OTR
Date
<
May 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
 
 
01
02
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
00:20
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
00:50
Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Cykliczny program spo eczno kulturalno patriotyczny po wi cony Polakom na Bia orusi. W programie s prezentowane najwa niejsze wydarzenia relacje z uroczysto ci z udzia emPolaków mieszkaj cych na Bia orusi. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota znakomity krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Dzi ki temu programowiwidzowie w Polsce i na wiecie maj mo liwo poznania warunków w jakich yj i mieszkaj nasi Rodacy za wschodni granic
01:10
Studio Lww
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polaków. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka ców Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polaków edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polaków miejsca na Kresach
01:30
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:00
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:03
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:10
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40
Ojciec Mateusz
D ug. Kto dokona w amania do sklepu z pami tkami i zdemolowa jego wn trze. W a ciciel i jego ona Ukrainka nie chc z o y stosownego doniesienia. Ksi dz Mateusz ma wra enie e si boj . Odkrywa e sklepikarze wpadli w sid a wierzycieli którzy teraz gro im mierci . Aby pomóczastraszonym ludziom jest gotów zastawi zabytkowy obraz z ko cio a. Propozycj przyjmuje wysoko postawiony cz owiek który kieruje tym przest pczym procederem. Serial kryminalny obyczajowy
03:30
Ojciec Mateusz
Narkotyk. Aspirant Nocul obawia si e który z jego ludzi mo e by zamieszany w udaremnienie zakrojonej na szerok skal policyjnej akcji wymierzonej przeciwko handlarzom narkotyków. W tej szczególnie trudnej i przykrej sytuacji pod nieobecno zwierzchnika oddelegowanego na szkolenie Nocul szuka wsparcia u ksi dza Mateusza
04:20
Barwy szcz cia
P acz dziecka budzi Sta skiego. On i Karolina odkrywaj e go cie Hilsbergowie wyszli na spacer i zostawili w pokoju niemowl . Madzia bierze udzia w sesji zdj ciowej dla Fashion Life. Dzi ki nowemu partnerowi którym jest Miko aj Wianuszko dziewczyna mia o pozuje. Wszyscy s zadowoleni ze zdj . Wida e umi niony ch opak zrobi wra enie na Madzi. Natalia spotyka si z Miko ajem. Pó niej Natalia i Malwina egnaj Anet która wylatuje na Malt by wzi lub ze Stawickim. Aneta zamierza od razu uda si z m em na miesi c miodowy
04:50
Warto rozmawia
Program Jana Pospieszalskiego z udzia em zaproszonych go ci i publiczno ci. Spór naturalny w demokracji w Polsce przybra form ostrego podzia u. Konflikt zdominowa przestrze publiczn . Prowadz cy chce zainicjowa rozmow która nie ucieka od sporów. Nie prowadzi do prostych konkluzji ani nie gwarantuje ostatecznych rozstrzygni . Zak ada jednak dobr wol uczestników d cych do odkrycia prawdy. Jan Pospieszalski uwa a e dyskusja daje nadziej na znalezienie elementów wspólnych dla adwersarzy dlatego warto rozmawia
05:45
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
TVPOLONIA
06:00
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30
Korona krlw
Spytek Jan z T czyna i Hinczka wracaj z Krewa. Witold i Skirgie o ukrywaj przed nimi napa Krzy aków na Litw . Spytek roztropnie wysy a Hinczk na zwiady i Polacy odkrywaj prawd . Wszystko wskazuje na to i Krzy acy zaatakowali Litw gdy wiedz o sojuszu Polaków z Litwinami którego przypiecz towaniem ma by ma e stwo Jadwigi z Jagie . Tymczasem Wilhelm doje d a ju do Krakowa. Krzy acy proponuj mu uk ad je eli zostanie królem razem uderz na Litw . Zakochana Jadwiga szykuje si na jego przywitanie. Kiedy Wilhelm przybywa pod Wawel Dymitr z Goraja wierny idei Spytka ka e zamkn bramy. Telenowela historyczna
07:00
R czka gotuje
Program kulinarny w którym znany i lubiany l ski kucharz Remigiusz R czka prezentuje przepisy na potrawy. Pojawi si zarówno popularne l skie dania w nowych wersjach jak i mniej znane czasem zapomniane regionalne przysmaki
07:30
Pytanie na niadanie pobudka
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
07:55
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:40
Panorama
G ówny program informacyjny telewizyjnej Dwójki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia z kraju i ze wiata
10:50
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:20
Przepis dnia
Dorsz z warzywami. Szefowie kuchni pokazuj jak w prosty sposób przygotowa oryginalne i pyszne dania. Prezentowane pomys y mog zainspirowa widzów do tworzenia ciekawych da które nawet amator mo e przygotowa we w asnej kuchni. W ka dym odcinku prowadz cy przyrz dzaj jedn potraw dziel si do wiadczeniem i zdradzaj sekrety pomocne w osi gni ciu kulinarnego sukcesu
11:30
Barwy szcz cia
2380 ukasz przekonuje si e praca kuriera nie jest atwa. Najpierw przyje d a pod niew a ciwy adres czym irytuje klientk a nast pnie zostaje pobity i okradziony z cennej przesy ki. Za to Iwona zaskakuje Marka przyj ciem z Wioletk i zostawiacórk pod jego opiek nie pozwalaj c mu doj do g osu. Nieprzygotowany Z oty prosi o pomoc Krystyn która robi mu wyrzuty o rozstanie z Pyrk . Jaworski sprawdza stan mieszkania które wynajmuje ch opakom a gdy odkrywa usterki zmusza lokatorów do jak najszybszej naprawy. Damian jest zainteresowany wykonaniem drobnych prac a po sugestiach Justina i Prota rozwa a za o enie w asnej dzia alno ci jako z ota r czka. Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:15
Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Cykliczny program spo eczno kulturalno patriotyczny po wi cony Polakom na Bia orusi. W programie s prezentowane najwa niejsze wydarzenia relacje z uroczysto ci z udzia emPolaków mieszkaj cych na Bia orusi. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota znakomity krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Dzi ki temu programowiwidzowie w Polsce i na wiecie maj mo liwo poznania warunków w jakich yj i mieszkaj nasi Rodacy za wschodni granic
12:35
Ojciec Mateusz
D ug. Kto dokona w amania do sklepu z pami tkami i zdemolowa jego wn trze. W a ciciel i jego ona Ukrainka nie chc z o y stosownego doniesienia. Ksi dz Mateusz ma wra enie e si boj . Odkrywa e sklepikarze wpadli w sid a wierzycieli którzy teraz gro im mierci . Aby pomóczastraszonym ludziom jest gotów zastawi zabytkowy obraz z ko cio a. Propozycj przyjmuje wysoko postawiony cz owiek który kieruje tym przest pczym procederem. Serial kryminalny obyczajowy
13:25
Ojciec Mateusz
Narkotyk. Aspirant Nocul obawia si e który z jego ludzi mo e by zamieszany w udaremnienie zakrojonej na szerok skal policyjnej akcji wymierzonej przeciwko handlarzom narkotyków. W tej szczególnie trudnej i przykrej sytuacji pod nieobecno zwierzchnika oddelegowanego na szkolenie Nocul szuka wsparcia u ksi dza Mateusza
14:20
Szlak nadziei
Ide programu jest upami tnienie niemal czteroletniej w drówki 120 tysi cy o nierzy i cywilów którzy przeprawiaj c si przez trzy kontynenty przebyli tras 12500 km i zostali zapami tani jako armia Andersa. Autorzy dokonuj próby odtworzenia szlaku przebytego przez o nierzy genera a od miejsca zes ania na Syberii a po bohatersk bitw o Monte Cassino. Zadaniem szóstki uczestników b dzie pokonanie podobnej trasy zmierzenie si z dzik przyrod mro n Syberi i rozpalon s o cem ira sk pustyni . Program prowadzi Ida Nowakowska
15:05
Alert Covid
Epidemia COVID 19 w Europie trwa ju prawie rok. Po kilku miesi cach wzgl dnego spokoju wirus zaatakowa ponownie. Zagra a zdrowiu i yciu obywateli zagra a te gospodarkom wielu pa stw. Koronawirus uznawany jest za najwi ksze wyzwanie dla ludzko ci w pierwszych dwóch dekadach XXI wieku
15:25
Ozdrowie cy
Program o ludziach którzy przeszli chorob COVID 19 oraz o ich bliskich. B dzie te mowa o tych którzy odeszli w samotno ci o gestach pomocy i solidarno ci mi dzyludzkiej. Bohaterami programu prowadzonego przez Rafa a Porzezi skiego s mi dzy innymi: Iwona i Gerard z Sanatorium mi o ci reprezentacja Polski w hokeju na lodzie ojciec Leon Knabit i wiele innych osób które ci ko przesz y chorob
15:50
Kacperiada
Ukryty skarb. Opowie o wyzwaniach z pogranicza dzieci stwa i doros o ci. Obdarzony bujn wyobra ni i niespo yt energi 7 letni urwis Kacper odkrywa wiat i testuje cierpliwo rodziców. Z pocz tku ch opiec napotyka problem i sam próbuje si z nim zmierzy . Kiedy nie idzie mu za dobrze zaanga owani zostaj tata albo mama co w krótkim czasie prowadzi do katastrofy. Obserwuj c b dy innych Kacper uczy si jak nie post powa . Nierzadko inspiruje si przygodami bohaterów ukochanego serialu Muchom ciciel
15:55
Kuba i ruba
Siódmy krasnoludek. D ugo wyczekiwana polska produkcja ju na antenie PULS 2. Kuba i ruba to przepi kny serial animowany dla najm odszych. Przedstawia codzienne ycie dwóch braci ca kowicie od siebie ró nych. Kuba cho m odszy to typ przezornego i rozwa nego intelektualisty. Mateusz zwany rub jest przeciwie stwem brata oderwany od ycia wiecznie bujaj cy w ob okach chojrak i zawadiaka który co chwil pakuje si w tarapaty. Przygoty tej dwójki z pewno ci zaciekawi i rozbawi ma ego widza
16:10
Nela ma a reporterka
Sk d si bierze herbata. 8 letnia Nela która od trzech lat podró uje i zwiedza kontynenty zabiera widzów na spotkanie z magicznym wiatem przyrody i egzotycznymi mieszka cami odleg ych krain. Dziewczynka odwiedzi m.in. Tajlandi Malezj i Kambod Filipiny Finlandi i Grenlandi . Dzi ki ciekawym reporta om dzieci mog wraz z Nel poznawa wiat
16:30
Rodzinka.pl
Halloween. HalloweenZbli a si Halloween. Mi dzy Boskimi a Mari rozgorzeje dyskusja na temat przebierania si za Batmana Spidermana i Supermana. Wed ug Marii superbohaterowie to ohydni maczo i reakcjoni ci promuj cy przemoc. Przyjació ka rodziny zaatakuje Ludwika twierdz c e ho duje przestarza ym warto ciom. Jest wychowany w kulcie silnego m czyzny i bezbronnych kobiet. Natalia w przebraniu tygrysicy idzie razem z Kub hokeist oraz Kacprem Supermanem na obchód po osiedlu za cukierkami. Ludwikowi udaje si w tajemnicy przed on pój do Marka na mecz. Ludwik wpada na pomys aby Bo e Narodzenie sp dzi poza domem. Oferta wydaje si Natalii niezwykle kusz ca w ko cu nie b dzie musia a ca ych wi t sp dzi w kuchni lata za prezentami i wpada w przed wi teczn gor czk . Szybko jednak schodzi na ziemi . Serial komediowy 24 min Polska 2011Re yseria: Patrick YokaScenariusz: Karol Klementewicz Kuba WecsileAktorzy: Ma gorzata Ko uchowska Tomasz Karolak
17:00
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
Wype ni pustk
17:50
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20
Barwy szcz cia
2380 ukasz przekonuje si e praca kuriera nie jest atwa. Najpierw przyje d a pod niew a ciwy adres czym irytuje klientk a nast pnie zostaje pobity i okradziony z cennej przesy ki. Za to Iwona zaskakuje Marka przyj ciem z Wioletk i zostawiacórk pod jego opiek nie pozwalaj c mu doj do g osu. Nieprzygotowany Z oty prosi o pomoc Krystyn która robi mu wyrzuty o rozstanie z Pyrk . Jaworski sprawdza stan mieszkania które wynajmuje ch opakom a gdy odkrywa usterki zmusza lokatorów do jak najszybszej naprawy. Damian jest zainteresowany wykonaniem drobnych prac a po sugestiach Justina i Prota rozwa a za o enie w asnej dzia alno ci jako z ota r czka. Serial obyczajowy
18:50
Kierunek Zachd
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w których bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje równie sylwetki polskich emigrantów dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
19:10
Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polaków mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach którymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
19:30
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:10
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20
Ranczo
Mied brz cz ca. Wikary kierowany przez Dud postanawia razem z Dud i Klaudi jako spikerk uruchomi radio religijne. Ksi dz i wójt nie mog powstrzyma zapa u m odego duchownego
21:10
Ranczo
Zrozumie kobiet. Pod wp ywem wydarze wikary przechodzi wewn trzn przemian . U wiadamia sobie e grzeszy brakiem mi o ci do ludzi. Z zapa em przyst puje do naprawiania krzywd
22:05
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35
Po ar katedry Notre Dame
15 kwietnia 2019 roku katedra Notre Dame stan a w p omieniach. Nikt nie zgin jednak straty materialne oszacowano na miliony euro. Dokument pokazuje krok po kroku co si wydarzy o
23:30
Kasta
Op ata za wolno. Serial paradokumentalny Re yseria: Wojtek SukiennikStarsza kobieta zostaje zamordowana pod w asnym mieszkaniem. ledztwo ujawnia e by a to pomy ka mordercy dostali zlecenie na jej s siadk . Sprawcy trafiaj do aresztu ale jeden z nich szybko go opuszcza i zostaje uniewinniony. Zrozpaczona córka ofiary walczy o sprawiedliwo
Activate Live-Chat