OTR
Date
<
April 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
01
02
03
04
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00
 
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
00:20
 
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
00:50
 
Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny sk adaj cy si z reporta u szeroko ukazuj cego najwa niejsze lub najbardziej kontrowersyjne wydarzenia oraz z kilku felietonów. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polaków na Litwie. B d równie si gali do historii i tradycji by przypomnie wa ne dla ka dego Polaka miejsca postacie i wydarzenia jak te relacje z Litwinami i stosunek w adz oraz osób prywatnych do zabytków i pami tek polskiej kultury
01:10
 
Wschd
Cykl reporta y realizowany na Kresach g ównie na Ukrainie przybli aj cy mieszka com Polski miejsca urodzenia ich dziadów i pradziadów
01:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:00
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:05
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40
 
Prokurator
Muzeum. W Muzeum Powstania Warszawskiego szkolna wycieczka odkrywa zw oki m czyzny przebranego w mundur SS. W jednej z kieszeni munduru ledczy znajduj zdj cie zaginionego obrazu Madonny Cranacha. Denat Bronis aw Okolski to legendarny marszand dzi ki któremu Polska odzyska a wiele z zagrabionych w czasie wojny dzie sztuki. W toku ledztwa okazuje si e Okolski o nieposzlakowanej dot d opinii skrywa pewn tajemnic która zaskakuje nawet jego najbli szych wspó pracowników. W jego domu prokurator odkrywa tajny sejf a w nim zaginione obrazy: Wielki Pi tek Che mo skiego Pobudka Kossaka Madonna Cranacha. Nast pnej nocy kto w amuje si do domu denata i wykrada bezcenne dzie a sztuki. Proch wie e id c tropem z odziei znajdzie zabójc Okolskiego. Serial kryminalny
03:25
 
Prokurator
Dochodzi do morderstwa w renomowanej agencji reklamowej w nowoczesnym warszawskim biurowcu. Ofiar jest Beata jedna z ksi gowych firmy. Wszystkie poszlaki wskazuj e kto zabi j wielokrotnie uderzaj c jej g ow o pancern szyb okna. Sidlecka stwierdza jednak e przyczyn zgonu wcale nie by y uderzenia o szyb . Denatka mieszka a w ekskluzywnym apartamencie mimo e jej zarobki nie by y a tak wysokie. Kole anka ofiary Anna Falkowska niespodziewanie wyznaje e z powodów osobistych nienawidzi aBeaty i dlatego j zabi a. Wydaje si e sprawa jest zamkni ta. Proch ma jednak pewne w tpliwo ci. Szuka brakuj cego elementu który pozwoli mu odkry prawd . Czy b dzie to znaleziony w koszu na mieci w mieszkaniu denatki podarty voucher na ekskluzywne wakacje na Malediwach dla dwóch osób Serial kryminalny
04:20
 
Barwy szcz cia
Jaworski jest zaniepokojony brakiem kontaktu z Jezierskim któremu powierzy swoje pieni dze. Okazuje si e równie do Patryka rodzice przestali si odzywa . Tymczasem Kornel spotyka si z Sergiuszem aby z jego pomoc zdoby fundusze na dalszy remont kamienicy. Witek wreszcie opowiada Michalinieo swoich problemach z narkotykami. A Marek ca y czas martwi si o kontakty syna z s siadk która palimarihuan . K opoty nie omijaj hotelu Sta skich. Bo ena dowiaduje si od Karoliny e Rafa wyszed z aresztu ale Bruno mówi onie e nie ma si czym przejmowa . Wkrótce do Sta skiej przychodz kolejne wiadomo ci tym razem s to wskazówki dotycz ce miejsca spotkania z tajemniczym nadawc . Serial obyczajowy
04:50
 
Ocaleni
Cykl ukazuj c dramatyczne losy uzale nionych bohaterów zadaj c trudne pytania przekazuje pozytywn wizj zmiany. Niezmiernie wa nym elementem programu jest pokazanie nie atwej ale skutecznej drogi wyj cia z poszczególnych uzale nie . Przewodnikiem po drodze do happy endu s dobrzy weterani czyli ci którzy stosuj c program 12 kroków uzyskali nie tylko abstynencj ale odzyskali tak e relacje z bliskimi ze wiatem odbudowali swoje ycie
05:45
 
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
TVPOLONIA
06:00
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30
 
Le niczwka
Proboszcz wyznaje Katarzynie e zdecydowa si przyj pieni dze od Karcza. Aniela odwiedza Ga ków i wr cza Marcinowi przesy k od operatora w rodku s bilingi rozmów telefonicznych. Edyta spotyka si z Arturem w Borowiku. Marcin to odkrywa i jest w ciek y. Krzysztof prowadzi negocjacje z Lidk i Piotrem
07:00
 
Wojciech Cejrowski boso przez wiat
Peru. Chicha i miód. Na peruwia skich ulicach powiewaj czerwone torby na kijach. W Meksyku to by by znak e tu kupisz r bank w Peru czerwona torba oznacza nar bank tu mo na si napi . A co podaj Wojciech Cejrowski pokazuje i obja nia jak si robi i jak pije chich narodowy napój Indian potomków Inków. A przy okazji WC zat skni za napojem polskich królów i szlachty miodem pitnym. Zat skni wi c pojecha w góry po miody dzikich pszczó i much
07:30
 
Pytanie na niadanie pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55
 
Pytanie na niadanie
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
10:40
 
Panorama
G ówny program informacyjny telewizyjnej Dwójki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia z kraju i ze wiata
10:50
 
Pytanie na niadanie
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
11:20
 
Przepis dnia
Szefowie kuchni pokazuj jak w prosty sposób przygotowa oryginalne i pyszne dania. Prezentowane pomys y mog zainspirowa widzów do tworzenia ciekawych da które nawet amator mo e przygotowa we w asnej kuchni. W ka dym odcinku prowadz cy przyrz dzaj jedn potraw dziel si do wiadczeniem i zdradzaj sekrety pomocne w osi gni ciu kulinarnego sukcesu
11:30
 
Na sygnale
Jak pan uwa a. Ratownicy ju nie ufaj Soni po tym jak w stacji odby si audyt. Tymczasem Basia spotyka si z Martyn . Wypytuje przyjació k o Kub . Wyra nie jest zainteresowana Szcz snym. Ekipa doktora Góry jedzie na wezwanie do m odego m czyzny znalezionego na ulicy z urazem g owy. Chwil pó niej okazuje si e s potrzebni tak e w bloku obok. Staruszka która ma problemy z sercem pad a ofiar oszusta. Doktor Banach próbuje za to uratowa trzylatka który nagle po zabawie zacz mie problemy z oddychaniem. Serial fabularyzowany 23 min Polska 2021Re yseria: Grzegorz Mo daScenariusz: Magdalena MillingenZdj cia: Wojciech OleksiejukAktorzy: Edyta Be za Kamil Wodka Wojciech Zygmunt Natalia Rewie ska Tomasz Pi tkowski Lea Oleksiak Wojciech Kuli ski Dariusz Wieteska Monika Mazur Chrapusta Anna Wysocka JaworskaSerial fabularyzowany
TVPOLONIA
12:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:15
 
Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny sk adaj cy si z reporta u szeroko ukazuj cego najwa niejsze lub najbardziej kontrowersyjne wydarzenia oraz z kilku felietonów. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polaków na Litwie. B d równie si gali do historii i tradycji by przypomnie wa ne dla ka dego Polaka miejsca postacie i wydarzenia jak te relacje z Litwinami i stosunek w adz oraz osób prywatnych do zabytków i pami tek polskiej kultury
12:35
 
M jak mi o
Lucjan i Barbara Mostowiakowie wychowali czworo dzieci: Mari Mart Marka i Ma gorzat . Najstarsza Maria z zawodu piel gniarka wyjecha a z Grabiny do Gródka i z m em doczeka a si synów Piotra i Paw a. Jej siostra Marta sko czy a studia prawnicze i zamieszka a w Warszawie. Marek i Ma gosia przysparzaj cy rodzicom wi cej zmartwie ni starsze rodze stwo równie podj li starania o u o enie sobie ycia. Serial przedstawia rozterki bohaterów ich codzienno poszukiwanie mi o ci problemy oraz zmagania z przeciwno ciami losu
13:25
 
M jak mi o
Basia Rogowska wci spotyka si z Dawidem i w ko cu wyznaje ch opakowi e jest w nim zakochana. Maria odkrywa e rodzina Jaszewskich od lat yje w k amstwie i wcale nie jest tak szcz liwa na jak wygl da. Z kolei Sonia nadal walczy o to by na nowo zbli y si do Janka cho ukochany ca y czas uparcie j odpycha. A w Lipnicy zjawia si policjantka która ma zast pi Morawskiego na komisariacie: podkomisarz Ewa Grzymska. Tymczasem Lilka zauwa a e jej matka zacz a nagle unika Staszka i postanawia u y podst pu by ich zwi zek naprawi
14:15
 
Tego si nie wytnie
Tego si nie wytnie to talk show jakiego nie by o w polskiej telewizji od wielu lat. Go cie z najwy szej pó ki najwa niejsze wydarzenia kulturalne kontrowersyjne tematy i co tydzie wyst py gwiazd. Do tego przegl d aktualnych wydarze . Nie zabraknie muzyki filmu teatru literatury i satyry. Rozrywka na poziomie i ciekawe opinie. Krótko mówi c: pe na kultura Program poprowadzi Mariusz Cie lik a towarzyszy mu b dzie para komentatorów: dr Justyna Melonowska oraz ukasz Adamski
15:35
 
Czas pieni dza
Sk d pochodz pieni dze. Pierwszy odcinek cyklu Czas pieni dza dotyczy najstarszych znanych form p atno ci oraz procesu w jakim powsta y znane nam dzi pieni dze monety i banknoty. Zacz o si od handlu wymiennego us uga za towar. Ale w takiej transakcji warto jednego i drugiego musia y by równe bo nie sposób by o wyda reszty. Dlatego od czasów wymiany us ug i towarów kiedy ludzie u wiadomili sobie e taka wymiana uniemo liwia np. wydanie reszty zacz li szuka wygodniejszej waluty. 3 tys. lat pne. w Mezopotamii by o ni zbo e a np. w Korei ry . Tymczasem oko o VII wieku przed Chrystusem w Azji Mniejszej pojawi y si pierwsze monety coraz bardziej przypominaj ce pieni dze które dzi u ywamy kupuj c bu ki w sklepie osiedlowym. Pieni dze z metali cho wygodniejsze ni zbo e czy p acid a by y ci kie i zajmowa y sporo miejsca w baga u kupców. Dlatego wymy lono pieni dze papierowe które maj c równowarto pieni dzy z kruszców zajmowa y ma o miejsca i by y du o wygodniejsze w kupieckich transakcjach. Pionierami w wynalezieniu pieni dzy papierowych byli Chi czycy co nie powinno nas dziwi poniewa byli tymi którzy wynale li papier i sprawnie pos ugiwali si pismem. W czasach dynastii Tang w latach 608 907 n.e. papierowe pieni dze zwano lataj cymi feiqian. Badania archeologiczne wykaza y e p acide w postaci zbo a u ywano na ziemiach polskich w jeszcze w II po owie X wieku. Pierwsze polskie monety pojawi y si wraz z rz dami pierwszych w adców z dynastii piastowskiej na prze omie X i XI wieku. Za pierwsze banknoty po rozbiorach podczas powstania pod wodz Tadeusza Ko ciuszki. Naczelnik aby zebra niezb dne do sformowanie oddzia ów fundusze wypu ci do obiegu pierwsze pieni dze papierowe. Banknoty nosi y nazw polski z oty. O tym jakie by y dalsze losy polskiego z otego ju w kolejnym odcinku
15:55
 
Bolek i Lolek na wakacjach
Autostopowicze. Film ukazuje wakacyjne przygody ulubionej pary dzieci cej widowni. Bolek i Lolek sp dzaj czas w górach nad morzem nad jeziorami wyje d aj na grzybobranie odwiedzaj rezerwat przyrody... W tym odcinku Bolek i Lolek w roli autostopowiczów
16:05
 
Bolek i Lolek na wakacjach
Morska przygoda. Film ukazuje wakacyjne przygody ulubionej pary dzieci cej widowni. Bolek i Lolek sp dzaj czas w górach nad morzem nad jeziorami wyje d aj na grzybobranie odwiedzaj rezerwat przyrody... W tym odcinku Bolek i Lolek w roli eglarzy p ywaj cych na tratwie po morzu .
16:15
 
Reksio
Reksiowa zima. Polski serial animowany dla dzieci produkowany w latach 1967 1990. Fabu a sk adaj ca si z wielu w tków opowiada o przygodach psa o imieniu Reksio oraz jego w a cicieli i innych zwierz t zamieszkuj cych gospodarstwo. Reksio jest ciekawskim czworonogiem który poznaje otaczaj cy go wiat i przygl da si yciu innych zwierz t. Pierwowzorem bohatera by a Trola suczka foksteriera szorstkow osego nale ca do scenarzysty serialu
16:30
 
Rodzinka.pl
Koniec wiata. Kacper ma za prac domow opisanie niezwyk ej osoby. Przepytuje rodziców o ich m odzie czych planach marzeniachi codziennej pracy. Poniewa odpowiedzi nie przystaj do jego wyobra e postanawia opisa Kub . Ostatecznie zmienia zdanie i decyduje e bohaterem opowiadania zostanie wujek Marek wraz z jego wyj tkowo barwnymi k amstwami. Kuba zapomina odrobi prac domow z matematyki. eby usz o mu to na sucho wymy la e nie móg tego zrobi poniewa jego mama zachorowa a i le y w szpitalu. Szybko przekonuje si e ka de k amstwo ma krótkie nogi. Boscy wybieraj si na romantyczn kolacj tylko we dwoje. Wracaj na tyle pó no e ch opcy ju pi . Ludwik amie klucz w zamku od drzwi wej ciowych wi c razem z Natali zaczyna dobija si do domu. Dzieci zgodnie z zaleceniami g owy rodziny aby nie otwiera nieznajomym dzwoni po policj . Serial komediowy
17:00
 
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
 
Stacja innowacja
Polacy coraz mielej podejmuj próby zaistnienia na wiatowym rynku technologii co cz sto owocuje spektakularnym sukcesem. O polskie technologie od lat zabiegaj zagraniczne koncerny. Sukcesy te udowadniaj e stereotypem jest przekonanie jakoby polskie produkty by y ma o innowacyjne i gorsze od zachodnich. Program Stacja innowacja przedstawia polskich wynalazców pracuj cych na uczelniach w firmach i instytucjach badawczych. Ich wynalazki podbijaj wiatowe rynki wp ywaj c na ycie ludzi poprawiaj c je i udoskonalaj c
17:40
 
Przystanek Zaolzie
Obecnie na terenie Zaolzia mieszka oko o 30 tysi cy Polaków. Funkcjonuj tam polskie szko y i organizacje spo eczne. Bohaterami programu s osoby pe ne pasji energicznie anga uj ce si w dzia alno na rzecz czeskiej Polonii. S to ludzie którzy kultywuj polsk kultur oraz inicjuj przedsi wzi cia s u ce integracji polskiej spo eczno ci i wzmacnianiu to samo ci narodowej. W ka dym odcinku zaprezentowana zostanie sylwetka jednej osoby
17:55
 
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:25
 
Na sygnale
Jak pan uwa a. Ratownicy ju nie ufaj Soni po tym jak w stacji odby si audyt. Tymczasem Basia spotyka si z Martyn . Wypytuje przyjació k o Kub . Wyra nie jest zainteresowana Szcz snym. Ekipa doktora Góry jedzie na wezwanie do m odego m czyzny znalezionego na ulicy z urazem g owy. Chwil pó niej okazuje si e s potrzebni tak e w bloku obok. Staruszka która ma problemy z sercem pad a ofiar oszusta. Doktor Banach próbuje za to uratowa trzylatka który nagle po zabawie zacz mie problemy z oddychaniem. Serial fabularyzowany 23 min Polska 2021Re yseria: Grzegorz Mo daScenariusz: Magdalena MillingenZdj cia: Wojciech OleksiejukAktorzy: Edyta Be za Kamil Wodka Wojciech Zygmunt Natalia Rewie ska Tomasz Pi tkowski Lea Oleksiak Wojciech Kuli ski Dariusz Wieteska Monika Mazur Chrapusta Anna Wysocka JaworskaSerial fabularyzowany
18:50
 
Przystanek Ameryka
Cykl po wi cony Polonii w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Autorzy reporta y podró uj po USA szukaj c ladów polsko ci. Przedstawiaj wydarzenia i postaci historyczne wa ne dla Polski i Stanów Zjednoczonych oraz poruszaj interesuj ce bie ce tematy zwi zane z tymi krajami
19:10
 
Ol Polnia Polacy w Brazylii i Ameryce Po udniowej
Magazyn przedstawiaj cy wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne dotycz ce Polaków mieszkaj cych w Ameryce Po udniowej. Program przedstawia i promuje sylwetki Polaków którzy rozs awiaj Polsk na emigracji. Szczególn uwag skupiaj osoby i rodziny które mieszkaj w Ameryce Po udniowej od pokole
19:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:10
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:15
 
Na dobre i na z e
Przespa ycie. Hania z Micha em jad do ko cio a by ustali termin lubu i przy okazji poznaj ksi dza Andrzeja. Nie wiedza e duchowny jest dawnym znajomym Lucyny jej pierwsz mi o ci o której nigdynie zapomnia a. Wyniki bada Kasi Smudy wci si pogarszaj a Falkowicz nie mo e ratowa ukochanej bo sam te le y w domu chory. Doktor Homolka ma spory powód do stresu bo naglekontaktuje si z nim Lenka zakochana w nim Czeszka której lekarz wyra nie unika. Tymczasem na ginekologi trafia Mira pacjentka w zaawansowanej ci y która cierpi na zaburzenia snu. Serial obyczajowy
21:10
 
Kabaret. Super Show Dwjki
Gospodarzami programu Kabaret. Super Show Dwójki b d Bartosz Gajda z kabaretu owcy.B i Robert Motyka z kabaretu Paranienormalni. W kolejnych odcinkach wraz z zaproszonymi go mi zaprezentuj oni kultowe skecze nowe programy piosenki i arty. Micha Wójcik w specjalnie przygotowanych filmikach sparodiuje znane postaci. B d tak e wyst py tancerzy z Egurrola Dance Studio. O muzyk zadba DJ Adamus. Wiosn w programie wyst pi m.in.: Formacja Chatelet Kabaret Zachodni kabaret On On On Andrzej Koz owski kabaret Ka asznikow i Pan Li
22:05
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35
 
Noce i dnie
Wiatr w oczy. Tomaszek syn Niechciców przysparza rodzicom wielu trosk. Ch opak nagminnie k amie i kradnie. Bogumi szuka w pracy ucieczki oddomowych k opotów i zmartwie . Tymczasem we wsi zaczyna wrze fornale daj poprawy warunków ycia. Fala rozruchów przechodzizreszt przez ca y kraj. Barbara która stale mieszka w Kali cu przyje d a pewnego dnia bez uprzedzenia do Serbinowa i zastaje m a w niedwuznacznej sytuacji ze s u c Felicj . Wstrz s jakiego doznaje wywo uje u niej d ugotrwa chorob . Codzienne k opoty i praca znowu jednak zbli aj ma onków. Serial obyczajowy 50 min Polska 1977Scenariusz i re yseria: Jerzy AntczakZdj cia: Stanis aw LothMuzyka: Waldemar KazaneckiAktorzy: Jadwiga Bara ska Jerzy Binczycki Irena Kownas RyszardaHanin Beata Tyszkiewicz Andrzej Szczepkowski Anna Nehrebecka Bogus aw Sochnacki Stanis awa Celi ska Jerzy Kamas i inni
23:30
 
Gwiazdozbir TVP Rozrywka
Izabela Skrybant Dziewi tkowska. Program wspomina zas u onych dla polskiej kultury artystów. Wykorzystane zostan telewizyjne archiwalia oraz wypowiedzi go ci mi dzy innymi ekspertów muzycznych dziennikarzy oraz bliskich i wspó pracowników bohaterów. W roli ekspertów muzycznych pojawi si : Maria Szab owska Marcin Kusy i Rafa Podraza. Przedstawione zostan mi dzy innymi anegdoty przytoczone zostan wspomnienia. Widzowie poznaj dokonania muzyczne najwi ksze przeboje ycie marzenia i sekrety polskich gwiazd
Activate Live-Chat