OTR
Date
<
May 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
 
 
01
02
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
00:20
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
00:50
Kierunek Zachd
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w których bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje równie sylwetki polskich emigrantów dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
01:10
Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polaków mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach którymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
01:30
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:00
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:03
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40
Ranczo
Mied brz cz ca. Wikary kierowany przez Dud postanawia razem z Dud i Klaudi jako spikerk uruchomi radio religijne. Ksi dz i wójt nie mog powstrzyma zapa u m odego duchownego
03:30
Ranczo
Zrozumie kobiet. Pod wp ywem wydarze wikary przechodzi wewn trzn przemian . U wiadamia sobie e grzeszy brakiem mi o ci do ludzi. Z zapa em przyst puje do naprawiania krzywd
04:25
Barwy szcz cia
2380 ukasz przekonuje si e praca kuriera nie jest atwa. Najpierw przyje d a pod niew a ciwy adres czym irytuje klientk a nast pnie zostaje pobity i okradziony z cennej przesy ki. Za to Iwona zaskakuje Marka przyj ciem z Wioletk i zostawiacórk pod jego opiek nie pozwalaj c mu doj do g osu. Nieprzygotowany Z oty prosi o pomoc Krystyn która robi mu wyrzuty o rozstanie z Pyrk . Jaworski sprawdza stan mieszkania które wynajmuje ch opakom a gdy odkrywa usterki zmusza lokatorów do jak najszybszej naprawy. Damian jest zainteresowany wykonaniem drobnych prac a po sugestiach Justina i Prota rozwa a za o enie w asnej dzia alno ci jako z ota r czka. Serial obyczajowy
04:50
Po ar katedry Notre Dame
15 kwietnia 2019 roku katedra Notre Dame stan a w p omieniach. Nikt nie zgin jednak straty materialne oszacowano na miliony euro. Dokument pokazuje krok po kroku co si wydarzy o
05:45
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
TVPOLONIA
06:00
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30
Korona krlw
Jadwiga zleca Margit sprawdzenie czy prezenty które otrzyma a rzeczywi cie s od Wilhelma. W drodze do Gniewosza z Dalewic Margit spotyka Helen . Dowiaduje si od niej o mierci Pe ki. Po rozmowie z Luk Viscontim Margit zaczyna mie w tpliwo ci co do intencji Wilhelma. Boi si powiedzie o tym Jadwidze. Urszula korzysta z tego e Wilhelm z o y wizyt w Krakowie. Skirgie o zostaje pojmany przez Krzy aków. Jagie o mówi Wallenrodowi jak uciec z zasadzki by ocali brata
07:00
W kotle historii
Od Sasa do lasa. Polska kuchnia francuska. W kolejnym odcinku prowadz cy program ukasz Modelski zaprezentuje potrawy przyrz dzane na lotary skim dworze króla Stanislawa Leszczy skigo. Pierwsz potraw b dzie quiche lotary ski a drug baba z rumem
07:30
Pytanie na niadanie pobudka
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
07:55
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:35
Panorama
G ówny program informacyjny telewizyjnej Dwójki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia z kraju i ze wiata
10:45
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:20
Przepis dnia
Pol dwiczki w sosie. Szefowie kuchni pokazuj jak w prosty sposób przygotowa oryginalne i pyszne dania. Prezentowane pomys y mog zainspirowa widzów do tworzenia ciekawych da które nawet amator mo e przygotowa we w asnej kuchni. W ka dym odcinku prowadz cy przyrz dzaj jedn potraw dziel si do wiadczeniem i zdradzaj sekrety pomocne w osi gni ciu kulinarnego sukcesu
11:30
Barwy szcz cia
Odc. 2381 Wyrwas proponuje Sadowskiemu podwy k i przedstawia mu innego pracownika który te pad ofiar bandytów. ukasz nie zostawia sprawy namawia Umi sk aby przygotowa a reporta o napadach na kurierów. Rozmowa mi dzy Markiem i synem ko czy si k ótni . Z oty jest przekonany e zapa Michaliny mia a zwi zek z narkotykami. Sercowe perypetie tak e w innej cz ci Warszawy. Jerzy i Ma gorzata zauwa aj zazdro Kacpra o Madzi . Tymczasem podczas kolejnej sesji Miko aj o miela dziewczyn zdradzaj c e wcze niej pracowa jako striptizer. Efekt ich pracy podczas sesji jest na tyle udany e Wianuszko zaprasza partnerk na drinka. Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:15
Studio Lww
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polaków. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka ców Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polaków edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polaków miejsca na Kresach
12:35
Ranczo
Mied brz cz ca. Wikary kierowany przez Dud postanawia razem z Dud i Klaudi jako spikerk uruchomi radio religijne. Ksi dz i wójt nie mog powstrzyma zapa u m odego duchownego
13:25
Ranczo
Zrozumie kobiet. Pod wp ywem wydarze wikary przechodzi wewn trzn przemian . U wiadamia sobie e grzeszy brakiem mi o ci do ludzi. Z zapa em przyst puje do naprawiania krzywd
14:20
Po ar katedry Notre Dame
15 kwietnia 2019 roku katedra Notre Dame stan a w p omieniach. Nikt nie zgin jednak straty materialne oszacowano na miliony euro. Dokument pokazuje krok po kroku co si wydarzy o
15:20
Dooko a Ba tyku
Autorzy zapraszaj do odkrywania historii rybo ówstwa ciekawych miejsc oraz niebanalnych potraw. Pomys owo kucharzy nie zna granic. Ryba mo e by przyrz dzona na setki sposobów i wykorzystana w ca o ci. Na wywarze z rybich g ów mo na przygotowa pyszne zupy. Prowadz cy postaraj si dotrze do starych przepisów. Nie zabraknie regionalnych ciekawostek kulinarnych. Oprócz przepisów na pyszne potrawy widzowie poznaj atrakcje turystyczne. Nale y pami ta e dieta bogata w ryby jest bardzo korzystna dla zdrowia
15:50
Al chemik
Mieszaniny roztwory. W tym spotkaniu Królowa Kalina opowiada Alchemikowi sen w którym profesor Sto ek oznajmia jej e jest jej ojcem. Alchemik dokonuje szeregu do wiadcze z roztworami. Mirmi przychodzi do niego by pokaza zamkni te wrota do innego wymiaru. Bart omiej nie mo e si pogodzi z pora k na egzaminach. Zamkni ta w lochu Czarownica Wanda namawia go by j wypu ci . Malina kradnie Wielk Ksi g Alchemika
16:05
Nieziemscy
Nie ma miejsca. Igor wk ada do lodówki napoje. Budzi to sprzeciw Amandy która chcia aby w lodówce przechowywa kosmetyki. Mama musi zainterweniowa by rozstrzygn konflikt. Okazuje si e druga lodówka nie dzia a a jej kabel zosta zerwany. Nieziemscy spróbuj znale winnego a tak e dowiedzie si jak dzia aj lodówki. Za oga postanawia zbudowa now ch odziark . Trzeba znale odpowied na pytanie jak na Ziemi projektuje si urz dzenia s u ce w gospodarstwie domowym
16:20
Nauka literek z u u
Wykrzyknik Pytajnik Kropka. Program dla najm odszych widzów w którym u u wraz ze swoj literkow kuleczk pomo e dzieciom nauczy si alfabetu
16:30
Rodzinka.pl
Brutus. BrutusMaria zakocha a si na zabój. Tym razem jej mi o ci nie jest przystojniak z si owni lecz szczeniak wabi cy si Brutus. Boscy planuj wakacyjny wypad tylko we dwoje. Dzieciaki w tym czasie wyje d aj do dziadków. Z rado ci informuj Mari o urlopie ta z kolei snuje przypuszczenia e wspólna podró wymaga spisania testamentu. Przecie nigdy nie wiadomo co mo e si sta a pozostawienie trójki dzieci bez zapewnienia im bezpiecznej przysz o ci jest wysoce nierozwa ne. Kacper stara si przekona mam do kupna psa. Natalia przewiduj c e b dzie musia a si sama nim zajmowa kategorycznie odmawia. Serial komediowy
17:00
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

Czas pieni dza
Bankowo centralna w Polsce. Autorzy w ciekawy i przyst pny sposób wyja ni sk d wzi y si pieni dze jak wygl da y w ró nych epokach i krajach oraz do czego s u . Przedstawiona zostanie historia polskiej bankowo ci
17:35

Mwimy po polsku
Jak dobrze opisa swoj rodzin. Pan Marek odwiedza j zykoznawc by dowiedzie si jak prawid owo po polsku opisa rodzin . B dzie mowa o bierniku i dope niaczu w liczbie pojedynczej oraz o stopniowaniu przymiotników
17:50

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20

Barwy szcz cia
Odc. 2381 Wyrwas proponuje Sadowskiemu podwy k i przedstawia mu innego pracownika który te pad ofiar bandytów. ukasz nie zostawia sprawy namawia Umi sk aby przygotowa a reporta o napadach na kurierów. Rozmowa mi dzy Markiem i synem ko czy si k ótni . Z oty jest przekonany e zapa Michaliny mia a zwi zek z narkotykami. Sercowe perypetie tak e w innej cz ci Warszawy. Jerzy i Ma gorzata zauwa aj zazdro Kacpra o Madzi . Tymczasem podczas kolejnej sesji Miko aj o miela dziewczyn zdradzaj c e wcze niej pracowa jako striptizer. Efekt ich pracy podczas sesji jest na tyle udany e Wianuszko zaprasza partnerk na drinka. Serial obyczajowy
18:50

Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny sk adaj cy si z reporta u szeroko ukazuj cego najwa niejsze lub najbardziej kontrowersyjne wydarzenia oraz z kilku felietonów. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polaków na Litwie. B d równie si gali do historii i tradycji by przypomnie wa ne dla ka dego Polaka miejsca postacie i wydarzenia jak te relacje z Litwinami i stosunek w adz oraz osób prywatnych do zabytków i pami tek polskiej kultury
19:10

Wschd
Cykl reporta y realizowany na Kresach g ównie na Ukrainie przybli aj cy mieszka com Polski miejsca urodzenia ich dziadów i pradziadów
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:10

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20

Pitbull
Serial przedstawia prac zawodow i ycie prywatne policjantów z Wydzia u ds. Zabójstw Komendy Sto ecznej Policji. Kierownikiem sekcji jest starszy aspirant Jacek Gebels Goc
21:10

Pitbull
Serial przedstawia prac zawodow i ycie prywatne policjantów z Wydzia u ds. Zabójstw Komendy Sto ecznej Policji. Kierownikiem sekcji jest starszy aspirant Jacek Gebels Goc
22:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35

Ocaleni
Cykl ukazuj c dramatyczne losy uzale nionych bohaterów zadaj c trudne pytania przekazuje pozytywn wizj zmiany. Niezmiernie wa nym elementem programu jest pokazanie nie atwej ale skutecznej drogi wyj cia z poszczególnych uzale nie . Przewodnikiem po drodze do happy endu s dobrzy weterani czyli ci którzy stosuj c program 12 kroków uzyskali nie tylko abstynencj ale odzyskali tak e relacje z bliskimi ze wiatem odbudowali swoje ycie
23:30

Kasta
Syndyk. Serial paradokumentalny Re yseria: Jakub Za czakPrzez sytuacj pandemiczn ma e stwo ma problemy finansowe w prowadzonej przez nich restauracji. Zostaj zmuszeni do og oszenia upad o ci. Przez nieprawid ow prac syndyka który obj w adz nad ich maj tkiem trac wszystko a ich d ugi do tej pory nie s sp acone
Activate Live-Chat