OTR
Date
<
April 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
01
02
03
04
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00
 
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
00:20
 
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
00:50
 
Kierunek Zachd
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w których bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje równie sylwetki polskich emigrantów dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
01:10
 
Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polaków mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach którymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
01:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:05
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40
 
Ranczo
Fakt prasowy. Szymek Solejuk odwiedza rodzin . Pozdawa egzaminy czeka go uroczyste wr czenie dyplomu. Solejukowa bardzo chcia aby uroczysto zobaczy ale wstydzi si swojego zaniedbanego wygl du. W sukurs przychodz jej Lucy i Hadziukowa która jest by kosmetyczk . Lucy ocali a przed rze ni leciw klacz. Wdzi czna koby anie chce ani na chwil rozstawa si ze swoj wybawicielk co si okazuje nader k opotliwe. Jerry wioz c z Warszawy Solejukow nie rozpoznaje w atrakcyjnejkobiecie zabiedzonej babiny z Wilkowyj. Interaktywne radio Czerepach okazuje si systemem pods uchu który zainstalowano wilkowyjskim notablom. Ka de rozdane radyjko nie tylkojest odbiornikiem ale i nadajnikiem st d niezwyk a wiedza redakcji o tym co si dzieje. Serial komediowy obyczajowy
03:30
 
Ranczo
Radio interaktywne. U Wi c awskiej pojawi a si pomoc sklepowa o imieniu Jola. Mimo e nieporadna i niepozorna robi du e wra enie na Pietrku. Przedstawiciele aweczki cis ym nadzorem zniech cili ekip do remontu knajpy i teraz sami si musz wzi do roboty. Pojawia si tajemnicza kobieta z dalekiego wiata z Brukseli konkretnie oskar aj ca wójta przed on e j wykorzysta osobi cie i finansowo. Okazuje si e kto pos u y si danymi Koz a. Sprawc okazuje si Czerepach a e na jaw wychodzi tak e afera z pods uchem radiowym Czerepach musi ucieka z Wilkowyj. Przedtem jednak radio podaje uzyskan za pomoc pods uchu wiadomo e Lucy i Kusy yj ze sob . Serial komediowy obyczajowy
04:25
 
Barwy szcz cia
Patryk dzi kuje Damianowi za uratowanie ycia. Kornel obwinia syna o katastrof nie szcz dzi mu s ów krytyki. Agata wyprasza przysz ego te cia z sali. Renata wyznaje Dominice e ona i Damian udawali par aby wzbudzi w niej zazdro . Dominika rezygnuje z odwiedzin w szpitalu. Prot i Jowita rozwi zuj zagadki by znale klucz do wyj cia z escape roomu. Ch opak ma atak paniki. Po opuszczeniu aresztu Rafa odwiedza Karolin . Wr cza jej bukiet kwiatów i zaleg e alimenty. Przy okazji wypytuje o Sta skich
04:55
 
Oprawcy z Katynia
05:45
 
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
TVPOLONIA
06:00
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30
 
Korona krlw
Jadwiga rozumie e z powodów politycznych jej ma e stwo z Jagie mo e sta si rzeczywisto ci . Gniewosz z Dalewic mówi królowej e zna sposób w jaki mo e ona unikn zwi zku z Litwinem. Jadwiga musi skonsumowa narzecze stwo z Habsburgiem. Wilhelm informuje rodziców e chce jecha do Krakowa do Jadwigi. Tylko Luka zna prawdziwy powód wyjazdu m odzie ca. Tajemnicza niewiasta na Wawelu to Ragana szpieg w przebraniu Ma gorzaty z Dar owa
07:00
 
W kotle historii
Konstytucja 3 Maja. Kucharz ostatniego króla. W kolejnym odcinku prowadz cy program ukasz Modelski przedstawi przepis na zup migda ow oraz ogony wieprzowe po marynarsku
07:30
 
Pytanie na niadanie pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55
 
Pytanie na niadanie
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
10:40
 
Panorama
G ówny program informacyjny telewizyjnej Dwójki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia z kraju i ze wiata
10:50
 
Pytanie na niadanie
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
11:20
 
Przepis dnia
Szefowie kuchni pokazuj jak w prosty sposób przygotowa oryginalne i pyszne dania. Prezentowane pomys y mog zainspirowa widzów do tworzenia ciekawych da które nawet amator mo e przygotowa we w asnej kuchni. W ka dym odcinku prowadz cy przyrz dzaj jedn potraw dziel si do wiadczeniem i zdradzaj sekrety pomocne w osi gni ciu kulinarnego sukcesu
11:30
 
Barwy szcz cia
Jaworski jest zaniepokojony brakiem kontaktu z Jezierskim któremu powierzy swoje pieni dze. Okazuje si e równie do Patryka rodzice przestali si odzywa . Tymczasem Kornel spotyka si z Sergiuszem aby z jego pomoc zdoby fundusze na dalszy remont kamienicy. Witek wreszcie opowiada Michalinieo swoich problemach z narkotykami. A Marek ca y czas martwi si o kontakty syna z s siadk która palimarihuan . K opoty nie omijaj hotelu Sta skich. Bo ena dowiaduje si od Karoliny e Rafa wyszed z aresztu ale Bruno mówi onie e nie ma si czym przejmowa . Wkrótce do Sta skiej przychodz kolejne wiadomo ci tym razem s to wskazówki dotycz ce miejsca spotkania z tajemniczym nadawc . Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:15
 
Studio Lww
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polaków. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka ców Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polaków edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polaków miejsca na Kresach
12:35
 
Ranczo
Fakt prasowy. Szymek Solejuk odwiedza rodzin . Pozdawa egzaminy czeka go uroczyste wr czenie dyplomu. Solejukowa bardzo chcia aby uroczysto zobaczy ale wstydzi si swojego zaniedbanego wygl du. W sukurs przychodz jej Lucy i Hadziukowa która jest by kosmetyczk . Lucy ocali a przed rze ni leciw klacz. Wdzi czna koby anie chce ani na chwil rozstawa si ze swoj wybawicielk co si okazuje nader k opotliwe. Jerry wioz c z Warszawy Solejukow nie rozpoznaje w atrakcyjnejkobiecie zabiedzonej babiny z Wilkowyj. Interaktywne radio Czerepach okazuje si systemem pods uchu który zainstalowano wilkowyjskim notablom. Ka de rozdane radyjko nie tylkojest odbiornikiem ale i nadajnikiem st d niezwyk a wiedza redakcji o tym co si dzieje. Serial komediowy obyczajowy
13:25
 
Ranczo
Radio interaktywne. U Wi c awskiej pojawi a si pomoc sklepowa o imieniu Jola. Mimo e nieporadna i niepozorna robi du e wra enie na Pietrku. Przedstawiciele aweczki cis ym nadzorem zniech cili ekip do remontu knajpy i teraz sami si musz wzi do roboty. Pojawia si tajemnicza kobieta z dalekiego wiata z Brukseli konkretnie oskar aj ca wójta przed on e j wykorzysta osobi cie i finansowo. Okazuje si e kto pos u y si danymi Koz a. Sprawc okazuje si Czerepach a e na jaw wychodzi tak e afera z pods uchem radiowym Czerepach musi ucieka z Wilkowyj. Przedtem jednak radio podaje uzyskan za pomoc pods uchu wiadomo e Lucy i Kusy yj ze sob . Serial komediowy obyczajowy
14:20
 
Oprawcy z Katynia
15:20
 
Dooko a Ba tyku
Autorzy zapraszaj do odkrywania historii rybo ówstwa ciekawych miejsc oraz niebanalnych potraw. Pomys owo kucharzy nie zna granic. Ryba mo e by przyrz dzona na setki sposobów i wykorzystana w ca o ci. Na wywarze z rybich g ów mo na przygotowa pyszne zupy. Prowadz cy postaraj si dotrze do starych przepisów. Nie zabraknie regionalnych ciekawostek kulinarnych. Oprócz przepisów na pyszne potrawy widzowie poznaj atrakcje turystyczne. Nale y pami ta e dieta bogata w ryby jest bardzo korzystna dla zdrowia
15:50
 
Al chemik
Albert Einstein. Program wprowadza m odych widzów do wiata nauki za pomoc ciekawych przygód praktycznie zastosowanej chemii i fizyki oraz dzia aj cych na wyobra ni eksperymentów a wszystko to w fabularnej otoczce. W trakcie jednej z ekspedycji m ody naukowiec Alek przenosi si do czasów redniowiecznych w wyniku niespodziewanych zdarze . W nowym otoczeniu wyj tkowe magiczne umiej tno ci Alka budz szerokie zainteresowanie oraz zwracaj uwag dobrej i mi o ciwej królowej Kaliny która mianuje go nadwornym Al chemikiem
16:05
 
Nieziemscy
Misja ratunkowa. Amanda Sofija Igor i Timor przygotowuj si do misji ratunkowej. Do przygotowa wykorzystuj szczotki do zamiatania. Nieziemscy s mocno zaniepokojeni tym co si dzieje na b kitnej planecie. Powodem ich zmartwie s zmieniaj ce si pory roku. Nie rozumiej dlaczego pogoda mo e ulega tak du ym zmianom i dlaczego ptaki odlatuj na zim
16:20
 
Nauka literek z u u
Literka S. Program dla najm odszych widzów w którym u u wraz ze swoj literkow kuleczk pomo e dzieciom nauczy si alfabetu
16:30
 
Rodzinka.pl
Jaki masz zawód. Kacper musi napisa prac z j zyka polskiego na temat kim chcia by zosta w przysz o ci. Postanawia zasi gn rady u Ludwika. Z pomoc ojca spróbuje wybra taki zawód który przynosi jak najwi ksze dochody. Kuba podsuwa bratu pomys aby opisa prac dilera. Nie do e mo na by bogatym to gdy z apie go policja stanie si s awny i b d o nim pisa w gazetach. Boski zdradza Kacprowi swój w dkarski sekret: wypady na ryby s dla niego tylko pretekstem do spotkania si z kolegami. Razem z Markiem Ludwik postanawia wzi na ryby Tomka. Widz c e syn ma zamiar taszczy ze sob przeno ny telewizor i laptopa z modemem zmieniaj zdanie. Marek z przykro ci stwierdza e najstarszy Boski to kiepski owca przygód. Serial komediowy
17:00
 
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
 
Czas pieni dza
Sk d pochodz pieni dze.
17:35
 
Mwimy po polsku
Jak dobrze powiedzie sk d przyjecha em. J zykoznawca dr Grzegorz dziebe ko przyjmuje w swoim gabinecie cudzoziemców przebywaj cych w Polsce. Udziela im krótkich lekcji j zyka polskiego
17:50
 
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20
 
Barwy szcz cia
Jaworski jest zaniepokojony brakiem kontaktu z Jezierskim któremu powierzy swoje pieni dze. Okazuje si e równie do Patryka rodzice przestali si odzywa . Tymczasem Kornel spotyka si z Sergiuszem aby z jego pomoc zdoby fundusze na dalszy remont kamienicy. Witek wreszcie opowiada Michalinieo swoich problemach z narkotykami. A Marek ca y czas martwi si o kontakty syna z s siadk która palimarihuan . K opoty nie omijaj hotelu Sta skich. Bo ena dowiaduje si od Karoliny e Rafa wyszed z aresztu ale Bruno mówi onie e nie ma si czym przejmowa . Wkrótce do Sta skiej przychodz kolejne wiadomo ci tym razem s to wskazówki dotycz ce miejsca spotkania z tajemniczym nadawc . Serial obyczajowy
18:50
 
Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny sk adaj cy si z reporta u szeroko ukazuj cego najwa niejsze lub najbardziej kontrowersyjne wydarzenia oraz z kilku felietonów. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polaków na Litwie. B d równie si gali do historii i tradycji by przypomnie wa ne dla ka dego Polaka miejsca postacie i wydarzenia jak te relacje z Litwinami i stosunek w adz oraz osób prywatnych do zabytków i pami tek polskiej kultury
19:10
 
Wschd
Cykl reporta y realizowany na Kresach g ównie na Ukrainie przybli aj cy mieszka com Polski miejsca urodzenia ich dziadów i pradziadów
19:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:10
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20
 
Prokurator
Muzeum. W Muzeum Powstania Warszawskiego szkolna wycieczka odkrywa zw oki m czyzny przebranego w mundur SS. W jednej z kieszeni munduru ledczy znajduj zdj cie zaginionego obrazu Madonny Cranacha. Denat Bronis aw Okolski to legendarny marszand dzi ki któremu Polska odzyska a wiele z zagrabionych w czasie wojny dzie sztuki. W toku ledztwa okazuje si e Okolski o nieposzlakowanej dot d opinii skrywa pewn tajemnic która zaskakuje nawet jego najbli szych wspó pracowników. W jego domu prokurator odkrywa tajny sejf a w nim zaginione obrazy: Wielki Pi tek Che mo skiego Pobudka Kossaka Madonna Cranacha. Nast pnej nocy kto w amuje si do domu denata i wykrada bezcenne dzie a sztuki. Proch wie e id c tropem z odziei znajdzie zabójc Okolskiego. Serial kryminalny
21:10
 
Prokurator
Dochodzi do morderstwa w renomowanej agencji reklamowej w nowoczesnym warszawskim biurowcu. Ofiar jest Beata jedna z ksi gowych firmy. Wszystkie poszlaki wskazuj e kto zabi j wielokrotnie uderzaj c jej g ow o pancern szyb okna. Sidlecka stwierdza jednak e przyczyn zgonu wcale nie by y uderzenia o szyb . Denatka mieszka a w ekskluzywnym apartamencie mimo e jej zarobki nie by y a tak wysokie. Kole anka ofiary Anna Falkowska niespodziewanie wyznaje e z powodów osobistych nienawidzi aBeaty i dlatego j zabi a. Wydaje si e sprawa jest zamkni ta. Proch ma jednak pewne w tpliwo ci. Szuka brakuj cego elementu który pozwoli mu odkry prawd . Czy b dzie to znaleziony w koszu na mieci w mieszkaniu denatki podarty voucher na ekskluzywne wakacje na Malediwach dla dwóch osób Serial kryminalny
22:05
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35
 
Ocaleni
Cykl ukazuj c dramatyczne losy uzale nionych bohaterów zadaj c trudne pytania przekazuje pozytywn wizj zmiany. Niezmiernie wa nym elementem programu jest pokazanie nie atwej ale skutecznej drogi wyj cia z poszczególnych uzale nie . Przewodnikiem po drodze do happy endu s dobrzy weterani czyli ci którzy stosuj c program 12 kroków uzyskali nie tylko abstynencj ale odzyskali tak e relacje z bliskimi ze wiatem odbudowali swoje ycie
23:30
 
Kasta
Dla dzieci. Dzia acz spo eczny ujawnia e deweloper dzi ki apówce przej dzia k na której mia o powsta przedszkole. Zostaje pozwany o naruszenie dóbr osobistych. Otrzymuje pogró ki. Po przegranym procesie zg asza si do kancelarii
Activate Live-Chat