OTR
Date
<
June 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
01
02
03
04
05
06
28
29
30
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:25
Jak prze y wszystko jeszcze raz The Best of Krzysztof Krawczyk
Krzysztof Krawczyk ikona polskiej muzyki rozrywkowej. W swojej karierze wykonywa i nagrywa piosenki w najró niejszych gatunkach muzycznych zdoby wiele nagród. Jego popularno mo na oceni przez pryzmat setek koncertów które zagra w Polsce i na wiecie. W wyj tkowym widowisku muzycznym pierwszym po mierci artysty us yszymy najwi ksze jego przeboje w orkiestrowej aran acji Tomasza Szymusia w wykonaniu polskich gwiazd. B dzie to okazja do stworzenia kilku niezapomnianych duetów wokalnych w po czeniu z oryginalnym brzmieniem g osu Krzysztofa Krawczyka. Widowisko poprowadzi Tomasz Kammel
01:00
Zakochaj si w Polsce
Wy yna Krakowsko Cz stochowska. Celem kolejnej podró y jest Wy yna Krakowsko Cz stochowska region który s ynie z malowniczych dolin tajemniczych jaski i charakterystycznych bia ych osta ców. To kraina bogata w zabytki architektury w szczególno cizamki i warownie wybudowane na ska ach dochodz cych nawet do 30 metrów wysoko ci. Wy yna Krakowsko Cz stochowska cz sto nazywana jest Jur i jest to zwi zane z okresem jurajskim ery mezozoicznej czyli czasem gdy kszta towa si ten malowniczy region. Na turystach ogromne wra enie robi osta ce skalne powsta e w wyniku procesów wietrzenia i erozji ska . Nie brakuje te prawdziwych dzie stworzonych przez cz owieka. W Ojcowie mo emy zobaczy Kaplic Na Wodzie p.w. w. Józefa Robotnika. Stoi ona okrakiem nad dwoma brzegami Pr dnika. Legenda g osi e takie usytuowanie obiektu pomog o w 1901 roku omin carski zakaz budowania wi ty na ZIEMI ojcowskiej
01:30
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:00
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:04
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10
Tajemnica twierdzy szyfrw
Marzec 1945 r. Do o rodka szkoleniowego cichociemnych w Szkocji przyje d a Joanna która poszukuje majora Andrzeja Czernego. Nakazuje mu pojecha do willi wywiadu brytyjskiego w Duxford
03:00
Jak prze y wszystko jeszcze raz The Best of Krzysztof Krawczyk
Krzysztof Krawczyk ikona polskiej muzyki rozrywkowej. W swojej karierze wykonywa i nagrywa piosenki w najró niejszych gatunkach muzycznych zdoby wiele nagród. Jego popularno mo na oceni przez pryzmat setek koncertów które zagra w Polsce i na wiecie. Wyj tkowy koncert pierwszy od mierci artysty b dzie przygotowany we wspó pracy z on artysty Ew Krawczyk. W koncercie us yszymy najwi ksze przeboje w orkiestrowej aran acji Tomasza Szymusia a przede wszystkim niezapomnianeduety wokalne czyli wykonania najwi kszych gwiazd po czone z oryginalnym brzmieniem g osu Krzysztofa Krawczyka
04:00
Jak prze y wszystko jeszcze raz The Best of Krzysztof Krawczyk
Krzysztof Krawczyk ikona polskiej muzyki rozrywkowej. W swojej karierze wykonywa i nagrywa piosenki w najró niejszych gatunkach muzycznych zdoby wiele nagród. Jego popularno mo na oceni przez pryzmat setek koncertów które zagra w Polsce i na wiecie. Wyj tkowy koncert pierwszy od mierci artysty b dzie przygotowany we wspó pracy z on artysty Ew Krawczyk. W koncercie us yszymy najwi ksze przeboje w orkiestrowej aran acji Tomasza Szymusia a przede wszystkim niezapomnianeduety wokalne czyli wykonania najwi kszych gwiazd po czone z oryginalnym brzmieniem g osu Krzysztofa Krawczyka
05:50
Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertów i wystaw z udzia em polskich artystów. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
TVPOLONIA
06:45
W rytmie disco
Kapitan NEMO. Rozmowy Marka Sierockiego z artystami o ich fascynacji muzyk disco
07:55
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:40
Pasterz
Cz owiek. Podczas wydarze marcowych 1968 roku prymas Wyszy ski zdecydowanie wyst powa w obronie podstawowych praw cz owieka. Przekonywa : Nie wolno bi Chrze cijanin nigdy na nikogo r ki nie podnosi bo w ka dym widzi godno dzieci cia bo ego. Ugodzony mo e wydawa si sponiewieranym. Ale bardziej poniewiera si ten który uderza ni ten który jest uderzany. Najmilsi przezwyci ajcie nienawi mi o ci
11:55

Mi dzy ziemi a niebem
Program o charakterze informacyjno publicystycznym na który sk adaj si : serwis informacyjny komentarz publicystyczny a tak e wyst py artystyczne prezentacje ksi ek i p yt. Audycja jest adresowana do wszystkich wierz cych i niewierz cych którzy oczekuj komentarza Ko cio a katolickiego do najwa niejszych wydarze tygodnia
TVPOLONIA
12:00
Anio Pa ski
Anio Pa ski to modlitwa maryjna odmawiana przez ca y rok z wyj tkiem okresu wielkanocnego. W Watykanie niedzielna modlitwa Anio Pa ski jest odmawiana przez papie a towarzyszy jej krótka katecheza z b ogos awie stwem. W ka d niedziel widzowie s zapraszani do wys uchania katechezy oraz do wspólnej modlitwy z Ojcem wi tym i wiernymi zebranymi na placu w. Piotra w Watykanie
12:15

Mi dzy ziemi a niebem
Program o charakterze informacyjno publicystycznym na który sk adaj si : serwis informacyjny komentarz publicystyczny a tak e wyst py artystyczne prezentacje ksi ek i p yt. Audycja jest adresowana do wszystkich wierz cych i niewierz cych którzy oczekuj komentarza Ko cio a katolickiego do najwa niejszych wydarze tygodnia
12:50
S owo na niedziel
Program o tematyce religijnej w którym omawiane s fragmenty Pisma wi tego przewidziane do czyta podczas mszy wi tej w Ko ciele rzymskokatolickim na najbli sz niedziel . Ewangelia dla katolików powinna by drogowskazem i fundamentem na którym zbuduj swoje ycie
13:00
Transmisja mszy wi tej z ko cio a pw. Naj wi tszego Serca Jezusowego w Radomiu
14:15
Jan Serce
Po ar serca. Janek razem z Ma gosi jedzie nad morze po jej córki. S zaprzyja nieni od wielu lat ale po raz pierwszy znajduj si ze sob samna sam. M czyzna zdaje sobie spraw e od wielu lat kocha si w a nie w Ma gosi e to ona jest jego idea em. Ma gosia porzuconaprzez Piotra by aby sk onna zosta pani Serce. Wtedy w a nie Piotrdecyduje si wróci do ony. Janek odwiedza matk . Dowiaduje si e pan Julian przegra nawy cigach wszystkie jej oszcz dno ci. Janek wszczyna awantur matkawyrzuca go z domu. Bohater z wra enia dostaje ataku serca. Serial obyczajowy 48 min 10 odc. Polska 1981Re yseria: Rados aw PiwowarskiWyst puj : Kazimierz Kaczor Jadwiga Kuryluk Anna Nehrebecka Marian Kociniak W adys aw Kowalski Wies aw Michnikowski W odzimierz Musia Czes aw Nogacki Kasia Zab ocka Magda Scholl iinni
15:10
Centralne Biuro Humoru
Cykliczny program rozrywkowy w którym Formacja Chatelet w charakterystyczny sposób przypomni kultowe skecze w wykonaniu najpopularniejszych grup kabaretowych. Przypomnienie naj mieszniejszych najbardziej lubianych fragmentów kabaretonów i wyst pów kabaretowych z bogatego archiwum Telewizji Polskiej. Powrócimy na Mazursk Noc Kabaretow Kabaretow Noc Listopadow Festiwal Kabaretu w Koszalinie i na wiele innych imprez. Zobaczymy m.in. Kabaret Nowaki Kabaret Skeczów M cz cych Kabaret Moralnego Niepokoju Kabaret Paranienormalni. W tym programie na specjalne yczenie widzów Formacja Chatelet dotrze do ka dej arcy miesznej i niezapomnianej sztuki
16:05

Le niczwka
Wcze nie rano Julia przychodzi do Janusza. Jest zaskoczona gdy drzwi otwiera Mi ka. Bogdan wyja nia e kobieta zosta a jego prywatn piel gniark . Izdebska nie jest z tego zadowolona
16:30
Le niczwka
Natalia przygotowuje si do wyjazdu do Krakowa gdzie ma zosta poddana protonoterapii. Tadeusz i Czes awa staraj si j wspiera . Tu przed podró Natalia traci przytomno
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
Ja wam poka
Judyta niespe na 40 letnia rozwódka pracuje w redakcji poczytnego pisma dla kobiet. Od roku zwi zana jest z Adamem. Chc c odpocz od problemów w pracy wyje d a z nim nad morze
18:15
Kabaretomaniacy
Program zapewni widzom pot n dawk humoru. Wyst pi najlepsze polskie kabarety w kultowych skeczach
19:10
Muzyka na dobry wieczr
Andrzej Piaseczny. Cykl koncertów live w których us yszymy polskich artystów. Tym razem dla widzów Telewizji Polskiejnajpi kniejsze polskie piosenki za piewa Andrzej Piaseczny. Koncert ze studia odb dzie si bez udzia upubliczno ci ale podczas wyst pu widzowie b d mogli wysy a pozdrowienia SMS em
19:30
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05
Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:10
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20
Kazimierz Grski. Urodzi em si dla pi ki gala w 100. rocznic urodzin
Z okazji setnych urodzin Kazimierza Górskiego zostan zaprezentowane wspomnienia anegdoty a tak e wypowiedzi wspó pracowników i podopiecznych selekcjonera
21:20
Kazimierz Grski. Urodzi em si dla pi ki gala w 100. rocznic urodzin
Z okazji setnych urodzin Kazimierza Górskiego zostan zaprezentowane wspomnienia anegdoty a tak e wypowiedzi wspó pracowników i podopiecznych selekcjonera
22:25
Wielki test o pi ce no nej
Pi karze którego kraju zdobyli dot d najwi cej tytu ów mistrza Europy Ile razy reprezentacja Polski gra a w fina owym turnieju mistrzostw Kto z polskich pi karzy strzeli do tej pory najwi cej goli w meczach narodowej dru yny Tu przed rozpocz ciem fina owego turnieju Mistrzostw Europy zapraszamy na test o pi ce no nej w którym przypomnimy rekordy i niespodzianki w historii turnieju oraz najwa niejsze mecze Polaków. Przyjrzymy si te modzie kreowanej przez pi karzy i wybranki ich serc poznamy tajemnice pracy pi karskich komentatorów a tak e zajrzymy za kulisy przygotowa liderów trzech dru yn z którymi zmierzy si polska reprezentacja. Jak zwykle w studiu telewizyjnym i poprzez komunikatory internetowe na pytania testu b d odpowiadali w duetach popularni arty ci sportowcy i dziennikarze. Widzowie mog rozwi zywa test online na stronie wielkitest.tvp.pl lub ci gaj c aplikacj na smartfony. Program poprowadz Sylwia Dekiert i Maciej Kurzajewski
23:45
U Pana Boga w ogrdku
Do miasteczka Królowy Most agenci CB przywo gangstera Jerzego Czapl wiadka koronnego w procesie przeciwko mafii. Szczegó y sprawy zna tylko komendant policji
Activate Live-Chat