OTR
Date
<
April 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
01
02
03
04
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00
 
Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
00:20
 
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
00:50
 
Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polaków. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w których yj Polacy za wschodni granic
01:10
 
Studio Lww
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polaków. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka ców Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polaków edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polaków miejsca na Kresach
01:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:00
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:04
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:10
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40
 
Ojciec Mateusz
Kameleon. Tu po wizycie trzech tajemniczych niemieckich turystek w zamkowym muzeum w Sandomierzu z kolekcji ginie najcenniejszy obraz. Policja zabezpiecza lady ale to ojciec Mateusz znajduje przedmiot który mo e prowadzi do z odzieja. A zaraz pó niej natrafia na Niemki z którymi konfrontacja oka e si zaskoczeniem i dla niego i dla zespo u inspektora Mo ejki. ledztwo w sprawie kradzie y dzie a sztuki przerywa aspirant Kobylickiej i jej partnerowi Wojtkowi Schillerowi poszukiwania pierwszego wspólnego mieszkania. Zdesperowany Wojtek decyduje si ostatecznie zagra va banque i dzia a na w asn r k
03:25
 
Ojciec Mateusz
Fatalne zauroczenie. W Sandomierzu dosz o do serii zuchwa ych w ama z broni w r ku. Sprawca ukrywa si za pomys owymi maskami i zawsze wie kiedy w kasie jest wysoki utarg. Wygl da na to e zespó inspektora Mo ejki nie ma szans w starciu z b yskotliwym z odziejem. Aspirant Dziubak nie potrafi skupi si na ledztwie poniewa znów odwiedzi a go nadopieku cza matka. Chc c odwróci jej uwag ucieka si do k amstwa. W efekcie pozbawiony dachu nad g ow trafia pod dach ojca Mateusza. Policjant i ksi dz odkrywaj trop który oka e si istotny dla ledztwa
04:20
 
Barwy szcz cia
Bruno sp dza kolejn noc w hotelu. Bo ena nie chce z nim rozmawia gdy zobaczy a kompromituj ce zdj cia. ukasz stara si o prac w firmie kurierskiej. Bruno jest zaskoczony e przyjaciel szuka zaj cia poni ej swoich kwalifikacji. Przedstawia mu inn propozycj . Natalia przekonuje Lidk by walczy a o rozwód z winy Radka. Pod nieobecno Malwiny do kancelarii przychodzi Miko aj. Zwole ska s dzi e to nowy klient. Kuczma symuluje chorob wymuszaj c pomoc od Borysa i Aldony. Aleks odwiedza U ana i zauwa a e Kuczma ma si dobrze
04:50
 
Warto rozmawia
Program Jana Pospieszalskiego z udzia em zaproszonych go ci i publiczno ci. Spór naturalny w demokracji w Polsce przybra form ostrego podzia u. Konflikt zdominowa przestrze publiczn . Prowadz cy chce zainicjowa rozmow która nie ucieka od sporów. Nie prowadzi do prostych konkluzji ani nie gwarantuje ostatecznych rozstrzygni . Zak ada jednak dobr wol uczestników d cych do odkrycia prawdy. Jan Pospieszalski uwa a e dyskusja daje nadziej na znalezienie elementów wspólnych dla adwersarzy dlatego warto rozmawia
05:45
 
Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
TVPOLONIA
06:00
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30
 
Korona krlw
Bo niaczka ok amuje Leopolda twierdz c e nie obieca a Jadwigi Litwinom. Jednocze nie uk ada si z Borysem Koriatowiczem i zgadza si na zwi zek swojej córki z Jagie . Jadwiga podst pem stara si przekona szlacht do zaakceptowania Wilhelma. Opolczyk i Gniewosz z Dalewic daj Jadwidze w prezencie obraz który rzekomo jest darem od Wilhelma. Przebrany za trubadura Jan z Kleparza zabiega o mi o M cichny
07:00
 
R czka gotuje
arki. Program kulinarny w którym znany i lubiany l ski kucharz Remigiusz R czka prezentuje przepisy na potrawy. Pojawi si zarówno popularne l skie dania w nowych wersjach jak i mniej znane czasem zapomniane regionalne przysmaki
07:30
 
Pytanie na niadanie pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
10:40
 
Panorama
G ówny program informacyjny telewizyjnej Dwójki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia z kraju i ze wiata
10:45
 
Pytanie na niadanie
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
11:20
 
Przepis dnia
Szefowie kuchni pokazuj jak w prosty sposób przygotowa oryginalne i pyszne dania. Prezentowane pomys y mog zainspirowa widzów do tworzenia ciekawych da które nawet amator mo e przygotowa we w asnej kuchni. W ka dym odcinku prowadz cy przyrz dzaj jedn potraw dziel si do wiadczeniem i zdradzaj sekrety pomocne w osi gni ciu kulinarnego sukcesu
11:30
 
Barwy szcz cia
2373 Po serii spotka z terapeut Klarze i Hubertowi znów zaczyna uk ada si w ma e stwie. Za to w innej cz ci domu Pyrków nie ma powodu do miechu. Patryk nie mo e by optymist kiedy wisi nad nim konflikt z rodzicami po wypadku na budowie. Pierwszym zadaniem Sadowskiego w roli kuriera jest udowodnienie szefowi e nie szuka w jego firmie dziennikarskiej sensacji. O dobrych intencjach by ego redaktora Wyrwas mo e przekona si wraz z nag ym zleceniem powierzonym w a nie Sadowskiemu. A Aleks który podejrzewa Kuczm o symulowanie zostawia w jegodomu kamer . Wkrótce gospodarz z ob o nie chorego przeistacza si w istnego casanov . Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:15
 
Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Cykliczny program spo eczno kulturalno patriotyczny po wi cony Polakom na Bia orusi. W programie s prezentowane najwa niejsze wydarzenia relacje z uroczysto ci z udzia emPolaków mieszkaj cych na Bia orusi. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota znakomity krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Dzi ki temu programowiwidzowie w Polsce i na wiecie maj mo liwo poznania warunków w jakich yj i mieszkaj nasi Rodacy za wschodni granic
12:35
 
Ojciec Mateusz
Kameleon. Tu po wizycie trzech tajemniczych niemieckich turystek w zamkowym muzeum w Sandomierzu z kolekcji ginie najcenniejszy obraz. Policja zabezpiecza lady ale to ojciec Mateusz znajduje przedmiot który mo e prowadzi do z odzieja. A zaraz pó niej natrafia na Niemki z którymi konfrontacja oka e si zaskoczeniem i dla niego i dla zespo u inspektora Mo ejki. ledztwo w sprawie kradzie y dzie a sztuki przerywa aspirant Kobylickiej i jej partnerowi Wojtkowi Schillerowi poszukiwania pierwszego wspólnego mieszkania. Zdesperowany Wojtek decyduje si ostatecznie zagra va banque i dzia a na w asn r k
13:20
 
Ojciec Mateusz
Fatalne zauroczenie. W Sandomierzu dosz o do serii zuchwa ych w ama z broni w r ku. Sprawca ukrywa si za pomys owymi maskami i zawsze wie kiedy w kasie jest wysoki utarg. Wygl da na to e zespó inspektora Mo ejki nie ma szans w starciu z b yskotliwym z odziejem. Aspirant Dziubak nie potrafi skupi si na ledztwie poniewa znów odwiedzi a go nadopieku cza matka. Chc c odwróci jej uwag ucieka si do k amstwa. W efekcie pozbawiony dachu nad g ow trafia pod dach ojca Mateusza. Policjant i ksi dz odkrywaj trop który oka e si istotny dla ledztwa
14:20
 
Szlak nadziei
Prowadz ca Ida Nowakowska oraz uczestnicy: Kasia Gosia Janek Jacek S awek i Rafa opuszczaj Kazachstan i przez Morze Kaspijskie docieraj do Iranu. Spotykaj si tam z religi kultur i zwyczajami ca kiem odmiennymi od europejskich. Lecz podobnie jak rodacy podczas drugiej wojny wiatowej szóstka mia ków na ka dym kroku spotyka si z yczliwo ci Persów. Uczestnicy wykonuj zadanie powierzone przez prowadz c Id Nowakowsk poznaj c syna oraz m a Polki która przyby a do Iranu z zes ania na Syberii wraz z Armi Andersa
15:05
 
Alert Covid
Epidemia COVID 19 w Europie trwa ju prawie rok. Po kilku miesi cach wzgl dnego spokoju wirus zaatakowa ponownie. Zagra a zdrowiu i yciu obywateli zagra a te gospodarkom wielu pa stw. Koronawirus uznawany jest za najwi ksze wyzwanie dla ludzko ci w pierwszych dwóch dekadach XXI wieku
15:25
 
Ozdrowie cy
Program o ludziach którzy przeszli chorob COVID 19 oraz o ich bliskich. B dzie te mowa o tych którzy odeszli w samotno ci o gestach pomocy i solidarno ci mi dzyludzkiej. Bohaterami programu prowadzonego przez Rafa a Porzezi skiego s mi dzy innymi: Iwona i Gerard z Sanatorium mi o ci reprezentacja Polski w hokeju na lodzie ojciec Leon Knabit i wiele innych osób które ci ko przesz y chorob
15:50
 
Kacperiada
Prawie prawda. Opowie o wyzwaniach z pogranicza dzieci stwa i doros o ci. Obdarzony bujn wyobra ni i niespo yt energi 7 letni urwis Kacper odkrywa wiat i testuje cierpliwo rodziców. Z pocz tku ch opiec napotyka problem i sam próbuje si z nim zmierzy . Kiedy nie idzie mu za dobrze zaanga owani zostaj tata albo mama co w krótkim czasie prowadzi do katastrofy. Obserwuj c b dy innych Kacper uczy si jak nie post powa . Nierzadko inspiruje si przygodami bohaterów ukochanego serialu Muchom ciciel
15:55
 
Kuba i ruba
Wyspa Skarbów. Kuba i ruba to przepi kny serial animowany dla najm odszych. Przedstawia codzienne ycie dwóch braci ca kowicie od siebie ró nych. Kuba cho m odszy to typ przezornego i rozwa nego intelektualisty. Mateusz zwany rub jest przeciwie stwem brata oderwany od ycia wiecznie bujaj cy w ob okach chojrak i zawadiaka który co chwil pakuje si w tarapaty. Przygoty tej dwójki z pewno ci zaciekawi i rozbawi ma ego widza
16:10
 
Nela ma a reporterka
India skie skarby. Nela zaprasza widzów na Kostaryk gdzie m odzi widzowie poznaj tajemnice Indian i dowiedz si nowych rzeczy o ro linach. Nela poka e z jakich ro lin wyst puj cych w lesie deszczowym Indianie od wieków uzyskuj trwa e barwniki
16:30
 
Rodzinka.pl
Dziadkowie. Boskich odwiedzaj rodzice Natalii Janina i Zenon. Wizyta dziadków powoduje niema e zamieszanie w i tak niespokojnym yciu serialowej rodzinki. Natalia i jej przyjació ka Maria rozprawiaj na temat chirurgii estetycznej. Boska jest zdecydowanie przeciwna poprawianiu natury. Jako zwolenniczka zdrowego trybu ycia uwa a e dzi ki silnej woli i zbalansowanej diecie mo na uzyska zadowalaj cy wygl d. Przyjació ka z kolei stwierdza e gdyby zosta a ministrem zdrowia refundowa aby odnow estetyczn kobietom po porodzie. Kuba chce zrobi sobie kolczyk w uchu. Boska jest jak zwykle przeciwna jakiejkolwiek ingerencji w ciele. Syn jednak nie daje za wygran . Z odsiecz Natalii przychodzi Ludwik. Serial komediowy
17:00
 
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
 
Historia Ireny Sendlerowej
Wstrz saj ca historia ydów z warszawskiego getta opowiedziana przez Iren Sendlerow która uratowa a tysi ce dzieci przed pewn mierci . Pod koniec ycia udzieli a wywiadu Andrzejowi Wolfowi. Irena Sendlerowa w czasie okupacji zaanga owa a si w dzia alno konspiracyjn . Gdy powsta a Rada Pomocy ydom egota zosta a szefow wydzia u dzieci cego. Jako pracownica opieki spo ecznej mia a przepustk do getta. W przebraniu piel gniarki przenios a poza mury prawie 25 tys. ydowskich dzieci. Re yser sp dzi wiele godzin na rozmowach z Iren Sendlerow która mówi a o sobie e nie jest bohaterk . Cz materia ów filmowych pochodzi z archiwów Stevena Spielberga
17:50
 
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20
 
Barwy szcz cia
2373 Po serii spotka z terapeut Klarze i Hubertowi znów zaczyna uk ada si w ma e stwie. Za to w innej cz ci domu Pyrków nie ma powodu do miechu. Patryk nie mo e by optymist kiedy wisi nad nim konflikt z rodzicami po wypadku na budowie. Pierwszym zadaniem Sadowskiego w roli kuriera jest udowodnienie szefowi e nie szuka w jego firmie dziennikarskiej sensacji. O dobrych intencjach by ego redaktora Wyrwas mo e przekona si wraz z nag ym zleceniem powierzonym w a nie Sadowskiemu. A Aleks który podejrzewa Kuczm o symulowanie zostawia w jegodomu kamer . Wkrótce gospodarz z ob o nie chorego przeistacza si w istnego casanov . Serial obyczajowy
18:50
 
Kierunek Zachd
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w których bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje równie sylwetki polskich emigrantów dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
19:10
 
Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polaków mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach którymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
19:30
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05
 
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:10
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20
 
Ranczo
Wielkie odkrycie. W Wilkowyjach odbywa si uroczyste otwarcie knajpy tym razem pod swojsk nazw U Japycza . Nast pnego dnia Solejuk odkrywa na swoim gumnie z o e ropy i wobec nag ej perspektywy bogactwa przestaje pi . W obawie e gmina przejmie pole próbuje sprzeda ropono ne tereny Amerykance. Bliski zwi zek Kusego i Lucy staje si tajemnic poliszynela. Indagowana przez ksi dza Lucy przyznaje si do grzechu. Ksi dz jest w szoku. Wykryte zostaje ród o wycieku ropy niestety nie z g bi ziemi lecz ze starego traktora. Z tego powodu Solejuk doznaje ulgi. Filozoficznie stwierdza: Takie ogromne bogactwo to straszna rzecz . Serial komediowy obyczajowy
21:10
 
Ranczo
Sprawca. Kusy i Lucy nie chc c si rozsta popadaj w ostry konflikt z plebanem. Lucy jako osoba naganna moralnie zostaje wyrzucona z domu parafialnego gdzie naucza a dot d angielskiego. Micha owa niewinnie romansuje ze Stachem Japyczem ale staje si bardziej wyrozumia a dla kochanków. Pozbawiony przez wójta pracy w dwóch redakcjach i szkole Witebski ulega degrengoladzie. Zostaje przygarni ty przez lito ciw babk i poddany terapii zio owej. Ku rado ci Wi c awskich zjawia si w domu ich jedyna córka. Rado szybko przygasa gdy okazuje si e Weronika jest w ci y i ma zamiar urodzi nie lubne dziecko. Kobiety wilkowyjskie uznaj szykany ze strony ksi dza za przesadne i wyst puj w obronie Lucy. Rozgoryczony proboszcz postanawia wyjecha na misj do Afryki. Serial komediowy obyczajowy
22:05
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35
 
Polski El Greco
W latach 50. XX w. w Polsce zacz to prace nad inwentaryzacj zabytków sztuki. Badacze z Instytutu Sztuki zazwyczaj nie mieli zbyt du ego do wiadczenia ani materia ów ród owych na których mogliby si oprze . Izabella Galicka i Hanna Sygiety ska traktowa y prac jak przygod . Zlecono im badania na Mazowszu. Ten obszar by uwa any przez historyków sztuki za najubo szy w ca ym kraju. Zabytki by y zniszczone czasem zaj te przez nowych lokatorów którzy nie zdaj c sobie sprawy z warto ci wyposa enia pa aców i dworków niszczyli to co najcenniejsze
23:30
 
Kasta
Rowerzystka. Serial paradokumentalny Re yseria: Marcin Soboci ski Nastoletnia rowerzystka zostaje potr cona w wypadku spowodowanym przez pijanego kierowc . S dzia jednak uznaje e win ponosi dziewczynka i oczyszcza sprawc z zarzutów. Zrozpaczeni rodzice chc walczy o sprawiedliwo
Activate Live-Chat