OTR
Date
<
May 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
 
 
01
02
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
00:20

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
00:50

Polonia Express
Program dotycz cy ycia Polaków w Stanach Zjednoczonych. W poszczególnych wydaniach b dzie mowa mi dzy innymi o dzia alno ci naukowców biznesmenów i artystów z Polski o yciu kulturalnym i umys owym ameryka skiej Polonii oraz zwi zanych z ni rodowisk a tak e o zjawiskach w kulturze masowej popularnej i ludowej. Program przedstawia aktywno Polaków którzy wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych na sta e oraz tych którzy czasowo przebywaj za oceanem
01:10

Ol Polnia Polacy w Brazylii i Ameryce Po udniowej
Magazyn przedstawiaj cy wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne dotycz ce Polaków mieszkaj cych w Ameryce Po udniowej. Program przedstawia i promuje sylwetki Polaków którzy rozs awiaj Polsk na emigracji. Szczególn uwag skupiaj osoby i rodziny które mieszkaj w Ameryce Po udniowej od pokole
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:00

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:02

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40

Na dobre i na z e
A po burzy przyjdzie dzie. Tadek czuje e Kazia wci si od niego oddala i w ko cu postanawia o tym z ukochan szczerze porozmawia . A zw aszcza o tym co dziewczyna czuje do Barta. Na dy urze pod opiek Boruckiego trafia Marta kobieta postrzelona przez my liwego u której ratownicy nie zdo ali zatamowa krwotoku. Poniewa pozostali chirurdzy s zaj ci Tadek postanawia sam operowa rann ryzykuj c tym swoj karier . Kolejne problemy lekarzma przez swojego ojca Janusza który wci kr ci si po szpitalu i uparcie próbuje zbli y si do Wawrzyniaka. Tymczasem Kazia musi pomóc choremu który trafia do Le nej Góry z napadem duszno ci i do tego wierzy e jest królem Polski. Serial obyczajowy
03:30

Na sygnale
Zrz dzenie losu. Kuba zmienia si w swata i postanawia pozna Basi ze swoim koleg ze studiów Filipem. Na dy urze Szcz sny próbuje za to o ywi ycie mi osne doktora Góry. Uznaje e lekarz wietnie pasuje do jednej z pacjentek sympatycznej Joli. Tymczasem Piotr podejrzewa e jest wiadkiem brutalnej napa ci na kobiet i od razu rusza do akcji. Gdy odnajduje ofiar oraz napastnika sytuacja si komplikuje. Serial fabularyzowany 24 min Polska 2021Re yseria: Sara Bustamante DrozdekScenariusz: Kacper Szyma skiZdj cia: Wojciech OleksiejukAktorzy: Edyta Be za Kamil Wodka Wojciech Zygmunt Natalia Rewie ska Tomasz Pi tkowski Lea Oleksiak Wojciech Kuli ski Dariusz Wieteska Monika Mazur Anna Wysocka Jaworska Justyna Sieniawska
04:00

Kabaret. Super Show Dwjki
Gospodarzami programu Kabaret. Super Show Dwójki b d Bartosz Gajda z kabaretu owcy.B i Robert Motyka z kabaretu Paranienormalni. W kolejnych odcinkach wraz z zaproszonymi go mi zaprezentuj oni kultowe skecze nowe programy piosenki i arty. Micha Wójcik w specjalnie przygotowanych filmikach sparodiuje znane postaci. B d tak e wyst py tancerzy z Egurrola Dance Studio. O muzyk zadba DJ Adamus. Wiosn w programie wyst pi m.in.: Formacja Chatelet Kabaret Zachodni kabaret On On On Andrzej Koz owski kabaret Ka asznikow i Pan Li
04:55

Osiecka
Osiecka wyje d a do Stanów Zjednoczonych spotyka si z H ask i Frykowskim. Po powrocie do Polski poznaje Daniela Passenta. Artystka próbuje zrozumie co sta o si w kraju podczas jej wyjazdu. Passent t umaczy jej kulisy rodzimej polityki. Agnieszka zakochuje si w Danielu i namawia go by pisa teksty dla kabaretu. Razem wprowadzaj si do domu w Falenicy jad na wakacje na Mazury. Agnieszka marzy o dziecku ale Daniel nie jest gotowy by zosta ojcem. Na festiwalu w Opolu w 1970 roku ucja Prus wykonuje utwór W ó tych p omieniach li ci
05:45

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
TVPOLONIA
06:00

Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
06:30

Stacja innowacja
Polacy coraz mielej podejmuj próby zaistnienia na wiatowym rynku technologii co cz sto owocuje spektakularnym sukcesem. O polskie technologie od lat zabiegaj zagraniczne koncerny. Sukcesy te udowadniaj e stereotypem jest przekonanie jakoby polskie produkty by y ma o innowacyjne i gorsze od zachodnich. Program Stacja innowacja przedstawia polskich wynalazców pracuj cych na uczelniach w firmach i instytucjach badawczych. Ich wynalazki podbijaj wiatowe rynki wp ywaj c na ycie ludzi poprawiaj c je i udoskonalaj c
06:45

Turystyczna jazda
Program podró niczy trwaj cy 10 min. z wykorzystaniem g osu lektora. G ównym za o eniem programu jest prezentowanie ciekawych interesuj cych i atrakcyjnych turystycznie miejsc obiektów miejscowo ci zarówno w Polsce jak i zagranic . Magazyn charakteryzuje si lu n konwencj i szybkim monta em. Ogólna zawarto odcinka: doje d amy do atrakcyjnej turystycznie miejscowo ci obiektu lub bazy turystyczno sportowej (t umaczymy jednocze nie jak tam dojecha któr drog ). Odwiedzamy regiony miasta bazy noclegowe szlaki turystyczne etc. jednym s owem jeste my wsz dzie tam gdzie da si dojecha autem rowerem etc. Rozmawiamy z ciekawymi lud mi poznajemy lokalne zwyczaje i smakujemy regionalnej kuchni wybieramy si z kamer na baseny termalne oraz nad jeziora. Program popularyzuje tak e niektóre dyscypliny sportowe jak np. bieganie i jazda na rowerze
07:00

Barwy szcz cia
P acz dziecka budzi Sta skiego. On i Karolina odkrywaj e go cie Hilsbergowie wyszli na spacer i zostawili w pokoju niemowl . Madzia bierze udzia w sesji zdj ciowej dla Fashion Life. Dzi ki nowemu partnerowi którym jest Miko aj Wianuszko dziewczyna mia o pozuje. Wszyscy s zadowoleni ze zdj . Wida e umi niony ch opak zrobi wra enie na Madzi. Natalia spotyka si z Miko ajem. Pó niej Natalia i Malwina egnaj Anet która wylatuje na Malt by wzi lub ze Stawickim. Aneta zamierza od razu uda si z m em na miesi c miodowy
07:25

Barwy szcz cia
2380 ukasz przekonuje si e praca kuriera nie jest atwa. Najpierw przyje d a pod niew a ciwy adres czym irytuje klientk a nast pnie zostaje pobity i okradziony z cennej przesy ki. Za to Iwona zaskakuje Marka przyj ciem z Wioletk i zostawiacórk pod jego opiek nie pozwalaj c mu doj do g osu. Nieprzygotowany Z oty prosi o pomoc Krystyn która robi mu wyrzuty o rozstanie z Pyrk . Jaworski sprawdza stan mieszkania które wynajmuje ch opakom a gdy odkrywa usterki zmusza lokatorów do jak najszybszej naprawy. Damian jest zainteresowany wykonaniem drobnych prac a po sugestiach Justina i Prota rozwa a za o enie w asnej dzia alno ci jako z ota r czka. Serial obyczajowy
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:25

Nela ma a reporterka
W krainie kobiet o d ugich szyjach. 8 letnia Nela która od trzech lat podró uje i zwiedza kontynenty zabiera widzów na spotkanie z magicznym wiatem przyrody i egzotycznymi mieszka cami odleg ych krain. Dziewczynka odwiedzi m.in. Tajlandi Malezj i Kambod Filipiny Finlandi i Grenlandi . Dzi ki ciekawym reporta om dzieci mog wraz z Nel poznawa wiat
11:45

W krainie ba ni
Znachorka i stra nik lasu. Ba któr opowiadamy tym razem pokazuje jak w adza potrafi zawróci w g owie i jak pot n moc ma braterska mi o . Bajarz i Bajarka opowiadaj o wietliku ubogim ch opie który udaje si do znachorki po lekarstwo dla swojego brata Rozmaryna z którym prowadzi gospodarstwo. Na nic zdaj si jego b agania znachorka nie chce odda leku bez sowitej zap aty. wietlik jest zmuszony szuka innego rozwi zania. Czy znajdzie je w lesie o którym kr niesamowite legendy Czy straszliwy Myszo ów pó bestia pó cz owiek którego spotka na swojej drodze pomo e mu czy te przeszkodzi w uratowaniu brata
TVPOLONIA
12:15

Powroty
Program o Polakach emigrantach którzy zdecydowali si na powrót do kraju. Bohaterowie opowiadaj o przyczynach decyzji o powrocie z emigracji oraz o zwi zanych z ni konsekwencjach. Jest to równie opowie o Polsce kraju zmian dynamicznego rozwoju gospodarczego i spo ecznego bezpiecznej przystani maj cej dla powracaj cych konkretn atrakcyjn ofert . Przedstawione zostan komentarze ekspertów: psychologów specjalistów w dziedzinie edukacji oraz przedstawicieli instytucji wspieraj cych Polaków wracaj cych z emigracji
12:35

Na dobre i na z e
A po burzy przyjdzie dzie. Tadek czuje e Kazia wci si od niego oddala i w ko cu postanawia o tym z ukochan szczerze porozmawia . A zw aszcza o tym co dziewczyna czuje do Barta. Na dy urze pod opiek Boruckiego trafia Marta kobieta postrzelona przez my liwego u której ratownicy nie zdo ali zatamowa krwotoku. Poniewa pozostali chirurdzy s zaj ci Tadek postanawia sam operowa rann ryzykuj c tym swoj karier . Kolejne problemy lekarzma przez swojego ojca Janusza który wci kr ci si po szpitalu i uparcie próbuje zbli y si do Wawrzyniaka. Tymczasem Kazia musi pomóc choremu który trafia do Le nej Góry z napadem duszno ci i do tego wierzy e jest królem Polski. Serial obyczajowy
13:30

The Voice Kids
Przes uchania w ciemno. Utalentowane wokalnie dzieci spróbuj zachwyci jurorów i publiczno w programie który ma wy oni osob o najwi kszym talencie i najlepszym g osie. Uczestnicy maj od 8 do 15 lat. Na etapie przes ucha w ciemno jurorzy wybieraj najbardziej obiecuj cych aspiruj cych piosenkarzy i tworz z nich dru yny. Nast pnie rozgrywany jest etap bitew na g osy. Najlepsi wokali ci i wokalistki zmierz si w finale
14:30

The Voice Kids
Przes uchania w ciemno. Utalentowane wokalnie dzieci spróbuj zachwyci jurorów i publiczno w programie który ma wy oni osob o najwi kszym talencie i najlepszym g osie. Uczestnicy maj od 8 do 15 lat. Na etapie przes ucha w ciemno jurorzy wybieraj najbardziej obiecuj cych aspiruj cych piosenkarzy i tworz z nich dru yny. Nast pnie rozgrywany jest etap bitew na g osy. Najlepsi wokali ci i wokalistki zmierz si w finale
15:30

Okrasa amie przepisy
Na polskim transatlantyku. Karol Okrasa opowie widzom jakie potrawy serwowano na pok adach polskich transatlantyków którymi Polacy od lat 30. do ko ca lat 80. XX wieku podró owali z Gdyni do Ameryki
16:00

Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertów i wystaw z udzia em polskich artystów. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

M jak mi o
Kamil wci unika kontaktu z Weronik i próbuje nie dopu ci do jej spotkania z Pol . A by a kochanka ledzi go gdy zawozi ma do przedszkola Basia nadal marzy o tym by Pawe poprosi Frank o r k i robi wszystko by zach ci ojca do o wiadczyn. Sonia wci walczy o zdrowie Janka. Gdy Olek zdradza dziewczynie jak niebezpieczny jest zabieg który planuje u Morawskiego policjantka wpada w panik . A gdy jej ukochany trafia w ko cu na sal operacyjn Sonia przez kolejne godziny czuwa w klinice wspierana przez Soba sk oraz Rafa a
18:10

Szansa na sukces. Opole 2021
Sound n Grace. Formu a programu nawi zuje do pierwszego polskiego programu muzycznego typu talent show Szansa na sukces . Artur Orzech wylosuje dla uczestników utwory spo ród piosenek wykonawcy który jest go ciem odcinka. Uczestnicy wybieraj rodzaj podk adu muzycznego i wykonuj piosenki a go ocenia ich umiej tno ci wokalne. Laureaci poszczególnych odcinków zostan zaproszeni do fina owego koncertu w trakcie którego jury wybierze zwyci zc . Nagrod g ówn jest udzia w konkursie Debiuty podczas 58. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu
19:10

Kabaretowe naj
Piosenki kabaretowe na maj. W cyklu Kabaretowe naj zostan zaprezentowane skecze piosenki i sylwetki s ynnych artystów kabaretowych. Wszystko opatrzone autorskim komentarzem wielbicielki kabaretu Karoliny Pa czyk
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:10

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20

Sprawiedliwi
Wirtuoz. Opowie o Polakach ratuj cych ydów podczas II wojny wiatowej. To tak e historia o mi o ci przyja ni i wierno ci zasadom moralnym nawet w sytuacji zagro enia ycia
21:10

Sanatorium mi o ci
Poranek w kamperach oka e si jednym z ciekawszych. Kuracjusze poczuli si jak zgrana grupa nastolatków. Wspomnienia nieprzespanej nocy bawi y wszystkich. Po powrocie do sanatorium spotkanie w Palmiarni. Tematems trudne do wiadczenia w yciu i ich wp yw na nasze wybory. Og oszenie przez Mart Kuracjusza Odcinka wzbudza zaskoczenie. Kto z kim pójdzie na randk To nie jedyna para w tym odcinku która ma szans na bli sze poznanie i mi e chwile we dwoje. W tym duecie to m czyzna wybiera partnerk . To spotkanie b dzie zaskakuj ce Ona zaskoczy jego on zaskoczy j . Tego dnia nie dajemy odpocz bohaterom programu. Tym razem na podstawie opisu randki marze kobiety wybieraj m czyzn. Nie wiedz kto kryje si za opisem. To tylko zabawa ale nie dla wszystkich. Dochodzi do ostrego konfliktu mi dzy dwiema paniami. Kim jest m czyzna który wzbudzi u obu takie emocje Koniec dnia i zaj cia sportowe. Tym razem mierzenie si ze strachem. Kto nie wsiad na tyrolk
22:05

Lekcje pana Kuki
Senior gibt seine zweifelhaften Lebenserfahrungen an einen jungen naiven Polen weiter Der Traum von einem Leben im Westen fuehrt den jungen Polen Waldemar (Lukasz Garlicki l.) nach Oesterreich. Er will in Wien sein Glueck machen. Dabei vertraut er auf die Ratschlaege des alten Herrn Kuka (Andrzej Grabowski). Dass die nicht ganz ernst zu nehmen sind erkennt Waldemar erst in der Fremde
23:45

W rytmie disco
Krzysztof Jaryczewski. Rozmowy Marka Sierockiego z artystami o ich fascynacji muzyk disco
Activate Live-Chat