OTR
Date
<
April 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
01
02
03
04
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
00:20

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
00:50

Polonia Express
Program dotycz cy ycia Polaków w Stanach Zjednoczonych. W poszczególnych wydaniach b dzie mowa mi dzy innymi o dzia alno ci naukowców biznesmenów i artystów z Polski o yciu kulturalnym i umys owym ameryka skiej Polonii oraz zwi zanych z ni rodowisk a tak e o zjawiskach w kulturze masowej popularnej i ludowej. Program przedstawia aktywno Polaków którzy wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych na sta e oraz tych którzy czasowo przebywaj za oceanem
01:10

Ol Polnia Polacy w Brazylii i Ameryce Po udniowej
Magazyn przedstawiaj cy wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne dotycz ce Polaków mieszkaj cych w Ameryce Po udniowej. Program przedstawia i promuje sylwetki Polaków którzy rozs awiaj Polsk na emigracji. Szczególn uwag skupiaj osoby i rodziny które mieszkaj w Ameryce Po udniowej od pokole
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:00

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:02

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40

Na dobre i na z e
Obywatel Wronka. Do szpitala trafia m czyzna ranny podczas ulicznej bójki cichy bohater który stan w obronie uderzonejkobiety i ma wbity w serce nó . A wraz z nim do Le nej Góry przyje d a jego ci arna narzeczona Adela która po ataku na ukochanego zacz a rodzi . Z kolei Falkowicz martwi si o Kasi i chce by jego ukochan przebadali najlepsi ginekolodzy. Inga razem ze swoim partnerem Leszkiem próbuje za to przewie Antkado nowego szpitala gdzie malec ma poczeka na przeszczep serca. W drodze pojawiaj si jednak problemyi w ko cu zdesperowana piel gniarka wzywa na pomoc Maksa. Serial obyczajowy
03:30

Na sygnale
Nikt nie mo e si dowiedzie. Anna i Wiktor nadal staraj si o dziecko. Nowy wyznaje Piotrowi e wcale nie cieszy si na my l o tym e wkrótcezostanie ojcem. Koledzy pod miewaj si ze Strzeleckiego e uzna Soni za szpiega. Dy ur ekipy doktora Banacha przerywa wezwanie do wypadku w lesie. Na miejscu jest tylko nieprzytomny kierowca który rozbi auto na drzewie. Ratownicy podejrzewaj e drug ofiar mo e by kobieta pasa erka która jest w szoku i uciek a. Serial fabularyzowany 23 min Polska 2021Re yseria: Sara Bustamante DrozdekScenariusz: ukasz JakubowskiZdj cia: Wojciech OleksiejukAktorzy: Edyta Be za Kamil Wodka Wojciech Zygmunt Natalia Rewie ska Tomasz Pi tkowski Lea Oleksiak Wojciech Kuli ski Dariusz Wieteska Monika Mazur Chrapusta Anna Wysocka Jaworska Kamil Lemieszewski Paulina Raczy o Maciej Kukia ka Grzegorz Milczarczyk
04:00

Kabaret. Super Show Dwjki
Gospodarzami programu Kabaret. Super Show Dwójki b d Bartosz Gajda z kabaretu owcy.B i Robert Motyka z kabaretu Paranienormalni. W kolejnych odcinkach wraz z zaproszonymi go mi zaprezentuj oni kultowe skecze nowe programy piosenki i arty. Micha Wójcik w specjalnie przygotowanych filmikach sparodiuje znane postaci. B d tak e wyst py tancerzy z Egurrola Dance Studio. O muzyk zadba DJ Adamus. Wiosn w programie wyst pi m.in.: Formacja Chatelet Kabaret Zachodni kabaret On On On Andrzej Koz owski kabaret Ka asznikow i Pan Li
04:55

Osiecka
Biografia Agnieszki Osieckiej. Jej t em b d artystyczne obyczajowe oraz polityczne realia Polski od lat 50. XX w. Serial przedstawia spektakularne sukcesy oraz pora ki poetki zarówno w walce z cenzur jak i te wynikaj ce z trudnych yciowych wyborów. To tak e szeroka panorama kulturalnego i towarzyskiego ycia Warszawy i Polski w ci gu kilku dekad a jej bohaterami b d poza Agnieszk Osieck m.in.: Maryla Rodowicz Krystyna Sienkiewicz El bieta Czy ewska Jeremi Przybora Jerzy Wasowski Zbigniew Cybulski i Bogumi Kobiela
05:45

Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
TVPOLONIA
06:00

Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
06:30

Stacja innowacja
Polacy coraz mielej podejmuj próby zaistnienia na wiatowym rynku technologii co cz sto owocuje spektakularnym sukcesem. O polskie technologie od lat zabiegaj zagraniczne koncerny. Sukcesy te udowadniaj e stereotypem jest przekonanie jakoby polskie produkty by y ma o innowacyjne i gorsze od zachodnich. Program Stacja innowacja przedstawia polskich wynalazców pracuj cych na uczelniach w firmach i instytucjach badawczych. Ich wynalazki podbijaj wiatowe rynki wp ywaj c na ycie ludzi poprawiaj c je i udoskonalaj c
06:45

Turystyczna jazda
Program podró niczy trwaj cy 10 min. z wykorzystaniem g osu lektora. G ównym za o eniem programu jest prezentowanie ciekawych interesuj cych i atrakcyjnych turystycznie miejsc obiektów miejscowo ci zarówno w Polsce jak i zagranic . Magazyn charakteryzuje si lu n konwencj i szybkim monta em. Ogólna zawarto odcinka: doje d amy do atrakcyjnej turystycznie miejscowo ci obiektu lub bazy turystyczno sportowej (t umaczymy jednocze nie jak tam dojecha któr drog ). Odwiedzamy regiony miasta bazy noclegowe szlaki turystyczne etc. jednym s owem jeste my wsz dzie tam gdzie da si dojecha autem rowerem etc. Rozmawiamy z ciekawymi lud mi poznajemy lokalne zwyczaje i smakujemy regionalnej kuchni wybieramy si z kamer na baseny termalne oraz nad jeziora. Program popularyzuje tak e niektóre dyscypliny sportowe jak np. bieganie i jazda na rowerze
07:00

Barwy szcz cia
2364Dochodzi do przypadkowego spotkania Sta skich ze Stawickim a Dylska nie zdaj c sobie sprawy z ich napi tych relacji zaprasza ma e stwo na wspólny lunch. Pó niej Bo ena dostaje z nieznanego numeru niepokoj cego SMS a. Inne zmartwienia maj w domu Pyrków. Marysia otwiera paczk z zamówionymi przez rodziców erotycznymi gad etami. Szcz liwie znajduje tylko mask weneck któr zabiera do zabawy. Klara i Hubert zastanawiaj si jak przy dzieckuwygospodarowa czas tylko dla siebie. Gdzie indziej mi osna droga dopiero si zaczyna. Dawid i Adrian zabiegaj o wzgl dy Michaliny. Witek obserwuj c z okna t um adoratorów w ogrodzie dziewczyny czuje uk ucie zazdro ci. Serial obyczajowy
07:25

Barwy szcz cia
2365Marek wci dystansuje si od Iwony i sp dza czas z synem. Witek opowiada ojcu o znajomo ci z Michalin a Z oty namawia go aby powiedzia dziewczynie o swoim odwyku. Spotkanie Witka z atrakcyjn s siadk ma zaskakuj cy fina . Sporo dzieje si tak e w hotelu Sta skich. Oliwka przeprasza Bo en za poparzenie jej d oni podczas zabiegu wykonywanego przez Jowit . Jezierska nie ukrywa przed Zbrowsk niech ci do szefowejhotelu. Sta ska dostaje kolejnego SMS a wymierzonego przeciwko Brunowi i podejrzewa e stoi za tym Dylska. Inny atmosfera panuje na osiedlu Pod sosnami . Arleta z rado ci opowiada Reginie o próbach chóru które prowadzi. Po wyj ciu kobiety Jola wyznaje Czapli e to z ni i jej przyjació mi Basi Zenkiem Ró i Zdzisiem wiczy artystka i jest wobec nich bardzo wymagaj ca. Serial obyczajowy
07:55

Pytanie na niadanie
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
11:10

Przepis dnia
Szefowie kuchni pokazuj jak w prosty sposób przygotowa oryginalne i pyszne dania. Prezentowane pomys y mog zainspirowa widzów do tworzenia ciekawych da które nawet amator mo e przygotowa we w asnej kuchni. W ka dym odcinku prowadz cy przyrz dzaj jedn potraw dziel si do wiadczeniem i zdradzaj sekrety pomocne w osi gni ciu kulinarnego sukcesu
11:15

Na koniec smaku i jeszcze dalej
Augustyn we Francji. Augustyn je li musi grzecznie siedzi w domu. Nie oznacza to wcale e nie wola by w tym czasie przebywa w innym zak tku wiata. Có musi zda si na wyobra ni Przed wypraw ch opiec chwil szpera w szafie by znale idealny strój nastawia klimatyczn muzyk i wyrusza w podró do kuchni Tam z pomoc wyszukanych smaków i zapachów przenosi si w ró ne miejsca. Te bliskie (jak Ukraina) i te zupe nie dalekie (jak Meksyk czy Egipt). Augustyn zaprasza tam wszystkie dzieci do wspólnego gotowania a przy okazji uczy podstawowych zwrotów w nowym j zyku Czy jeste cie gotowi na zakr con przygod W drog Na koniec smaku i jeszcze dalej
11:25

Nela ma a reporterka
Poszukiwania gibonów. W tym odcinku Nela podró uje po Wietnamie w poszukiwaniu gibonów. Ale okazuje si e ich odnalezienie jest bardzo trudne. W trakcie poszukiwa widzowie poznaj wiele innych zwierz t yj cych w wietnamskim lesie
11:45

W krainie ba ni
Tomek szcz ciarz. Bohaterem tego odcinka jest ch opak który nigdy w yciu nie zazna smutku. Rodzice przekonuj go e wiat jest pe en trosk i przykro ci ale on w to nie wierzy. Postanawia opu ci dom by przekona si jak jest naprawd . Bajarz i Bajarka opowiadaj o jego przygodach i barwnych postaciach które napotyka na swojej drodze o ebraczce z tajemnicz przesz o ci silnym drwalu niewyspanym olbrzymie czy rozkapryszonej ksi niczce. Przekonamy si wraz z Tomkiem e nawet najsmutniejsz osob mo na uszcz liwi je li tylko wiemy czego potrzebuje
TVPOLONIA
12:15

Powroty
Program o Polakach emigrantach którzy zdecydowali si na powrót do kraju. Bohaterowie opowiadaj o przyczynach decyzji o powrocie z emigracji oraz o zwi zanych z ni konsekwencjach. Jest to równie opowie o Polsce kraju zmian dynamicznego rozwoju gospodarczego i spo ecznego bezpiecznej przystani maj cej dla powracaj cych konkretn atrakcyjn ofert . Przedstawione zostan komentarze ekspertów: psychologów specjalistów w dziedzinie edukacji oraz przedstawicieli instytucji wspieraj cych Polaków wracaj cych z emigracji
12:35

Na dobre i na z e
Obywatel Wronka. Do szpitala trafia m czyzna ranny podczas ulicznej bójki cichy bohater który stan w obronie uderzonejkobiety i ma wbity w serce nó . A wraz z nim do Le nej Góry przyje d a jego ci arna narzeczona Adela która po ataku na ukochanego zacz a rodzi . Z kolei Falkowicz martwi si o Kasi i chce by jego ukochan przebadali najlepsi ginekolodzy. Inga razem ze swoim partnerem Leszkiem próbuje za to przewie Antkado nowego szpitala gdzie malec ma poczeka na przeszczep serca. W drodze pojawiaj si jednak problemyi w ko cu zdesperowana piel gniarka wzywa na pomoc Maksa. Serial obyczajowy
13:25

The Voice of Poland
Live fina. 10. edycja popularnego programu muzycznego. Uczestnicy rywalizuj w kilku etapach. Trenerzy konstruuj dru yny z o one z osób które w fazie przes ucha zachwyc ich swoim g osem. Nagrod dla zwyci zcy jest mi dzynarodowy kontrakt p ytowy. W roli trenerów i jury wyst puj : Baron i Tomson Micha Szpak Margaret i Kamil Bednarek. Dziesi t edycj programu poprowadz Marcelina Zawadzka Tomasz Kammel i Maciej Musia . W odcinkach nadawanych na ywo wspó prowadz cym b dzie Adam Zdrójkowski
16:00

Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertów i wystaw z udzia em polskich artystów. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

M jak mi o
Lucjan i Barbara Mostowiakowie wychowali czworo dzieci: Mari Mart Marka i Ma gorzat . Najstarsza Maria z zawodu piel gniarka wyjecha a z Grabiny do Gródka i z m em doczeka a si synów Piotra i Paw a. Jej siostra Marta sko czy a studia prawnicze i zamieszka a w Warszawie. Marek i Ma gosia przysparzaj cy rodzicom wi cej zmartwie ni starsze rodze stwo równie podj li starania o u o enie sobie ycia. Serial przedstawia rozterki bohaterów ich codzienno poszukiwanie mi o ci problemy oraz zmagania z przeciwno ciami losu
18:10

Fryderyk Chopin najpi kniejsze utwory
Mistrzowski koncert muzyki Fryderyka Chopina w wykonaniu szopenistów: Marka Brachy Julianny Awdiejewejoraz wybitnej sopranistki Aleksandry Kurzak
19:00

Msza wi ta w intencji ofiar katastrofy smole skiej
Msza wi ta w intencji ofiar katastrofy rz dowego Tu 154 do której dosz o 10 kwietnia 2010 roku w pobli u Smole ska. Zgin li wszyscy obecni na pok adzie 96 osób w ród nich: prezydent Lech Kaczy ski i jego ona Maria ostatni prezydent RP na uchod stwie Ryszard Kaczorowski wicemarsza kowie Sejmu i Senatu grupa parlamentarzystów dowódcy Si Zbrojnych RP pracownicy Kancelarii Prezydenta szefowie instytucji pa stwowych duchowni przedstawiciele ministerstw organizacji kombatanckich i spo ecznych oraz osoby towarzysz ce i za oga samolotu
TVPOLONIA
20:15

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
20:45

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:50

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
21:05

Sprawiedliwi
Kara mierci. Przed podró do Jerozolimy Barbara wspomina dawne czasy. Wraca my lami do pi knego gor cego lata 1941 roku. Wtedy w ko ciele w Tarczynie wzi a lub ze Stefanem
21:55

Sanatorium mi o ci
Celem programu jest odczarowanie staro ci. Jesie ycia mo e mie wiele barw przynosi rado i by czasem budowania szczerych relacji z innymi lud mi. Program prowadzi Marta Manowska
22:50

Zakochany anio
Historia mieszkaj cego na ziemi anio a który pewnego dnia zostaje ucz owieczony. Utrata niebia skiej mocy doprowadza go do za amania nerwowego. Giordano trafia pod opiek pani psycholog Romy
Activate Live-Chat