OTR
Date
<
April 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
01
02
03
04
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00
 
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
00:20
 
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
00:50
 
Przystanek Ameryka
Cykl po wi cony Polonii w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Autorzy reporta y podró uj po USA szukaj c ladów polsko ci. Przedstawiaj wydarzenia i postaci historyczne wa ne dla Polski i Stanów Zjednoczonych oraz poruszaj interesuj ce bie ce tematy zwi zane z tymi krajami
01:10
 
Ol Polnia Polacy w Brazylii i Ameryce Po udniowej
Magazyn przedstawiaj cy wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne dotycz ce Polaków mieszkaj cych w Ameryce Po udniowej. Program przedstawia i promuje sylwetki Polaków którzy rozs awiaj Polsk na emigracji. Szczególn uwag skupiaj osoby i rodziny które mieszkaj w Ameryce Po udniowej od pokole
01:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:00
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:05
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40
 
Na dobre i na z e
Przespa ycie. Hania z Micha em jad do ko cio a by ustali termin lubu i przy okazji poznaj ksi dza Andrzeja. Nie wiedza e duchowny jest dawnym znajomym Lucyny jej pierwsz mi o ci o której nigdynie zapomnia a. Wyniki bada Kasi Smudy wci si pogarszaj a Falkowicz nie mo e ratowa ukochanej bo sam te le y w domu chory. Doktor Homolka ma spory powód do stresu bo naglekontaktuje si z nim Lenka zakochana w nim Czeszka której lekarz wyra nie unika. Tymczasem na ginekologi trafia Mira pacjentka w zaawansowanej ci y która cierpi na zaburzenia snu. Serial obyczajowy
03:30
 
Na sygnale
Jak pan uwa a. Ratownicy ju nie ufaj Soni po tym jak w stacji odby si audyt. Tymczasem Basia spotyka si z Martyn . Wypytuje przyjació k o Kub . Wyra nie jest zainteresowana Szcz snym. Ekipa doktora Góry jedzie na wezwanie do m odego m czyzny znalezionego na ulicy z urazem g owy. Chwil pó niej okazuje si e s potrzebni tak e w bloku obok. Staruszka która ma problemy z sercem pad a ofiar oszusta. Doktor Banach próbuje za to uratowa trzylatka który nagle po zabawie zacz mie problemy z oddychaniem. Serial fabularyzowany 23 min Polska 2021Re yseria: Grzegorz Mo daScenariusz: Magdalena MillingenZdj cia: Wojciech OleksiejukAktorzy: Edyta Be za Kamil Wodka Wojciech Zygmunt Natalia Rewie ska Tomasz Pi tkowski Lea Oleksiak Wojciech Kuli ski Dariusz Wieteska Monika Mazur Chrapusta Anna Wysocka JaworskaSerial fabularyzowany
04:00
 
Kabaret. Super Show Dwjki
Gospodarzami programu Kabaret. Super Show Dwójki b d Bartosz Gajda z kabaretu owcy.B i Robert Motyka z kabaretu Paranienormalni. W kolejnych odcinkach wraz z zaproszonymi go mi zaprezentuj oni kultowe skecze nowe programy piosenki i arty. Micha Wójcik w specjalnie przygotowanych filmikach sparodiuje znane postaci. B d tak e wyst py tancerzy z Egurrola Dance Studio. O muzyk zadba DJ Adamus. Wiosn w programie wyst pi m.in.: Formacja Chatelet Kabaret Zachodni kabaret On On On Andrzej Koz owski kabaret Ka asznikow i Pan Li
04:55
 
Osiecka
Osiecka na planie filmu Niewinni czarodzieje Wajdy planuje etiud pt. S o . Kobieta przechodzi trudny okres czuje si nikomu niepotrzebna nie ma nadziei na powrót H aski do kraju. Wojciech Solarz opowiada Agnieszce o Wojtku Frykowskim i jego oryginalnym sposobie bycia. Agnieszka poznaje Frykowskiego w ódzkim SPATiF ie wybiera si z nim na wycieczk samochodem. Frykowski wypytuje o znajomo Agnieszki z H ask . Agnieszka udaje si z wizyt do wysoko postawionego dygnitarza pa stwowego i prosi o zgod na powrót H aski do kraju
05:45
 
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
TVPOLONIA
06:00
 
Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
06:30
 
Stacja innowacja
Polacy coraz mielej podejmuj próby zaistnienia na wiatowym rynku technologii co cz sto owocuje spektakularnym sukcesem. O polskie technologie od lat zabiegaj zagraniczne koncerny. Sukcesy te udowadniaj e stereotypem jest przekonanie jakoby polskie produkty by y ma o innowacyjne i gorsze od zachodnich. Program Stacja innowacja przedstawia polskich wynalazców pracuj cych na uczelniach w firmach i instytucjach badawczych. Ich wynalazki podbijaj wiatowe rynki wp ywaj c na ycie ludzi poprawiaj c je i udoskonalaj c
06:45
 
Turystyczna jazda
Program podró niczy trwaj cy 10 min. z wykorzystaniem g osu lektora. G ównym za o eniem programu jest prezentowanie ciekawych interesuj cych i atrakcyjnych turystycznie miejsc obiektów miejscowo ci zarówno w Polsce jak i zagranic . Magazyn charakteryzuje si lu n konwencj i szybkim monta em. Ogólna zawarto odcinka: doje d amy do atrakcyjnej turystycznie miejscowo ci obiektu lub bazy turystyczno sportowej (t umaczymy jednocze nie jak tam dojecha któr drog ). Odwiedzamy regiony miasta bazy noclegowe szlaki turystyczne etc. jednym s owem jeste my wsz dzie tam gdzie da si dojecha autem rowerem etc. Rozmawiamy z ciekawymi lud mi poznajemy lokalne zwyczaje i smakujemy regionalnej kuchni wybieramy si z kamer na baseny termalne oraz nad jeziora. Program popularyzuje tak e niektóre dyscypliny sportowe jak np. bieganie i jazda na rowerze
07:00
 
Barwy szcz cia
Pyrkowie melduj si w hotelu Sta skich. Recepcjonistka zabiera Marysi na zaj cia dla dzieci a Klara i Hubert maj nadziej e wreszcie pob d sami. M sko damskie sprawy tak ezaprz taj g ow Dominiki. Ca y czas s dzi ona e Renata spotyka si z Damianem a przyjació kanie wyprowadza jej z b du. Tymczasem Wójcik wraz z innymi budowla cami ko czy kolejny etap remontu kamienicy Jezierskich. Stefan zjawia si u Sadowskiego by zabra Halszk Ol i ucj na prób chóru. Pocz tkowo kobiety my l e to z odziej i próbuj go unieszkodliwi . Wkrótce Anio ki Ludwika poznaj Arlet Basi i Zenka. Banachowa werbuje do zespo u równie Górk . Serial obyczajowy
07:25
 
Barwy szcz cia
Damian Mirek i Luiza czekaj na Patryka który poszed zakr ci zawór w piwnicy. Nagle s ycha wielkirumor jakby budynek zacz si wali . Wójcik spieszy na ratunek. Gdy odnajduje nieprzytomnego Jezierskiego dochodzi do kolejnego wstrz su. Tymczasem wie o zawaleniu si kamienicy dociera do Agaty oraz do Dominiki i Renaty. W hotelu Sta skich Klara i Hubert s coraz bardziej zaniepokojeni p aczem dziecka dochodz cym z pokoju obok i zg aszaj to recepcjonistce. Wkrótce zjawiaj si rodzice niemowlaka t umacz c e byli na spacerze. Pyrkowie niezra eni postanawiaj sp dzi jeszcze jedn noc w hotelu z nadziej e uda im si wykorzysta ten czas zgodnie z pierwotnym planem. Serial obyczajowy
07:55
 
Pytanie na niadanie
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
11:10
 
Przepis dnia
Szefowie kuchni pokazuj jak w prosty sposób przygotowa oryginalne i pyszne dania. Prezentowane pomys y mog zainspirowa widzów do tworzenia ciekawych da które nawet amator mo e przygotowa we w asnej kuchni. W ka dym odcinku prowadz cy przyrz dzaj jedn potraw dziel si do wiadczeniem i zdradzaj sekrety pomocne w osi gni ciu kulinarnego sukcesu
11:15
 
Na koniec smaku i jeszcze dalej
Augustyn we W oszech.
11:25
 
Nela ma a reporterka
India skie skarby. Nela zaprasza widzów na Kostaryk gdzie m odzi widzowie poznaj tajemnice Indian i dowiedz si nowych rzeczy o ro linach. Nela poka e z jakich ro lin wyst puj cych w lesie deszczowym Indianie od wieków uzyskuj trwa e barwniki
11:45
 
W krainie ba ni
Brat i siostra. Cykl programów dla dzieci utrzymanych w konwencji teatralnej. Bajarze opowiadaj fascynuj ce historie pe ne przygód i magii. Ich bohaterami s pi kne ksi niczki i m ni rycerze ale te chciwi monarchowie i podst pne czarownice. Program zachwyci widzów popisem efektownych czarodziejskich sztuczek i rozbawi dowcipnymi dialogami. W ka dym odcinku jest prezentowana ma o znana widzom ba z wyrazistymi postaciami i pouczaj cym mora em
TVPOLONIA
12:15
 
Powroty
Program o Polakach emigrantach którzy zdecydowali si na powrót do kraju. Bohaterowie opowiadaj o przyczynach decyzji o powrocie z emigracji oraz o zwi zanych z ni konsekwencjach. Jest to równie opowie o Polsce kraju zmian dynamicznego rozwoju gospodarczego i spo ecznego bezpiecznej przystani maj cej dla powracaj cych konkretn atrakcyjn ofert . Przedstawione zostan komentarze ekspertów: psychologów specjalistów w dziedzinie edukacji oraz przedstawicieli instytucji wspieraj cych Polaków wracaj cych z emigracji
12:35
 
Na dobre i na z e
Przespa ycie. Hania z Micha em jad do ko cio a by ustali termin lubu i przy okazji poznaj ksi dza Andrzeja. Nie wiedza e duchowny jest dawnym znajomym Lucyny jej pierwsz mi o ci o której nigdynie zapomnia a. Wyniki bada Kasi Smudy wci si pogarszaj a Falkowicz nie mo e ratowa ukochanej bo sam te le y w domu chory. Doktor Homolka ma spory powód do stresu bo naglekontaktuje si z nim Lenka zakochana w nim Czeszka której lekarz wyra nie unika. Tymczasem na ginekologi trafia Mira pacjentka w zaawansowanej ci y która cierpi na zaburzenia snu. Serial obyczajowy
13:30
 
The Voice Kids
Przes uchania w ciemno. Utalentowane wokalnie dzieci spróbuj zachwyci jurorów i publiczno w programie który ma wy oni osob o najwi kszym talencie i najlepszym g osie. Uczestnicy maj od 8 do 15 lat. Na etapie przes ucha w ciemno jurorzy wybieraj najbardziej obiecuj cych aspiruj cych piosenkarzy i tworz z nich dru yny. Nast pnie rozgrywany jest etap bitew na g osy. Najlepsi wokali ci i wokalistki zmierz si w finale
14:30
 
The Voice Kids
Przes uchania w ciemno. Utalentowane wokalnie dzieci spróbuj zachwyci jurorów i publiczno w programie który ma wy oni osob o najwi kszym talencie i najlepszym g osie. Uczestnicy maj od 8 do 15 lat. Na etapie przes ucha w ciemno jurorzy wybieraj najbardziej obiecuj cych aspiruj cych piosenkarzy i tworz z nich dru yny. Nast pnie rozgrywany jest etap bitew na g osy. Najlepsi wokali ci i wokalistki zmierz si w finale
16:00
 
Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertów i wystaw z udzia em polskich artystów. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
17:00
 
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
 
M jak mi o
Bosacki szanta uje Micha a. da 30 tysi cy z otych za milczenie w sprawie rzekomego romansu pisarza z Iz . Marcin czuje e ukochana co przed nim ukrywa. Domy la si e ma to zwi zek z wyjazdem do Krakowa. Aneta wraca po krótkim urlopie do kliniki i odkrywa e jej kariera jest zagro ona. Wi kszo pacjentów przenios a si do doktora Karnowskiego. ukasz nadal romansuje z Patrycj . Kobieta zostawia u niego telefon. Gdy Wojciechowski przychodzi po randce do kliniki Argasi ski rozpoznaje telefon ony
18:10
 
Szansa na sukces. Opole 2021
Lemon. Formu a programu nawi zuje do pierwszego polskiego programu muzycznego typu talent show Szansa na sukces . Artur Orzech wylosuje dla uczestników utwory spo ród piosenek wykonawcy który jest go ciem odcinka. Uczestnicy wybieraj rodzaj podk adu muzycznego i wykonuj piosenki a go ocenia ich umiej tno ci wokalne. Laureaci poszczególnych odcinków zostan zaproszeni do fina owego koncertu w trakcie którego jury wybierze zwyci zc . Nagrod g ówn jest udzia w konkursie Debiuty podczas 58. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu
19:05
 
Kabaretowe naj
Legenda kabaretu.
19:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:10
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20
 
Sprawiedliwi
Grzech. Tworki rok 1942. Profesor Ignacy Kowalski trafia do zak adu psychiatrycznego. Stefan i Basia odwiedzaj go. Znany z antysemityzmu te prosi Basi by odwiedzi a go pewnego dnia sama
21:10
 
Sanatorium mi o ci
Pierwszy poranek w sanatorium to czas na rozmowy ze wspó lokatorami i wymian opinii na temat p ci przeciwnej. Bohaterowie maj przed sob pierwsze wyzwanie w tym sezonie: rzeczny wy cig na pontonach
22:05
 
Ja wam poka
Rozwódka Judyta chce wzi lub z radiowcem Adamem. Gdy on wyje d a na stypendium do USA jej córka postanawia wykorzysta ten fakt by sprowadzi ojca z powrotem do domu
Activate Live-Chat