OTR
Date
<
June 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
01
02
03
04
05
06
28
29
30
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
00:20
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
00:50
Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny sk adaj cy si z reporta u szeroko ukazuj cego najwa niejsze lub najbardziej kontrowersyjne wydarzenia oraz z kilku felietonów. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polaków na Litwie. B d równie si gali do historii i tradycji by przypomnie wa ne dla ka dego Polaka miejsca postacie i wydarzenia jak te relacje z Litwinami i stosunek w adz oraz osób prywatnych do zabytków i pami tek polskiej kultury
01:10
Wschd
Cykl reporta y realizowany na Kresach g ównie na Ukrainie przybli aj cy mieszka com Polski miejsca urodzenia ich dziadów i pradziadów
01:30
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:00
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:05
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40
Pitbull
Policja poszukuje 5 letniego Mateuszka. Zagini cie dziecka zg osi a jego matka Katarzyna. Okazuje si e ch opca mia odebra z przedszkola jej konkubent Zbigniew Katera
03:35
Ciemnego pokoju nie trzeba si ba
Opowie o bezgranicznej mi o ci jedenastoletniej aty do jej ojca. Dziewczynka przygotowuje piosenk na szkoln akademi zorganizowan z okazji zbli aj cego si Dnia Taty. To sprawia e ata przygl da si ojcu baczniej ni zazwyczaj. Chc c jak najlepiej opisa swoje uczucia powoli zaczyna ods ania skrywane przez niego tajemnice
04:20
Barwy szcz cia
Odc. 2401Józek cieszy si e wraca do gry w dru ynie z drugiej strony wyjazd do Niemiec oznacza rozstaniez Gabrysi z któr Sa atk zacz o czy co wi cej ni przyja . Rozterki ale z innego powodu targaj ukaszem. Ma on przekaza paczk za pobraniem do magazynów na Targówku. Przeczuwaj c e to pu apka tak jak wtedy gdy zosta napadni ty Sadowski postanawia si zabezpieczy . Niebezpiecznierobi si tak e mi dzy jego rodzicami. Renia zapowiada Ludwikowi e nie yczy sobie aby Paulinka odwiedza a go i jego wspó lokatorki. K ótnia by ych ma onków przyprawia Helmuta o ból serca. Nie wiedz c e Natalia zna Miko aja Madzia zaprasza ch opaka do kancelarii Zwole skiej aby razem obejrzeli fotografiez sesji zdj ciowej. Mi dzy niedosz ymi kochankami dochodzi do przepychanki s ownej. Serial obyczajowy
04:50
Muzyka taniec zabawa
Przypomnienie najlepszych wyst pów z Wakacyjnej Trasy Dwójki zorganizowanej pod has em Lato muzyka zabawa . Zaprezentowane b d te koncerty z Festiwalu Muzyki Tanecznej w Kielcach oraz z innych letnich wydarze muzycznych
05:45

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
TVPOLONIA
06:00
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30

Le niczwka
Katarzyna informuje rodzin e postanowi a kandydowa w wyborach. Krzysztof naprawiaj c samochód nie odbiera telefonu od ojca. Wkrótce okazuje si e matka Krzysztofa nie dotar a do siostry
07:00
Wojciech Cejrowski boso przez wiat
Peru. Prawo jazdy dla WC. Wojciech Cejrowski podró nik fotograf pisarz publicysta cz onek Królewskiego Towarzystwa Geograficznego w Londynie czy pasj zwiedzania wiata i poznawania egzotycznych miejsc z niezwyk ym zmys em obserwacyjnym oraz poczuciem humoru. W programie oprócz relacji z podró y b dzie wiele dygresji i artów a tak e rozmowy z miejscow ludno ci prezentacja kultury ludowej i ciekawostek. Wojciech Cejrowski ch tnie wchodzi w interakcje z lud mi cz sto spiera si z tubylcami jest dociekliwy z humorem prezentuje swój punkt widzenia
07:30
Pytanie na niadanie pobudka
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
07:55
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:45

Panorama
G ówny program informacyjny telewizyjnej Dwójki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia z kraju i ze wiata
10:55
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:30
Na sygnale
Tak tego nie za atwisz. Anna zostaje potr cona przez bandyt który wcze niej zgwa ci jej pacjentk . Trafia do szpitala. Jako pierwszy na miejscu wypadku zjawia si doktor Potocki. Gdy m czyzna który zaatakowa doktor Reiter przyje d a pó niej do Le nej Góry Wiktor rzuca si na niego z pi ciami. Z kolei na dy urze doktor Banach odpowiada na wezwanie do Domu Dziecka w którym jeden z podopiecznych mia atak padaczki. Gdy ratownicy chc zabra malca do szpitala w drodze trafiaj na powa ny wypadek. Serial fabularyzowany 24 min Polska 2021Re yseria: Kamila FidlerScenariusz: Magdalena MillingenZdj cia: Wojciech OleksiejukAktorzy: Edyta Be za Kamil Wodka Wojciech Zygmunt Natalia Rewie ska Tomasz Pi tkowski Lea Oleksiak Wojciech Kuli ski Dariusz Wieteska Monika Mazur Chrapusta Anna Wysocka Jaworska Justyna Sieniawska
TVPOLONIA
12:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:15
Poland in Undiscovered
Rzeka Wis a. Ameryka ski dziennikarz Ryan Socash odwiedza wielkie polskie miasta i ich atrakcje a tak e mniejsze miejscowo ci daleko od g ównych tras. Pokazuje alternatywne szlaki i spotyka si ze zwyk ymi lud mi. Przemierza kraj od morza do Tatr poznaj c jego pi kno zg biaj c histori i zachwycaj c si niesamowito ci przyrody. Niezale nie od tego czy wieje halny czy wiatr od morza dziennikarz tropi smaki i smaczki Polski odkrywaj c sekrety swojej drugiej ojczyzny
12:35
M jak mi o
Ula wyznaje Bartkowi e ycie na wsi zaczyna j nudzi ale zmienia zdanie gdy w r ce m odych trafia nagle transport nielegalnych sadzonek konopi indyjskich. Piotr z King wci zastanawiaj si czy nie powinni zamkn w ko cu bistro które od miesi cy przynosi straty. Pawe oficjalnie daje France klucz do swojego mieszkania i pomaga ukochanej w przeprowadzce. Tymczasem do Warszawy przyje d a nagle stryj dziewczyny z Bukowiny który od lat jest z jej bliskimi sk ócony ale koniecznie chce z Frank porozmawia .
13:25
M jak mi o
Marcin wci nie ufa Izie i nie umie zapomnie o jej rzekomym romansie z Micha em. ukasz ma z amane serce po rozstaniu z Patrycj i jest tak przygn biony e Marta zaczyna si o niego powa nie niepokoi . Tymczasem Argasi ski próbuje zmusi Anet by wy wiadczy a mu przys ug i podpisa a si pod fa szyw opini lekarsk któr jeden z jego znajomych Herman chce przedstawi w s dzie by unikn wi zienia. Serial obyczajowy
14:20
X Festiwal Kabaretu Koszalin 2004
Marian i Hela. Swój jubileusz 10. rocznic lubu czyli drewniane wesele urz dzili na scenie koszali skiego amfiteatru gospodarze festiwalu Marian i Hela najs ynniejsze ma e stwo kabaretowe w Polsce stworzone przez Kabaret Ko Polski. Na ów jubileusz przyjechali z ró nych stron krewni i przyjaciele arty ci kabaretowi i estradowi ró nych pokole . U wietnili oni uczt weseln swoimi yczeniami i wyst pami. Ponadto zaprezentowali naszej nowej rodzinie krajów europejskich wszystko co Polska ma najlepszego: staropolsk go cinno bogat tradycj i ciekawe obyczaje
15:10
W kotle historii
Bitwa pod Legnic . Kuchnia tatarska na l sku. 9 kwietnia 1241 roku armia mongolska ci gn ca na W gry zmierzy a si z wojskami Henryka Pobo nego. Rok 1241 to Kw Polsce pierwsze tak powa ne zetkni cie z kultur Mongo ów. Kuchnia krymska która dzi ki Karaimom i polskimTatarom spopularyzuje si w Królestwie za kilkaset lat na razie ma charakter ca kowicie egzotyczny. Czy ko duny i bielusz klasyki kuchni tatarskiej mog y pojawi si pod Legnic w XIII wieku Postaramy si je odtworzy
15:35
Czas pieni dza
Z oto. W odcinku przypomniane zostanie utworzone w XIX wieku poj cie Gold Coin Standard. Widzowie dowiedz si jakie czynniki spowodowa y odej cie od tego systemu
15:55
Zabawy Bolka i Lolka
Niezwyk e odkrycie. Bolek z Lolkiem znajduj garnek ze starymi monetami. Padaj one jednak upem z odzieja. Ch opcy odzyskuj skarb i oddaj go do muzeum
16:05
Zabawy Bolka i Lolka
Maszeruje wojsko. Bolek i Lolek spotykaj o nierzy. Ch opcy zafascynowani popisami komandosów postanawiaj na ladowa ich wyczyny. Przygoda ze spadochronem ko czy si nad wodospadem i malcy wzywaj pomocy. Na szcz cie zjawiaj si prawdziwi komandosi i ratuj ch opców z opresji
16:15
Reksio
Reksio i szpaki. Polski serial animowany dla dzieci produkowany w latach 1967 1990. Fabu a sk adaj ca si z wielu w tków opowiada o przygodach psa o imieniu Reksio oraz jego w a cicieli i innych zwierz t zamieszkuj cych gospodarstwo. Reksio jest ciekawskim czworonogiem który poznaje otaczaj cy go wiat i przygl da si yciu innych zwierz t. Pierwowzorem bohatera by a Trola suczka foksteriera szorstkow osego nale ca do scenarzysty serialu
16:30
Rodzinka.pl
Wszystko i ka dy ma swoj cen. Natalia i Maria wybra y si na zakupy. Okazuje si e Tomek i Magda równie szalej po sklepach. Ku rozpaczy Marii Magda trafi a na wi ksze soldy ni ona. Kuba i Kacper ucz Natali znaczenia s owa altruizm. Tomek Kuba i Kacper rozpoczynaj strajk. Maj do rodzicielskiej w adzy
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

Polonia jest kobiet
17:50
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20
Na sygnale
Tak tego nie za atwisz. Anna zostaje potr cona przez bandyt który wcze niej zgwa ci jej pacjentk . Trafia do szpitala. Jako pierwszy na miejscu wypadku zjawia si doktor Potocki. Gdy m czyzna który zaatakowa doktor Reiter przyje d a pó niej do Le nej Góry Wiktor rzuca si na niego z pi ciami. Z kolei na dy urze doktor Banach odpowiada na wezwanie do Domu Dziecka w którym jeden z podopiecznych mia atak padaczki. Gdy ratownicy chc zabra malca do szpitala w drodze trafiaj na powa ny wypadek. Serial fabularyzowany 24 min Polska 2021Re yseria: Kamila FidlerScenariusz: Magdalena MillingenZdj cia: Wojciech OleksiejukAktorzy: Edyta Be za Kamil Wodka Wojciech Zygmunt Natalia Rewie ska Tomasz Pi tkowski Lea Oleksiak Wojciech Kuli ski Dariusz Wieteska Monika Mazur Chrapusta Anna Wysocka Jaworska Justyna Sieniawska
18:50
Przystanek Ameryka
Cykl po wi cony Polonii w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Autorzy reporta y podró uj po USA szukaj c ladów polsko ci. Przedstawiaj wydarzenia i postaci historyczne wa ne dla Polski i Stanów Zjednoczonych oraz poruszaj interesuj ce bie ce tematy zwi zane z tymi krajami
19:10
Ol Polnia Polacy w Brazylii i Ameryce Po udniowej
Magazyn przedstawiaj cy wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne dotycz ce Polaków mieszkaj cych w Ameryce Po udniowej. Program przedstawia i promuje sylwetki Polaków którzy rozs awiaj Polsk na emigracji. Szczególn uwag skupiaj osoby i rodziny które mieszkaj w Ameryce Po udniowej od pokole
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:10
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:15
Przysta
Anka. Opowie o grupie m odych ludzi odbywaj cych szkolenie w bazie ratownictwa wodnego na Mazurach. Dwoje turystów Hanka i Jacek wybiera si na agle. Ich ód si wywraca
21:10
Centralne Biuro Humoru
Cykliczny program rozrywkowy w którym Formacja Chatelet w charakterystyczny sposób przypomni kultowe skecze w wykonaniu najpopularniejszych grup kabaretowych. Przypomnienie naj mieszniejszych najbardziej lubianych fragmentów kabaretonów i wyst pów kabaretowych z bogatego archiwum Telewizji Polskiej. Powrócimy na Mazursk Noc Kabaretow Kabaretow Noc Listopadow Festiwal Kabaretu w Koszalinie i na wiele innych imprez. Zobaczymy m.in. Kabaret Nowaki Kabaret Skeczów M cz cych Kabaret Moralnego Niepokoju Kabaret Paranienormalni. W tym programie na specjalne yczenie widzów Formacja Chatelet dotrze do ka dej arcy miesznej i niezapomnianej sztuki
22:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35
Rodzina Po anieckich
Pojednanie. Marynia i Stach Po aniecki coraz cz ciej spotykaj si w domupani Emilii Chwastowskiej przy ó ku chorej Litki. Umieraj ca dziewczynka yczy sobie aby pogodzili si i pobrali. Ulegaj c daniu dziecka wybaczaj sobie dawne urazy. W Warszawie przebywa równie s siad P awickich z okolic Krzemienia m ody pan G towski który skrycie marzy o Maryni. Mi dzy nim a Maszk dochodzi do awantury któr mo e zako czy jedynie pojedynek. Maszko prosi Po anieckiego by zosta jego sekundantem. Serial obyczajowy kostiumowy Re yseria: Jan RybkowskiScenariusz na podstawie powie ci Henryka Sienkiewicza: AndrzejMularczyk Bo ena HlebowiczZdj cia: Marek NowickiMuzyka: Wojciech KilarAktorzy: Anna Nehrebecka Andrzej May Andrzej Chrzanowski TeresaLipowska Jan Englert Czes aw Wo ejko Bronis aw Pawlik Ewa ukowska Ewa Szykulska Anna Milewska Andrzej Seweryn LeonardPietraszak Alicja Jachiewicz Lucjan Fogiel Andrzej Precigs i inni
Activate Live-Chat