia ich dziadów i pradziadów
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:00

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:03

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40

Prokurator
W wagonie kolei miejskiej znaleziono zw oki m czyzny bez ladów obra e . Wezwani na miejsce ledczy podejrzewaj zawa serca. Po wst pnych ogl dzinach przeprowadzonych przez patolog Sidleck teza o zawale upada. Ofiara zosta a najprawdopodobniej otruta talem. Potwierdzaj to badania toksykologiczne. Podczas ledztwa Proch i Kielak odnajduj by on denata którym okazuje si Jaros aw agodzki. Ma e stwo rozpad o si po mierci ich syna. B d c pod opiek ojca ch opiec zosta potr cony przez samochód. Traumatyczne zdarzenie spowodowa o e agodzki zamkn si w sobie i wiód samotne ycie. Dzi ki monitoringowi na peronie kolei miejskiej udaje si znale kartk któr agodzki wyrzuci na tory tu przed podró . Jest na niej ci g zaszyfrowanych liczb oraz adres mailowy nadawcy. Komputer denata kryje kolejne niespodzianki. Z tre ci wiadomo ci mailowych wynika e agodzki korespondowa ze swoim synem. Kim jest tajemniczy smok 2006 Serial kryminalny
03:30

Prokurator
Duchy. W pokoju hotelowym zostaje znalezione cia o 49 latka. Sidlecka diagnozuje e przyczyn zgonu by zawa . Jej uwag przyci ga pewna rzecz która sugeruje e odej ciu m czyzny móg kto pomóc
04:20

Barwy szcz cia
Witek wyznaje Markowi e Michalina pocz stowa a go skr tem. Spanikowany Z oty od razu zaczyna rozwa a wyprowadzk aby chroni syna przed narkotykami. Iwona ma do Marka pretensje e w tych okoliczno ciach ona i ich córka Wioletka nie licz si dla niego. Problemy s tak e na osiedlu Pod sosnami . Arleta nie zwalnia tempa prób chóru. Zdzisio Ró a i Basia s bezradni a Zenek odwiedza Stefana z propozycj do czenia do zespo u. Wszyscy licz na to e Górka jako jedyny b dzie umia postawi si artystce. Bo ena przychodzi do Dylskiej z oskar eniami o dziwne SMS y a kiedy dentystka odpiera zarzuty Sta ska prosi o pomoc w znalezieniu nadawcy znajomego ze s u b. Z kolei Jowita nak ania Prota aby poszli razem do escape roomu na co on si zgadza pod warunkiem e to b dzie ich randka. Serial obyczajowy
04:50

Ocaleni
Cykl ukazuj c dramatyczne losy uzale nionych bohaterów zadaj c trudne pytania przekazuje pozytywn wizj zmiany. Niezmiernie wa nym elementem programu jest pokazanie nie atwej ale skutecznej drogi wyj cia z poszczególnych uzale nie . Przewodnikiem po drodze do happy endu s dobrzy weterani czyli ci którzy stosuj c program 12 kroków uzyskali nie tylko abstynencj ale odzyskali tak e relacje z bliskimi ze wiatem odbudowali swoje ycie
05:45

Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
TVPOLONIA
06:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30

Le niczwka
Karcz chce przekaza na odbudow ko cio a du sum 200 tysi cy z otych. Proboszcz zastanawia si czego m czyzna oczekuje w zamian za hojn darowizn . Aniela proponuje Katarzynie by kandydowa a na so tysa. Edyta oddaje Arturowi papiery rozwodowe. Maryna spotyka w zielarni Marka. Ma do m czyzny pretensje poniewa po strzelaninie znikn bez s owa wyja nienia
07:00

Wojciech Cejrowski boso przez wiat
Peru. Szko a kuske ska. Wojciech Cejrowski podró nik fotograf pisarz publicysta cz onek rzeczywisty Królewskiego Towarzystwa Geograficznego w Londynie. czy pasj zwiedzania wiata i docierania do najbardziej egzotycznych zak tków z niezwyk ym zmys em obserwacyjnym oraz poczuciem humoru. Ka dy program to filmowa gaw da pe na dygresji i artów urozmaicona rozmowami z miejscow ludno ci prezentacj kultury ludowej i ciekawostek. Po konkwi cie w Peru pojawili si katoliccy misjonarze. Zacz to wznosi pierwsze ko cio y. Budulec by na miejscu ale sk d wzi obrazy na ciany wi ty Z Europy przyp ywa y pojedyncze sztuki a potem kopiowano je ta mowo. Tak powsta a kuske ska szko a malarstwa. Funkcjonuje do dzi . Wojciech Cejrowski zabiera widzów do kilku pracowni pokazuje jak powstaj obrazy i obja nia jak je postarzy aby wygl da y identycznie jak orygina licz cy 500 lat
07:30

Pytanie na niadanie pobudka
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:40

Panorama
G ówny program informacyjny telewizyjnej Dwójki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia z kraju i ze wiata
10:45

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:20

Przepis dnia
Szefowie kuchni pokazuj jak w prosty sposób przygotowa oryginalne i pyszne dania. Prezentowane pomys y mog zainspirowa widzów do tworzenia ciekawych da które nawet amator mo e przygotowa we w asnej kuchni. W ka dym odcinku prowadz cy przyrz dzaj jedn potraw dziel si do wiadczeniem i zdradzaj sekrety pomocne w osi gni ciu kulinarnego sukcesu
11:30

Na sygnale
Nikt nie mo e si dowiedzie. Anna i Wiktor nadal staraj si o dziecko. Nowy wyznaje Piotrowi e wcale nie cieszy si na my l o tym e wkrótcezostanie ojcem. Koledzy pod miewaj si ze Strzeleckiego e uzna Soni za szpiega. Dy ur ekipy doktora Banacha przerywa wezwanie do wypadku w lesie. Na miejscu jest tylko nieprzytomny kierowca który rozbi auto na drzewie. Ratownicy podejrzewaj e drug ofiar mo e by kobieta pasa erka która jest w szoku i uciek a. Serial fabularyzowany 23 min Polska 2021Re yseria: Sara Bustamante DrozdekScenariusz: ukasz JakubowskiZdj cia: Wojciech OleksiejukAktorzy: Edyta Be za Kamil Wodka Wojciech Zygmunt Natalia Rewie ska Tomasz Pi tkowski Lea Oleksiak Wojciech Kuli ski Dariusz Wieteska Monika Mazur Chrapusta Anna Wysocka Jaworska Kamil Lemieszewski Paulina Raczy o Maciej Kukia ka Grzegorz Milczarczyk
TVPOLONIA
12:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:15

Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny sk adaj cy si z reporta u szeroko ukazuj cego najwa niejsze lub najbardziej kontrowersyjne wydarzenia oraz z kilku felietonów. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polaków na Litwie. B d równie si gali do historii i tradycji by przypomnie wa ne dla ka dego Polaka miejsca postacie i wydarzenia jak te relacje z Litwinami i stosunek w adz oraz osób prywatnych do zabytków i pami tek polskiej kultury
12:35

Przez zy do szcz cia
Lekarz Jan Mankiewicz za o yciel i opiekun sieroci ca w pewnym miasteczku poznaje s awn aktork Len Merwi sk . Zakochuje si w niej bezgranicznie lecz mi o przynosi mu wiele rozterek
14:15

Tego si nie wytnie
Tego si nie wytnie to talk show jakiego nie by o w polskiej telewizji od wielu lat. Go cie z najwy szej pó ki najwa niejsze wydarzenia kulturalne kontrowersyjne tematy i co tydzie wyst py gwiazd. Do tego przegl d aktualnych wydarze . Nie zabraknie muzyki filmu teatru literatury i satyry. Rozrywka na poziomie i ciekawe opinie. Krótko mówi c: pe na kultura Program poprowadzi Mariusz Cie lik a towarzyszy mu b dzie para komentatorów: dr Justyna Melonowska oraz ukasz Adamski
15:35

Rzecz Polska
Crystal i Alexis. 100 najlepszych polskich projektów na 100 lecie Niepodleg o ci W 9. odcinku prezentujemy niezapomniany duet czajnik Crystal i krajalnic Alexis. Te produkty AGD inspirowane serialem Dynastia by y jednymi z najbardziej popularnych przedmiotów lat 90. O tym e zosta y dobrze zaprojektowane niech wiadczy fakt e wci si wietnie sprzedaj zarówno w kraju jak i za granic . Nowy cykl TVP Kultura to propozycja przyjrzenia si krajowej sztuce projektowania. B dzie to zarówno odpowied na obserwowan od jakiego czasu mod na przedmioty vintage jak i promocja najciekawszych nowych rozwi za projektowych. Cho polski design w ostatnich latach staje si jednym z naszych eksportowych hitów to wci zbyt ma o si o nim mówi. Program ma opowiada o konkretnych przedmiotach rekonstruuj c histori ich powstania pokazuj c ich funkcj w przestrzeni przedstawiaj c twórców i projektantów. Ta opowie o rzeczach stanie si równie opowie ci o najnowszej historii Polski
15:55

Bolek i Lolek na wakacjach
Autostopowicze. Film ukazuje wakacyjne przygody ulubionej pary dzieci cej widowni. Bolek i Lolek sp dzaj czas w górach nad morzem nad jeziorami wyje d aj na grzybobranie odwiedzaj rezerwat przyrody... W tym odcinku Bolek i Lolek w roli autostopowiczów
16:00

Bolek i Lolek na wakacjach
Morska przygoda. Film ukazuje wakacyjne przygody ulubionej pary dzieci cej widowni. Bolek i Lolek sp dzaj czas w górach nad morzem nad jeziorami wyje d aj na grzybobranie odwiedzaj rezerwat przyrody... W tym odcinku Bolek i Lolek w roli eglarzy p ywaj cych na tratwie po morzu .
16:10

Reksio
Reksio i koguty. Realizowana od 1967 r. seria przygód ma ego aciatego pieska mieszka ca wiejskiego podwórka. W tym odcinku Reksio postanawia stawi czo o zadziornemu kogutowi który rz dzi ca ym podwórzem i bole nie daje si wszystkim we znaki. Sprowadzony z s siedztwa okaza y kogut stacza z miejscowym zwyci sk walk ale sam staje si jeszcze wi kszym tyranem. Reksiowi udaje si jednak przegna intruza i doprowadzi do ogólnej zgody wszystkich mieszkanców podwórka.
16:30

Rodzinka.pl
Muzykoterapia. Podczas jednego z posi ków Boscy stawiaj czo o kr puj cym d wi kom dochodz cym z toalety. Natalia jest zdruzgotana otwarto ci synów w tym temacie. Kacper przychodzi smutny ze szko y. Powodem jego nastroju jest mier babci kolegi. Natalia próbuje pocieszy syna i wyja ni co dzieje si z lud mi po mierci. Opowiada e cia o zamienia si w dusz i opiekuje si ywymi. Kacperek prosi aby Natalia opiekowa a si nim ale nie podgl da a go jak jest w toalecie. Tomek zam cza Ludwika pro bami o skuter. Ojciec jednak kategorycznie sprzeciwia si temu. Natalia popiera m a. Najstarszy Boski obiecuje e jak dostanie skuter b dzie pomaga wynosi mieci i robi zakupy. Serial komediowy
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

Stacja innowacja
Polacy coraz mielej podejmuj próby zaistnienia na wiatowym rynku technologii co cz sto owocuje spektakularnym sukcesem. O polskie technologie od lat zabiegaj zagraniczne koncerny. Sukcesy te udowadniaj e stereotypem jest przekonanie jakoby polskie produkty by y ma o innowacyjne i gorsze od zachodnich. Program Stacja innowacja przedstawia polskich wynalazców pracuj cych na uczelniach w firmach i instytucjach badawczych. Ich wynalazki podbijaj wiatowe rynki wp ywaj c na ycie ludzi poprawiaj c je i udoskonalaj c
17:40

Poland in Undiscovered
Inowroc aw. Ameryka ski dziennikarz Ryan Socash odwiedza wielkie polskie miasta i ich atrakcje a tak e mniejsze miejscowo ci daleko od g ównych tras. Pokazuje alternatywne szlaki i spotyka si ze zwyk ymi lud mi. Przemierza kraj od morza do Tatr poznaj c jego pi kno zg biaj c histori i zachwycaj c si niesamowito ci przyrody. Niezale nie od tego czy wieje halny czy wiatr od morza dziennikarz tropi smaki i smaczki Polski odkrywaj c sekrety swojej drugiej ojczyzny
17:55

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:25

Na sygnale
Nikt nie mo e si dowiedzie. Anna i Wiktor nadal staraj si o dziecko. Nowy wyznaje Piotrowi e wcale nie cieszy si na my l o tym e wkrótcezostanie ojcem. Koledzy pod miewaj si ze Strzeleckiego e uzna Soni za szpiega. Dy ur ekipy doktora Banacha przerywa wezwanie do wypadku w lesie. Na miejscu jest tylko nieprzytomny kierowca który rozbi auto na drzewie. Ratownicy podejrzewaj e drug ofiar mo e by kobieta pasa erka która jest w szoku i uciek a. Serial fabularyzowany 23 min Polska 2021Re yseria: Sara Bustamante DrozdekScenariusz: ukasz JakubowskiZdj cia: Wojciech OleksiejukAktorzy: Edyta Be za Kamil Wodka Wojciech Zygmunt Natalia Rewie ska Tomasz Pi tkowski Lea Oleksiak Wojciech Kuli ski Dariusz Wieteska Monika Mazur Chrapusta Anna Wysocka Jaworska Kamil Lemieszewski Paulina Raczy o Maciej Kukia ka Grzegorz Milczarczyk
18:50

Polonia Express
Program dotycz cy ycia Polaków w Stanach Zjednoczonych. W poszczególnych wydaniach b dzie mowa mi dzy innymi o dzia alno ci naukowców biznesmenów i artystów z Polski o yciu kulturalnym i umys owym ameryka skiej Polonii oraz zwi zanych z ni rodowisk a tak e o zjawiskach w kulturze masowej popularnej i ludowej. Program przedstawia aktywno Polaków którzy wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych na sta e oraz tych którzy czasowo przebywaj za oceanem
19:10

Ol Polnia Polacy w Brazylii i Ameryce Po udniowej
Magazyn przedstawiaj cy wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne dotycz ce Polaków mieszkaj cych w Ameryce Po udniowej. Program przedstawia i promuje sylwetki Polaków którzy rozs awiaj Polsk na emigracji. Szczególn uwag skupiaj osoby i rodziny które mieszkaj w Ameryce Po udniowej od pokole
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:07

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:15

Na dobre i na z e
Obywatel Wronka. Do szpitala trafia m czyzna ranny podczas ulicznej bójki cichy bohater który stan w obronie uderzonejkobiety i ma wbity w serce nó . A wraz z nim do Le nej Góry przyje d a jego ci arna narzeczona Adela która po ataku na ukochanego zacz a rodzi . Z kolei Falkowicz martwi si o Kasi i chce by jego ukochan przebadali najlepsi ginekolodzy. Inga razem ze swoim partnerem Leszkiem próbuje za to przewie Antkado nowego szpitala gdzie malec ma poczeka na przeszczep serca. W drodze pojawiaj si jednak problemyi w ko cu zdesperowana piel gniarka wzywa na pomoc Maksa. Serial obyczajowy
21:10

Kabaret. Super Show Dwjki
Gospodarzami programu Kabaret. Super Show Dwójki b d Bartosz Gajda z kabaretu owcy.B i Robert Motyka z kabaretu Paranienormalni. W kolejnych odcinkach wraz z zaproszonymi go mi zaprezentuj oni kultowe skecze nowe programy piosenki i arty. Micha Wójcik w specjalnie przygotowanych filmikach sparodiuje znane postaci. B d tak e wyst py tancerzy z Egurrola Dance Studio. O muzyk zadba DJ Adamus. Wiosn w programie wyst pi m.in.: Formacja Chatelet Kabaret Zachodni kabaret On On On Andrzej Koz owski kabaret Ka asznikow i Pan Li
22:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35

Noce i dnie
Mi o. W Serbinowie wybucha epidemia tyfusu. Niechcicowie pomagaj chorym. Barbara martwi si o dzieci. Kiedy kolejna nauczycielka pani H asko opuszcza maj tek Barbara wyje d a z Emilk i Tomaszkiem do Kali ca. Bogumi zostaje w Serbinowie sam. Nawi zuje towarzyskie kontakty z panem Woynarowskim poznaje jego urocz córk . Pi kna Ksawunia darzy Bogumi a uczuciem i namawia go aby rozszed si z on twierdz c e Barbara go nie kocha. Serial obyczajowy 51 min Polska 1977Scenariusz i re yseria: Jerzy AntczakMuzyka: Waldemar KazaneckiZdj cia: Stanis aw LothAktorzy: Jadwiga Bara ska Jerzy Binczycki Magdalena Zawadzka Anna Nehrebecka Bogus aw Sochnacki Beata Tyszkiewicz AndrzejSzczepkowski Jerzy Kamas Olgierd ukaszewicz Stanis awa Celi ska Ilona Ku mierska i inni
23:30

Gwiazdozbir TVP Rozrywka
Jacek Kaczmarski. Program wspomina zas u onych dla polskiej kultury artystów. Wykorzystane zostan telewizyjne archiwalia oraz wypowiedzi go ci mi dzy innymi ekspertów muzycznych dziennikarzy oraz bliskich i wspó pracowników bohaterów. W roli ekspertów muzycznych pojawi si : Maria Szab owska Marcin Kusy i Rafa Podraza. Przedstawione zostan mi dzy innymi anegdoty przytoczone zostan wspomnienia. Widzowie poznaj dokonania muzyczne najwi ksze przeboje ycie marzenia i sekrety polskich gwiazd
Activate Live-Chat