OTR
Date
<
April 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
01
02
03
04
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00
 
Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
00:20
 
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
00:50
 
Powroty
Program o Polakach emigrantach którzy zdecydowali si na powrót do kraju. Bohaterowie opowiadaj o przyczynach decyzji o powrocie z emigracji oraz o zwi zanych z ni konsekwencjach. Jest to równie opowie o Polsce kraju zmian dynamicznego rozwoju gospodarczego i spo ecznego bezpiecznej przystani maj cej dla powracaj cych konkretn atrakcyjn ofert . Przedstawione zostan komentarze ekspertów: psychologów specjalistów w dziedzinie edukacji oraz przedstawicieli instytucji wspieraj cych Polaków wracaj cych z emigracji
01:10
 
Alert Covid
Epidemia COVID 19 w Europie trwa ju prawie rok. Po kilku miesi cach wzgl dnego spokoju wirus zaatakowa ponownie. Zagra a zdrowiu i yciu obywateli zagra a te gospodarkom wielu pa stw. Koronawirus uznawany jest za najwi ksze wyzwanie dla ludzko ci w pierwszych dwóch dekadach XXI wieku
01:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:00
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:04
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:10
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40
 
O mnie si nie martw
Pracownicy kancelarii zastanawiaj si co zrobi z prezentem od Andrzeja. Nieoczekiwanie inicjatyw przejmuje Teresa która stara si pocieszy Gra yn po rozstaniu z Jackiem. Maria ma ju dosy swoich krewnych i powinowatych. Marcin ma pro b do Sylwii która przypomina sobie dlaczego zosta a adwokatem. Artur konfrontuje Paw a ze skutkami jego dzia a . Na pro b Marcina Hela przyje d a do kancelarii. Wkrótce zjawiaj si Tymon i jego matka. Artur mówi Sylwii dlaczego nie chce spokojnie porozmawia z Olg
03:30
 
O mnie si nie martw
Serial przedstawia zderzenie dwóch ró nych wiatów bogatych prawników i ludzi z trudem wi cych koniec z ko cem. Marcin Kaszuba jest m odym zdolnym prawnikiem dla którego w yciu liczy a si g ównie zabawa. Pewnego dnia poznaje Ig przebojow kobiet rozwódk wychowuj c dwoje dzieci nieustannie borykaj c si problemami finansowymi. Ta znajomo odmieni ycie Marcina. Serial przedstawia tak e perypetie innych pracowników kancelarii i ich znajomych
04:20
 
Barwy szcz cia
2371 Rafa zwabia Bo en do opuszczonego budynku w którym kiedy znajdowa a si siedziba parabanku. By y partner biznesowy Bruna opowiada Sta skiej jak przed laty dosz o w tym miejscu do tragedii i pokazuje dowody na inne grzechy jej m a. K opotów nie brakuje te Sadowskiemu. U wiadamia on sobie e rachunki go przygniataj i potrzebuje sta ego dochodu. Rozwi zaniem mo e by nowa praca. A praca niesie nie tylko obowi zki ale czasem i wybawienie. Do Lidki prze ywaj cej rozstanie z Radkiem pomocn d o wyci ga jej podopieczna z Fitness Klubu. Natalia oferuje trenerce opiek prawn przy rozwodzie. Serial obyczajowy
04:50
 
Kochana creczko
Film opowiada histori kartek pocztowych i listów które by y wysy ane z getta warszawskiego do Londynu. Listy musia y jednak przej bardzo d ug drog najpierw by y przesy ane do Portugalii a dopiero potem do Londynu. W czasach wojny by to jedyny sposób przekazywania matce informacji o tym co dzieje si z córk w tych niespokojnych czasach. Wzruszaj ca historia o bezinteresownej pomocy w komunikowaniu si matki i córki
05:45
 
Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
TVPOLONIA
06:00
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30
 
Po yteczni.pl
Magazyn reporterski opisuj cy dzia alno organizacji po ytku publicznego i formy aktywno ci obywatelskiej. Pokazuje energi i kreatywno ludzi którzy postanowili zmieni otaczaj c ich rzeczywisto i pomóc sobie oraz innym osobom w rozwi zywaniu problemów
07:00
 
Okrasa amie przepisy
Ciasta z ognia. Karol Okrasa wyt umaczy jak przygotowa ciasta na ywym ogniu. Przyrz dzi dro d owe ciasto z jab kami pieczone babeczki z burakami i czekolad oraz placek z pieczonym indykiem
07:30
 
Pytanie na niadanie pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55
 
Pytanie na niadanie
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
10:40
 
Panorama
G ówny program informacyjny telewizyjnej Dwójki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia z kraju i ze wiata
10:50
 
Pytanie na niadanie
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
11:20
 
Przepis dnia
Szefowie kuchni pokazuj jak w prosty sposób przygotowa oryginalne i pyszne dania. Prezentowane pomys y mog zainspirowa widzów do tworzenia ciekawych da które nawet amator mo e przygotowa we w asnej kuchni. W ka dym odcinku prowadz cy przyrz dzaj jedn potraw dziel si do wiadczeniem i zdradzaj sekrety pomocne w osi gni ciu kulinarnego sukcesu
11:30
 
Barwy szcz cia
Bruno sp dza kolejn noc w hotelu. Bo ena nie chce z nim rozmawia gdy zobaczy a kompromituj ce zdj cia. ukasz stara si o prac w firmie kurierskiej. Bruno jest zaskoczony e przyjaciel szuka zaj cia poni ej swoich kwalifikacji. Przedstawia mu inn propozycj . Natalia przekonuje Lidk by walczy a o rozwód z winy Radka. Pod nieobecno Malwiny do kancelarii przychodzi Miko aj. Zwole ska s dzi e to nowy klient. Kuczma symuluje chorob wymuszaj c pomoc od Borysa i Aldony. Aleks odwiedza U ana i zauwa a e Kuczma ma si dobrze
TVPOLONIA
12:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:15
 
Stacja innowacja
Polacy coraz mielej podejmuj próby zaistnienia na wiatowym rynku technologii co cz sto owocuje spektakularnym sukcesem. O polskie technologie od lat zabiegaj zagraniczne koncerny. Sukcesy te udowadniaj e stereotypem jest przekonanie jakoby polskie produkty by y ma o innowacyjne i gorsze od zachodnich. Program Stacja innowacja przedstawia polskich wynalazców pracuj cych na uczelniach w firmach i instytucjach badawczych. Ich wynalazki podbijaj wiatowe rynki wp ywaj c na ycie ludzi poprawiaj c je i udoskonalaj c
12:35
 
O mnie si nie martw
Pracownicy kancelarii zastanawiaj si co zrobi z prezentem od Andrzeja. Nieoczekiwanie inicjatyw przejmuje Teresa która stara si pocieszy Gra yn po rozstaniu z Jackiem. Maria ma ju dosy swoich krewnych i powinowatych. Marcin ma pro b do Sylwii która przypomina sobie dlaczego zosta a adwokatem. Artur konfrontuje Paw a ze skutkami jego dzia a . Na pro b Marcina Hela przyje d a do kancelarii. Wkrótce zjawiaj si Tymon i jego matka. Artur mówi Sylwii dlaczego nie chce spokojnie porozmawia z Olg
13:25
 
O mnie si nie martw
Serial przedstawia zderzenie dwóch ró nych wiatów bogatych prawników i ludzi z trudem wi cych koniec z ko cem. Marcin Kaszuba jest m odym zdolnym prawnikiem dla którego w yciu liczy a si g ównie zabawa. Pewnego dnia poznaje Ig przebojow kobiet rozwódk wychowuj c dwoje dzieci nieustannie borykaj c si problemami finansowymi. Ta znajomo odmieni ycie Marcina. Serial przedstawia tak e perypetie innych pracowników kancelarii i ich znajomych
14:20
 
Kochana creczko
Film opowiada histori kartek pocztowych i listów które by y wysy ane z getta warszawskiego do Londynu. Listy musia y jednak przej bardzo d ug drog najpierw by y przesy ane do Portugalii a dopiero potem do Londynu. W czasach wojny by to jedyny sposób przekazywania matce informacji o tym co dzieje si z córk w tych niespokojnych czasach. Wzruszaj ca historia o bezinteresownej pomocy w komunikowaniu si matki i córki
15:20
 
Prywatne ycie zwierz t
Ogony. Dr Andrzej Kruszewicz wprowadza widzów w intryguj cy wiat zwierz t. Przedstawia zwyczaje ró nych gatunków i z humorem pokazuje podobie stwa w zwierz cym i ludzkim zachowaniu. W wiecie zwierz t mo na dostrzec mi o i czu o trosk i wspó czucie dozgonn wierno i zdrad . Jest tu tak e miejsce na pomys owo i spontaniczn zabaw . Pokazane zostan przyk ady sprawowania w adzy i prób jej obalenia oszustw i manipulacji. Cykl ods ania tajemnice dzikiej przyrody i prezentuje budz ce emocje zjawiska wyst puj ce w ludzkim i zwierz cym wiecie
15:50
 
Przyjaciele Misia i Margolci
Obietnica. Do Margolci i Misia do czy grono ich przyjació : zwariowany uczek u u zaczepny i zadziorny wiewiór Wiktor niezwykle uzdolniona artystycznie paj czyca Talentula oraz ma a bardzo wra liwa muszka Bzyk. Wszyscy bohaterowie to zabawki mieszkaj ce w drewnianym domku który zosta wybudowany jako prezent dla wnuków przez ukochanego dziadka Eugeniusza. Opieku czy i czu y dziadek pod nieobecno dzieci opiekuje si wszystkimi maskotkami. Rozwi zuje ich problemy kiedy potrzeba s u y pomoc t umaczy podstawowe poj cia i zjawiska
16:10
 
Margolcia i Mi zapraszaj dzi
Nie odk adaj niczego na pó niej. Kiedy jak masz robot nie odk adaj jej na potem. Gotowania czy sprz tania albo kwiatków podlewania. Tak Margolcia i Mi b d piewa w tym odcinku. B d starali si nauczy najm odszych systematyczno ci i obowi zkowo ci. Wyt umacz jakie mog by konsekwencje niewykonania czego co obiecali zrobi . Niepodlane kwiatki zwi dn stos nieumytych naczy w zlewie b dzie coraz wi kszy i wi kszy. Wszystkieniewykonane czynno ci b d si pi trzy niczym te naczynia w zlewie. Bo co masz zrobi zrób od razu. Potem baw si i dokazuj. Odpoczywa bardzo mi o gdy si czasu nie zgubi o. A czas trzeba umie znale na wszystko najpierw na obowi zki potem na przyjemno ci. To w teorii a jak w praktyce uda si to zrobi Misiowi
16:30
 
Rodzinka.pl
Pierwsza praca Tomka. Tomek kolejny raz wyci ga r k w kierunku Ludwika z pro b o pieni dze. Zamiast kieszonkowego Boski stara si nak oni syna aby spróbowa podj jak wakacyjn prac dorywcz . Tomek ani my li zasuwa w czasie wolnym od szko y. Perspektywa braku funduszy ostatecznie sk ania najstarszego Boskiego do rozejrzenia si za jaki zaj ciem. Decyduje si pracowa jako goniec w redakcji Natalii. Podczas rozmowy z pracodawc opowiada o tym e ma problemy z punktualno ci bywa leniwy a do pracy goni go rodzice. Szczero powoduje e Tomek zostaje zatrudniony. Nie czuje si z tego powodu szcz liwy. Kuba obwieszcza Natalii e chce mie tatua . Nieugi ta Boska nie wyra a jednak na to zgody. Kuba odgra a si e jak sko czy 18 lat wytatuuje sobie ca e cia o. Z odsiecz matce przychodzi Tomek. Dzi ki temu dostaje od Natalii pieni dze i mo e wróci do domu o której godzinie b dzie chcia . Serial komediowy
17:00
 
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
 
Zakochaj si w Polsce
Jedlina Zdrój. Jedlina Zdrój po o ona w malowniczej dolinie. Jako osada znana by a ju w XII wieku. Jej nazwa wywodzi si od rosn cych tu wówczas wspania ych lasów jod owych. Tutejsze widoki spokój i mikroklimat sprawiaj e miastoma wyj tkowy turystyczno uzdrowiskowy charakter. Wizyta tu jest te prawdziw gratk dla mi o ników historii II wojny wiatowej. Pobyt w Jedlinie Zdroju warto rozpocz od zwiedzania Pa acu Jedlinka. Obiekt ten zosta wybudowany na pocz tku XVII wieku jako barokowy dwór a w XVIII wieku przebudowano go w stylu klasycystycznym. Z miejscem do dzi s zwi zane liczne tajemnice
17:50
 
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20
 
Barwy szcz cia
Bruno sp dza kolejn noc w hotelu. Bo ena nie chce z nim rozmawia gdy zobaczy a kompromituj ce zdj cia. ukasz stara si o prac w firmie kurierskiej. Bruno jest zaskoczony e przyjaciel szuka zaj cia poni ej swoich kwalifikacji. Przedstawia mu inn propozycj . Natalia przekonuje Lidk by walczy a o rozwód z winy Radka. Pod nieobecno Malwiny do kancelarii przychodzi Miko aj. Zwole ska s dzi e to nowy klient. Kuczma symuluje chorob wymuszaj c pomoc od Borysa i Aldony. Aleks odwiedza U ana i zauwa a e Kuczma ma si dobrze
18:50
 
Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polaków. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w których yj Polacy za wschodni granic
19:10
 
Studio Lww
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polaków. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka ców Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polaków edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polaków miejsca na Kresach
19:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:10
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20
 
Ojciec Mateusz
Kameleon. Tu po wizycie trzech tajemniczych niemieckich turystek w zamkowym muzeum w Sandomierzu z kolekcji ginie najcenniejszy obraz. Policja zabezpiecza lady ale to ojciec Mateusz znajduje przedmiot który mo e prowadzi do z odzieja. A zaraz pó niej natrafia na Niemki z którymi konfrontacja oka e si zaskoczeniem i dla niego i dla zespo u inspektora Mo ejki. ledztwo w sprawie kradzie y dzie a sztuki przerywa aspirant Kobylickiej i jej partnerowi Wojtkowi Schillerowi poszukiwania pierwszego wspólnego mieszkania. Zdesperowany Wojtek decyduje si ostatecznie zagra va banque i dzia a na w asn r k
21:10
 
Ojciec Mateusz
Fatalne zauroczenie. W Sandomierzu dosz o do serii zuchwa ych w ama z broni w r ku. Sprawca ukrywa si za pomys owymi maskami i zawsze wie kiedy w kasie jest wysoki utarg. Wygl da na to e zespó inspektora Mo ejki nie ma szans w starciu z b yskotliwym z odziejem. Aspirant Dziubak nie potrafi skupi si na ledztwie poniewa znów odwiedzi a go nadopieku cza matka. Chc c odwróci jej uwag ucieka si do k amstwa. W efekcie pozbawiony dachu nad g ow trafia pod dach ojca Mateusza. Policjant i ksi dz odkrywaj trop który oka e si istotny dla ledztwa
22:05
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35
 
Warto rozmawia
Program Jana Pospieszalskiego z udzia em zaproszonych go ci i publiczno ci. Spór naturalny w demokracji w Polsce przybra form ostrego podzia u. Konflikt zdominowa przestrze publiczn . Prowadz cy chce zainicjowa rozmow która nie ucieka od sporów. Nie prowadzi do prostych konkluzji ani nie gwarantuje ostatecznych rozstrzygni . Zak ada jednak dobr wol uczestników d cych do odkrycia prawdy. Jan Pospieszalski uwa a e dyskusja daje nadziej na znalezienie elementów wspólnych dla adwersarzy dlatego warto rozmawia
23:30
 
Kasta
wiadek. Serial paradokumentalny Re yseria: Piotr Kolski M czyzna staje w obronie napadni tej kobiety jednak zostaje oskar ony o pobicie napastnika karanego wcze niej przest pcy. Rzekomy pokrzywdzony wygrywa spraw dzi ki zeznaniompodstawionego wiadka
Activate Live-Chat