OTR
Date
<
May 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
 
 
01
02
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
00:20

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
00:50

Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polaków. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w których yj Polacy za wschodni granic
01:10

Studio Lww
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polaków. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka ców Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polaków edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polaków miejsca na Kresach
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:00

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:05

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40

Ojciec Mateusz
Ró a. Joanna Orska mówi ksi dzu Mateuszowi e zdradzi a m a i powiedzia a mu o tym. Orski wyprowadzi si z domu. Duchowny przekonuje go by porozmawia z on . Wkrótce kobieta ginie
03:30

Ojciec Mateusz
Anna. Okradziono dom pewnego bogatego ma e stwa u którego s u y polecona przez proboszcza dziewczyna ze wschodu. Anna staje si g ówn podejrzan w tej sprawie. Niegdy by a zmuszana do prostytucji a teraz jest szanta owana przez dawnych znajomych. Jej narzeczony usi uj c desperackim czynem przyj ukochanej z pomoc sprowadza na ni jeszcze wi ksze k opoty
04:20

Barwy szcz cia
Odc. 2383 Wci trwa po ar w Borkach. Borys jedzie pomóc Kuczmie którego gospodarstwo jest najbardziej zagro one. Tymczasem Aleks martwi si o przebywaj cego tam U ana. Po ar okazuje si na tyle powa ny e anga uje wszystkie okoliczne zast py stra y wi c Franek odwo uje zaplanowany z Regin wypad na kajaki i do cza do kolegów z OSP. Z kolei wypala si rodzinne ognisko Morawskich co nie oznacza e nie b dzie mi dzy nimi gor co. Mecenas Paszkowska radzi bowiem Radkowi aby zaprzeczy romansowi z Sandr i przypomnia w s dzie o agresywnym zachowaniu ony gdy ta chorowa a na t yczk . W ten sposób mo e unikn wysokich alimentów dla Lidki. Serial obyczajowy
04:50

Warto rozmawia
Program Jana Pospieszalskiego z udzia em zaproszonych go ci i publiczno ci. Spór naturalny w demokracji w Polsce przybra form ostrego podzia u. Konflikt zdominowa przestrze publiczn . Prowadz cy chce zainicjowa rozmow która nie ucieka od sporów. Nie prowadzi do prostych konkluzji ani nie gwarantuje ostatecznych rozstrzygni . Zak ada jednak dobr wol uczestników d cych do odkrycia prawdy. Jan Pospieszalski uwa a e dyskusja daje nadziej na znalezienie elementów wspólnych dla adwersarzy dlatego warto rozmawia
05:45

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
TVPOLONIA
06:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30

Korona krlw
Wilhelm pojawia si na ulicach Krakowa i zaczyna dojrzalej my le o swoim zwi zku z Jadwig . michna i M cichna poznaj Luk i s pewne e to on by autorem mi osnych listów Wilhelma. Helena martwi si o stan Cudki. Niemierza prosi Jadwig by ta przyj a jego matk znów na Wawel. Jadwiga zgadza si i rozmawia z Cudk o Litwie a pod wp ywem jej s ów postanawia jeszcze raz wys ucha argumentów Spytka
07:00

R czka gotuje
Program kulinarny w którym znany i lubiany l ski kucharz Remigiusz R czka prezentuje przepisy na potrawy. Pojawi si zarówno popularne l skie dania w nowych wersjach jak i mniej znane czasem zapomniane regionalne przysmaki
07:30

Pytanie na niadanie pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:45

Panorama
G ówny program informacyjny telewizyjnej Dwójki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia z kraju i ze wiata
10:50

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:20

Przepis na dzi
Wafle kokosowe.
11:30

Barwy szcz cia
Odc. 2384 Ogie trawi coraz wi ksze tereny pod Borkami i zbli a si pod domostwo Grzelaków. Tymczasem Aldona na w asn r k szuka Aleksa który ruszy do lasu ratowa U ana. Z kolei Regina organizuje zbiórk dla pogorzelców w któr anga uje si te Radek przygotowuj c posi ki dla stra aków. Darek i Józek wspierani przez Natali bior udzia w obradach komisji przetargowej. Przed wej ciem do budynku odbywa si zorganizowany przez Gawrona i abci happening maj cy przekona urz dników o konieczno ci odnowienia stadionu. Na miejscu jest te pewien swojej wygranej Wilk. Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:15

Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polaków. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w których yj Polacy za wschodni granic
12:35

Ojciec Mateusz
Ró a. Joanna Orska mówi ksi dzu Mateuszowi e zdradzi a m a i powiedzia a mu o tym. Orski wyprowadzi si z domu. Duchowny przekonuje go by porozmawia z on . Wkrótce kobieta ginie
13:25

Ojciec Mateusz
Anna. Okradziono dom pewnego bogatego ma e stwa u którego s u y polecona przez proboszcza dziewczyna ze wschodu. Anna staje si g ówn podejrzan w tej sprawie. Niegdy by a zmuszana do prostytucji a teraz jest szanta owana przez dawnych znajomych. Jej narzeczony usi uj c desperackim czynem przyj ukochanej z pomoc sprowadza na ni jeszcze wi ksze k opoty
14:20

Szlak nadziei
Ide programu jest upami tnienie niemal czteroletniej w drówki 120 tysi cy o nierzy i cywilów którzy przeprawiaj c si przez trzy kontynenty przebyli tras 12500 km i zostali zapami tani jako armia Andersa. Autorzy dokonuj próby odtworzenia szlaku przebytego przez o nierzy genera a od miejsca zes ania na Syberii a po bohatersk bitw o Monte Cassino. Zadaniem szóstki uczestników b dzie pokonanie podobnej trasy zmierzenie si z dzik przyrod mro n Syberi i rozpalon s o cem ira sk pustyni . Program prowadzi Ida Nowakowska
15:25

Ozdrowie cy
Program o ludziach którzy przeszli chorob COVID 19 oraz o ich bliskich. B dzie te mowa o tych którzy odeszli w samotno ci o gestach pomocy i solidarno ci mi dzyludzkiej. Bohaterami programu prowadzonego przez Rafa a Porzezi skiego s mi dzy innymi: Iwona i Gerard z Sanatorium mi o ci reprezentacja Polski w hokeju na lodzie ojciec Leon Knabit i wiele innych osób które ci ko przesz y chorob
15:50

Kacperiada
Wed ug planu. Opowie o wyzwaniach z pogranicza dzieci stwa i doros o ci. Obdarzony bujn wyobra ni i niespo yt energi 7 letni urwis Kacper odkrywa wiat i testuje cierpliwo rodziców. Z pocz tku ch opiec napotyka problem i sam próbuje si z nim zmierzy . Kiedy nie idzie mu za dobrze zaanga owani zostaj tata albo mama co w krótkim czasie prowadzi do katastrofy. Obserwuj c b dy innych Kacper uczy si jak nie post powa . Nierzadko inspiruje si przygodami bohaterów ukochanego serialu Muchom ciciel
15:55

Kuba i ruba
Zupa fasolowa. Nawet zwyk a zupa w której p ywaj ma e fasolki mo e by pocz tkiem niezwyk ej przygody. Trzeba tylko uruchomi wyobra ni i zobaczy jak fasolka wypuszcza d ugi p d. Tej wyobra ni nie brakuje Kubie i rubie którzy wspinaj c si po odydze fasoli docieraj si do zamku po o onego ponad chmurami. Tam w komnacie spotykaj Pi kn i zazdrosnego o ni Besti . Kuba i ruba wpadaj w powa ne tarapaty ale na szcz cie pi kna nieznajoma dysponuje lataj cym dywanem
16:10

Nela ma a reporterka
W krainie kobiet o d ugich szyjach. 8 letnia Nela która od trzech lat podró uje i zwiedza kontynenty zabiera widzów na spotkanie z magicznym wiatem przyrody i egzotycznymi mieszka cami odleg ych krain. Dziewczynka odwiedzi m.in. Tajlandi Malezj i Kambod Filipiny Finlandi i Grenlandi . Dzi ki ciekawym reporta om dzieci mog wraz z Nel poznawa wiat
16:30

Rodzinka.pl
Kociaki domowe. Kociaki domowe Podczas obiadu Boscy rozmawiaj o seksie przed lubem. Kuba pisze wypracowanie na temat o wiadczyn i lubu rodziców. Wyjdzie na jaw e Ludwik nie o wiadczy si Natalii. Podczas niadania niespodziewanie pojawiaj si kole anki Tomka w pi amach. Natalia patrzy na nie podejrzliwie. Julia Aga i Beata t umacz si e wczoraj do nocy uczy y si z Tomkiem. Boska snuje najgorsze przypuszczenia
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

Moje sekrety. Jadwiga Bara ska
Wielka dama polskiego kina odtwórczyni wspania ych ról Jadwiga Bara ska obchodzi w tym roku 55 lecie pracy artystycznej. Okr g a rocznica jest pretekstem do tego by przypomnie widzom t zas u on dla polskiej kultury artystk w niekonwencjonalny sposób opowiedzie o jej twórczo ci oddaj c g os jej samej a tak e jej przyjacio om i wspó pracownikom
17:50

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20

Barwy szcz cia
Odc. 2384 Ogie trawi coraz wi ksze tereny pod Borkami i zbli a si pod domostwo Grzelaków. Tymczasem Aldona na w asn r k szuka Aleksa który ruszy do lasu ratowa U ana. Z kolei Regina organizuje zbiórk dla pogorzelców w któr anga uje si te Radek przygotowuj c posi ki dla stra aków. Darek i Józek wspierani przez Natali bior udzia w obradach komisji przetargowej. Przed wej ciem do budynku odbywa si zorganizowany przez Gawrona i abci happening maj cy przekona urz dników o konieczno ci odnowienia stadionu. Na miejscu jest te pewien swojej wygranej Wilk. Serial obyczajowy
18:50

Kierunek Zachd
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w których bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje równie sylwetki polskich emigrantów dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
19:10

Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polaków mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach którymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:10

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20

Ranczo
Z oty deszcz. Hadziuk poszukuje sprawcy swojego nieszcz cia. Wójt dostaje wezwanie na rozmow do województwa obawia si e zostanie odwo any z funkcji lub nawet aresztowany
21:10

Ranczo
Szcz liwe rozwi zanie. W kolejce do konfesjona u ustawiaj si panie z którymi polonista przeprowadza wywiad. Po spowiedzi ksi dz zabrania rozmawia Witebskiemu z kobietami na temat duszy
22:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35

Izrael zacz si w Polsce
Film jest prób pokazania e w powstaniu pa stwa Izrael swoj male k cz stk ma tak e Polska e w relacjach polsko ydowskich by y i takie o których z sympati mog wspomina oba narody
23:30

Kasta
Klauzula. Nieuczciwy urz dnik odpowiedzialny za przetarg da apówki od biznesmena. Ten zg asza spraw policji. Mimo e skorzysta z tzw. klauzuli niekaralno ci zostaje skazany za wr czanie korzy ci maj tkowych. Adwokaci odkrywaj e urz dnik uczyni z apówek sta e ród o dochodu
Activate Live-Chat