OTR
Date
<
June 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
01
02
03
04
05
06
28
29
30
 
 
 
 
Station
You need the Premium status to see the TV guide with shows older than 14 days.

TVPOLONIA
TVPOLONIA
06:00
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30
Korona krlw
Jagie o zapowiada e b dzie królem niezale nym. Spytek chce go nauczy respektu dla szlachty. W Lublinie trwa ostra dyskusja. Dobies aw za namow Gniewosza z Dalewic stara si zaogni spór. Mimo to Jagie o jednog o nie zostaje wybrany na króla. Jadwiga pogodzi a si z losem ony poganina. Pisze po egnalny list do Wilhelma. M cichna t skni za Janem z Kleparza. Krystyna podejrzewa e Ragana uprawia czary
07:00
R czka gotuje
Program kulinarny w którym znany i lubiany l ski kucharz Remigiusz R czka prezentuje przepisy na potrawy. Pojawi si zarówno popularne l skie dania w nowych wersjach jak i mniej znane czasem zapomniane regionalne przysmaki
07:30
Pytanie na niadanie pobudka
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
07:55
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:45
Panorama
G ówny program informacyjny telewizyjnej Dwójki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia z kraju i ze wiata
10:50
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:20
Przepis dnia
Szefowie kuchni pokazuj jak w prosty sposób przygotowa oryginalne i pyszne dania. Prezentowane pomys y mog zainspirowa widzów do tworzenia ciekawych da które nawet amator mo e przygotowa we w asnej kuchni. W ka dym odcinku prowadz cy przyrz dzaj jedn potraw dziel si do wiadczeniem i zdradzaj sekrety pomocne w osi gni ciu kulinarnego sukcesu
11:30

Barwy szcz cia
Odc. 2400Regina dowiaduje si od Górki o tym e Franek zdoby tytu Stra aka Miesi ca i z tej okazji planuje uroczyst kolacj . Tymczasem Falkowski te ma dla ukochanej niespodziank . Z pomoc Stefana sprowadzaCzapl do restauracji by si jej o wiadczy . Mi o unosi si tak e w domu Pyrków a to nie zawsze same plusy. Po nami tnej nocy z Klar Hubert jest w pracy rozkojarzony i kiedy odbiera zg oszenie zawa u wysy a karetk pod z y adres. Przez b d Pyrki ycie pacjenta jest zagro one. Powa nie przynajmniej na moment robi si tak e u Gawrona oraz abci. Po yczonym od znajomego samochodem ruszaj oni na wymarzone wakacje do Chorwacji. Niestety nie udaje im si ujecha z przyczep za daleko. Daleko od siebie nie chc by z kolei Józek i Gabrysia. Sp dzaj ze sob du o czasu i czuj si w swoim towarzystwie coraz swobodniej. Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:15
Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polaków. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w których yj Polacy za wschodni granic
12:35
Ojciec Mateusz
Anio ek. Niejaki Ruci ski pracuj cy w Niemczech przyje d a w rodzinne strony gdzie dowiaduje si e jest ojcem w a nie narodzonego syna Kry ki. Wypiera si dziecka cho przyznaje e móg by by jego ojcem. Niebawem Kry ka zostaje znaleziona niemal bez ycia a dziecko znika bez ladu. Podejrzenia koncentruj si wokó Ruci skiego którego widziano z du torb . Ojciec Mateusz w cza si w ledztwo. Udaje mu si ustali fakty które doprowadzaj do wykrycia osobliwego procederu z udzia em jednego z pracowników szpitala. Serial kryminalny obyczajowy
13:20
Ojciec Mateusz
Wypadek. Mateusz jedzie z pielgrzymk . Mi dzy kierowcami trzech autokarówdaje si odczu rywalizacj . Jeden z nich Ma ecki jest by ym alkoholikiem. Nagle autokar prowadzony w a nie przez niego wpada do rowu. Ma ecki jest ranny. Badania wykazuj e mia 0 8 promila alkoholu we krwi. Na nic zdaj si jego zapewnienia e nie pi . Jest za amany. Ksi dz Mateusz zainspirowany tre ci piosenki piewanej przez Natali powraca pami ci do okoliczno ci sprzed wypadku i stwierdza e kierowcaferalnego autokaru zachowa si prawid owo. Mateuszowi udaje si dotrze do wyników bada Ma eckiego. Odkrywa oszustwo a w konsekwencji ustala przyczyn katastrofy. Serial kryminalny obyczajowy
14:20
Giganci historii
Bohaterowie polskiego podziemia okresu II wojny wiatowej i pierwszych lat po jej zako czeniu. o nierze niez omni. Ikony patriotyzmu i bohaterstwa. Charyzmatyczni dowódcy o niezwyk ym zmy le politycznym. Gotowi odda ycie za ojczyzn . Po wojnie uznani za wrogów Polski Ludowej. Prze ladowani. Represjonowani. Wykl ci. Rotmistrz Witold Pilecki. Ochotnik do Auschwitz. Autor pierwszych raportów z piek a obozu koncentracyjnego. Genera Staefan Rowecki Grot. Legendarny dowódca Armii Krajowej. Wspó twórca struktur Polskiego Pa stwa Podziemnego. Genera August Emil Fieldorf Nil. Dowódca i organizator Kedywu. Odpowiedzialny mi dzy innymi za rozkaz likwidacji genera a SS Franza Kutchery. Porucznik Jan Rodowicz Anoda. o nierz szarych szeregów i Armii Krajowej. Uczestnik s ynnej Akcji pod Arsena em. Powstaniec warszawski z batalionu Zo ka. I wielu wielu innych. Bohaterowie polskiego podziemia okresu II wojny wiatowej i pierwszych lat po jej zako czeniu. To im dedykowany jest ten odcinek Gigantów Historii
15:05
Reporta
15:25
Ozdrowie cy
Program o ludziach którzy przeszli chorob COVID 19 oraz o ich bliskich. B dzie te mowa o tych którzy odeszli w samotno ci o gestach pomocy i solidarno ci mi dzyludzkiej. Bohaterami programu prowadzonego przez Rafa a Porzezi skiego s mi dzy innymi: Iwona i Gerard z Sanatorium mi o ci reprezentacja Polski w hokeju na lodzie ojciec Leon Knabit i wiele innych osób które ci ko przesz y chorob
15:50
Agatka
Agatka i kurz. Film przedstawia najm odszym widzom przygody 6 letniej dziewczynki. Tym razem Agatka wybierze si na strych w poszukiwaniu starych zabawek. Niechc cy uwolni kurz który zacznie psoci w ca ym domu
16:00
Mami Fatale
Mega Prosilla. Mami Fatale to seria animowana dla dzieci o zr cznej kucharce której towarzysz ma y psiak i prosiaczek. Mami przyrz dza potrawy z warzyw uprawianych we w asnym ogrodzie doprawiaj c szczypt wyobra ni i wysmakowanego humoru. Dodatkow atrakcj serii jest jej narrator: Robert Mak owicz. Znakomita zabawa równie dla doros ych
16:10
Nela ma a reporterka
Sierociniec dla zwierz t na Kostaryce. 8 letnia Nela która od trzech lat podró uje i zwiedza kontynenty zabiera widzów na spotkanie z magicznym wiatem przyrody i egzotycznymi mieszka cami odleg ych krain. Dziewczynka odwiedzi m.in. Tajlandi Malezj i Kambod Filipiny Finlandi i Grenlandi . Dzi ki ciekawym reporta om dzieci mog wraz z Nel poznawa wiat
16:30
Rodzinka.pl
Bratnia dusza. Kuba ratuje rodziców przed wydatkami na remont. Ludwik pomaga Kacprowi w zbudowaniu maszyny na ZPT. Bolo pomaga Tomkowi w szybkim powrocie do zdrowia. Piotrek kolega Kuby szuka dla niego dziewczyny. Natalia wpada na pomys jak podej Tomka i zach ci go do zwierze
17:00
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
Uzbekistan kraina otwartych serc
Reporta opowiadaj cy o Polakach w Uzbekistanie
17:50
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20
Barwy szcz cia
Odc. 2400Regina dowiaduje si od Górki o tym e Franek zdoby tytu Stra aka Miesi ca i z tej okazji planuje uroczyst kolacj . Tymczasem Falkowski te ma dla ukochanej niespodziank . Z pomoc Stefana sprowadzaCzapl do restauracji by si jej o wiadczy . Mi o unosi si tak e w domu Pyrków a to nie zawsze same plusy. Po nami tnej nocy z Klar Hubert jest w pracy rozkojarzony i kiedy odbiera zg oszenie zawa u wysy a karetk pod z y adres. Przez b d Pyrki ycie pacjenta jest zagro one. Powa nie przynajmniej na moment robi si tak e u Gawrona oraz abci. Po yczonym od znajomego samochodem ruszaj oni na wymarzone wakacje do Chorwacji. Niestety nie udaje im si ujecha z przyczep za daleko. Daleko od siebie nie chc by z kolei Józek i Gabrysia. Sp dzaj ze sob du o czasu i czuj si w swoim towarzystwie coraz swobodniej. Serial obyczajowy
18:50
Kierunek Zachd
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w których bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje równie sylwetki polskich emigrantów dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
19:10
Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polaków mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach którymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
19:30
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:10
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20
Ranczo
Dzieci mieci. Proboszcz i wikary maj ju do zmiennych nastrojów gospodyni. Proponuj Japyczowi eby zabra Micha ow na wczasy. Stach chce jecha do Grecji Micha owa jest temu przeciwna. Dochodzi do konfliktu. Atmosfera staje si coraz ci sza. Micha owa podejrzewa m a e ma kochank w Radzyniu dok d od pewnego czasu je dzi w g bokiej tajemnicy. Jola która po artystycznej pora ce straci a g os udaje si po pomoc do znachorki. Portret wr czony wojewodzie na urodziny okaza si najlepszym prezentem. Wójt wraca z imprezy jako cz owiek sukcesu. Kusemu który portret namalowa przybywa zamówie . Wielu lokalnych dostojników chce swoje dostoje stwo uwieczni na portrecie. Wójt nabiera wiary w niezwyk e umiej tno ci Czerepacha. Romans urz dnika z ksi gow rozkwita w najlepsze. Serial obyczajowy komediowy
21:10
Ranczo
W samo po udnie. Do Wilkowyj dociera jedna z plag wspó czesnego wiata mafia. Konkretnie dociera dwoma czarnymi bmw pe nymi ubranych w dresy m odzie ców o byczych karkach. Koncern Hadziukowej Wi c awskiej i Solejukowej gospoda Wioletki oraz inne wilkowyjskie centra biznesu padaj ofiar brutalnego szanta u i dania haraczu. Równolegle trwa walka przedwyborcza mi dzy wójtem i Lucy. O ile normalnie gangsterzy korumpuj polityków eby zabezpieczy swoje interesy o tyle w Wilkowyjach dzieje si odwrotnie: wójt próbuje wykorzysta mafi . Nawet z cz ciowym sukcesem jednak tylko do czasu. wiat jak wiadomo nie wynalaz dotychczas skutecznej metody na mafi ale po raz kolejny okazuje si e wiat swoj drog a Wilkowyje swoj
22:05
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35
Lata 80. Oddzia Zamkni ty
23:30
Rodzinka.pl
Bratnia dusza. Kuba ratuje rodziców przed wydatkami na remont. Ludwik pomaga Kacprowi w zbudowaniu maszyny na ZPT. Bolo pomaga Tomkowi w szybkim powrocie do zdrowia. Piotrek kolega Kuby szuka dla niego dziewczyny. Natalia wpada na pomys jak podej Tomka i zach ci go do zwierze
Activate Live-Chat