OTR
Date
<
May 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
 
 
 
 
01
02
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
00:20

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
00:50

Kierunek Zachd
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w których bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje równie sylwetki polskich emigrantów dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
01:10

Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polaków mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach którymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:00

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:05

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40

Ranczo
Z oty deszcz. Hadziuk poszukuje sprawcy swojego nieszcz cia. Wójt dostaje wezwanie na rozmow do województwa obawia si e zostanie odwo any z funkcji lub nawet aresztowany
03:30

Ranczo
Szcz liwe rozwi zanie. W kolejce do konfesjona u ustawiaj si panie z którymi polonista przeprowadza wywiad. Po spowiedzi ksi dz zabrania rozmawia Witebskiemu z kobietami na temat duszy
04:25

Barwy szcz cia
Odc. 2384 Ogie trawi coraz wi ksze tereny pod Borkami i zbli a si pod domostwo Grzelaków. Tymczasem Aldona na w asn r k szuka Aleksa który ruszy do lasu ratowa U ana. Z kolei Regina organizuje zbiórk dla pogorzelców w któr anga uje si te Radek przygotowuj c posi ki dla stra aków. Darek i Józek wspierani przez Natali bior udzia w obradach komisji przetargowej. Przed wej ciem do budynku odbywa si zorganizowany przez Gawrona i abci happening maj cy przekona urz dników o konieczno ci odnowienia stadionu. Na miejscu jest te pewien swojej wygranej Wilk. Serial obyczajowy
04:50

Izrael zacz si w Polsce
Film jest prób pokazania e w powstaniu pa stwa Izrael swoj male k cz stk ma tak e Polska e w relacjach polsko ydowskich by y i takie o których z sympati mog wspomina oba narody
05:45

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
TVPOLONIA
06:00

Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
06:30

Korona krlw
Jadwiga rozumie argumenty Spytka. Chocia darzy uczuciem Wilhelma wie e powinna po lubi Jagie . Tymczasem Wilhelm oczarowany urod Jadwigi przygotowuje dla niej niespodziank . Chce j zdoby po rycersku. Gniewosz przegrywa pieni dze otrzymane od Wilhelma i oskar a Grzymka o kradzie . Jagie o wysy a Cztana z Borowiny do Krakowa. Od teraz Cztan w przebraniu w drownego grajka ma czuwa nad sytuacj i s awi imi Jagie y
07:00

W kotle historii
Noc listopadowa. Powsta cy i kucharze. W kolejnym odcinku programu poznamy przepisy z ksi ki Jana Szyttlera Kucharz dobrze usposobiony która ukaza a si w 1830 roku. Autor czerpa inspiracje zarówno z kuchni francuskiej jak i polskiej. To ksi ka pe na przepisów które i dzi doskonale pasuj do naszych gustów. Pierwszym daniem b dzie zupa gor ca z kasztanów. Nast pny przepis z tej ksi ki ho duje jego zami owaniu do kuchni my liwskiej b dzie to kaczka w bia ym sosie
07:30

Pytanie na niadanie pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:45

Panorama
G ówny program informacyjny telewizyjnej Dwójki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia z kraju i ze wiata
10:50

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:20

Przepis dnia
Muffinki cytrynowe. Szefowie kuchni pokazuj jak w prosty sposób przygotowa oryginalne i pyszne dania. Prezentowane pomys y mog zainspirowa widzów do tworzenia ciekawych da które nawet amator mo e przygotowa we w asnej kuchni. W ka dym odcinku prowadz cy przyrz dzaj jedn potraw dziel si do wiadczeniem i zdradzaj sekrety pomocne w osi gni ciu kulinarnego sukcesu
11:30

Barwy szcz cia
Odc. 2385 Basia i Zenek staraj si pocieszy Grzelaków i deklaruj pomoc w odbudowaniu spalonego gospodarstwa. Niestety nie jest to powód do rado ci dla Aldony która jest najbardziej za amana tragicznymi wydarzeniami. Tymczasem Aleks dzieli si z Borysem podejrzeniami e za po arem stoi Kuczma. W Feel Good zabawa w teatr. Radek i Sandra zachowuj si jakby nic ich nie czy o. Dziewczyn to mocno irytuje co owocuje k ótni z Morawskim o maskarad i udawanie zwyk ej pracownicy. Tymczasem Regina martwi si brakiem wiadomo ci od bior cego udzia w akcji Franka. Wkrótce docieraj do niej wie ci o rannych stra akach w Borkach. Lepsze wiadomo ci w yciu Sadowskich. ukasz i Iza jad z o y o wiadczenie o uznaniu ojcostwa. Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:15

Studio Lww
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polaków. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka ców Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polaków edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polaków miejsca na Kresach
12:35

Ranczo
Z oty deszcz. Hadziuk poszukuje sprawcy swojego nieszcz cia. Wójt dostaje wezwanie na rozmow do województwa obawia si e zostanie odwo any z funkcji lub nawet aresztowany
13:25

Ranczo
Szcz liwe rozwi zanie. W kolejce do konfesjona u ustawiaj si panie z którymi polonista przeprowadza wywiad. Po spowiedzi ksi dz zabrania rozmawia Witebskiemu z kobietami na temat duszy
14:20

Izrael zacz si w Polsce
Film jest prób pokazania e w powstaniu pa stwa Izrael swoj male k cz stk ma tak e Polska e w relacjach polsko ydowskich by y i takie o których z sympati mog wspomina oba narody
15:20

Dooko a Ba tyku
Autorzy zapraszaj do odkrywania historii rybo ówstwa ciekawych miejsc oraz niebanalnych potraw. Pomys owo kucharzy nie zna granic. Ryba mo e by przyrz dzona na setki sposobów i wykorzystana w ca o ci. Na wywarze z rybich g ów mo na przygotowa pyszne zupy. Prowadz cy postaraj si dotrze do starych przepisów. Nie zabraknie regionalnych ciekawostek kulinarnych. Oprócz przepisów na pyszne potrawy widzowie poznaj atrakcje turystyczne. Nale y pami ta e dieta bogata w ryby jest bardzo korzystna dla zdrowia
15:50

Al chemik
Znikaj cy tusz. Program wprowadza m odych widzów do wiata nauki za pomoc ciekawych przygód praktycznie zastosowanej chemii i fizyki oraz dzia aj cych na wyobra ni eksperymentów a wszystko to w fabularnej otoczce. W trakcie jednej z ekspedycji m ody naukowiec Alek przenosi si do czasów redniowiecznych w wyniku niespodziewanych zdarze . W nowym otoczeniu wyj tkowe magiczne umiej tno ci Alka budz szerokie zainteresowanie oraz zwracaj uwag dobrej i mi o ciwej królowej Kaliny która mianuje go nadwornym Al chemikiem
16:05

Nieziemscy
Najkomiczniejsza kolekcja. Sofia z mam intensywnie pracuj nad przygotowaniem dla Zozo kubraczka. Okazuje si e szycie to fascynuj ce zaj cie. Ilo tkanin przyprawia o zawrót g owy. Ale jak one powstaj Reszta za ogi niestety poch oni ta jest k ótni . Ca a afera rozpocz a si od konfliktu kto b dzie puszcza latawce i czyja to w ogóle by a inicjatywa. W niewyja nionych okoliczno ciach latawiec jednak znika. Podobnie jak Zozo
16:20

Licz na Wiktora
Cyfra 1. Licz na Wiktora to audycja dla najm odszych widzów w której Wiewiór Wiktor pomo e dzieciom pozna liczby i cyfry
16:30

Rodzinka.pl
Praca dom kanapki. Praca dom kanapki Kuba zacz chodzi do prywatnej szko y. Tomek i Kacper uwa aj e zosta niesprawiedliwie wyró niony. Natalia t umaczy ch opcom swoj decyzj ale sama ma w tpliwo ci czy dobrze post pi a. Natalia nie mo e zap dzi ch opców do prac domowych za Magdzie dziewczynie Tomka udaje si to z powodzeniem. Czy pani Boska nie poczuje si zagro ona kiedy Magdzie uda si jeszcze zagoni ch opców do zrobienia kolacji W zwi zku z planowanym noclegiem w domu Boskich dziewczyny Tomka Natalia i Ludwik przeprowadzaj z synem umoralniaj c pogadank . Jaki przyniesie efekt... Serial komediowy
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

Czas pieni dza
Niepodleg a i jej gospodarka. Autorzy w ciekawy i przyst pny sposób wyja ni sk d wzi y si pieni dze jak wygl da y w ró nych epokach i krajach oraz do czego s u . Przedstawiona zostanie historia polskiej bankowo ci
17:35

Mwimy po polsku
Jak dobrze zapyta o drog. J zykoznawca dr Grzegorz dziebe ko przyjmuje w swoim gabinecie cudzoziemców przebywaj cych w Polsce. Udziela im krótkich lekcji j zyka polskiego
17:50

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20

Barwy szcz cia
Odc. 2385 Basia i Zenek staraj si pocieszy Grzelaków i deklaruj pomoc w odbudowaniu spalonego gospodarstwa. Niestety nie jest to powód do rado ci dla Aldony która jest najbardziej za amana tragicznymi wydarzeniami. Tymczasem Aleks dzieli si z Borysem podejrzeniami e za po arem stoi Kuczma. W Feel Good zabawa w teatr. Radek i Sandra zachowuj si jakby nic ich nie czy o. Dziewczyn to mocno irytuje co owocuje k ótni z Morawskim o maskarad i udawanie zwyk ej pracownicy. Tymczasem Regina martwi si brakiem wiadomo ci od bior cego udzia w akcji Franka. Wkrótce docieraj do niej wie ci o rannych stra akach w Borkach. Lepsze wiadomo ci w yciu Sadowskich. ukasz i Iza jad z o y o wiadczenie o uznaniu ojcostwa. Serial obyczajowy
18:50

Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny sk adaj cy si z reporta u szeroko ukazuj cego najwa niejsze lub najbardziej kontrowersyjne wydarzenia oraz z kilku felietonów. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polaków na Litwie. B d równie si gali do historii i tradycji by przypomnie wa ne dla ka dego Polaka miejsca postacie i wydarzenia jak te relacje z Litwinami i stosunek w adz oraz osób prywatnych do zabytków i pami tek polskiej kultury
19:10

Wschd
Cykl reporta y realizowany na Kresach g ównie na Ukrainie przybli aj cy mieszka com Polski miejsca urodzenia ich dziadów i pradziadów
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:00

Modl si i przebaczam koncert w 40. rocznic zamachu na papie a Jana Paw a II
13 maja 1981 roku na placu w. Piotra Mehmet Ali A ca postrzeli papie a Jana Paw a II. Program przypomina dramatyczne wydarzenia sprzed 40 lat. Wykorzystano materia y archiwalne i teksty w. Jana Paw a II odnosz ce si do zamachu i kwestii przebaczenia. Wyst pi znani polscy arty ci: Eleni Olga Szoma ska Arka Noego Darek Maleo Malejonek Sebastian Karpiel Bu ecka i zespó Zakopower Piotr Cugowski Tomasz Szczepanik. Artystom towarzysz Orkiestra Symfoniczna Passionart oraz Górecki Chamber Choir pod dyrekcj Janusza Wierzgacza
20:55

Notacje
Kazimiera Kwieci ska. Mój wujek Karol Wojty a. Kazimiera Kwieci ska ur. 1946 w Toruniu. Absolwentka Uniwersytetu Miko aja Kopernika nauczycielka biologii. Jej m Marek Wiadrowski by ciotecznym bratankiem Jana Paw a II w Watykanie. Wielokrtonie spotyka a si z Karolem Wojty a po wyborze na papie a z Janem Paw em II w Watykanie. Autorka Ksi ki Rodzina Jana Paw a II. A Jednak istniejemy
21:10

Pitbull
Gangsterzy Kmieciak i Ci g y namawiaj do wspó pracy Nielata policjanta uzale nionego od narkotyków. Despero sp dza du o czasu z D emm . Stan zdrowia Benka si pogarsza
22:05

Polonia 24
Program publicystyczno informacyjny koncentruj cy si wokó tematyki polskiej i polonijnej. Prowadz cy omawiaj najwa niejsze wydarzenia spo eczne gospodarcze i kulturalne oraz przybli aj problemy Polaków mieszkaj cych poza granicami ojczystego kraju
22:35
Ocaleni
Cykl ukazuj c dramatyczne losy uzale nionych bohaterów zadaj c trudne pytania przekazuje pozytywn wizj zmiany. Niezmiernie wa nym elementem programu jest pokazanie nie atwej ale skutecznej drogi wyj cia z poszczególnych uzale nie . Przewodnikiem po drodze do happy endu s dobrzy weterani czyli ci którzy stosuj c program 12 kroków uzyskali nie tylko abstynencj ale odzyskali tak e relacje z bliskimi ze wiatem odbudowali swoje ycie
23:30
Kasta
Martwa natura. Potomkowie dawnych niemieckich w a cicieli domu domagaj si od biednej rodziny oddania gospodarstwa. Wygrywaj spraw w s dzie a w domu klientów kancelarii pojawia si komornik. W spraw s zamieszani s dzia i adwokat
Activate Live-Chat