OTR
Date
<
June 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
01
02
03
04
05
06
28
29
30
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
00:20
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
00:50
Kierunek Zachd
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w których bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje równie sylwetki polskich emigrantów dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
01:10
Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polaków mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach którymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
01:30
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:00
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:05
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40
Ranczo
Dzieci mieci. Proboszcz i wikary maj ju do zmiennych nastrojów gospodyni. Proponuj Japyczowi eby zabra Micha ow na wczasy. Stach chce jecha do Grecji Micha owa jest temu przeciwna. Dochodzi do konfliktu. Atmosfera staje si coraz ci sza. Micha owa podejrzewa m a e ma kochank w Radzyniu dok d od pewnego czasu je dzi w g bokiej tajemnicy. Jola która po artystycznej pora ce straci a g os udaje si po pomoc do znachorki. Portret wr czony wojewodzie na urodziny okaza si najlepszym prezentem. Wójt wraca z imprezy jako cz owiek sukcesu. Kusemu który portret namalowa przybywa zamówie . Wielu lokalnych dostojników chce swoje dostoje stwo uwieczni na portrecie. Wójt nabiera wiary w niezwyk e umiej tno ci Czerepacha. Romans urz dnika z ksi gow rozkwita w najlepsze. Serial obyczajowy komediowy
03:30
Ranczo
W samo po udnie. Do Wilkowyj dociera jedna z plag wspó czesnego wiata mafia. Konkretnie dociera dwoma czarnymi bmw pe nymi ubranych w dresy m odzie ców o byczych karkach. Koncern Hadziukowej Wi c awskiej i Solejukowej gospoda Wioletki oraz inne wilkowyjskie centra biznesu padaj ofiar brutalnego szanta u i dania haraczu. Równolegle trwa walka przedwyborcza mi dzy wójtem i Lucy. O ile normalnie gangsterzy korumpuj polityków eby zabezpieczy swoje interesy o tyle w Wilkowyjach dzieje si odwrotnie: wójt próbuje wykorzysta mafi . Nawet z cz ciowym sukcesem jednak tylko do czasu. wiat jak wiadomo nie wynalaz dotychczas skutecznej metody na mafi ale po raz kolejny okazuje si e wiat swoj drog a Wilkowyje swoj
04:25
Barwy szcz cia
Odc. 2400Regina dowiaduje si od Górki o tym e Franek zdoby tytu Stra aka Miesi ca i z tej okazji planuje uroczyst kolacj . Tymczasem Falkowski te ma dla ukochanej niespodziank . Z pomoc Stefana sprowadzaCzapl do restauracji by si jej o wiadczy . Mi o unosi si tak e w domu Pyrków a to nie zawsze same plusy. Po nami tnej nocy z Klar Hubert jest w pracy rozkojarzony i kiedy odbiera zg oszenie zawa u wysy a karetk pod z y adres. Przez b d Pyrki ycie pacjenta jest zagro one. Powa nie przynajmniej na moment robi si tak e u Gawrona oraz abci. Po yczonym od znajomego samochodem ruszaj oni na wymarzone wakacje do Chorwacji. Niestety nie udaje im si ujecha z przyczep za daleko. Daleko od siebie nie chc by z kolei Józek i Gabrysia. Sp dzaj ze sob du o czasu i czuj si w swoim towarzystwie coraz swobodniej. Serial obyczajowy
04:55
Lata 80. Oddzia Zamkni ty
05:45
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
TVPOLONIA
06:00
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30
Korona krlw
Serial kostiumowy o wydarzeniach rozgrywaj cych si w redniowiecznej Polsce po mierci króla W adys awa okietka. W adc Polski zostaje Kazimierz który przez potomnych zostanie nazwany Wielkim. M ody król musi si zmierzy z wieloma wyzwaniami m.in. unormowa stosunki z Czechami i Zakonem Krzy ackim. Na dworze królewskim nie tylko podejmowane s wa ne decyzje polityczne ale rozgrywaj si te yciowe dramaty kwitn romanse zawi zuj si spiski i toczy si walka o wp ywy
07:00
W kotle historii
Bitwa pod Legnic . Kuchnia tatarska na l sku. 9 kwietnia 1241 roku armia mongolska ci gn ca na W gry zmierzy a si z wojskami Henryka Pobo nego. Rok 1241 to Kw Polsce pierwsze tak powa ne zetkni cie z kultur Mongo ów. Kuchnia krymska która dzi ki Karaimom i polskimTatarom spopularyzuje si w Królestwie za kilkaset lat na razie ma charakter ca kowicie egzotyczny. Czy ko duny i bielusz klasyki kuchni tatarskiej mog y pojawi si pod Legnic w XIII wieku Postaramy si je odtworzy
07:30
Pytanie na niadanie pobudka
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
07:55
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:40
Panorama kraj
Codzienny program informacyjny przedstawiaj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia w Polsce
11:20
Przepis dnia
Szefowie kuchni pokazuj jak w prosty sposób przygotowa oryginalne i pyszne dania. Prezentowane pomys y mog zainspirowa widzów do tworzenia ciekawych da które nawet amator mo e przygotowa we w asnej kuchni. W ka dym odcinku prowadz cy przyrz dzaj jedn potraw dziel si do wiadczeniem i zdradzaj sekrety pomocne w osi gni ciu kulinarnego sukcesu
11:30
Barwy szcz cia
Odc. 2401Józek cieszy si e wraca do gry w dru ynie z drugiej strony wyjazd do Niemiec oznacza rozstaniez Gabrysi z któr Sa atk zacz o czy co wi cej ni przyja . Rozterki ale z innego powodu targaj ukaszem. Ma on przekaza paczk za pobraniem do magazynów na Targówku. Przeczuwaj c e to pu apka tak jak wtedy gdy zosta napadni ty Sadowski postanawia si zabezpieczy . Niebezpiecznierobi si tak e mi dzy jego rodzicami. Renia zapowiada Ludwikowi e nie yczy sobie aby Paulinka odwiedza a go i jego wspó lokatorki. K ótnia by ych ma onków przyprawia Helmuta o ból serca. Nie wiedz c e Natalia zna Miko aja Madzia zaprasza ch opaka do kancelarii Zwole skiej aby razem obejrzeli fotografiez sesji zdj ciowej. Mi dzy niedosz ymi kochankami dochodzi do przepychanki s ownej. Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:15
Studio Lww
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polaków. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka ców Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polaków edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polaków miejsca na Kresach
12:35
Ranczo
Dzieci mieci. Proboszcz i wikary maj ju do zmiennych nastrojów gospodyni. Proponuj Japyczowi eby zabra Micha ow na wczasy. Stach chce jecha do Grecji Micha owa jest temu przeciwna. Dochodzi do konfliktu. Atmosfera staje si coraz ci sza. Micha owa podejrzewa m a e ma kochank w Radzyniu dok d od pewnego czasu je dzi w g bokiej tajemnicy. Jola która po artystycznej pora ce straci a g os udaje si po pomoc do znachorki. Portret wr czony wojewodzie na urodziny okaza si najlepszym prezentem. Wójt wraca z imprezy jako cz owiek sukcesu. Kusemu który portret namalowa przybywa zamówie . Wielu lokalnych dostojników chce swoje dostoje stwo uwieczni na portrecie. Wójt nabiera wiary w niezwyk e umiej tno ci Czerepacha. Romans urz dnika z ksi gow rozkwita w najlepsze. Serial obyczajowy komediowy
13:25
Ranczo
W samo po udnie. Do Wilkowyj dociera jedna z plag wspó czesnego wiata mafia. Konkretnie dociera dwoma czarnymi bmw pe nymi ubranych w dresy m odzie ców o byczych karkach. Koncern Hadziukowej Wi c awskiej i Solejukowej gospoda Wioletki oraz inne wilkowyjskie centra biznesu padaj ofiar brutalnego szanta u i dania haraczu. Równolegle trwa walka przedwyborcza mi dzy wójtem i Lucy. O ile normalnie gangsterzy korumpuj polityków eby zabezpieczy swoje interesy o tyle w Wilkowyjach dzieje si odwrotnie: wójt próbuje wykorzysta mafi . Nawet z cz ciowym sukcesem jednak tylko do czasu. wiat jak wiadomo nie wynalaz dotychczas skutecznej metody na mafi ale po raz kolejny okazuje si e wiat swoj drog a Wilkowyje swoj
14:20
Piechot do lata piosenki na s oneczn por
Program Piechot do lata Piosenki na s oneczn por przypomni najpi kniejsze i najpopularniejsze polskie piosenki które pomog pozby si zimowej chandry i optymistycznie nastroj widzów. W ród wybranych z archiwum telewizyjnego energetycznych piosenek znajd si takie przeboje jak Wszystko kwitnie wko o Skaldów Kwiat jednej nocy zespo u Alibabki czy te Piechot do lata Beaty Kozidrak. Wiosenne piosenki wprawi widzów w dobry nastrój. W tym zestawieniu nie mo e zabrakn Rado ci o poranku w wykonaniu Zbigniewa Wodeckiego Hanny Banaszak Majki Je owskiej i Andrzeja Zuchy oraz bardzo znanego przeboju Cykady na Cykladach który za piewa Kora. Dzi ki takim piosenkom razem z nadej ciem wiosny wyzwolimy w ród widzów now energi i motywacj do dzia ania
15:20
R czka gotuje
Program kulinarny w którym znany i lubiany l ski kucharz Remigiusz R czka prezentuje przepisy na potrawy. Pojawi si zarówno popularne l skie dania w nowych wersjach jak i mniej znane czasem zapomniane regionalne przysmaki
15:50
Al chemik
Z udzenia. Czarownica Wanda odwiedza Alchemika. Jest niedowarto ciowana jako kobieta. Al opowiada jej o Marii Sk odowskiej Curie wielkiej uczonej która dosta a a dukrotnie Nagrod Nobla. Królowa Kalina zaskakuje wszystkich i wyje d a w nieznane przekazuj c tron Malinie. Mirmi i Bart omiej domy laj si e co jest nie tak. Okazuje si e Dominik Dela Pizzo jest w zmowie z profesorem Sto kiem i bardzo dobrze zna now królow Malin . Alchemik opowiada Mirmi owi i Bart omiejowi o z udzeniach i o tym e to sprawka naszego mózgu
16:05
Nieziemscy
Infekcja. Pod nieobecno mamy Amanda czuwa nad bezpiecze stwem Nieziemskich. Z Sofi dzieje si co niepokoj cego. Temperatura cia a zacz a wzrasta a na twarzy pojawi y si wypieki. Za oga postanawia wezwa lekarza. Wygl da na to e Sofia ma infekcj . Nieziemscy dowiedz si dlaczego w czasie choroby ro nie temperatura ludzkiego cia a
16:20
Licz na Wiktora
Cyfra 4. Licz na Wiktora to audycja dla najm odszych widzów w której Wiewiór Wiktor pomo e dzieciom pozna liczby i cyfry
16:30
Rodzinka.pl
24 godziny. Bolo wpada na pomys jak zmusi Natali do prasowania Tomkowi koszul. Kuba ma problemy w szkole. Natalia martwi si o pó ne powroty Tomka. Pod jej wp ywem Ludwik ulega paranoi. Bolo uczy Tomka jak sprawnie rozpi biustonosz. Przy niadaniu w kuchni niespodziewanie pojawiaj si ubrane w pi am kole anki Tomka Julia Aga i Beata. Natalia patrzy na nie podejrzliwie. Dziewcz ta t umacz si e wczoraj d ugo do nocy uczy y si z Tomkiem. Boska snuje najgorsze przypuszczenia
17:00
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
Czas pieni dza
Z oto. W odcinku przypomniane zostanie utworzone w XIX wieku poj cie Gold Coin Standard. Widzowie dowiedz si jakie czynniki spowodowa y odej cie od tego systemu
17:35
Mwimy po polsku
Jak dobrze opowiedzie o jedzeniu. J zykoznawca dr Grzegorz dziebe ko przyjmuje w swoim gabinecie cudzoziemców przebywaj cych w Polsce. Udziela im krótkich lekcji j zyka polskiego
17:50
Barwy szcz cia
Odc. 2401Józek cieszy si e wraca do gry w dru ynie z drugiej strony wyjazd do Niemiec oznacza rozstaniez Gabrysi z któr Sa atk zacz o czy co wi cej ni przyja . Rozterki ale z innego powodu targaj ukaszem. Ma on przekaza paczk za pobraniem do magazynów na Targówku. Przeczuwaj c e to pu apka tak jak wtedy gdy zosta napadni ty Sadowski postanawia si zabezpieczy . Niebezpiecznierobi si tak e mi dzy jego rodzicami. Renia zapowiada Ludwikowi e nie yczy sobie aby Paulinka odwiedza a go i jego wspó lokatorki. K ótnia by ych ma onków przyprawia Helmuta o ból serca. Nie wiedz c e Natalia zna Miko aja Madzia zaprasza ch opaka do kancelarii Zwole skiej aby razem obejrzeli fotografiez sesji zdj ciowej. Mi dzy niedosz ymi kochankami dochodzi do przepychanki s ownej. Serial obyczajowy
18:20
Wschd
Cykl reporta y realizowany na Kresach g ównie na Ukrainie przybli aj cy mieszka com Polski miejsca urodzenia ich dziadów i pradziadów
18:40
Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny sk adaj cy si z reporta u szeroko ukazuj cego najwa niejsze lub najbardziej kontrowersyjne wydarzenia oraz z kilku felietonów. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polaków na Litwie. B d równie si gali do historii i tradycji by przypomnie wa ne dla ka dego Polaka miejsca postacie i wydarzenia jak te relacje z Litwinami i stosunek w adz oraz osób prywatnych do zabytków i pami tek polskiej kultury
19:00
Msza wi ta w intencji ofiar katastrofy smole skiej
Msza wi ta w intencji ofiar katastrofy rz dowego Tu 154 do której dosz o 10 kwietnia 2010 roku w pobli u Smole ska. Zgin li wszyscy obecni na pok adzie 96 osób w ród nich: prezydent Lech Kaczy ski i jego ona Maria ostatni prezydent RP na uchod stwie Ryszard Kaczorowski wicemarsza kowie Sejmu i Senatu grupa parlamentarzystów dowódcy Si Zbrojnych RP pracownicy Kancelarii Prezydenta szefowie instytucji pa stwowych duchowni przedstawiciele ministerstw organizacji kombatanckich i spo ecznych oraz osoby towarzysz ce i za oga samolotu
TVPOLONIA
20:15
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
20:50
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:55

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
21:05
Pitbull
Policja poszukuje 5 letniego Mateuszka. Zagini cie dziecka zg osi a jego matka Katarzyna. Okazuje si e ch opca mia odebra z przedszkola jej konkubent Zbigniew Katera
22:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35
Muzyka taniec zabawa
Przypomnienie najlepszych wyst pów z Wakacyjnej Trasy Dwójki zorganizowanej pod has em Lato muzyka zabawa . Zaprezentowane b d te koncerty z Festiwalu Muzyki Tanecznej w Kielcach oraz z innych letnich wydarze muzycznych
23:30
Rodzinka.pl
24 godziny. Bolo wpada na pomys jak zmusi Natali do prasowania Tomkowi koszul. Kuba ma problemy w szkole. Natalia martwi si o pó ne powroty Tomka. Pod jej wp ywem Ludwik ulega paranoi. Bolo uczy Tomka jak sprawnie rozpi biustonosz. Przy niadaniu w kuchni niespodziewanie pojawiaj si ubrane w pi am kole anki Tomka Julia Aga i Beata. Natalia patrzy na nie podejrzliwie. Dziewcz ta t umacz si e wczoraj d ugo do nocy uczy y si z Tomkiem. Boska snuje najgorsze przypuszczenia
Activate Live-Chat