OTR
Date
<
June 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
01
02
03
04
05
06
28
29
30
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:10

Ja wam poka
Judyta zaprasza rodziców na uroczyst kolacj podczas której Adam oficjalnie informuje ich i Tosi e poprosi Judyt o r k . Rodzice s zaskoczeni a Tosia wpada w z o
01:00

Zakochaj si w Polsce
Kazimierz krakowski. Kolejnym przystankiem na trasie podró y po Polsce b dzie krakowski Kazimierz. Mówi o nim e jest magiczny pe en kolorów smaków i zapachów. B dziemy zwiedza Kazimierz od wschodu do zachodu s o ca. Mo na go zwiedzi w ci gu jednego dnia nie potrzeba samochodu tramwaju ani nawet mapy. Je li kto si zgubi tym lepiej. Kazimierskie zak tki tylko na to czekaj . Pe no tutaj malowniczych ma ych uliczek i klimatycznych kamienic a o drog zawsze zapyta mo na lokalnego przechodnia. Zaczniemy od s ynnej Ska ki na której znajduje si Klasztor oo. Paulinów pow drujemy dalej szlakiem synagog i murali pytaj c i smakuj c klimat dzielnicy
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:00

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:04

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10

Tajemnica twierdzy szyfrw
W pobli u zamku Czocha wybucha po ar. Jorg przedostaje si do ogarni tego p omieniami tajnego o rodka ukrytego w lesie. Fotografuje znajduj cy si tam reaktor atomowy. Globcke przybywa na miejsce
03:00

Rozmowy kontrolowane
W grudniu 1981 r. Ryszard Ochódzki otrzymuje od pu kownika SB zadanie przenikni cia do struktur Solidarno ci . Zbieg okoliczno ci sprawia e m czyzna staje si bohaterem walcz cego podziemia
05:00

Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertów i wystaw z udzia em polskich artystów. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
TVPOLONIA
06:00

Hity wszech czasw
Hity wszech czasów to muzyczny program monta owy. Marek Sierocki prezentuje najwi ksze przeboje wiatowej i polskiej muzyki lat 60. 70. i 80. XX w. Piosenki s tak dobrane by tworzy y spójn ca o . Nie zabraknie najpopularniejszych piosenek ze wiatowych list przebojów i utworów które rozbrzmiewa y na parkietach. Pojawi si piosenki zagranicznych wykonawców które by y bardzo popularne w Polsce. Zaprezentowane zostan równie polskie hity wykonywane przez artystów na koncertach i festiwalach transmitowanych w Telewizji Polskiej
07:00

Barwy szcz cia
Odc. 2404W szpitalu Helmut dzi kuje Paulince za uratowanie ycia a piel gniarka daje jej dyplom Ma ego Ratownika. Potym wydarzeniu dziewczynka wpada w panik e jej mama znowu mo e zachorowa . Du o lepsze nastroje u Sta skich. Ma e stwo mówi Karolinie e postanowili nie sprzedawa hotelu a za SPA b dzie odpowiada Sabina. Recepcjonistka gratuluje szefowej pojednania z m em ale Bo ena wyczuwa nieszczero w jej g osie. Istotniejsze w tym momencie jest to e ma onkowie s zdecydowani adoptowa ma ego Tadzia którego pozostawiono w ich hotelu. Do mieszkania Józka które wynajmuje Gabrysia wdziera si pijany Jonasz. Przera ona kobieta wzywa Sa atk . Pi karz próbuje przemówi bratu do rozs dku by przesta pi bo zaprzepa ci przeszczep nerki. Niedzielskaznajduje schronienie w mieszkaniu Darka. Kiedy zaczyna si robi intymnie Józek zapewnia Gabrysi e nic goju nie czy z Julit . Serial obyczajowy
07:25

Barwy szcz cia
Odc. 2405 Darek który wróci wcze niej z Singapuru zastaje Józka z Gabrysi w ó ku. Gdy Niedzielska wychodzi do pracy Janicki prosi przyjaciela eby nie skrzywdzi jego przyjació ki. Darek wyznaje te e pobyt u W adka okaza si nieudany a ich zwi zek nale y ju do przesz o ci. Nieweso o tak e u Pyrków gdy wydawnictwo rezygnuje z serii Katarzyny Zimy. Rezolutny Hubert namawia on do napisania erotyku. Mo e ta historia pos u y Klarze za inspiracj . Sabina Marianna i Maja witaj Kajtka po przylocie od ojca. Oliwka nie ma ochoty na rodzinne niadaniei wychodzi do swojego pokoju pod pretekstem odpoczynku. Dziewczyna wyznaje Cie lakowi e jest zm czona mieszkaniem z jego rodzin . To jednak nie wszystko. Nast pnie zapowiada e je li do ko ca miesi ca nie wyprowadz si do samodzielnego lokum ona wyprowadzi si sama. Serial obyczajowy
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:25

Ziarno
Program katolicki adresowany do najm odszych widzów i ich rodziców. Uczy otwarto ci na wiat i szacunku do innych ludzi oraz wpaja warto ci chrze cija skie. Prezentowane piosenki teledyski filmy animowane i informacje dotycz nie tylko religii. Prowadz cy rozmawiaj tak e o sprawach które pomagaj uwra liwi m odych widzów na ró norodne problemy otaczaj cego wiata
11:55

Mi dzy ziemi a niebem
Program o charakterze informacyjno publicystycznym na który sk adaj si : serwis informacyjny komentarz publicystyczny a tak e wyst py artystyczne prezentacje ksi ek i p yt. Audycja jest adresowana do wszystkich wierz cych i niewierz cych którzy oczekuj komentarza Ko cio a katolickiego do najwa niejszych wydarze tygodnia
TVPOLONIA
12:00

Anio Pa ski
Anio Pa ski to modlitwa maryjna odmawiana przez ca y rok z wyj tkiem okresu wielkanocnego. W Watykanie niedzielna modlitwa Anio Pa ski jest odmawiana przez papie a towarzyszy jej krótka katecheza z b ogos awie stwem. W ka d niedziel widzowie s zapraszani do wys uchania katechezy oraz do wspólnej modlitwy z Ojcem wi tym i wiernymi zebranymi na placu w. Piotra w Watykanie
12:15

Mi dzy ziemi a niebem
Program o charakterze informacyjno publicystycznym na który sk adaj si : serwis informacyjny komentarz publicystyczny a tak e wyst py artystyczne prezentacje ksi ek i p yt. Audycja jest adresowana do wszystkich wierz cych i niewierz cych którzy oczekuj komentarza Ko cio a katolickiego do najwa niejszych wydarze tygodnia
12:50

S owo na niedziel
Program o tematyce religijnej w którym omawiane s fragmenty Pisma wi tego przewidziane do czyta podczas mszy wi tej w Ko ciele rzymskokatolickim na najbli sz niedziel . Ewangelia dla katolików powinna by drogowskazem i fundamentem na którym zbuduj swoje ycie
13:00

Transmisja mszy wi tej
Transmisja mszy wi tej. W Ko ciele katolickim obrz dku aci skiego mo na wyró ni cz przygotowawcz mszy oraz w a ciwe sprawowanie ofiary. Podczas nabo e stwa celebrowanego w rycie zwyczajnym po obrz dach wst pnych nast puje liturgia s owa podczas której odczytane zostaj fragmenty Pisma wi tego a kap an odprawiaj cy nabo e stwo wyg asza kazanie. Nast pnie wierni przyst puj do Eucharystii. Po liturgii eucharystycznej kap an udziela wiernym b ogos awie stwa. Na koniec nabo e stwa kap an egna wiernych s owami Id cie w pokoju Chrystusa
14:15

Jan Serce
Kalina. Jan Serce czterdziestoletni kanalarz z Woli jest cz owiekiem bardzo nie mia ym zw aszcza w kontaktach z kobietami. Matka postanawia go wyswata z córk swojej kole anki Lusi
15:50

Scena Muzyczna Kulturalni.pl
16:05

Le niczwka
Inga informuje Konrada e przeprowadza si na pewien czas do o rodka. Zirytowany le niczy odwiedza Wojtka i da wyja nie . Karcz chce za wszelk cen doprowadzi do ubezw asnowolnienia ojca
16:30

Le niczwka
Bogdan nie jest w stanie porusza si ani mówi . Janusz nie chce si zgodzi na umieszczenie ojca w szpitalu. Wszystko wskazuje na to e Karcz b dzie móg wyst pi o ubezw asnowolnienie ojca
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

Ja wam poka
Judyta dostaje polecenie napisania optymistycznego artyku u o rozwiedzionej kobiecie. Opisuje zmieniaj c imiona w asne prze ycia. To ka ci ga ojca do domu. Filip chce si pogodzi z dziewczyn
18:15

Kabaretomaniacy
Program zapewni widzom pot n dawk humoru. Wyst pi najlepsze polskie kabarety w kultowych skeczach
19:10

Muzyczne naj
Hanna Banaszak. Cykl muzyczny przypominaj cy najwi ksze przeboje znanych artystów wyst puj cych na polskiej scenie rozrywkowej
19:55

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:30

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:35

Lato muzyka zabawa. Wakacyjna trasa Dwjki
Mr gowo. Telewizja Polska co roku organizuje wakacyjne koncerty plenerowe w ró nych miastach w Polsce. Jest to okazja do podzielenia si z innymi dobr energi i pos uchania muzyki na ywo. Na scenie pojawi si polskie i zagraniczne gwiazdy wykonuj ce muzyk rozrywkow . Wyst pi mi dzy innymi Cleo Edyta Górniak Blue Cafe Roksana W giel Maryla Rodowicz Sound n Grace Zenek Martyniuk Weekend Boys i Thomas Anders. Pierwszy koncert odb dzie si 20 czerwca w Mr gowie. Fina zaplanowano na 29 sierpnia
22:30

U Pana Boga w ogrdku
Wielkanoc. Przed ko cio em t um ludzi od wi tnie ubranych okr asto y zastawione koszyczkami. Ksi dz odmawia modlitw a potem zbli a si do sto u i b ogos awi Bo e dary kropi c kropid em. wiadek koronny Bocian zaje d a pod sklep. Po drugiej stronie wyrostek bierze zamach wiadrem pe nym wody. Bocian jest szybszy. Wyjmuje zza pasa pistolet i mierzy prosto w oczy ch opaka. Ch opak zamiera ze strachu po chwili ucieka. Ksi dz i Ratajowa pracuj w warzywniku. Przez furtk w p ocie wchodz komendant i burmistrz mocno podenerwowani. Skar si na zachowanie Bociana. Ksi dz obiecuje pomoc. Serial komediowy 39 min Polska 2008Scenariusz i re yseria: Jacek BromskiAktorzy: Krzysztof Dzierma Andrzej Beya Zaborski Emilian Kami ski Jan Wieczorkowski Agata Kryska Wojciech Solarz Irina aczina Mieczys aw Fiodorow Ma gorzata Sadowska Alicja Bach
23:20

Szlak nadziei
Sze cioro uczestników podró uje szlakiem w drówki o nierzy genera a Andersa od miejsca zes ania na Syberii a po bohatersk bitw o Monte Cassino. Program prowadzi Ida Nowakowska
Activate Live-Chat