OTR
Date
<
May 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
 
 
01
02
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:10
M jak mi o
Kamil wci martwi si córk ca y czas wspierany przez Anit . A do Polski przyje d a niespodziewanie Weronika matka Poli. Marcin postanawia wróci do Warszawy i spotka si na nowo z Iz . Ala zagl da na wie licz c na to e uda jej si sp dzi mi e chwile z Rafa em. Maria odkrywa e Basia zaniedba a ostatnio nauk przez randki z Dawidem. Tymczasem Jaszewski pokazuje zrobione przez siebie zdj cia na wystawie i w ród prezentowanych fotografii umieszcza portret swojej by ej dziewczyny Kai
01:00
S ownik [emailprotected
Edukacyjny talk show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczególnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szkó za granic realizowany we wspó pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skype a) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected]skiemu na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
01:30
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:00
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:05
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10
The Voice Kids
Przes uchania w ciemno. Utalentowane wokalnie dzieci spróbuj zachwyci jurorów i publiczno w programie który ma wy oni osob o najwi kszym talencie i najlepszym g osie. Uczestnicy maj od 8 do 15 lat. Na etapie przes ucha w ciemno jurorzy wybieraj najbardziej obiecuj cych aspiruj cych piosenkarzy i tworz z nich dru yny. Nast pnie rozgrywany jest etap bitew na g osy. Najlepsi wokali ci i wokalistki zmierz si w finale
03:05
The Voice Kids
Przes uchania w ciemno. Utalentowane wokalnie dzieci spróbuj zachwyci jurorów i publiczno w programie który ma wy oni osob o najwi kszym talencie i najlepszym g osie. Uczestnicy maj od 8 do 15 lat. Na etapie przes ucha w ciemno jurorzy wybieraj najbardziej obiecuj cych aspiruj cych piosenkarzy i tworz z nich dru yny. Nast pnie rozgrywany jest etap bitew na g osy. Najlepsi wokali ci i wokalistki zmierz si w finale
04:05
Debata Polonii 24
04:35
Sanatorium mi o ci
Odc. 4Pierwsze w tym sezonie urodziny jednego z uczestników. Jak niespodziank przygotuje jubilatowi grupa Spotkanie z Mart i trudny temat o poranku: zdrada. Jak czuj zdrad m czy ni jak odbieraj kobiety Kuracjusze których ycie do atwych nie nale a o pomog nam zrozumie uczucia szarpi ce zdradzaj cych i zdradzanych. W odcinku a dwa romantyczne spotkania jedno z nich wywo a wkrótce konflikt mi dzy kobietami zainteresowanymitym samym m czyzn . Po trudnym emocjonalnie poranku podró w nieznane. Tej nocy seniorzy spa w sanatorium nie b d . Na miejscu moc atrakcji zdarzy si te problem zdrowotny jednej z uczestniczek i podró do szpitala. Wyzwaniem oka e si terapia grupowa w towarzystwie psychologa. Po tych trudnych ale potrzebnych do wiadczeniach spotkanie przy ognisku i kolonijny nocleg w kamperach. Tej nocy nikt spa nie b dzie
05:30
Gwiazdozbir TVP Rozrywka
Viki Gabor. Program wspomina zas u onych dla polskiej kultury artystów. Wykorzystane zostan telewizyjne archiwalia oraz wypowiedzi go ci mi dzy innymi ekspertów muzycznych dziennikarzy oraz bliskich i wspó pracowników bohaterów. W roli ekspertów muzycznych pojawi si : Maria Szab owska Marcin Kusy i Rafa Podraza. Przedstawione zostan mi dzy innymi anegdoty przytoczone zostan wspomnienia. Widzowie poznaj dokonania muzyczne najwi ksze przeboje ycie marzenia i sekrety polskich gwiazd
TVPOLONIA
06:00
S ownik [emailprotected
Edukacyjny talk show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczególnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szkó za granic realizowany we wspó pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skype a) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
06:30
Przyjaciel
06:55
Rok 1981. Kalendarium
07:05
To je Borowicz. Podr e ze smakiem
Adam Borowicz pochodzi z Rudy l skiej a od o miu lat mieszka w Szkocji. Zainteresowany gotowaniem zacz prowadzi vlog o tematyce kulinarnej dzi ki któremu podbi internet i telewizj niadaniow . Teraz przyszed czas na autorski program podró niczo kulinarny w którym Borowicz odwiedza ró ne kraje odkrywa lokalne smaki i potrawy ocenia miejscowe targi i drogie restauracje. Poznaje mieszka ców regionalne produkty spo ywcze i sekrety kulinarne
07:30
Magiczne drzewo
Pewnego dnia Tosia Filip i Kuki odnajduj krzes o które spe nia yczenia. Dzieci wyruszaj na wypraw w poszukiwaniu rodziców a ich ladem pod a kto kto za wszelk cen pragnie zdoby krzes o
09:00
Uroczyste posiedzenie Sejmu i Senatu
10:30
Uroczysta msza wi ta w archikatedrze pw. w. Jana Chrzciciela
11:45
wi to Konstytucji 3 Maja
TVPOLONIA
13:10
Sprawiedliwi
Mury. Opowie o Polakach ratuj cych ydów podczas II wojny wiatowej. To tak e historia o mi o ci przyja ni i wierno ci zasadom moralnym nawet w sytuacji zagro enia ycia
14:00
Osiecka
Osiecka wyje d a do Stanów Zjednoczonych spotyka si z H ask i Frykowskim. Po powrocie do Polski poznaje Daniela Passenta. Artystka próbuje zrozumie co sta o si w kraju podczas jej wyjazdu. Passent t umaczy jej kulisy rodzimej polityki. Agnieszka zakochuje si w Danielu i namawia go by pisa teksty dla kabaretu. Razem wprowadzaj si do domu w Falenicy jad na wakacje na Mazury. Agnieszka marzy o dziecku ale Daniel nie jest gotowy by zosta ojcem. Na festiwalu w Opolu w 1970 roku ucja Prus wykonuje utwór W ó tych p omieniach li ci
14:50
Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertów i wystaw z udzia em polskich artystów. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
15:45
Reporta
16:05
Trzeci maja czyli dzi
17:00
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
17:50
D ugi weekend
Bogdan Lewicki jest zawodowym wojskowym z zasadami. Marta by a dzia aczka opozycji solidarno ciowej od mierci narzeczonego yje samotnie pracuje jako bibliotekarka. Do spotkania g ównych bohaterów dochodzi podczas programu telewizyjnego pod tytu em Randka w ciemno . Zgodnie z regulaminem imprezy jako nowa para wygrywaj wyjazd na majowy weekend do luksusowego hotelu. Tymczasem okazuje si e weekend sp dza tu tak e legendarny bard lat osiemdziesi tych opozycyjny poeta Jan Tomaszek. Zachwycona Marta zaczyna go adorowa
19:05
Program rozrywkowy
19:30
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:10
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20
Pan Tadeusz
Tadeusz Soplica wraca po uko czeniu nauk do rodzinnego dworku w Soplicowie na Litwie. Gospodarzem posiad o ci jest stryj i opiekun m odzie ca s dzia
22:55
Kornel
Ostatni wywiad telewizyjny z Kornelem Morawieckim w którym oprócz podsumowania dzia ano ci opozycyjnej okresu PRL pojawiaj si w tki osobiste. Kornel Morawiecki to twórca Solidarno ci Walcz cej Marsza ek Senior Sejmu RP VIII kadencji kawaler Orderu Or a Bia ego. W filmie chronologicznie zosta y przedstawione wydarzenia: wiec na Placu Defilad w Warszawie w 1956 roku strajk studentów w marcu 1968 roku masakra na Wybrze u w 1970 roku czerwiec 1976 stan wojenny powstanie Solidarno ci Walcz cej w 1982 roku deportacja Kornela Morawieckiego w 1988 roku obrady Okr g ego Sto u w1989 roku. W filmie wykorzystano materia y archiwalne
23:50
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
Activate Live-Chat