OTR
Date
<
May 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
 
 
01
02
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
00:20

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
00:50

Powroty
Program o Polakach emigrantach którzy zdecydowali si na powrót do kraju. Bohaterowie opowiadaj o przyczynach decyzji o powrocie z emigracji oraz o zwi zanych z ni konsekwencjach. Jest to równie opowie o Polsce kraju zmian dynamicznego rozwoju gospodarczego i spo ecznego bezpiecznej przystani maj cej dla powracaj cych konkretn atrakcyjn ofert . Przedstawione zostan komentarze ekspertów: psychologów specjalistów w dziedzinie edukacji oraz przedstawicieli instytucji wspieraj cych Polaków wracaj cych z emigracji
01:10

Alert COVID
Epidemia COVID 19 w Europie trwa ju prawie rok. Po kilku miesi cach wzgl dnego spokoju wirus zaatakowa ponownie. Zagra a zdrowiu i yciu obywateli zagra a te gospodarkom wielu pa stw. Koronawirus uznawany jest za najwi ksze wyzwanie dla ludzko ci w pierwszych dwóch dekadach XXI wieku
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:00

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:05

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40

Parada oszustw
Jaguar 1936. Lata 30. XX w. W sobotni ranek w a ciciel salonu samochodowego sprzedaje jaguara za 8 tys. dolarów cudzoziemcowi który p aci czekiem. Kolejny klient u wiadamia sprzedawcy e móg pa ofiar oszustwa
03:35

Parada oszustw
Tajny detektyw. Kolejna historia wyrafinowanego oszustwa. 5 listopada 1936 roku w Krakowie pierwsz klientk jubilera Floriana Winiarskiego jest atrakcyjna blondynka. Elegancka kobieta przymierza wspania y naszyjnik. Po chwili m czyzna który twierdzi e jest inspektorem policji dokonuje aresztowania. Jest pewien e pi kna oszustka zamieni a cenny naszyjnik z brylantem na kopi . Zabiera Winiarskiego i podejrzan wraz z dowodem rzeczowym na komend . Jubiler czeka cierpliwie na wynik przes uchania lecz dobrana para oszustów znika. TAJNY DETEKTYWSerial kryminalny 52 min Polska 1977Re yseria: Grzegorz LasotaScenariusz: Jerzy Janicki Andrzej KudelskiZdj cia: Witold AdamekMuzyka: Henryk Ku niakAktorzy: Bronis aw Pawlik Wojciech Pszoniak Piotr Fronczewski Stanis aw Igar Roman Wilhelmi Stanis aw Górka Bronis aw Pawlik Gra yna Szapo owska Gustaw Lutkiewicz Halina Golanko
04:30

Barwy szcz cia
Stefan zwierza si przyjacio om e Waleria nie wróci bo postanowi a zosta u Bartka i Idy by opiekowa si ich synkiem. Aldona i Borys zamierzaj zakwaterowa U ana w innym hotelu dla koni
05:00

Film dokumentalny
05:45

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
TVPOLONIA
06:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30

Po yteczni.pl
Magazyn reporterski opisuj cy dzia alno organizacji po ytku publicznego i formy aktywno ci obywatelskiej. Pokazuje energi i kreatywno ludzi którzy postanowili zmieni otaczaj c ich rzeczywisto i pomóc sobie oraz innym osobom w rozwi zywaniu problemów
07:00

Okrasa amie przepisy
Ryby na przednówku. W dawnej Polsce pod koniec zimy ludzie cz sto g odowali. Karol Okrasa przygotuje trzy potrawy inspirowane produktami dost pnymi na przednówku m.in. kotleciki rybne z dodatkiem suszonych li ci
07:30

Pytanie na niadanie pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:45

Panorama
G ówny program informacyjny telewizyjnej Dwójki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia z kraju i ze wiata
10:50

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:20

Przepis na dzi
Kotlety z pieczonymi warzywami.
11:30

Barwy szcz cia
Odc. 2383 Wci trwa po ar w Borkach. Borys jedzie pomóc Kuczmie którego gospodarstwo jest najbardziej zagro one. Tymczasem Aleks martwi si o przebywaj cego tam U ana. Po ar okazuje si na tyle powa ny e anga uje wszystkie okoliczne zast py stra y wi c Franek odwo uje zaplanowany z Regin wypad na kajaki i do cza do kolegów z OSP. Z kolei wypala si rodzinne ognisko Morawskich co nie oznacza e nie b dzie mi dzy nimi gor co. Mecenas Paszkowska radzi bowiem Radkowi aby zaprzeczy romansowi z Sandr i przypomnia w s dzie o agresywnym zachowaniu ony gdy ta chorowa a na t yczk . W ten sposób mo e unikn wysokich alimentów dla Lidki. Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:15

Stacja innowacja
Polacy coraz mielej podejmuj próby zaistnienia na wiatowym rynku technologii co cz sto owocuje spektakularnym sukcesem. O polskie technologie od lat zabiegaj zagraniczne koncerny. Sukcesy te udowadniaj e stereotypem jest przekonanie jakoby polskie produkty by y ma o innowacyjne i gorsze od zachodnich. Program Stacja innowacja przedstawia polskich wynalazców pracuj cych na uczelniach w firmach i instytucjach badawczych. Ich wynalazki podbijaj wiatowe rynki wp ywaj c na ycie ludzi poprawiaj c je i udoskonalaj c
12:35

Parada oszustw
Mistrz zawsze traci. Na cykl telewizyjnych filmów Parada oszustów sk adaj si niezwi zane ze sob opowie ci kryminalne fikcyjne cho cz sto zainspirowane autentycznymi wydarzeniami. Bohater pierwszego odcinka w latach trzydziestych wyprowadzi w pole s awnych szachistów. Skromny francuski aptekarz Renaud (Bronis aw Pawlik) wpada na pomys jak zarobi sporo pieni dzy. Pisze listy do dwóch szachowych arcymistrzów: Greewe a i Sulechina i wyzywa ich na pojedynek. Ku zdziwieniu obu asów którzy si osobi cie nie znaj Renaud osi ga rewelacyjne wyniki. Jaka jest tajemnica tych sukcesów Serial sensacyjny 39 min Polska 1976Re yseria: Grzegorz LasotaScenariusz: Jerzy Janicki Andrzej KudelskiAktorzy: Piotr Fronczewski Wojciech Pszoniak Gra yna Szapo owska Stanis aw Igar Bronis aw Pawlik Roman Wilhelmi Halina Golanko Jerzy Molga Jan Orsza Juliusz Berger
13:20

Parada oszustw
adny gips. Taksówkarz O Roney zostaje pobity przez gangsterów wierzycieli i le y w szpitalu z nog w gipsie. Znajduje go dwoje m odych oszutów którzy oferuj mu 10 tysi cy dolarów za przewiezienie samolotem listu do Kopenhagi. Równocze nie informuj s u b celn e w gipsie O Roneya rzekomo s ukryte brylanty. Celnicy zatrzymuj O Roneya i zdejmuj gips ale niczego nie znajduj . Po dwóch dniach taksówkarz wraca do USA tym razem w gipsie rzeczywi cie ma towar ale celnicy nie ryzykuj ju kontroli. Kiedy O Roney na w asn r k powtarza podobny numer zostaje rozpoznany przez celnika któremu przypadkowo opowiedzia kiedy o swoich perypetiach. ADNY GIPSSerial sensacyjny 61 min Polska 1978Re yseria: Grzegorz LasotaScenariusz: Jerzy Janicki Andrzej KudelskiZdj cia: Witold AdamekWyst puj : Piotr Fronczewski Stanis aw Igar Stanis aw Górka Bronis aw Pawlik Gra yna Szapo owska Halina Golanko Juliusz Berger Arkadiusz Bazak
14:25

Film dokumentalny
15:20

Prywatne ycie zwierz t
Dzioby. Dr Andrzej Kruszewicz wprowadza widzów w intryguj cy wiat zwierz t. Przedstawia zwyczaje ró nych gatunków i z humorem pokazuje podobie stwa w zwierz cym i ludzkim zachowaniu. W wiecie zwierz t mo na dostrzec mi o i czu o trosk i wspó czucie dozgonn wierno i zdrad . Jest tu tak e miejsce na pomys owo i spontaniczn zabaw . Pokazane zostan przyk ady sprawowania w adzy i prób jej obalenia oszustw i manipulacji. Cykl ods ania tajemnice dzikiej przyrody i prezentuje budz ce emocje zjawiska wyst puj ce w ludzkim i zwierz cym wiecie
15:50

Przyjaciele Misia i Margolci
Detektywi. Do Margolci i Misia do czy grono ich przyjació : zwariowany uczek u u zaczepny i zadziorny wiewiór Wiktor niezwykle uzdolniona artystycznie paj czyca Talentula oraz ma a bardzo wra liwa muszka Bzyk. Wszyscy bohaterowie to zabawki mieszkaj ce w drewnianym domku który zosta wybudowany jako prezent dla wnuków przez ukochanego dziadka Eugeniusza. Opieku czy i czu y dziadek pod nieobecno dzieci opiekuje si wszystkimi maskotkami. Rozwi zuje ich problemy kiedy potrzeba s u y pomoc t umaczy podstawowe poj cia i zjawiska
16:10

Margolcia i Mi zapraszaj dzi
Nowa lalka. Najlepsza zabawa jest wtedy gdy ma si towarzystwo. Nale y jednak pami ta o odk adaniu zabawek na miejsce. Margolcia i Mi opowiedz histori ma ego Leona który niestety zapomnia o tej zasadzie. Widzowie naucz si literki L
16:30

Rodzinka.pl
Golono strzy ono. Golono strzy ono Natalia pokazuje ch opcom zdj cia z czasów gdy by a hipisk . Tomek zachwyca si strojem matki. Fascynacja mija gdy dzieci odkrywaj tajemnic Boskiej. Natalia bierze k piel w masce do nurkowania. Okazuje si e jest to jedyny sposób aby zrelaksowa si bez konieczno ci wys uchiwania pyta za ale i k ótni. Tomek chce i z przyjació mi na imprez . Nie zamierza jednak informowa o tym rodziców. Zdawkowowyja nia Natalii e spotyka si ze swoj dziewczyn i e wróci oko o pó nocy. Boska zaczyna co podejrzewa . Serial komediowy
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

Zakochaj si w Polsce
azienki Królewskie. Pod koniec XVII wieku u podnó a Zamku Ujazdowskiego wybudowano Ermita i a ni . Oba budynki zaprojektowane przez Tylmana z Gameren powsta y na zlecenie ksi cia Stanis awa Lubomirskiego
17:50

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20

Barwy szcz cia
Odc. 2383 Wci trwa po ar w Borkach. Borys jedzie pomóc Kuczmie którego gospodarstwo jest najbardziej zagro one. Tymczasem Aleks martwi si o przebywaj cego tam U ana. Po ar okazuje si na tyle powa ny e anga uje wszystkie okoliczne zast py stra y wi c Franek odwo uje zaplanowany z Regin wypad na kajaki i do cza do kolegów z OSP. Z kolei wypala si rodzinne ognisko Morawskich co nie oznacza e nie b dzie mi dzy nimi gor co. Mecenas Paszkowska radzi bowiem Radkowi aby zaprzeczy romansowi z Sandr i przypomnia w s dzie o agresywnym zachowaniu ony gdy ta chorowa a na t yczk . W ten sposób mo e unikn wysokich alimentów dla Lidki. Serial obyczajowy
18:50

Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polaków. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w których yj Polacy za wschodni granic
19:10

Studio Lww
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polaków. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka ców Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polaków edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polaków miejsca na Kresach
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:10

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20

Ojciec Mateusz
Ró a. Joanna Orska mówi ksi dzu Mateuszowi e zdradzi a m a i powiedzia a mu o tym. Orski wyprowadzi si z domu. Duchowny przekonuje go by porozmawia z on . Wkrótce kobieta ginie
21:10

Ojciec Mateusz
Anna. Okradziono dom pewnego bogatego ma e stwa u którego s u y polecona przez proboszcza dziewczyna ze wschodu. Anna staje si g ówn podejrzan w tej sprawie. Niegdy by a zmuszana do prostytucji a teraz jest szanta owana przez dawnych znajomych. Jej narzeczony usi uj c desperackim czynem przyj ukochanej z pomoc sprowadza na ni jeszcze wi ksze k opoty
22:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35

Warto rozmawia
Program Jana Pospieszalskiego z udzia em zaproszonych go ci i publiczno ci. Spór naturalny w demokracji w Polsce przybra form ostrego podzia u. Konflikt zdominowa przestrze publiczn . Prowadz cy chce zainicjowa rozmow która nie ucieka od sporów. Nie prowadzi do prostych konkluzji ani nie gwarantuje ostatecznych rozstrzygni . Zak ada jednak dobr wol uczestników d cych do odkrycia prawdy. Jan Pospieszalski uwa a e dyskusja daje nadziej na znalezienie elementów wspólnych dla adwersarzy dlatego warto rozmawia
23:30

Kasta
Naci gacz. Starsza pani zosta a namówiona przez telefonicznego sprzedawc na zakup bardzo drogiego aparatu s uchowego. Sprz t nie zosta dostarczony z firm urwa si kontakt. S d uniewinnia nieuczciwego m czyzn który wcze niej oszuka wielu innych ludzi
Activate Live-Chat