OTR
Date
<
May 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
 
 
01
02
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:10

M jak mi o
Kamil wci unika kontaktu z Weronik i próbuje nie dopu ci do jej spotkania z Pol . A by a kochanka ledzi go gdy zawozi ma do przedszkola Basia nadal marzy o tym by Pawe poprosi Frank o r k i robi wszystko by zach ci ojca do o wiadczyn. Sonia wci walczy o zdrowie Janka. Gdy Olek zdradza dziewczynie jak niebezpieczny jest zabieg który planuje u Morawskiego policjantka wpada w panik . A gdy jej ukochany trafia w ko cu na sal operacyjn Sonia przez kolejne godziny czuwa w klinice wspierana przez Soba sk oraz Rafa a
01:00

Zakochaj si w Polsce
Gosty. Gosty to miasto w którym d ugowieczna tradycja muzyczna jest podtrzymywana w wyj tkowo uroczysty sposób. Zdarza si te e po jego ulicach je d zabytkowe i niezwykle cenne samochody. Z Góry Zamkowej gdzie w redniowieczu za o ono gród rozci ga si malowniczy widok. Cho miasto jest niewielkie ma wiele do zaoferowania. Jego pocz tki si gaj XIII wieku. Na mocy dokumentu lokacyjnego z 1278 roku Miko aj Przedpe kowic za o y prywatne miasto. Wybudowano je od podstaw na wysepkach w starorzeczu Kani
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:00

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:03

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10

Sprawiedliwi
Wirtuoz. Opowie o Polakach ratuj cych ydów podczas II wojny wiatowej. To tak e historia o mi o ci przyja ni i wierno ci zasadom moralnym nawet w sytuacji zagro enia ycia
03:00

Lekcje pana Kuki
Senior gibt seine zweifelhaften Lebenserfahrungen an einen jungen naiven Polen weiter Der Traum von einem Leben im Westen fuehrt den jungen Polen Waldemar (Lukasz Garlicki l.) nach Oesterreich. Er will in Wien sein Glueck machen. Dabei vertraut er auf die Ratschlaege des alten Herrn Kuka (Andrzej Grabowski). Dass die nicht ganz ernst zu nehmen sind erkennt Waldemar erst in der Fremde
05:00

Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertów i wystaw z udzia em polskich artystów. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
TVPOLONIA
06:00

Hity wszech czasw
Hity wszech czasów to muzyczny program monta owy. Marek Sierocki prezentuje najwi ksze przeboje wiatowej i polskiej muzyki lat 60. 70. i 80. XX w. Piosenki s tak dobrane by tworzy y spójn ca o . Nie zabraknie najpopularniejszych piosenek ze wiatowych list przebojów i utworów które rozbrzmiewa y na parkietach. Pojawi si piosenki zagranicznych wykonawców które by y bardzo popularne w Polsce. Zaprezentowane zostan równie polskie hity wykonywane przez artystów na koncertach i festiwalach transmitowanych w Telewizji Polskiej
07:00

Barwy szcz cia
Odc. 2381 Wyrwas proponuje Sadowskiemu podwy k i przedstawia mu innego pracownika który te pad ofiar bandytów. ukasz nie zostawia sprawy namawia Umi sk aby przygotowa a reporta o napadach na kurierów. Rozmowa mi dzy Markiem i synem ko czy si k ótni . Z oty jest przekonany e zapa Michaliny mia a zwi zek z narkotykami. Sercowe perypetie tak e w innej cz ci Warszawy. Jerzy i Ma gorzata zauwa aj zazdro Kacpra o Madzi . Tymczasem podczas kolejnej sesji Miko aj o miela dziewczyn zdradzaj c e wcze niej pracowa jako striptizer. Efekt ich pracy podczas sesji jest na tyle udany e Wianuszko zaprasza partnerk na drinka. Serial obyczajowy
07:25

Ja gor
Historia szlachcica Pogorzelskiego który osiedli si na zamku w Samsonowie aby odnowi zniszczon budowl . W renowacji przeszkadza mu jednak duch dawnego w a ciciela
08:00

Fredek uszcz liwia wiat
Komedia 83 min Polska 1936Re yseria: Zbigniew Ziembi skiScenariusz: Julian KaufmanZdj cia: Jakub Joni owicz Bernard Marwi skiMuzyka: Wiktor Krupi ski Wanda Vorbond Mieczys aw Weinberg Iwo WesbyAktorzy: Karolina ubie ska Loda Halama Alina Zieli ska Zbigniew Rakowiecki Jerzy Czapli ski Józef Kondrat Tadeusz Weso owski Antoni Fertner Józef Orwid Fredek in ynier wynalazca konstruuje telefonowizor. Niestety to wydawa oby si rewelacyjne urz dzenie przysparza mu samych k opotów i wprowadza zam t w spokojne ycie stolicy. Dzi ki telefonowizorowi Fredek ogl da swoj narzeczon w czu ej pozie z innym m czyzn ona fabrykanta odkrywa e m j zdradza wynalazek zainstalowany w restauracji demaskuje same k amstwa i niecne uczynki. Zabawne perypetie intrygi ust puj jednak miejsca po ytecznemu wykorzystaniu osi gni techniki i m odo ci. Wynalazek zostaje upowszechniony sk óceni podaj sobie r ce wyja niaj si wszelkie nieporozumienia
09:30

Ziarno
Nigdy si nie podawaj. Cierpliwo kluczem do sukcesu Bo cierpliwo jak i wytrwa o prowadzi do wspania ych rezultatów. I to nie tylko w yciu. W K ciku Biblijnym porozmawiamy na temat fragmentu: módlcie si a b dzie Wam dane . Wytrwa o w yciu i modlitwie prowadzi do kszta towania pi knych postaw: pomocy innym odpowiedzialno ci za innych a przy okazji do samorozwoju do czynienia dobra. B d my cierpliwi i wytrwali w mi o ci Boga i cz owieka
10:00

Msza wi ta na uroczysto w. Stanis awa biskupa i m czennika patrona Polski
11:50

Mi dzy ziemi a niebem
Program o charakterze informacyjno publicystycznym na który sk adaj si : serwis informacyjny komentarz publicystyczny a tak e wyst py artystyczne prezentacje ksi ek i p yt. Audycja jest adresowana do wszystkich wierz cych i niewierz cych którzy oczekuj komentarza Ko cio a katolickiego do najwa niejszych wydarze tygodnia
TVPOLONIA
12:00

Regina Coeli
Modlitwa maryjna odmawiana w okresie wielkanocnym od Wigilii Paschalnej do niedzieli Zes ania Ducha wi tego w cznie
12:15

Mi dzy ziemi a niebem
Program o charakterze informacyjno publicystycznym na który sk adaj si : serwis informacyjny komentarz publicystyczny a tak e wyst py artystyczne prezentacje ksi ek i p yt. Audycja jest adresowana do wszystkich wierz cych i niewierz cych którzy oczekuj komentarza Ko cio a katolickiego do najwa niejszych wydarze tygodnia
12:50

Via Dolorosa droga zbawienia
14:05

Jan Serce
Pieszczoty. Janek wyczerpany bezskutecznymi poszukiwaniami Mgie ki zapada na zdrowiu. D ugo choruje a podczas rekonwalescencji poznajeatrakcyjn w a cicielk zak adu fryzjerskiego. Danuta po odej ciu m asamotnie wychowuje synka. Ch opczyk z powodu markotnegousposobienia zwany jest Sow . Janek nawi zuje z Danut romans. Matka Janka przera ona e syn yje w grzechu usi uje temuprzeciwdzia a . Wywo uje to efekt odwrotny od zamierzonego: Janekwyprowadza si z domu i zamieszkuje u Danusi. PIESZCZOTYSerial obyczajowy 55 min 10 odc. Polska 1982Re . Rados aw PiwowarskiWyk. Kazimierz Kaczor Ewa Szykulska Jadwiga Kuryluk Wies awMichnikowski Anna Nehrebecka Marian Kociniak Jan Himilsbach W odzimierz Musia Czes aw Nogacki i inni
15:15

Kabaret. Super Show Dwjki
Gospodarzami programu Kabaret. Super Show Dwójki b d Bartosz Gajda z kabaretu owcy.B i Robert Motyka z kabaretu Paranienormalni. W kolejnych odcinkach wraz z zaproszonymi go mi zaprezentuj oni kultowe skecze nowe programy piosenki i arty. Micha Wójcik w specjalnie przygotowanych filmikach sparodiuje znane postaci. B d tak e wyst py tancerzy z Egurrola Dance Studio. O muzyk zadba DJ Adamus. Wiosn w programie wyst pi m.in.: Formacja Chatelet Kabaret Zachodni kabaret On On On Andrzej Koz owski kabaret Ka asznikow i Pan Li
16:05

Le niczwka
Beata i Konrad nadzoruj prace w miejscu gdzie zakopano beczki. Pracownicy Zak adów Us ug Le nych znajduj kamizelk robocz Kurka. Wigrowski wzywa ekip dochodzeniow
16:30

Le niczwka
Maryna pakuje si przed wyjazdem. Za rad Anieli Wojtek zaprasza Konrada na kolacj maj c uczci otwarcie o rodka. M czy ni dochodz do wniosku e uroczysto powinna odby si w le niczówce
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

M jak mi o
Marcin jedzie na Wietrzn by zobaczy si z Micha em i na powitanie wymierza rywalowi prawy sierpowy. A Iza jest coraz bardziej zirytowana zazdro ci ukochanego i tym jak zareagowa na dramat który prze y a przez Bosackiego w Krakowie. Andrzej postanawia da Magdzie prezent niespodziank . ukasz wci namawia Patrycj by odesz a w ko cu od m a i rozmawia nawet o jej planowanym rozwodzie z Budzy skim. Tymczasem Argasi ska odkrywa przypadkiem e jej m ody kochanek jest synem Marty
18:15

Kabaretomaniacy
Program zapewni widzom pot n dawk humoru. Wyst pi najlepsze polskie kabarety w kultowych skeczach
19:10

Lajk
W programie zostan omówione najciekawsze wydarzenia kulturalne m.in. festiwale koncerty spektakle teatralne premiery filmowe pokazy mody i imprezy plenerowe. Wypowiedz si arty ci twórcy i celebryci. Widzowie dowiedz si co warto zobaczy us ysze i przeczyta a tak e dok d si wybra w wolnym czasie
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:10

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20

Osiecka
Piosenka Osieckiej o wydarzeniach grudniowych Czerwone maki na Entej ulicy wywo uje gniewn reakcj Józefa Kempy. Grozi on zamkni ciem STS u. Agnieszka wspó pracuje z Maryl Rodowicz i Katarzyn Gaertner. Festiwale w Opolu w latach 1971 i 1972 nie przynosz Osieckiej znacz cych sukcesów. Agnieszka dowiaduje si e jest w ci y. Mimo to stara si aktywnie uczestniczy w yciu artystycznym. Wraz Danielem planuje wybudowanie domu. Jest zirytowana e znajomi nie pytaj o jej twórczo a jedynie o samopoczucie. Rodzi córk Agat
21:15

Teatr Telewizji
Badyle. Scenariusz do spektaklu Badyle powsta z po czenia dwóch opowiada Tadeusza Ró ewicza: Ta stara cholera i Na placówce dyplomatycznej oraz opowiadania Marka Gajdzi skiego Matka jest jedna . Wszystkie trzy historie czy ten sam temat stosunku dzieci do ich starych rodziców. Nie jest to temat nowy ale w naszych czasach zyska inn wag gdy tak bardzo nie przystaje do poziomu wspó czesnej cywilizacji. A jednak zn canie si nad najbli sz osob jak jest stara matka nie jest przypadkiem rzadkim i ma ró ne odmiany represji. Dlatego mówienie o tym poprzez sztuk ma wa ne znaczenie spo eczne
22:15

Program rozrywkowy
23:20

Szlak nadziei
Ide programu jest upami tnienie niemal czteroletniej w drówki 120 tysi cy o nierzy i cywilów którzy przeprawiaj c si przez trzy kontynenty przebyli tras 12500 km i zostali zapami tani jako armia Andersa. Autorzy dokonuj próby odtworzenia szlaku przebytego przez o nierzy genera a od miejsca zes ania na Syberii a po bohatersk bitw o Monte Cassino. Zadaniem szóstki uczestników b dzie pokonanie podobnej trasy zmierzenie si z dzik przyrod mro n Syberi i rozpalon s o cem ira sk pustyni . Program prowadzi Ida Nowakowska
Activate Live-Chat