OTR
Date
<
June 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
01
02
03
04
05
06
28
29
30
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
00:20

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
00:50

Kierunek Zachd
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w których bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje równie sylwetki polskich emigrantów dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
01:10

Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polaków mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach którymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:00

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:03

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40

Ranczo
Bohaterski strajk. Powszechnie wiadomo e najw a ciwszym momentem na strajk jest kampania wyborcza. Wówczas ordynacyjni rywale gotowi s obieca wszystko i wszystkim byle tylko zosta wybranym na upragnione stanowisko. Dlatego nie mo e dziwi e w a nie w tym czasie zjednoczonasfera bud etowa w Wilkowyjach reprezentowana przez nauczycieli szko y i doktora Wezó a wysuwa mia e postulaty p acowe a nast pnie og asza bohaterski strajk. Na jego przywódc zostaje wybrany polonista Witebski bo wszyscy inni si boj . Bohaterstwo bud etówki ma przecie swoje granice. W tym samym czasie w Wilkowyjach powstaje gminna telewizja internetowa. B dzie to mia o fundamentalne znaczenie dla przebiegu kampanii wyborczej. Wilkowyje wkraczaj mia ym krokiem w wiat w którym liczy si ju tylko to co zosta o pokazane w telewizji. Serial komediowy obyczajowy
03:30

Ranczo
Debata. Poniewa zbli aj si wybory a ca a wie jest pod czona do lokalnej telewizji internetowej musi nast pi nieuchronne: telewizyjna debata kandydatów. Lucy zupe nie jakby wcze niej nie mieszka a w Ameryce s dzi e w takiej debacie chodzi o argumenty a wyborcy wybieraj tego z dyskutantów który ma racj . Naturalnie co z kolei wie dobrze Czerepach nic bardziej mylnego. Chodzi o to kto jakie wywrze wra enie. Spo ród wielu natomiast sposobów wywierania wra enia najsilniejszym jest prezentacja dobrego haka na przeciwnika. Idealizm Lucy bardzo bole nie zderza si z pragmatyzmem Czerepacha i wójta. Wie ju ca kiem nie wie co o tym my le a przeprowadzane przez Witebskiego codzienne badania opinii publicznej dowodz totalnego rozhu tania nastrojów
04:25

Barwy szcz cia
Odc. 2404W szpitalu Helmut dzi kuje Paulince za uratowanie ycia a piel gniarka daje jej dyplom Ma ego Ratownika. Potym wydarzeniu dziewczynka wpada w panik e jej mama znowu mo e zachorowa . Du o lepsze nastroje u Sta skich. Ma e stwo mówi Karolinie e postanowili nie sprzedawa hotelu a za SPA b dzie odpowiada Sabina. Recepcjonistka gratuluje szefowej pojednania z m em ale Bo ena wyczuwa nieszczero w jej g osie. Istotniejsze w tym momencie jest to e ma onkowie s zdecydowani adoptowa ma ego Tadzia którego pozostawiono w ich hotelu. Do mieszkania Józka które wynajmuje Gabrysia wdziera si pijany Jonasz. Przera ona kobieta wzywa Sa atk . Pi karz próbuje przemówi bratu do rozs dku by przesta pi bo zaprzepa ci przeszczep nerki. Niedzielskaznajduje schronienie w mieszkaniu Darka. Kiedy zaczyna si robi intymnie Józek zapewnia Gabrysi e nic goju nie czy z Julit . Serial obyczajowy
04:55

Byli my pierwsi. Pozna
Dokument przedstawia wydarzenia pozna skiego Czerwca z perspektywy uczestników którzy odwa nie wyst. Dokument przedstawia wydarzenia pozna skiego Czerwca z perspektywy uczestników którzy odwa nie wyst
05:45

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
TVPOLONIA
06:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30

Korona krlw
Serial kostiumowy o wydarzeniach rozgrywaj cych si w redniowiecznej Polsce po mierci króla W adys awa okietka. W adc Polski zostaje Kazimierz który przez potomnych zostanie nazwany Wielkim. M ody król musi si zmierzy z wieloma wyzwaniami m.in. unormowa stosunki z Czechami i Zakonem Krzy ackim. Na dworze królewskim nie tylko podejmowane s wa ne decyzje polityczne ale rozgrywaj si te yciowe dramaty kwitn romanse zawi zuj si spiski i toczy si walka o wp ywy
07:00

W kotle historii
Unia Lubelska ale kuchnia w oska. 1 lipca 1569 roku na Sejmie w Lublinie zosta a zawarta Unia lubelska porozumienie pomi dzy stanami Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Ksi stwa Litewskiego. W kolejnym odcinku programu dowiemy si jak wygl da y wówczas upodobania kulinarne Polaków. W tym czasie Europ zaw adn y w oskie ksi ki kulinarne które trafi y równie na Wawel i zaw adn ypolskimi kucharzami. Pierwszy przepis pochodzi ze zbiorów w oskiego zakonnika ukrywaj cego si pod pseudonimem Aleksy Pedemontana i s to lecznicze lizaki Aleksego Pedemontana. Autorem nast pnego przepisu jest Bartolomeo Scappi i wed ug jego receptury prowadz cy program ukasz Modelski przyrz dzi wo owin duszon
07:30

Pytanie na niadanie pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
10:40

Panorama
G ówny program informacyjny telewizyjnej Dwójki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia z kraju i ze wiata
11:20

Co na obiad
Karczek z grilla. W programie zostan zaprezentowane proste przepisy na zdrowe i smaczne dania ciekawe pomys y na obiad
11:30

Barwy szcz cia
Odc. 2405 Darek który wróci wcze niej z Singapuru zastaje Józka z Gabrysi w ó ku. Gdy Niedzielska wychodzi do pracy Janicki prosi przyjaciela eby nie skrzywdzi jego przyjació ki. Darek wyznaje te e pobyt u W adka okaza si nieudany a ich zwi zek nale y ju do przesz o ci. Nieweso o tak e u Pyrków gdy wydawnictwo rezygnuje z serii Katarzyny Zimy. Rezolutny Hubert namawia on do napisania erotyku. Mo e ta historia pos u y Klarze za inspiracj . Sabina Marianna i Maja witaj Kajtka po przylocie od ojca. Oliwka nie ma ochoty na rodzinne niadaniei wychodzi do swojego pokoju pod pretekstem odpoczynku. Dziewczyna wyznaje Cie lakowi e jest zm czona mieszkaniem z jego rodzin . To jednak nie wszystko. Nast pnie zapowiada e je li do ko ca miesi ca nie wyprowadz si do samodzielnego lokum ona wyprowadzi si sama. Serial obyczajowy
TVPOLONIA
12:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:15

Studio Lww
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polaków. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka ców Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polaków edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polaków miejsca na Kresach
12:35

Ranczo
Bohaterski strajk. Powszechnie wiadomo e najw a ciwszym momentem na strajk jest kampania wyborcza. Wówczas ordynacyjni rywale gotowi s obieca wszystko i wszystkim byle tylko zosta wybranym na upragnione stanowisko. Dlatego nie mo e dziwi e w a nie w tym czasie zjednoczonasfera bud etowa w Wilkowyjach reprezentowana przez nauczycieli szko y i doktora Wezó a wysuwa mia e postulaty p acowe a nast pnie og asza bohaterski strajk. Na jego przywódc zostaje wybrany polonista Witebski bo wszyscy inni si boj . Bohaterstwo bud etówki ma przecie swoje granice. W tym samym czasie w Wilkowyjach powstaje gminna telewizja internetowa. B dzie to mia o fundamentalne znaczenie dla przebiegu kampanii wyborczej. Wilkowyje wkraczaj mia ym krokiem w wiat w którym liczy si ju tylko to co zosta o pokazane w telewizji. Serial komediowy obyczajowy
13:25

Ranczo
Debata. Poniewa zbli aj si wybory a ca a wie jest pod czona do lokalnej telewizji internetowej musi nast pi nieuchronne: telewizyjna debata kandydatów. Lucy zupe nie jakby wcze niej nie mieszka a w Ameryce s dzi e w takiej debacie chodzi o argumenty a wyborcy wybieraj tego z dyskutantów który ma racj . Naturalnie co z kolei wie dobrze Czerepach nic bardziej mylnego. Chodzi o to kto jakie wywrze wra enie. Spo ród wielu natomiast sposobów wywierania wra enia najsilniejszym jest prezentacja dobrego haka na przeciwnika. Idealizm Lucy bardzo bole nie zderza si z pragmatyzmem Czerepacha i wójta. Wie ju ca kiem nie wie co o tym my le a przeprowadzane przez Witebskiego codzienne badania opinii publicznej dowodz totalnego rozhu tania nastrojów
14:20

Muzyka taniec zabawa
Przypomnienie najlepszych wyst pów z Wakacyjnej Trasy Dwójki zorganizowanej pod has em Lato muzyka zabawa . Zaprezentowane b d te koncerty z Festiwalu Muzyki Tanecznej w Kielcach oraz z innych letnich wydarze muzycznych
15:20

R czka gotuje
Program kulinarny w którym znany i lubiany l ski kucharz Remigiusz R czka prezentuje przepisy na potrawy. Pojawi si zarówno popularne l skie dania w nowych wersjach jak i mniej znane czasem zapomniane regionalne przysmaki
15:50

Al chemik
Piorunuj ce wra enie. Program wprowadza m odych widzów do wiata nauki za pomoc ciekawych przygód praktycznie zastosowanej chemii i fizyki oraz dzia aj cych na wyobra ni eksperymentów a wszystko to w fabularnej otoczce. W trakcie jednej z ekspedycji m ody naukowiec Alek przenosi si do czasów redniowiecznych w wyniku niespodziewanych zdarze . W nowym otoczeniu wyj tkowe magiczne umiej tno ci Alka budz szerokie zainteresowanie oraz zwracaj uwag dobrej i mi o ciwej królowej Kaliny która mianuje go nadwornym Al chemikiem
16:05

Nieziemscy
Pizza ziemniaczana. Nieziemscy postanawiaj sprawdzi czym jest ziemska pizza. Pytanie tylko kto po ni pójdzie. Prawdopodobnie trzeba b dzie przeprowadzi losowanie. Oby tylko nie pad o na niesfornego Zozo. Zabawne sytuacje prowokuj za og do sprawdzenia dlaczego ludzie si miej Poza tym konflikt mi dzy Amand i Sofij o zamienione buty obydwu dziewczynek sk ania do zastanowienia si jak to jest e Ziemianie rosn mimo e nie maj powi kszatora
16:20

Licz na Wiktora
Cyfra 5. Licz na Wiktora to audycja dla najm odszych widzów w której Wiewiór Wiktor pomo e dzieciom pozna liczby i cyfry
16:30

Rodzinka.pl
Nowoczesna rodzinka. W ramach zaprowadzania porz dku Ludwik zawi zuje sznurkiem s uchawk telefonu. Kuba i Bartek zastanawiaj si która kole anka by aby najlepsza jako partnerka do inicjacji seksualnej. Doceniaj wolno singla. Kacper boi si ko ca wiata
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

Czas pieni dza
Polacy milionerami czyli denominacja. W tym odcinku wyt umaczymy czym jest denominacja stopa denominacji i dlaczego tak reform finansów si czasem przeprowadza. Zjawiska zwi zane z denominacj zostan pokazane na przyk adzie dwóch denominacji przeprowadzonych w powojennej Polsce w roku 1950 oraz 1995. Zaprezentowane zostan te wprowadzane w czasie tych denominacji serie banknotów. Opowiemy o zjawiskach towarzysz cych denominacji dlaczego w latach 50. w adze zaskoczy y obywateli trzymaj c w cis ej tajemnicy przygotowania do ca ej operacji. Dlaczego w latach 90. ca a partia sprowadzonych z Niemiec pieni dzy trafi a na makulatur
17:35

Mwimy po polsku
Jak dobrze zrobi zakupy. J zykoznawca dr Grzegorz dziebe ko przyjmuje w swoim gabinecie cudzoziemców przebywaj cych w Polsce. Udziela im krótkich lekcji j zyka polskiego
17:50

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20

Barwy szcz cia
Odc. 2405 Darek który wróci wcze niej z Singapuru zastaje Józka z Gabrysi w ó ku. Gdy Niedzielska wychodzi do pracy Janicki prosi przyjaciela eby nie skrzywdzi jego przyjació ki. Darek wyznaje te e pobyt u W adka okaza si nieudany a ich zwi zek nale y ju do przesz o ci. Nieweso o tak e u Pyrków gdy wydawnictwo rezygnuje z serii Katarzyny Zimy. Rezolutny Hubert namawia on do napisania erotyku. Mo e ta historia pos u y Klarze za inspiracj . Sabina Marianna i Maja witaj Kajtka po przylocie od ojca. Oliwka nie ma ochoty na rodzinne niadaniei wychodzi do swojego pokoju pod pretekstem odpoczynku. Dziewczyna wyznaje Cie lakowi e jest zm czona mieszkaniem z jego rodzin . To jednak nie wszystko. Nast pnie zapowiada e je li do ko ca miesi ca nie wyprowadz si do samodzielnego lokum ona wyprowadzi si sama. Serial obyczajowy
18:50

Wilnoteka
Magazyn informacyjno publicystyczny sk adaj cy si z reporta u szeroko ukazuj cego najwa niejsze lub najbardziej kontrowersyjne wydarzenia oraz z kilku felietonów. Autorzy b d towarzyszyli aktualnym wydarzeniom ukazuj c na bie co ycie spo eczne kulturalne polityczne i gospodarcze Polaków na Litwie. B d równie si gali do historii i tradycji by przypomnie wa ne dla ka dego Polaka miejsca postacie i wydarzenia jak te relacje z Litwinami i stosunek w adz oraz osób prywatnych do zabytków i pami tek polskiej kultury
19:10

Wschd
Cykl reporta y realizowany na Kresach g ównie na Ukrainie przybli aj cy mieszka com Polski miejsca urodzenia ich dziadów i pradziadów
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:10

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20

Pitbull
Serial przedstawia prac zawodow i ycie prywatne policjantów z Wydzia u ds. Zabójstw Komendy Sto ecznej Policji. Kierownikiem sekcji jest starszy aspirant Jacek Gebels Goc
21:10

Pitbull
W pobli u Teatru Komedia dochodzi do strzelaniny. Ginie m ody cz owiek. Despero i Nielat badaj okoliczno ci zdarzenia. Okazuje si e ofiara mia a przy sobie fa szywy dowód osobisty
22:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35

Muzyka taniec zabawa
Przypomnienie najlepszych wyst pów z Wakacyjnej Trasy Dwójki zorganizowanej pod has em Lato muzyka zabawa . Zaprezentowane b d te koncerty z Festiwalu Muzyki Tanecznej w Kielcach oraz z innych letnich wydarze muzycznych
23:30

Rodzinka.pl
Nowoczesna rodzinka. W ramach zaprowadzania porz dku Ludwik zawi zuje sznurkiem s uchawk telefonu. Kuba i Bartek zastanawiaj si która kole anka by aby najlepsza jako partnerka do inicjacji seksualnej. Doceniaj wolno singla. Kacper boi si ko ca wiata
Activate Live-Chat