OTR
Date
<
April 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
01
02
03
04
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:35

M jak mi o
Lucjan i Barbara Mostowiakowie wychowali czworo dzieci: Mari Mart Marka i Ma gorzat . Najstarsza Maria z zawodu piel gniarka wyjecha a z Grabiny do Gródka i z m em doczeka a si synów Piotra i Paw a. Jej siostra Marta sko czy a studia prawnicze i zamieszka a w Warszawie. Marek i Ma gosia przysparzaj cy rodzicom wi cej zmartwie ni starsze rodze stwo równie podj li starania o u o enie sobie ycia. Serial przedstawia rozterki bohaterów ich codzienno poszukiwanie mi o ci problemy oraz zmagania z przeciwno ciami losu
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:00

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:03

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10

Sprawiedliwi
Kara mierci. Przed podró do Jerozolimy Barbara wspomina dawne czasy. Wraca my lami do pi knego gor cego lata 1941 roku. Wtedy w ko ciele w Tarczynie wzi a lub ze Stefanem
03:00

Smole sk
Do katastrofy rz dowego samolotu Tupolew 154 dosz o 10 kwietnia 2010 roku w Smole sku. Z 96 osób na pok adzie nikt nie prze y . W ród nich byli Prezydent RP Lech Kaczy ski z ma onk ostatni prezydent RP na uchod stwie Ryszard Kaczorowski cz onkowie oficjalnej delegacji zmierzaj cej razem na obchody 70. rocznicy zbrodni katy skiej osoby towarzysz ce ca a za oga za oga samolotu. Tragedia wywo uje ogromne poruszenie w Polsce i na wiecie. Nina dziennikarka pracuj ca dla du ej komercyjnej stacji telewizyjnej próbuje dowiedzie si jakie by y powody katastrofy
05:00

Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertów i wystaw z udzia em polskich artystów. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
TVPOLONIA
06:00

Hity wszech czasw
Hity wszech czasów to muzyczny program monta owy. Marek Sierocki prezentuje najwi ksze przeboje wiatowej i polskiej muzyki lat 60. 70. i 80. XX w. Piosenki s tak dobrane by tworzy y spójn ca o . Nie zabraknie najpopularniejszych piosenek ze wiatowych list przebojów i utworów które rozbrzmiewa y na parkietach. Pojawi si piosenki zagranicznych wykonawców które by y bardzo popularne w Polsce. Zaprezentowane zostan równie polskie hity wykonywane przez artystów na koncertach i festiwalach transmitowanych w Telewizji Polskiej
07:00

Barwy szcz cia
Witek wyznaje Markowi e Michalina pocz stowa a go skr tem. Spanikowany Z oty od razu zaczyna rozwa a wyprowadzk aby chroni syna przed narkotykami. Iwona ma do Marka pretensje e w tych okoliczno ciach ona i ich córka Wioletka nie licz si dla niego. Problemy s tak e na osiedlu Pod sosnami . Arleta nie zwalnia tempa prób chóru. Zdzisio Ró a i Basia s bezradni a Zenek odwiedza Stefana z propozycj do czenia do zespo u. Wszyscy licz na to e Górka jako jedyny b dzie umia postawi si artystce. Bo ena przychodzi do Dylskiej z oskar eniami o dziwne SMS y a kiedy dentystka odpiera zarzuty Sta ska prosi o pomoc w znalezieniu nadawcy znajomego ze s u b. Z kolei Jowita nak ania Prota aby poszli razem do escape roomu na co on si zgadza pod warunkiem e to b dzie ich randka. Serial obyczajowy
07:30

Katy
ueber ein lange verschwiegenes Kapitel polnisch russischer Geschichte im Zweiten Weltkrieg 1939: Deutsche und sowjetische Truppen fallen in Polen ein. Sie nehmen tausende polnischer Offiziere Soldaten und Intellektueller fest. Zu ihnen gehoert auch der Leutnant Jerzy (Andrzej Chyra).1940 befiehlt Stalin die Massenerschiessung unzaehliger Gefangener
09:30

Ziarno
Uczynki mi osierdzia. W Niedziel Bo ego Mi osierdzia przyjrzymy si w Ziarnie wszystkim uczynkom mi osierdzia. Czym s uczynki mi osierdzia Jak je spe nia Jak upomina eby kto si nie obrazi Jak pomaga Jak dzieci mog kogo nakarmi albo przyodzia Na te pytania poszukamy odpowiedzi w kolejnym odcinku Ziarna . Faustynka odwiedzi Dom w. Faustyny w Ostrówku. Poszuka informacji o Helenie Kowalskiej czyli w. Siostrze Faustynie. Dzieci dowiedz si jakie zadania dosta a s. Faustyna od samego Pana Jezusa. Nie zabraknie równie zada na najbli szy tydzie które wyznaczy ks. Adam
10:00

Transmisja Mszy wi tej z Bazyliki Bo ego Mi osierdzia w agiewnikach
11:45

Mi dzy ziemi a niebem
Program o charakterze informacyjno publicystycznym na który sk adaj si : serwis informacyjny komentarz publicystyczny a tak e wyst py artystyczne prezentacje ksi ek i p yt. Audycja jest adresowana do wszystkich wierz cych i niewierz cych którzy oczekuj komentarza Ko cio a katolickiego do najwa niejszych wydarze tygodnia
TVPOLONIA
12:00

Regina Coeli
Modlitwa maryjna odmawiana w okresie wielkanocnym od Wigilii Paschalnej do niedzieli Zes ania Ducha wi tego w cznie
12:15

Mi dzy ziemi a niebem
Program o charakterze informacyjno publicystycznym na który sk adaj si : serwis informacyjny komentarz publicystyczny a tak e wyst py artystyczne prezentacje ksi ek i p yt. Audycja jest adresowana do wszystkich wierz cych i niewierz cych którzy oczekuj komentarza Ko cio a katolickiego do najwa niejszych wydarze tygodnia
12:50

Nie polecieli
Na li cie pasa erów prezydenckiego TU 154 M byli prawie do ostatnich chwil przed tragicznym lotem do Smole ska 10 kwietnia 2010 roku. Zofia Kruszy ska Gust z kancelarii prezydenta Lecha Kaczy skiego jako jedyna nie stawi a si do odprawy bo nagle zachorowa a. Inni wykre lali si z listy praktycznie a do ostatnich chwil tu przed odlotem. Bo mia urodzi si syn bo nag a choroba bo miejsce wypada o odst pi komu starszemu bo w kraju niespodziewanie zatrzyma y inne obowi zki lub te wizyta w Katyniu mia a by ju kolejn a inni nie byli ani razu. Wspomniana Zofia Kruszy ska Gust Jan O dakowski dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Englert aktor Jerzy Smoszna prezydencki lekarz Maciej Chojnowski prezydencki fotograf i wielu innych po 10 kwietnia otrzyma o chcia oby si powiedzie w darze od Opatrzno ci drugie ycie bo.. nie polecieli. Reporta Nie polecieli jest zapisem wspomnie przemy le i refleksji dotycz cych sensu ocalenia wybranych osób niedosz ych pasa erów prezydenckiego Tupolewa
13:15

Aktorka bez granic. Polski Teatr w Toronto
Sylwetka Marii Nowotarskiej aktorki filmowej i teatralnej która stworzy a wiele ciekawych kreacji na deskach Teatru im. J. S owackiego w Krakowie. W 1990 roku artystka wyjecha a do Kanady. Wraz z córk za o y a Polski Teatr w Toronto
14:15

Jan Serce
Swaty. Jan Serce czterdziestoletni kanalarz z Woli jest cz owiekiem bardzo nie mia ym zw aszcza w kontaktach z kobietami. Matka postanawia wi c wyswata syna
15:15

Kabaret. Super Show Dwjki
Gospodarzami programu Kabaret. Super Show Dwójki b d Bartosz Gajda z kabaretu owcy.B i Robert Motyka z kabaretu Paranienormalni. W kolejnych odcinkach wraz z zaproszonymi go mi zaprezentuj oni kultowe skecze nowe programy piosenki i arty. Micha Wójcik w specjalnie przygotowanych filmikach sparodiuje znane postaci. B d tak e wyst py tancerzy z Egurrola Dance Studio. O muzyk zadba DJ Adamus. Wiosn w programie wyst pi m.in.: Formacja Chatelet Kabaret Zachodni kabaret On On On Andrzej Koz owski kabaret Ka asznikow i Pan Li
16:05

Le niczwka
Aneta spotyka si z Wie kiem w restauracji. Wr cza mu dwie koperty. Beata da od Krawczyka by zadzwoni do urz du gminy i dowiedzia si co jest na nieczynnej stronie urz du
16:30

Le niczwka
Pola wita si ze st sknion mam . Rodzice staraj si nie zadawa pyta . Krystyna przynosi rzeczy które dziewczyna zostawi a u Bena. Zuza informuje Katarzyn e Pola chce pracowa na budowie
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

M jak mi o
Basia Rogowska wci spotyka si z Dawidem i w ko cu wyznaje ch opakowi e jest w nim zakochana. Maria odkrywa e rodzina Jaszewskich od lat yje w k amstwie i wcale nie jest tak szcz liwa na jak wygl da. Z kolei Sonia nadal walczy o to by na nowo zbli y si do Janka cho ukochany ca y czas uparcie j odpycha. A w Lipnicy zjawia si policjantka która ma zast pi Morawskiego na komisariacie: podkomisarz Ewa Grzymska. Tymczasem Lilka zauwa a e jej matka zacz a nagle unika Staszka i postanawia u y podst pu by ich zwi zek naprawi
18:15

Kabaretomaniacy
19:10

Lajk
W programie zostan omówione najciekawsze wydarzenia kulturalne m.in. festiwale koncerty spektakle teatralne premiery filmowe pokazy mody i imprezy plenerowe. Wypowiedz si arty ci twórcy i celebryci. Widzowie dowiedz si co warto zobaczy us ysze i przeczyta a tak e dok d si wybra w wolnym czasie
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20

Osiecka
Osiecka na planie filmu Niewinni czarodzieje Wajdy planuje etiud pt. S o . Kobieta przechodzi trudny okres czuje si nikomu niepotrzebna nie ma nadziei na powrót H aski do kraju. Wojciech Solarz opowiada Agnieszce o Wojtku Frykowskim i jego oryginalnym sposobie bycia. Agnieszka poznaje Frykowskiego w ódzkim SPATiF ie wybiera si z nim na wycieczk samochodem. Frykowski wypytuje o znajomo Agnieszki z H ask . Agnieszka udaje si z wizyt do wysoko postawionego dygnitarza pa stwowego i prosi o zgod na powrót H aski do kraju
21:15

Katy
ueber ein lange verschwiegenes Kapitel polnisch russischer Geschichte im Zweiten Weltkrieg 1939: Deutsche und sowjetische Truppen fallen in Polen ein. Sie nehmen tausende polnischer Offiziere Soldaten und Intellektueller fest. Zu ihnen gehoert auch der Leutnant Jerzy (Andrzej Chyra).1940 befiehlt Stalin die Massenerschiessung unzaehliger Gefangener
23:20

Szlak nadziei
Uczestnicy wyprawy przemierzaj o nie one góry Tien szan w Kazachstanie. Dalsza cz szlaku nadziei prowadzi grup do miejscowo ci Dolinka w pobli u Karagandy. Wizyta w jednym z najwi kszych stalinowskich agrów stanowi dla nich ogromne prze ycie. Kolejny wieczór ekipa sp dza w serdecznej go cinie u mieszkaj cej w Karagandzie Polonii. Wzruszaj ce spotkanie z panem Wiktorem na d ugo pozostanie w pami ci ca ej szóstki
Activate Live-Chat