OTR
Date
<
May 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
 
 
01
02
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00
Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
00:20
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
00:50
Przystanek Ameryka
Cykl po wi cony Polonii w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Autorzy reporta y podró uj po USA szukaj c ladów polsko ci. Przedstawiaj wydarzenia i postaci historyczne wa ne dla Polski i Stanów Zjednoczonych oraz poruszaj interesuj ce bie ce tematy zwi zane z tymi krajami
01:10
Ol Polnia Polacy w Brazylii i Ameryce Po udniowej
Magazyn przedstawiaj cy wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne dotycz ce Polaków mieszkaj cych w Ameryce Po udniowej. Program przedstawia i promuje sylwetki Polaków którzy rozs awiaj Polsk na emigracji. Szczególn uwag skupiaj osoby i rodziny które mieszkaj w Ameryce Po udniowej od pokole
01:30
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:00
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:02
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:10
Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
02:40
Na dobre i na z e
Serce na d oni. Maks Beger interesuje si nag o nionym przez media przypadkiem Koli ch opca z Ukrainy który mia przej operacj serca w USA ale nie zosta wpuszczony do kraju. A gdy Beger sprowadza chorego do Le nej Góry doktor Mazur nagle sprzeciwia si leczeniu malca na swoim oddziale. Z kolei pod opiek Hani trafia Chudy bezczelny z odziejaszek który z ama r k . Teraz postanawia odbi doktor Sikork jej narzeczonemu. Serial obyczajowy
03:30
Na sygnale
Sobota w nocy. Anna zostaje zaatakowana przez k ótliwego pijanego pacjenta. Piotr staj c w jej obronie rzuca si na agresora z pi ciami. Pó niej lekarka odpowiada na wezwanie do nieprzytomnej dziewczyny która mog a zosta odurzona narkotykami i pa ofiar ataku. Z kolei Sonia wraca po przerwie do pracy z czego jej koledzy ze stacji wcale si nie ciesz . Kuba postanawia w ko cu otwarcie porozmawia z dziewczyn o jej zwi zku z pos em G owackim. Tymczasem Piotr w drodze do domu zauwa a ci ko rann rowerzystk . Serial fabularyzowany 23 min Polska 2021Re yseria: Sara Bustamante DrozdekScenariusz: ukasz JakubowskiZdj cia: Wojciech OleksiejukAktorzy: Edyta Be za Kamil Wodka Wojciech Zygmunt Natalia Rewie ska Tomasz Pi tkowski Lea Oleksiak Wojciech Kuli ski Dariusz Wieteska Monika Mazur Anna Wysocka Jaworska Justyna Sieniawska Pawe Jusi ski ucja Re ko arnecka Emilia Strzelecka Micha Piprowski
04:00
Kabaret. Super Show Dwjki
Gospodarzami programu Kabaret. Super Show Dwójki b d Bartosz Gajda z kabaretu owcy.B i Robert Motyka z kabaretu Paranienormalni. W kolejnych odcinkach wraz z zaproszonymi go mi zaprezentuj oni kultowe skecze nowe programy piosenki i arty. Micha Wójcik w specjalnie przygotowanych filmikach sparodiuje znane postaci. B d tak e wyst py tancerzy z Egurrola Dance Studio. O muzyk zadba DJ Adamus. Wiosn w programie wyst pi m.in.: Formacja Chatelet Kabaret Zachodni kabaret On On On Andrzej Koz owski kabaret Ka asznikow i Pan Li
04:55
Osiecka
Jeremi i Agnieszka mieszkaj razem ale stwarza to wiele problemów. Jeremiemu nie odpowiadaj zwyczaje Agnieszki. Przybora jest za amany poniewa nie potrafi stworzy dobrego spektaklu teatralnego. Osiecka wyje d a do Londynu a potem do Pary a. W Anglii odwiedza Pristley a którego pozna a w Warszawie. Agnieszka podejrzewa e jest w ci y. Jeremi reaguje na wie ci z entuzjazmem. Okazuje si jednak e by to fa szywy alarm. Gdy Agnieszka wraca do Polski ona i Jeremi zdaj sobie spraw e to koniec ich zwi zku
05:45
Focus on Poland
Nowoczesny program informacyjny w j zyku angielskim tworzony z my l o Polakach mieszkaj cych poza granicami kraju oraz o cudzoziemcach poszukuj cych ciekawych rzetelnych informacji o Polscezarówno o jej wspó czesno ci jak i przesz o ci. W programie informacje z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii sportu. Program przybli a widzowi spoza Polski zagadnienia dotycz ce specyfiki przemian spo ecznych w Polsce jak te jej osi gni na arenie mi dzynarodowej. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta towa pozytywny wizerunek naszego kraju na wiecie
TVPOLONIA
06:00
Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
06:30
Stacja innowacja
Polacy coraz mielej podejmuj próby zaistnienia na wiatowym rynku technologii co cz sto owocuje spektakularnym sukcesem. O polskie technologie od lat zabiegaj zagraniczne koncerny. Sukcesy te udowadniaj e stereotypem jest przekonanie jakoby polskie produkty by y ma o innowacyjne i gorsze od zachodnich. Program Stacja innowacja przedstawia polskich wynalazców pracuj cych na uczelniach w firmach i instytucjach badawczych. Ich wynalazki podbijaj wiatowe rynki wp ywaj c na ycie ludzi poprawiaj c je i udoskonalaj c
06:45
Turystyczna jazda
Program podró niczy trwaj cy 10 min. z wykorzystaniem g osu lektora. G ównym za o eniem programu jest prezentowanie ciekawych interesuj cych i atrakcyjnych turystycznie miejsc obiektów miejscowo ci zarówno w Polsce jak i zagranic . Magazyn charakteryzuje si lu n konwencj i szybkim monta em. Ogólna zawarto odcinka: doje d amy do atrakcyjnej turystycznie miejscowo ci obiektu lub bazy turystyczno sportowej (t umaczymy jednocze nie jak tam dojecha któr drog ). Odwiedzamy regiony miasta bazy noclegowe szlaki turystyczne etc. jednym s owem jeste my wsz dzie tam gdzie da si dojecha autem rowerem etc. Rozmawiamy z ciekawymi lud mi poznajemy lokalne zwyczaje i smakujemy regionalnej kuchni wybieramy si z kamer na baseny termalne oraz nad jeziora. Program popularyzuje tak e niektóre dyscypliny sportowe jak np. bieganie i jazda na rowerze
07:00
Barwy szcz cia
2375Marek jest w szoku gdy na jaw wychodzi e jego terapeuta jest jednocze nie znajomym Iwony z pracy. Mimo e Karol b yskawicznie wychodzi z parapetówki Z oty traci humor którego nic nie jest w stanie przywróci . Tymczasem Witek dostrzega ratowników wynosz cych z domu nieprzytomn Michalin . Na osiedlu Pod Sosnami Darek szykuje si do wylotu do Singapuru a Józek razem z córk odwiedza Niedzielsk eby odebra z mieszkania zabawki ma ej. Niespodziewanie ca a trójka mi o sp dza czas i wizyta si przed u a. Kacper i Madzia pokazuj Ma gorzacie i Jerzemu swoje zdj cia z sesji Fashion Life. Sielanka nie trwa d ugo. Natalia odkrywa e firma chce kontynuowa wspó prac tylko z dziewczyn Jab o skiego. Serial obyczajowy
07:25
Barwy szcz cia
Odc. 2376Iwona z Wioletk niespodziewanie pojawia si w domu Pyrków i pyta o powrót do rodzinnego domu. Agata i Klara martwi si o ni zw aszcza e nie wiedz co si wydarzy o. Iwona w ko cu zwierza si bratu e jej zwi zek z Markiem nale y do przesz o ci. Wyzna e jej nie kocha. Marek i Witek powa nie rozmawiaj o rozstaniu Z otego z Pyrk a tak e o Michalinie. Ch opak martwi si o kole ank a jego ojciec s dzi e k opoty dziewczyny wynikaj z narkotyków. Renata wysy a do swojego mieszkania Damiana by zaj si drobnymi naprawami. Tam natrafia na Dominik . Kacper widzi e Madzi zale y na dalszej wspó pracy z Fashion Life wi c namawia j do udzia u w drugiej sesji. Dziewczyna jedzie z Natali do siedziby korporacji. Tam Zwole ska znowu wpada na wyra nie oczarowanego ni Miko aja. Serial obyczajowy
07:55
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:30
Nela ma a reporterka
Sk d si bierze herbata. 8 letnia Nela która od trzech lat podró uje i zwiedza kontynenty zabiera widzów na spotkanie z magicznym wiatem przyrody i egzotycznymi mieszka cami odleg ych krain. Dziewczynka odwiedzi m.in. Tajlandi Malezj i Kambod Filipiny Finlandi i Grenlandi . Dzi ki ciekawym reporta om dzieci mog wraz z Nel poznawa wiat
11:45
W krainie ba ni
Królowa Ba tyku. Przed bajarzami nie atwe zadanie musz oni wyja ni sk d wzi si bursztyn w polskim morzu i dlaczego tak cz sto jest z a pogoda. Wszystko zacz o si od m odej królowej Ba tyku której ojciec Pan Burzy kaza sprawowa piecz nad polskim morzem. Nie mog c znie ci g ych po owów królowa zakazuje rybakom wyp ywa w morze. Wszystko si zmienia kiedy przystojny Wodzis aw sprzeciwia si woli w adczyni
TVPOLONIA
12:15
Powroty
Program o Polakach emigrantach którzy zdecydowali si na powrót do kraju. Bohaterowie opowiadaj o przyczynach decyzji o powrocie z emigracji oraz o zwi zanych z ni konsekwencjach. Jest to równie opowie o Polsce kraju zmian dynamicznego rozwoju gospodarczego i spo ecznego bezpiecznej przystani maj cej dla powracaj cych konkretn atrakcyjn ofert . Przedstawione zostan komentarze ekspertów: psychologów specjalistów w dziedzinie edukacji oraz przedstawicieli instytucji wspieraj cych Polaków wracaj cych z emigracji
12:35
Na dobre i na z e
Serce na d oni. Maks Beger interesuje si nag o nionym przez media przypadkiem Koli ch opca z Ukrainy który mia przej operacj serca w USA ale nie zosta wpuszczony do kraju. A gdy Beger sprowadza chorego do Le nej Góry doktor Mazur nagle sprzeciwia si leczeniu malca na swoim oddziale. Z kolei pod opiek Hani trafia Chudy bezczelny z odziejaszek który z ama r k . Teraz postanawia odbi doktor Sikork jej narzeczonemu. Serial obyczajowy
13:30
The Voice Kids
Przes uchania w ciemno. Utalentowane wokalnie dzieci spróbuj zachwyci jurorów i publiczno w programie który ma wy oni osob o najwi kszym talencie i najlepszym g osie. Uczestnicy maj od 8 do 15 lat. Na etapie przes ucha w ciemno jurorzy wybieraj najbardziej obiecuj cych aspiruj cych piosenkarzy i tworz z nich dru yny. Nast pnie rozgrywany jest etap bitew na g osy. Najlepsi wokali ci i wokalistki zmierz si w finale
14:30
The Voice Kids
Przes uchania w ciemno. Utalentowane wokalnie dzieci spróbuj zachwyci jurorów i publiczno w programie który ma wy oni osob o najwi kszym talencie i najlepszym g osie. Uczestnicy maj od 8 do 15 lat. Na etapie przes ucha w ciemno jurorzy wybieraj najbardziej obiecuj cych aspiruj cych piosenkarzy i tworz z nich dru yny. Nast pnie rozgrywany jest etap bitew na g osy. Najlepsi wokali ci i wokalistki zmierz si w finale
15:30
Okrasa amie przepisy
Ciasta z ognia. Karol Okrasa wyt umaczy jak przygotowa ciasta na ywym ogniu. Przyrz dzi dro d owe ciasto z jab kami pieczone babeczki z burakami i czekolad oraz placek z pieczonym indykiem
16:00
Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertów i wystaw z udzia em polskich artystów. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
17:00
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
M jak mi o
Lucjan i Barbara Mostowiakowie wychowali czworo dzieci: Mari Mart Marka i Ma gorzat . Najstarsza Maria z zawodu piel gniarka wyjecha a z Grabiny do Gródka i z m em doczeka a si synów Piotra i Paw a. Jej siostra Marta sko czy a studia prawnicze i zamieszka a w Warszawie. Marek i Ma gosia przysparzaj cy rodzicom wi cej zmartwie ni starsze rodze stwo równie podj li starania o u o enie sobie ycia. Serial przedstawia rozterki bohaterów ich codzienno poszukiwanie mi o ci problemy oraz zmagania z przeciwno ciami losu
18:10
Szansa na sukces. Opole 2021
Piosenki zespo u 2 plus 1. Formu a programu nawi zuje do pierwszego polskiego programu muzycznego typu talent show Szansa na sukces . Artur Orzech wylosuje dla uczestników utwory spo ród piosenek wykonawcy który jest go ciem odcinka. Uczestnicy wybieraj rodzaj podk adu muzycznego i wykonuj piosenki a go ocenia ich umiej tno ci wokalne. Laureaci poszczególnych odcinków zostan zaproszeni do fina owego koncertu w trakcie którego jury wybierze zwyci zc . Nagrod g ówn jest udzia w konkursie Debiuty podczas 58. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu
19:05
Program rozrywkowy
19:30
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:10
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20
Sprawiedliwi
Mury. Opowie o Polakach ratuj cych ydów podczas II wojny wiatowej. To tak e historia o mi o ci przyja ni i wierno ci zasadom moralnym nawet w sytuacji zagro enia ycia
21:10
Sanatorium mi o ci
Odc. 4Pierwsze w tym sezonie urodziny jednego z uczestników. Jak niespodziank przygotuje jubilatowi grupa Spotkanie z Mart i trudny temat o poranku: zdrada. Jak czuj zdrad m czy ni jak odbieraj kobiety Kuracjusze których ycie do atwych nie nale a o pomog nam zrozumie uczucia szarpi ce zdradzaj cych i zdradzanych. W odcinku a dwa romantyczne spotkania jedno z nich wywo a wkrótce konflikt mi dzy kobietami zainteresowanymitym samym m czyzn . Po trudnym emocjonalnie poranku podró w nieznane. Tej nocy seniorzy spa w sanatorium nie b d . Na miejscu moc atrakcji zdarzy si te problem zdrowotny jednej z uczestniczek i podró do szpitala. Wyzwaniem oka e si terapia grupowa w towarzystwie psychologa. Po tych trudnych ale potrzebnych do wiadczeniach spotkanie przy ognisku i kolonijny nocleg w kamperach. Tej nocy nikt spa nie b dzie
22:05
Zemsta
Polska XVIII w. W starym zamku mieszkaj po s siedzku dwaj szlachcice: cze nik Raptusiewicz i rejent Milczek którzy wzajemnie uprzykrzaj sobie ycie. Jednak ich doros e dzieci chc si pobra
Activate Live-Chat