OTR
Date
<
June 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
01
02
03
04
05
06
28
29
30
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
00:20
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
00:50

Polonia jest kobiet
01:15
Rzecz Polska
Lokomotywa PM 36. Program przedstawia sto najlepszych polskich projektów rekonstruuj c histori ich powstania. Ukazuje tak e ich funkcj w przestrzeni oraz prezentuje sylwetki twórców i projektantów
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
01:55

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40
Hydrozagadka
W Warszawie w czasie najwi kszych upa ów znika woda. Nad problemem pracuje profesor Milczarek który anga uje do pomocy legendarnego i nieustraszonego detektywa Asa
03:50
Kabaretowe naj
Legenda kabaretu. W cyklu Kabaretowe naj zostan zaprezentowane skecze piosenki i sylwetki s ynnych artystów kabaretowych. Wszystko opatrzone autorskim komentarzem wielbicielki kabaretu Karoliny Pa czyk
04:15
Barwy szcz cia
Odc. 2402Iza przywozi do ukasza Paulink która ma zosta u ojca do ko ca wakacji. Renia i Helmut maj dla wnuczki niespodziank oddzielny pokój dla niej i Ksawerego oraz sal zabaw. Gdy Sadowska wychodzi na spotkaniez Ludwikiem Helmut czuje silny ból w sercu. Po tym jak Sergiusz dosta od Bondy SMS a z pogró kami ch opak za namow Justina zg asza spraw na policji. Jowita spotyka si z Kornelem ukrywaj cym si przed rodzin i d u nikami. Jezierski prosi córk aby przej a po nim biznes winiarski. Dziewczyna widzi w tym szans na zbli enie si do Sta skiego. Cwanych ludzi na osiedlu Pod sosnami nie brakuje. Regina i Celina s wiadkami tego jak S kowska próbowa a oszuka Hermana i da mu mniej pieni dzy za masa . Do Fitness Klubu przychodzi ucja opiekunka niewidomych dzieci by zapyta o mo liwo zaj dla podopiecznych ale i Herman wzbudza jej zainteresowanie. Serial obyczajowy
04:40
Pierwsza dama
Irena Szewi ska (24.05.1946 29.06.2018) by a lekkoatletk specjalizuj c si w biegach sprinterskich i skoku w dal. Nale a a do najbardziej utytu owanych polskich sportowców i najlepszych lekkoatletek w historii gdy stan a na podium na czterech kolejnych igrzyskach olimpijskich podczas których zdoby a 3 medale z ote 2 srebrne i 2 br zowe. By a te medalistk ME reprezentantk Polski w meczach mi dzypa stwowych i Pucharze Europy. Dzia a a w polskich i mi dzynarodowych organizacjach sportowych. Odznaczona w 2016 r. Orderem Or a Bia ego
05:45

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
TVPOLONIA
06:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30
Po yteczni.pl
Magazyn reporterski opisuj cy dzia alno organizacji po ytku publicznego i formy aktywno ci obywatelskiej. Pokazuje energi i kreatywno ludzi którzy postanowili zmieni otaczaj c ich rzeczywisto i pomóc sobie oraz innym osobom w rozwi zywaniu problemów
07:00
Okrasa amie przepisy
Pomorska jagni cina. Okrasa przygotuje m.in. potraw z mielonej pomorskiej jagni ciny inspirowan arabskim daniem niadaniowym szakszuk a tak e w oskim sosem po bolo sku
07:30
Pytanie na niadanie pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:40

Panorama
G ówny program informacyjny telewizyjnej Dwójki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia z kraju i ze wiata
10:50

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:20

Co na obiad
G owizna wo owa ze szparagami. W programie zostan zaprezentowane proste przepisy na zdrowe i smaczne dania ciekawe pomys y na obiad
11:30

Barwy szcz cia
Odc. 2403Hubert instruuje przez telefon Paulink jak sprawdza stan nieprzytomnego Helmuta i stara si ustali ich lokalizacj . Na miejsce przyje d a te stra po arna i Franek próbuje dosta si do mieszkania przez balkon s siadki. Pomaga mo na w ró ny sposób. Renata przyjmuje zlecenia dla Damiana poniewa jego firma Pan Spec szybko zdobywa nowych klientów. W Feel Good pojawiaj si Luiza i Mirek którzy próbuj wyci gn od ojca pieni dze na ró ne zachcianki. Karolina jest wiadkiem spotkania Sta skiegoz m czyzn zainteresowanym zakupem hotelu. Kiedy Bo ena dowiaduje si o planowanej transakcji m a postanawia wreszcie szczerze z nim porozmawia . Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:15

Polonia jest kobiet
12:45

Rodzina Po anieckich
Pojednanie. Marynia i Stach Po aniecki coraz cz ciej spotykaj si w domupani Emilii Chwastowskiej przy ó ku chorej Litki. Umieraj ca dziewczynka yczy sobie aby pogodzili si i pobrali. Ulegaj c daniu dziecka wybaczaj sobie dawne urazy. W Warszawie przebywa równie s siad P awickich z okolic Krzemienia m ody pan G towski który skrycie marzy o Maryni. Mi dzy nim a Maszk dochodzi do awantury któr mo e zako czy jedynie pojedynek. Maszko prosi Po anieckiego by zosta jego sekundantem. Serial obyczajowy kostiumowy Re yseria: Jan RybkowskiScenariusz na podstawie powie ci Henryka Sienkiewicza: AndrzejMularczyk Bo ena HlebowiczZdj cia: Marek NowickiMuzyka: Wojciech KilarAktorzy: Anna Nehrebecka Andrzej May Andrzej Chrzanowski TeresaLipowska Jan Englert Czes aw Wo ejko Bronis aw Pawlik Ewa ukowska Ewa Szykulska Anna Milewska Andrzej Seweryn LeonardPietraszak Alicja Jachiewicz Lucjan Fogiel Andrzej Precigs i inni
14:15

Pierwsza dama
Irena Szewi ska (24.05.1946 29.06.2018) by a lekkoatletk specjalizuj c si w biegach sprinterskich i skoku w dal. Nale a a do najbardziej utytu owanych polskich sportowców i najlepszych lekkoatletek w historii gdy stan a na podium na czterech kolejnych igrzyskach olimpijskich podczas których zdoby a 3 medale z ote 2 srebrne i 2 br zowe. By a te medalistk ME reprezentantk Polski w meczach mi dzypa stwowych i Pucharze Europy. Dzia a a w polskich i mi dzynarodowych organizacjach sportowych. Odznaczona w 2016 r. Orderem Or a Bia ego
15:20

Prywatne ycie zwierz t
Pazury i szpony. Dr Andrzej Kruszewicz wprowadza widzów w intryguj cy wiat zwierz t. Przedstawia zwyczaje ró nych gatunków i z humorem pokazuje podobie stwa w zwierz cym i ludzkim zachowaniu. W wiecie zwierz t mo na dostrzec mi o i czu o trosk i wspó czucie dozgonn wierno i zdrad . Jest tu tak e miejsce na pomys owo i spontaniczn zabaw . Pokazane zostan przyk ady sprawowania w adzy i prób jej obalenia oszustw i manipulacji. Cykl ods ania tajemnice dzikiej przyrody i prezentuje budz ce emocje zjawiska wyst puj ce w ludzkim i zwierz cym wiecie
15:50

Przyjaciele Misia i Margolci
Niesympatyczna królewna. Do Margolci i Misia do czy grono ich przyjació : zwariowany uczek u u zaczepny i zadziorny wiewiór Wiktor niezwykle uzdolniona artystycznie paj czyca Talentula oraz ma a bardzo wra liwa muszka Bzyk. Wszyscy bohaterowie to zabawki mieszkaj ce w drewnianym domku który zosta wybudowany jako prezent dla wnuków przez ukochanego dziadka Eugeniusza. Opieku czy i czu y dziadek pod nieobecno dzieci opiekuje si wszystkimi maskotkami. Rozwi zuje ich problemy kiedy potrzeba s u y pomoc t umaczy podstawowe poj cia i zjawiska
16:10

Margolcia i Mi zapraszaj dzi
Moje pierwsze okulary. Mog by przeciws oneczne do p ywania i korekcyjne. Okulary. To o nich Margolcia i Mi b d mówi w tym odcinku programu. Ale nie tylko. Okulary to przecie s owo na literk O. A s ów zaczynaj cych si na O jest co niemiara Tak du o jak du y jest apetyt literki O. O jakim apetycie mowa Przekonajcie si ogl daj c ten odcinek programu Margolcia i Mi zapraszaj dzi
16:30

Rodzinka.pl
Wolna chata. Ludwik usi uje nowocze nie wychowywa ch opców. Natalia ucieka si do tradycyjnych metod. Gdy Kuba nie chce sprz ta Ludwik korzysta z szanta u. Kacper i Zosia zadaj powa ne pytania. W domu Boskich gin skarpety
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

Zakochaj si w Polsce
Kazimierz krakowski. Kolejnym przystankiem na trasie podró y po Polsce b dzie krakowski Kazimierz. Mówi o nim e jest magiczny pe en kolorów smaków i zapachów. B dziemy zwiedza Kazimierz od wschodu do zachodu s o ca. Mo na go zwiedzi w ci gu jednego dnia nie potrzeba samochodu tramwaju ani nawet mapy. Je li kto si zgubi tym lepiej. Kazimierskie zak tki tylko na to czekaj . Pe no tutaj malowniczych ma ych uliczek i klimatycznych kamienic a o drog zawsze zapyta mo na lokalnego przechodnia. Zaczniemy od s ynnej Ska ki na której znajduje si Klasztor oo. Paulinów pow drujemy dalej szlakiem synagog i murali pytaj c i smakuj c klimat dzielnicy
17:50

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20

Barwy szcz cia
Odc. 2403Hubert instruuje przez telefon Paulink jak sprawdza stan nieprzytomnego Helmuta i stara si ustali ich lokalizacj . Na miejsce przyje d a te stra po arna i Franek próbuje dosta si do mieszkania przez balkon s siadki. Pomaga mo na w ró ny sposób. Renata przyjmuje zlecenia dla Damiana poniewa jego firma Pan Spec szybko zdobywa nowych klientów. W Feel Good pojawiaj si Luiza i Mirek którzy próbuj wyci gn od ojca pieni dze na ró ne zachcianki. Karolina jest wiadkiem spotkania Sta skiegoz m czyzn zainteresowanym zakupem hotelu. Kiedy Bo ena dowiaduje si o planowanej transakcji m a postanawia wreszcie szczerze z nim porozmawia . Serial obyczajowy
18:50

Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polaków. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w których yj Polacy za wschodni granic
19:10

Studio Lww
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polaków. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka ców Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polaków edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polaków miejsca na Kresach
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:10

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20

Ojciec Mateusz
Powo anie. W bia y dzie pod siedzib firmy Pol Fresz zostaje porwany jej w a ciciel Jerzy Bara ski. Wygl da na to e w przest pstwo s zamieszani ludzie z najbli szego otoczenia biznesmena. Pierwsz podejrzan jest Gra yna ukowska bliska wspó pracowniczka Bara skiego karanawcze niej za oszustwo. Na jej trop skierowa a policj Natalia która akurat bierze udzia w szkoleniach z dziedziny marketingu organizowanych przez firm Pol Fresz. Wkrótce pojawia si nowy trop. Na wiat o dzienne wychodzi skrywany konflikt Bara skiego z jego synem ukaszem. Ksi dz Mateusz odkrywa kto zorganizowa porwanie. Serial kryminalny obyczajowy
21:10

Ojciec Mateusz
Pi tno. Sandomierzem wstrz sa kolejna tragedia. Znowu zgin li m odzi ludzie którzy kierowali samochodem po za yciu narkotyków. Policjanci intensywnie poszukuj dilera. Po telefonicznej informacji znajduj 200 dzia ek amfetaminy w miejscowym salonie pi kno ci prowadzonym przez atrakcyjn Mariol od kilku lat przyk adn obywatelk wcze niej jednak karan za kradzie e prostytucj i narkotyki. Mariola przysi ga e jest niewinna. Podejrzewa e kto próbuje j wrobi . Dla policjantów wina dziewczyny jest oczywista ksi dz Mateusz ma jednak w tpliwo ci. Zastanawia si kto móg podrzuci Marioli narkotyki. By mo e zrobi to jej by y ch opak Marcin diler na zwolnieniu warunkowym który odwiedzi Mariol w przeddzie policyjnej kontroli. A mo e chcia si zem ci na dziewczynie odrzucony adorator antykwariusz Emil Ksi dz Mateusz postanawia na w asn r k znale rozwi zanie zagadki. Serial kryminalny obyczajowy
22:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35

Ocaleni
Cykl ukazuj c dramatyczne losy uzale nionych bohaterów zadaj c trudne pytania przekazuje pozytywn wizj zmiany. Niezmiernie wa nym elementem programu jest pokazanie nie atwej ale skutecznej drogi wyj cia z poszczególnych uzale nie . Przewodnikiem po drodze do happy endu s dobrzy weterani czyli ci którzy stosuj c program 12 kroków uzyskali nie tylko abstynencj ale odzyskali tak e relacje z bliskimi ze wiatem odbudowali swoje ycie
23:30

Rodzinka.pl
Wolna chata. Ludwik usi uje nowocze nie wychowywa ch opców. Natalia ucieka si do tradycyjnych metod. Gdy Kuba nie chce sprz ta Ludwik korzysta z szanta u. Kacper i Zosia zadaj powa ne pytania. W domu Boskich gin skarpety
Activate Live-Chat