OTR
Date
<
June 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
01
02
03
04
05
06
28
29
30
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
00:20

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
00:50

Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polaków. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w których yj Polacy za wschodni granic
01:10

Studio Lww
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polaków. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka ców Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polaków edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polaków miejsca na Kresach
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:00

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:04

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40

Ojciec Mateusz
Powo anie. W bia y dzie pod siedzib firmy Pol Fresz zostaje porwany jej w a ciciel Jerzy Bara ski. Wygl da na to e w przest pstwo s zamieszani ludzie z najbli szego otoczenia biznesmena. Pierwsz podejrzan jest Gra yna ukowska bliska wspó pracowniczka Bara skiego karanawcze niej za oszustwo. Na jej trop skierowa a policj Natalia która akurat bierze udzia w szkoleniach z dziedziny marketingu organizowanych przez firm Pol Fresz. Wkrótce pojawia si nowy trop. Na wiat o dzienne wychodzi skrywany konflikt Bara skiego z jego synem ukaszem. Ksi dz Mateusz odkrywa kto zorganizowa porwanie. Serial kryminalny obyczajowy
03:30

Ojciec Mateusz
Pi tno. Sandomierzem wstrz sa kolejna tragedia. Znowu zgin li m odzi ludzie którzy kierowali samochodem po za yciu narkotyków. Policjanci intensywnie poszukuj dilera. Po telefonicznej informacji znajduj 200 dzia ek amfetaminy w miejscowym salonie pi kno ci prowadzonym przez atrakcyjn Mariol od kilku lat przyk adn obywatelk wcze niej jednak karan za kradzie e prostytucj i narkotyki. Mariola przysi ga e jest niewinna. Podejrzewa e kto próbuje j wrobi . Dla policjantów wina dziewczyny jest oczywista ksi dz Mateusz ma jednak w tpliwo ci. Zastanawia si kto móg podrzuci Marioli narkotyki. By mo e zrobi to jej by y ch opak Marcin diler na zwolnieniu warunkowym który odwiedzi Mariol w przeddzie policyjnej kontroli. A mo e chcia si zem ci na dziewczynie odrzucony adorator antykwariusz Emil Ksi dz Mateusz postanawia na w asn r k znale rozwi zanie zagadki. Serial kryminalny obyczajowy
04:20

Barwy szcz cia
Odc. 2403Hubert instruuje przez telefon Paulink jak sprawdza stan nieprzytomnego Helmuta i stara si ustali ich lokalizacj . Na miejsce przyje d a te stra po arna i Franek próbuje dosta si do mieszkania przez balkon s siadki. Pomaga mo na w ró ny sposób. Renata przyjmuje zlecenia dla Damiana poniewa jego firma Pan Spec szybko zdobywa nowych klientów. W Feel Good pojawiaj si Luiza i Mirek którzy próbuj wyci gn od ojca pieni dze na ró ne zachcianki. Karolina jest wiadkiem spotkania Sta skiegoz m czyzn zainteresowanym zakupem hotelu. Kiedy Bo ena dowiaduje si o planowanej transakcji m a postanawia wreszcie szczerze z nim porozmawia . Serial obyczajowy
04:50

Ocaleni
Cykl ukazuj c dramatyczne losy uzale nionych bohaterów zadaj c trudne pytania przekazuje pozytywn wizj zmiany. Niezmiernie wa nym elementem programu jest pokazanie nie atwej ale skutecznej drogi wyj cia z poszczególnych uzale nie . Przewodnikiem po drodze do happy endu s dobrzy weterani czyli ci którzy stosuj c program 12 kroków uzyskali nie tylko abstynencj ale odzyskali tak e relacje z bliskimi ze wiatem odbudowali swoje ycie
05:45

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
TVPOLONIA
06:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30

Korona krlw
Serial kostiumowy o wydarzeniach rozgrywaj cych si w redniowiecznej Polsce po mierci króla W adys awa okietka. W adc Polski zostaje Kazimierz który przez potomnych zostanie nazwany Wielkim. M ody król musi si zmierzy z wieloma wyzwaniami m.in. unormowa stosunki z Czechami i Zakonem Krzy ackim. Na dworze królewskim nie tylko podejmowane s wa ne decyzje polityczne ale rozgrywaj si te yciowe dramaty kwitn romanse zawi zuj si spiski i toczy si walka o wp ywy
07:00

R czka gotuje
Program kulinarny w którym znany i lubiany l ski kucharz Remigiusz R czka prezentuje przepisy na potrawy. Pojawi si zarówno popularne l skie dania w nowych wersjach jak i mniej znane czasem zapomniane regionalne przysmaki
07:30

Pytanie na niadanie pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:40

Panorama
G ówny program informacyjny telewizyjnej Dwójki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia z kraju i ze wiata
10:50

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:20

Co na obiad
Pierogi z m odej kapusty. W programie zostan zaprezentowane proste przepisy na zdrowe i smaczne dania ciekawe pomys y na obiad
11:30

Barwy szcz cia
Odc. 2404W szpitalu Helmut dzi kuje Paulince za uratowanie ycia a piel gniarka daje jej dyplom Ma ego Ratownika. Potym wydarzeniu dziewczynka wpada w panik e jej mama znowu mo e zachorowa . Du o lepsze nastroje u Sta skich. Ma e stwo mówi Karolinie e postanowili nie sprzedawa hotelu a za SPA b dzie odpowiada Sabina. Recepcjonistka gratuluje szefowej pojednania z m em ale Bo ena wyczuwa nieszczero w jej g osie. Istotniejsze w tym momencie jest to e ma onkowie s zdecydowani adoptowa ma ego Tadzia którego pozostawiono w ich hotelu. Do mieszkania Józka które wynajmuje Gabrysia wdziera si pijany Jonasz. Przera ona kobieta wzywa Sa atk . Pi karz próbuje przemówi bratu do rozs dku by przesta pi bo zaprzepa ci przeszczep nerki. Niedzielskaznajduje schronienie w mieszkaniu Darka. Kiedy zaczyna si robi intymnie Józek zapewnia Gabrysi e nic goju nie czy z Julit . Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:15

Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polaków. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w których yj Polacy za wschodni granic
12:35

Ojciec Mateusz
Powo anie. W bia y dzie pod siedzib firmy Pol Fresz zostaje porwany jej w a ciciel Jerzy Bara ski. Wygl da na to e w przest pstwo s zamieszani ludzie z najbli szego otoczenia biznesmena. Pierwsz podejrzan jest Gra yna ukowska bliska wspó pracowniczka Bara skiego karanawcze niej za oszustwo. Na jej trop skierowa a policj Natalia która akurat bierze udzia w szkoleniach z dziedziny marketingu organizowanych przez firm Pol Fresz. Wkrótce pojawia si nowy trop. Na wiat o dzienne wychodzi skrywany konflikt Bara skiego z jego synem ukaszem. Ksi dz Mateusz odkrywa kto zorganizowa porwanie. Serial kryminalny obyczajowy
13:25

Ojciec Mateusz
Pi tno. Sandomierzem wstrz sa kolejna tragedia. Znowu zgin li m odzi ludzie którzy kierowali samochodem po za yciu narkotyków. Policjanci intensywnie poszukuj dilera. Po telefonicznej informacji znajduj 200 dzia ek amfetaminy w miejscowym salonie pi kno ci prowadzonym przez atrakcyjn Mariol od kilku lat przyk adn obywatelk wcze niej jednak karan za kradzie e prostytucj i narkotyki. Mariola przysi ga e jest niewinna. Podejrzewa e kto próbuje j wrobi . Dla policjantów wina dziewczyny jest oczywista ksi dz Mateusz ma jednak w tpliwo ci. Zastanawia si kto móg podrzuci Marioli narkotyki. By mo e zrobi to jej by y ch opak Marcin diler na zwolnieniu warunkowym który odwiedzi Mariol w przeddzie policyjnej kontroli. A mo e chcia si zem ci na dziewczynie odrzucony adorator antykwariusz Emil Ksi dz Mateusz postanawia na w asn r k znale rozwi zanie zagadki. Serial kryminalny obyczajowy
14:20

Giganci historii
Rewolucja kulturalna obyczajowa i spo eczno polityczna ko ca lat 60.. Szalone lata 60. XX wieku. Czas gigantycznego prze omu po którym nic ju nie by o takie samo jak wcze niej. Wielki bunt pokoleniowy by aktem niezgody pierwszej powojennej generacji na rzeczywisto ukszta towan przez ich rodziców z zimn wojn atomowym wy cigiem zbroje rywalizacj w gospodarce i kosmosie konserwatywn obyczajowo ci . Rewolucja któr zapocz tkowali m odzi ludzie pod has em make love not war rozla a si na ca y wiat i obj a wszystkie aspekty ycia kulturalnego politycznego i spo ecznego. Zmieni a si muzyka za spraw The Beatles Rolling Stones Joplin Hendrixa Dylana w modzie pojawi y si minispódniczki szerokie spodnie fr dzle i zwiewne sukienki. Szalone lata 60. to nie tylko zmiany obyczajow lecz tak e polityczne: Paryski Maj Praska Wiosna Polski Marzec. O przemiany spo eczne obyczajowe i polityczne ko ca lat 60. zapytamy w tym odcinku Gigantów historii
15:05

Przystanek Historia
Przystanek Historia to miejsca gdzie w sposób dynamiczny i otwarty na m odego odbiorc prowadzone s spotkania seminaria pokazy filmów prelekcje promocje wydawnictw IPN. Podobn zasad prezentacji wiedzy na temat polskiej historii ma kierowa si magazyn Przystanek Historia. Elementem podkre laj cym zwi zek z IPN b dzie odwo anie si do portalu internetowego równie zatytu owanego Przystanek Historia
15:25

Ozdrowie cy
Program o ludziach którzy przeszli chorob COVID 19 oraz o ich bliskich. B dzie te mowa o tych którzy odeszli w samotno ci o gestach pomocy i solidarno ci mi dzyludzkiej. Bohaterami programu prowadzonego przez Rafa a Porzezi skiego s mi dzy innymi: Iwona i Gerard z Sanatorium mi o ci reprezentacja Polski w hokeju na lodzie ojciec Leon Knabit i wiele innych osób które ci ko przesz y chorob
15:50

Agatka
Agatka i myd o. Mama upomina Agatk aby po przesadzaniu kwiatów umy a r ce. Agatka mimo protestów Chomika Cyryla zabiera go ze sob do azienki. Odkr ca wod bierze myd o w cha. Nagle Zielone Myde ko wyskakuje z r k Agatki twierdzi e pieszy si na doroczne zawody myde i nurkuje w umywalce. Agatka pod a w lad za Myde kiem i wraz z Cyrylem przenosz si do Myd olandii. W a nie trwaj tam zawody w biciu piany i puszczaniu mydlanych baniek. Agatka i Cyryl kibicuj swojemu przyjacielowi a kiedy Zielone Myde ko z powodu niesportowego zachowania jednego z zawodników chce wycofa si z konkursu Agatka motywuje go do dalszych wyst pów. Dzi ki temu Zielone Myde ko odnosi zwyci stwo. W realnym wiecie Agatka ju nie protestuje gdy Mama prosi j aby my a r ce zawsze gdy si cho troch pobrudz
16:00

Mami Fatale
Krytyk z kosmosu. Mami Fatale to seria animowana dla dzieci o zr cznej kucharce której towarzysz ma y psiak i prosiaczek. Mami przyrz dza potrawy z warzyw uprawianych we w asnym ogrodzie doprawiaj c je szczypt wyobra ni i wysmakowanego humoru. Dodatkow atrakcj serii jest jej narrator: Robert Mak owicz. Znakomita zabawa równie dla doros ych
16:10

Nela ma a reporterka
Sekretne ycie bornea skiej pla y. Dlaczego niektóre kraby robi kulki z piasku Jak wygl da morski biszkopt I jakie ryby siedz na brzegu Razem z Nel wyruszamy na Borneo gdzie odkrywamy niesamowite ycie jakie toczy si na bornea skiej pla y
16:30

Rodzinka.pl
Przelotne mi ostki. Przelotne mi ostkiKuba co chwila zmienia dziewczyny. Natalia uczy Kacpra rozs dnego gospodarowania pieni dzmi a Ludwik z Markiem zasad hokeja. Kuba wybiera si na koncert pó no w nocy. Ludwik urz dza wieczór piosenki turystycznej. Tomek dostaje pierwsz wyp at i sta go na wi cej ni rodziców. Serial komediowy 24 min Polska 2012Re yseria: Patrick YokaScenariusz: Karol Klementewicz Kuba WecsileAktorzy: Ma gorzata Ko uchowska Tomasz Karolak
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

Polskie lady w Argentynie
Film dokumentalny w którym argenty ski re yser Lucas Trajtengartz wraz z polsk producentk Agnieszk Herbich pod aj ladami polskiej emigracji w Argentynie
17:50

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20

Barwy szcz cia
Odc. 2404W szpitalu Helmut dzi kuje Paulince za uratowanie ycia a piel gniarka daje jej dyplom Ma ego Ratownika. Potym wydarzeniu dziewczynka wpada w panik e jej mama znowu mo e zachorowa . Du o lepsze nastroje u Sta skich. Ma e stwo mówi Karolinie e postanowili nie sprzedawa hotelu a za SPA b dzie odpowiada Sabina. Recepcjonistka gratuluje szefowej pojednania z m em ale Bo ena wyczuwa nieszczero w jej g osie. Istotniejsze w tym momencie jest to e ma onkowie s zdecydowani adoptowa ma ego Tadzia którego pozostawiono w ich hotelu. Do mieszkania Józka które wynajmuje Gabrysia wdziera si pijany Jonasz. Przera ona kobieta wzywa Sa atk . Pi karz próbuje przemówi bratu do rozs dku by przesta pi bo zaprzepa ci przeszczep nerki. Niedzielskaznajduje schronienie w mieszkaniu Darka. Kiedy zaczyna si robi intymnie Józek zapewnia Gabrysi e nic goju nie czy z Julit . Serial obyczajowy
18:50

Kierunek Zachd
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w których bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje równie sylwetki polskich emigrantów dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
19:10

Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polaków mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach którymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:10

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20

Ranczo
Bohaterski strajk. Powszechnie wiadomo e najw a ciwszym momentem na strajk jest kampania wyborcza. Wówczas ordynacyjni rywale gotowi s obieca wszystko i wszystkim byle tylko zosta wybranym na upragnione stanowisko. Dlatego nie mo e dziwi e w a nie w tym czasie zjednoczonasfera bud etowa w Wilkowyjach reprezentowana przez nauczycieli szko y i doktora Wezó a wysuwa mia e postulaty p acowe a nast pnie og asza bohaterski strajk. Na jego przywódc zostaje wybrany polonista Witebski bo wszyscy inni si boj . Bohaterstwo bud etówki ma przecie swoje granice. W tym samym czasie w Wilkowyjach powstaje gminna telewizja internetowa. B dzie to mia o fundamentalne znaczenie dla przebiegu kampanii wyborczej. Wilkowyje wkraczaj mia ym krokiem w wiat w którym liczy si ju tylko to co zosta o pokazane w telewizji. Serial komediowy obyczajowy
21:10

Ranczo
Debata. Poniewa zbli aj si wybory a ca a wie jest pod czona do lokalnej telewizji internetowej musi nast pi nieuchronne: telewizyjna debata kandydatów. Lucy zupe nie jakby wcze niej nie mieszka a w Ameryce s dzi e w takiej debacie chodzi o argumenty a wyborcy wybieraj tego z dyskutantów który ma racj . Naturalnie co z kolei wie dobrze Czerepach nic bardziej mylnego. Chodzi o to kto jakie wywrze wra enie. Spo ród wielu natomiast sposobów wywierania wra enia najsilniejszym jest prezentacja dobrego haka na przeciwnika. Idealizm Lucy bardzo bole nie zderza si z pragmatyzmem Czerepacha i wójta. Wie ju ca kiem nie wie co o tym my le a przeprowadzane przez Witebskiego codzienne badania opinii publicznej dowodz totalnego rozhu tania nastrojów
22:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35

Byli my pierwsi. Pozna
Dokument przedstawia wydarzenia pozna skiego Czerwca z perspektywy uczestników którzy odwa nie wyst. Dokument przedstawia wydarzenia pozna skiego Czerwca z perspektywy uczestników którzy odwa nie wyst
23:30

Rodzinka.pl
Przelotne mi ostki. Przelotne mi ostkiKuba co chwila zmienia dziewczyny. Natalia uczy Kacpra rozs dnego gospodarowania pieni dzmi a Ludwik z Markiem zasad hokeja. Kuba wybiera si na koncert pó no w nocy. Ludwik urz dza wieczór piosenki turystycznej. Tomek dostaje pierwsz wyp at i sta go na wi cej ni rodziców. Serial komediowy 24 min Polska 2012Re yseria: Patrick YokaScenariusz: Karol Klementewicz Kuba WecsileAktorzy: Ma gorzata Ko uchowska Tomasz Karolak
Activate Live-Chat