OTR
Date
<
April 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
01
02
03
04
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
00:20
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
00:50
Powroty
Program o Polakach emigrantach którzy zdecydowali si na powrót do kraju. Bohaterowie opowiadaj o przyczynach decyzji o powrocie z emigracji oraz o zwi zanych z ni konsekwencjach. Jest to równie opowie o Polsce kraju zmian dynamicznego rozwoju gospodarczego i spo ecznego bezpiecznej przystani maj cej dla powracaj cych konkretn atrakcyjn ofert . Przedstawione zostan komentarze ekspertów: psychologów specjalistów w dziedzinie edukacji oraz przedstawicieli instytucji wspieraj cych Polaków wracaj cych z emigracji
01:10
Alert Covid
Epidemia COVID 19 w Europie trwa ju prawie rok. Po kilku miesi cach wzgl dnego spokoju wirus zaatakowa ponownie. Zagra a zdrowiu i yciu obywateli zagra a te gospodarkom wielu pa stw. Koronawirus uznawany jest za najwi ksze wyzwanie dla ludzko ci w pierwszych dwóch dekadach XXI wieku
01:30
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:00
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:05
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:10
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40
 
O mnie si nie martw
Zainspirowany przez A k Andrzej przychodzi do kancelarii z nowym pomys em i list rzeczy które chcia by zrobi przed mierci . Lista kr ca po kancelarii wywo uje zró nicowane reakcje. Pawe przyjmuje klientk która nie wie co zrobi z anonimowym listem. Wypadek po o y kres jej marzeniom i planom yciowym. Partner klientki uwa a e jej jedynym yciowym planem powinien by lub. Karolina postanawia odej z kancelarii. Dochodzi do powa nej konfrontacji mi dzy Tomkiem i Marcinem. Tym razem to Marcin us yszy par s ów prawdy
03:30
 
O mnie si nie martw
Helenka oczekuje od Marcina zgody na co na co ten nie ma zamiaru si zgodzi . Na szcz cie Tymon bardziej ni Hela docenia sztuk kompromisu. Gorzej e mocno zaczyna zgrzyta w siostrzanych relacjach Heli i Oliwki
04:20
 
Barwy szcz cia
Pyrkowie melduj si w hotelu Sta skich. Recepcjonistka zabiera Marysi na zaj cia dla dzieci a Klara i Hubert maj nadziej e wreszcie pob d sami. M sko damskie sprawy tak ezaprz taj g ow Dominiki. Ca y czas s dzi ona e Renata spotyka si z Damianem a przyjació kanie wyprowadza jej z b du. Tymczasem Wójcik wraz z innymi budowla cami ko czy kolejny etap remontu kamienicy Jezierskich. Stefan zjawia si u Sadowskiego by zabra Halszk Ol i ucj na prób chóru. Pocz tkowo kobiety my l e to z odziej i próbuj go unieszkodliwi . Wkrótce Anio ki Ludwika poznaj Arlet Basi i Zenka. Banachowa werbuje do zespo u równie Górk . Serial obyczajowy
04:50
 
Ca y Gruza
Film przedstawiaj cy sylwetk Jerzego Gruzy re ysera scenarzysty aktora pisarza jednego z pionierów telewizji który wspó prac z Telewizj Polsk rozpocz w po owie lat 50. XX wieku
05:45
 
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
TVPOLONIA
06:00
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30
 
Po yteczni.pl
Magazyn reporterski opisuj cy dzia alno organizacji po ytku publicznego i formy aktywno ci obywatelskiej. Pokazuje energi i kreatywno ludzi którzy postanowili zmieni otaczaj c ich rzeczywisto i pomóc sobie oraz innym osobom w rozwi zywaniu problemów
07:00
 
Okrasa amie przepisy
Golonka inaczej. Tym razem Karol Okrasa bierze na warsztat dobrze znan golonk . Ten element wieprzowej tuszy jestceniony przez smakoszy nie tylko w naszym kraju. Równie popularna jest golonka na S owacji w Czechach Niemczech czy Austrii. Polacy lubi golonk o czym najlepiej wiadczy obecno wielu przepisów na t potraw na Li cie produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi które pochodz z wielu regionów kraju. Jakie potrawy z udzia em golonki przygotuje kucharz Karol Okrasa B dzie golonka gotowana w piwie z kiszon ciapkapust a tak e golonka z glazur miodowo musztardow i gotowan ciecierzyc oraz potrawka z golonki w pomidorach z makaronem Orzo
07:30
 
Pytanie na niadanie pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55
 
Pytanie na niadanie
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
10:40
 
Panorama
G ówny program informacyjny telewizyjnej Dwójki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia z kraju i ze wiata
10:50
 
Pytanie na niadanie
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
11:20
 
Przepis dnia
Szefowie kuchni pokazuj jak w prosty sposób przygotowa oryginalne i pyszne dania. Prezentowane pomys y mog zainspirowa widzów do tworzenia ciekawych da które nawet amator mo e przygotowa we w asnej kuchni. W ka dym odcinku prowadz cy przyrz dzaj jedn potraw dziel si do wiadczeniem i zdradzaj sekrety pomocne w osi gni ciu kulinarnego sukcesu
11:30
 
Barwy szcz cia
Damian Mirek i Luiza czekaj na Patryka który poszed zakr ci zawór w piwnicy. Nagle s ycha wielkirumor jakby budynek zacz si wali . Wójcik spieszy na ratunek. Gdy odnajduje nieprzytomnego Jezierskiego dochodzi do kolejnego wstrz su. Tymczasem wie o zawaleniu si kamienicy dociera do Agaty oraz do Dominiki i Renaty. W hotelu Sta skich Klara i Hubert s coraz bardziej zaniepokojeni p aczem dziecka dochodz cym z pokoju obok i zg aszaj to recepcjonistce. Wkrótce zjawiaj si rodzice niemowlaka t umacz c e byli na spacerze. Pyrkowie niezra eni postanawiaj sp dzi jeszcze jedn noc w hotelu z nadziej e uda im si wykorzysta ten czas zgodnie z pierwotnym planem. Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:15
 
Stacja innowacja
Polacy coraz mielej podejmuj próby zaistnienia na wiatowym rynku technologii co cz sto owocuje spektakularnym sukcesem. O polskie technologie od lat zabiegaj zagraniczne koncerny. Sukcesy te udowadniaj e stereotypem jest przekonanie jakoby polskie produkty by y ma o innowacyjne i gorsze od zachodnich. Program Stacja innowacja przedstawia polskich wynalazców pracuj cych na uczelniach w firmach i instytucjach badawczych. Ich wynalazki podbijaj wiatowe rynki wp ywaj c na ycie ludzi poprawiaj c je i udoskonalaj c
12:35
 
O mnie si nie martw
Zainspirowany przez A k Andrzej przychodzi do kancelarii z nowym pomys em i list rzeczy które chcia by zrobi przed mierci . Lista kr ca po kancelarii wywo uje zró nicowane reakcje. Pawe przyjmuje klientk która nie wie co zrobi z anonimowym listem. Wypadek po o y kres jej marzeniom i planom yciowym. Partner klientki uwa a e jej jedynym yciowym planem powinien by lub. Karolina postanawia odej z kancelarii. Dochodzi do powa nej konfrontacji mi dzy Tomkiem i Marcinem. Tym razem to Marcin us yszy par s ów prawdy
13:25
 
O mnie si nie martw
Helenka oczekuje od Marcina zgody na co na co ten nie ma zamiaru si zgodzi . Na szcz cie Tymon bardziej ni Hela docenia sztuk kompromisu. Gorzej e mocno zaczyna zgrzyta w siostrzanych relacjach Heli i Oliwki
14:20
 
Ca y Gruza
Film przedstawiaj cy sylwetk Jerzego Gruzy re ysera scenarzysty aktora pisarza jednego z pionierów telewizji który wspó prac z Telewizj Polsk rozpocz w po owie lat 50. XX wieku
15:20
 
Prywatne ycie zwierz t
Ryjki i pyszczki. Dr Andrzej Kruszewicz wprowadza widzów w intryguj cy wiat zwierz t. Przedstawia zwyczaje ró nych gatunków i z humorem pokazuje podobie stwa w zwierz cym i ludzkim zachowaniu. W wiecie zwierz t mo na dostrzec mi o i czu o trosk i wspó czucie dozgonn wierno i zdrad . Jest tu tak e miejsce na pomys owo i spontaniczn zabaw . Pokazane zostan przyk ady sprawowania w adzy i prób jej obalenia oszustw i manipulacji. Cykl ods ania tajemnice dzikiej przyrody i prezentuje budz ce emocje zjawiska wyst puj ce w ludzkim i zwierz cym wiecie
15:50
 
Przyjaciele Misia i Margolci
Konkurs piosenki. Margolcia z u u postanawiaj zorganizowa konkurs piosenki. Prawie wszyscy si przygotowuj . Bzyk z Talentul planuj wyst pi w duecie. Podobnie jak u u który na scenie chce pojawi si z literkow kuleczk . Wszystkie mrówki s bardzo podeskcytowane. Tylko Misiek jest niezainteresowany. W mi dzyczasie w tajemnicy przed wszystkimi Wiktor wyznaje Dziadkowi Eugeniuszowi powód dla którego boi si wyst pi . Jaka jest przyczyna i czy uda si ten fakt utrzyma w tajemnicy A mo e uda si tej sytuacji jako zaradzi
16:10
 
Margolcia i Mi zapraszaj dzi
Nie odk adaj niczego na pó niej. Kiedy jak masz robot nie odk adaj jej na potem. Gotowania czy sprz tania albo kwiatków podlewania. Tak Margolcia i Mi b d piewa w tym odcinku. B d starali si nauczy najm odszych systematyczno ci i obowi zkowo ci. Wyt umacz jakie mog by konsekwencje niewykonania czego co obiecali zrobi . Niepodlane kwiatki zwi dn stos nieumytych naczy w zlewie b dzie coraz wi kszy i wi kszy. Wszystkieniewykonane czynno ci b d si pi trzy niczym te naczynia w zlewie. Bo co masz zrobi zrób od razu. Potem baw si i dokazuj. Odpoczywa bardzo mi o gdy si czasu nie zgubi o. A czas trzeba umie znale na wszystko najpierw na obowi zki potem na przyjemno ci. To w teorii a jak w praktyce uda si to zrobi Misiowi
16:30
 
Rodzinka.pl
Ci gle g odni. Boscy zastanawiaj si nad diet swoich dzieci. Natalia stara si aby ch opcy jedli wy cznie zdrowe i wie e produkty na co jak zwykle potomstwo reaguje bez cienia entuzjazmu. W ferworze rewolucyjnych zmian kulinarnych Natalia wyrzuca wszystkie niezdrowe produkty z lodówki i zapowiada diet tofu. Tomek Kuba i Kacper zaczynaj snu plany powrotu do ciastek i chipsów w czym ochoczo uczestniczy Ludwik. Boski stara si oduczy Kacpra spania w jego ó ku. Jego zdaniem dziecko w sypialni rodziców to prostyprzepis na konflikty ma e skie. Natalia nie popiera opinii m a. Martwi si e Kacper cierpi na koszmary senne. Serial komediowy
17:00
 
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
 
Zakochaj si w Polsce
Cieszyn. Seria podró nicza popularyzuj ca wiedz o ciekawych miejscach w Polsce. Tomasz Bednarek prezentuje atrakcje turystyczne a tak e mniej znane zak tki które warto odwiedzi . Program przedstawia histori miast wn trza zamków katedr twierdz i innych obiektów architektonicznych. Tomasz Bednarek rozmawia z osobami dobrze znaj cymi ich histori . Tak tworz si opowie ci o polskiej historii kulturze architekturze i obyczajach
17:50
 
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20
 
Barwy szcz cia
Damian Mirek i Luiza czekaj na Patryka który poszed zakr ci zawór w piwnicy. Nagle s ycha wielkirumor jakby budynek zacz si wali . Wójcik spieszy na ratunek. Gdy odnajduje nieprzytomnego Jezierskiego dochodzi do kolejnego wstrz su. Tymczasem wie o zawaleniu si kamienicy dociera do Agaty oraz do Dominiki i Renaty. W hotelu Sta skich Klara i Hubert s coraz bardziej zaniepokojeni p aczem dziecka dochodz cym z pokoju obok i zg aszaj to recepcjonistce. Wkrótce zjawiaj si rodzice niemowlaka t umacz c e byli na spacerze. Pyrkowie niezra eni postanawiaj sp dzi jeszcze jedn noc w hotelu z nadziej e uda im si wykorzysta ten czas zgodnie z pierwotnym planem. Serial obyczajowy
18:50
 
Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polaków. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w których yj Polacy za wschodni granic
19:10
 
Studio Lww
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polaków. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka ców Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polaków edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polaków miejsca na Kresach
19:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:10
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20
 
Ojciec Mateusz
Kl twa. Aneta Dere archeolo ka z Sandomierza ma w dorobku kilka licz cych si dokona naukowych. Obecnie przygotowuje si do wyprawy do Sudanu. Kobieta odnosi sukcesy zawodowe ale ma k opoty w yciu prywatnym nie uk ada jej si w ma e stwie z Robertem nie potrafi porozumie si z dorastaj c córk Juli . W rodzinie Anety dochodzi do tragedii. Wówczas okazuje si e nie wszyscy dobrze jej ycz . Natalia która pomaga babci Lucynie w przygotowaniach do Nocy grozy natrafia na upiorne znalezisko w sandomierskich podziemiach
21:05
 
Ojciec Mateusz
mier na raty. W a ciciel rozleg ych sandomierskich winnic Igor W tróbski ma m odsz on Alicj . W ycie pary ingeruje zazdrosna matka Igora Genowefa. Pewnego dnia Alicja traci przytomno . Lekarze odkrywaj w jej organizmie podejrzane substancje. Spraw interesuje si policja. Aspirant Dziubak boryka si z niezapowiedzian wizyt matki. Jest zmuszony przedstawi jej dziewczyn z któr si spotyka Karol . Relacja matki Dziubaka z Karol i wyniki ledztwa w sprawie W tróbskich poka e nikt tak nie umie zaskoczy jak w asna matka
22:05
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35
 
Warto rozmawia
Program Jana Pospieszalskiego z udzia em zaproszonych go ci i publiczno ci. Spór naturalny w demokracji w Polsce przybra form ostrego podzia u. Konflikt zdominowa przestrze publiczn . Prowadz cy chce zainicjowa rozmow która nie ucieka od sporów. Nie prowadzi do prostych konkluzji ani nie gwarantuje ostatecznych rozstrzygni . Zak ada jednak dobr wol uczestników d cych do odkrycia prawdy. Jan Pospieszalski uwa a e dyskusja daje nadziej na znalezienie elementów wspólnych dla adwersarzy dlatego warto rozmawia
23:30
 
Kasta
Piramida. Serial paradokumentalny Re yseria: Krzysztof Kalisiak Emeryt traci oszcz dno ci swojego ycia w piramidzie finansowej. Oszust pozostaje jednak bezkarny. Gdy adwokaci podejmuj si prowadzenia sprawy pokrzywdzony m czyzna i jego córka zostaj napadni ci
Activate Live-Chat