OTR
Date
<
June 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
01
02
03
04
05
06
28
29
30
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
00:20
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
00:50
Przystanek Ameryka
Cykl po wi cony Polonii w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Autorzy reporta y podró uj po USA szukaj c ladów polsko ci. Przedstawiaj wydarzenia i postaci historyczne wa ne dla Polski i Stanów Zjednoczonych oraz poruszaj interesuj ce bie ce tematy zwi zane z tymi krajami
01:10
Ol Polnia Polacy w Brazylii i Ameryce Po udniowej
Magazyn przedstawiaj cy wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne dotycz ce Polaków mieszkaj cych w Ameryce Po udniowej. Program przedstawia i promuje sylwetki Polaków którzy rozs awiaj Polsk na emigracji. Szczególn uwag skupiaj osoby i rodziny które mieszkaj w Ameryce Po udniowej od pokole
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:00
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:05
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40
Przysta
Anka. Opowie o grupie m odych ludzi odbywaj cych szkolenie w bazie ratownictwa wodnego na Mazurach. Dwoje turystów Hanka i Jacek wybiera si na agle. Ich ód si wywraca
03:30
Centralne Biuro Humoru
Cykliczny program rozrywkowy w którym Formacja Chatelet w charakterystyczny sposób przypomni kultowe skecze w wykonaniu najpopularniejszych grup kabaretowych. Przypomnienie naj mieszniejszych najbardziej lubianych fragmentów kabaretonów i wyst pów kabaretowych z bogatego archiwum Telewizji Polskiej. Powrócimy na Mazursk Noc Kabaretow Kabaretow Noc Listopadow Festiwal Kabaretu w Koszalinie i na wiele innych imprez. Zobaczymy m.in. Kabaret Nowaki Kabaret Skeczów M cz cych Kabaret Moralnego Niepokoju Kabaret Paranienormalni. W tym programie na specjalne yczenie widzów Formacja Chatelet dotrze do ka dej arcy miesznej i niezapomnianej sztuki
04:25
Na sygnale
Tak tego nie za atwisz. Anna zostaje potr cona przez bandyt który wcze niej zgwa ci jej pacjentk . Trafia do szpitala. Jako pierwszy na miejscu wypadku zjawia si doktor Potocki. Gdy m czyzna który zaatakowa doktor Reiter przyje d a pó niej do Le nej Góry Wiktor rzuca si na niego z pi ciami. Z kolei na dy urze doktor Banach odpowiada na wezwanie do Domu Dziecka w którym jeden z podopiecznych mia atak padaczki. Gdy ratownicy chc zabra malca do szpitala w drodze trafiaj na powa ny wypadek. Serial fabularyzowany 24 min Polska 2021Re yseria: Kamila FidlerScenariusz: Magdalena MillingenZdj cia: Wojciech OleksiejukAktorzy: Edyta Be za Kamil Wodka Wojciech Zygmunt Natalia Rewie ska Tomasz Pi tkowski Lea Oleksiak Wojciech Kuli ski Dariusz Wieteska Monika Mazur Chrapusta Anna Wysocka Jaworska Justyna Sieniawska
04:55
Osiecka
Biografia Agnieszki Osieckiej. Jej t em b d artystyczne obyczajowe oraz polityczne realia Polski od lat 50. XX w. Serial przedstawia spektakularne sukcesy oraz pora ki poetki zarówno w walce z cenzur jak i te wynikaj ce z trudnych yciowych wyborów. To tak e szeroka panorama kulturalnego i towarzyskiego ycia Warszawy i Polski w ci gu kilku dekad a jej bohaterami b d poza Agnieszk Osieck m.in.: Maryla Rodowicz Krystyna Sienkiewicz El bieta Czy ewska Jeremi Przybora Jerzy Wasowski Zbigniew Cybulski i Bogumi Kobiela
05:45

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
TVPOLONIA
06:00
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30
Poland in Undiscovered
Rzeka Wis a. Ameryka ski dziennikarz Ryan Socash odwiedza wielkie polskie miasta i ich atrakcje a tak e mniejsze miejscowo ci daleko od g ównych tras. Pokazuje alternatywne szlaki i spotyka si ze zwyk ymi lud mi. Przemierza kraj od morza do Tatr poznaj c jego pi kno zg biaj c histori i zachwycaj c si niesamowito ci przyrody. Niezale nie od tego czy wieje halny czy wiatr od morza dziennikarz tropi smaki i smaczki Polski odkrywaj c sekrety swojej drugiej ojczyzny
07:55
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:25
Nela ma a reporterka
Sekretne ycie bornea skiej pla y. Dlaczego niektóre kraby robi kulki z piasku Jak wygl da morski biszkopt I jakie ryby siedz na brzegu Razem z Nel wyruszamy na Borneo gdzie odkrywamy niesamowite ycie jakie toczy si na bornea skiej pla y
11:45
W krainie ba ni
pi cy rycerze. Jest to opowie o pi cych w jaskini rycerzach czekaj cych a kto im da rozkaz do ruszenia do boju w obronie kraju. Ich kryjówk odnajduje Basia m oda pasterka. Od wojowników dowiaduje si e potrzebuj oni kowala który podku by ich konie. W rzeczywisto ci brat dziewczynki J drzej jest kowalem. Ch opak jednak jest winien pos usze stwo namiestnikowi miasta dla którego pracuje bez wytchnienia. Tymczasem rz dca skrycie planuje rebeli przeciwko królowi. Czy J drzej uwierzy opowie ci swojej siostry o pi cej armii i podkuje rycerskie konie Co si stanie kiedy namiestnik trafi do ukrytej jaskini
TVPOLONIA
12:15
Przysta
Anka. Opowie o grupie m odych ludzi odbywaj cych szkolenie w bazie ratownictwa wodnego na Mazurach. Dwoje turystów Hanka i Jacek wybiera si na agle. Ich ód si wywraca
13:00
The Voice Kids
Fina. Utalentowane wokalnie dzieci spróbuj zachwyci jurorów i publiczno w programie który ma wy oni osob o najwi kszym talencie i najlepszym g osie. Uczestnicy maj od 8 do 15 lat. Na etapie przes ucha w ciemno jurorzy wybieraj najbardziej obiecuj cych aspiruj cych piosenkarzy i tworz z nich dru yny. Nast pnie rozgrywany jest etap bitew na g osy. Najlepsi wokali ci i wokalistki zmierz si w finale
15:05
The Voice Kids
Fina. Utalentowane wokalnie dzieci spróbuj zachwyci jurorów i publiczno w programie który ma wy oni osob o najwi kszym talencie i najlepszym g osie. Uczestnicy maj od 8 do 15 lat. Na etapie przes ucha w ciemno jurorzy wybieraj najbardziej obiecuj cych aspiruj cych piosenkarzy i tworz z nich dru yny. Nast pnie rozgrywany jest etap bitew na g osy. Najlepsi wokali ci i wokalistki zmierz si w finale
16:00
Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertów i wystaw z udzia em polskich artystów. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
17:00
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
Szansa na sukces. Opole 2021
Fina. Formu a programu nawi zuje do pierwszego polskiego programu muzycznego typu talent show Szansa na sukces . Artur Orzech wylosuje dla uczestników utwory spo ród piosenek wykonawcy który jest go ciem odcinka. Uczestnicy wybieraj rodzaj podk adu muzycznego i wykonuj piosenki a go ocenia ich umiej tno ci wokalne. Laureaci poszczególnych odcinków zostan zaproszeni do fina owego koncertu w trakcie którego jury wybierze zwyci zc . Nagrod g ówn jest udzia w konkursie Debiuty podczas 58. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu
18:45
Szansa na sukces. Opole 2021
Fina. Formu a programu nawi zuje do pierwszego polskiego programu muzycznego typu talent show Szansa na sukces . Artur Orzech wylosuje dla uczestników utwory spo ród piosenek wykonawcy który jest go ciem odcinka. Uczestnicy wybieraj rodzaj podk adu muzycznego i wykonuj piosenki a go ocenia ich umiej tno ci wokalne. Laureaci poszczególnych odcinków zostan zaproszeni do fina owego koncertu w trakcie którego jury wybierze zwyci zc . Nagrod g ówn jest udzia w konkursie Debiuty podczas 58. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu
19:30
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:10
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20
Tajemnica twierdzy szyfrw
Marzec 1945 r. Do o rodka szkoleniowego cichociemnych w Szkocji przyje d a Joanna która poszukuje majora Andrzeja Czernego. Nakazuje mu pojecha do willi wywiadu brytyjskiego w Duxford
21:10
Sanatorium mi o ci
Fina . To dzie balu dzie wygranych i przegranych. To dzie po egna i podsumowa . Poranek w pokojach i pakowanie komentowanie mijaj cego turnusu. Kuracjusze rankiem b d mieli szans zobaczy efekt sesji fotograficznej z Joe Zawad ich reakcje bezcenne ale i pami tka na ca e ycie. Przed balem jeszcze troch aktywno ci tym razem zaj cia z samoobrony dla kobiet lekcje boksu dla m czyzn. Umiej tno ci przydatne zawsze bo bezpiecze stwo jest najwa niejsze. A potem ju tylko przyjemno ci. Kobiety b d nie do poznania a m czy ni poczuj si pewnie bo przed balem czas metamorfoz. I fina owy bal na którym b dzie rz dzi taniec. To dzi dowiemy si kogo kuracjusze wybior na Króla i Królow tej edycji. To b dzie niespodziewane zako czenie sezonu rozwój wydarze podczas balu zaskoczy wielu
22:00
Jak prze y wszystko jeszcze raz The Best of Krzysztof Krawczyk
Krzysztof Krawczyk ikona polskiej muzyki rozrywkowej. W swojej karierze wykonywa i nagrywa piosenki w najró niejszych gatunkach muzycznych zdoby wiele nagród. Jego popularno mo na oceni przez pryzmat setek koncertów które zagra w Polsce i na wiecie. Wyj tkowy koncert pierwszy od mierci artysty b dzie przygotowany we wspó pracy z on artysty Ew Krawczyk. W koncercie us yszymy najwi ksze przeboje w orkiestrowej aran acji Tomasza Szymusia a przede wszystkim niezapomnianeduety wokalne czyli wykonania najwi kszych gwiazd po czone z oryginalnym brzmieniem g osu Krzysztofa Krawczyka
23:05
Jak prze y wszystko jeszcze raz The Best of Krzysztof Krawczyk
Krzysztof Krawczyk ikona polskiej muzyki rozrywkowej. W swojej karierze wykonywa i nagrywa piosenki w najró niejszych gatunkach muzycznych zdoby wiele nagród. Jego popularno mo na oceni przez pryzmat setek koncertów które zagra w Polsce i na wiecie. Wyj tkowy koncert pierwszy od mierci artysty b dzie przygotowany we wspó pracy z on artysty Ew Krawczyk. W koncercie us yszymy najwi ksze przeboje w orkiestrowej aran acji Tomasza Szymusia a przede wszystkim niezapomnianeduety wokalne czyli wykonania najwi kszych gwiazd po czone z oryginalnym brzmieniem g osu Krzysztofa Krawczyka
Activate Live-Chat