OTR
Date
<
June 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
01
02
03
04
05
06
28
29
30
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:10

Ja wam poka
Judyta dostaje polecenie napisania optymistycznego artyku u o rozwiedzionej kobiecie. Opisuje zmieniaj c imiona w asne prze ycia. To ka ci ga ojca do domu. Filip chce si pogodzi z dziewczyn
01:00

S ownik [emailprotected
Edukacyjny talk show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczególnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szkó za granic realizowany we wspó pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skype a) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:04

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10

The Voice of Poland
Przes uchania w ciemno. W jedenastej edycji The Voice of Poland w fotelach trenerów zasi d Urszula Dudziak Edyta Górniak Micha Szpak oraz Tomson i Baron. W roli prowadz cych wyst pi Tomasz Kammel i Maciej Musia
03:10

The Voice of Poland
Przes uchania w ciemno. W jedenastej edycji The Voice of Poland w fotelach trenerów zasi d Urszula Dudziak Edyta Górniak Micha Szpak oraz Tomson i Baron. B dzie to ju dziewi ta edycja z udzia em muzyków z zespo u Afromental. Dziewi dziesi ciu uczestników wybranych spo ród dwunastu tysi cy osób które zg osi y si do programu zaprezentuje na scenie swoje umiej tno ci wokalne. W roli prowadz cych wyst pi Tomasz Kammel i Maciej Musia . Wspó prowadz cymi b d Adam Zdrójkowski i Ma gorzata Tomaszewska którzy mi dzy innymi wr cz uczestnikom zaproszenia do programu
04:05

Muzyczne naj
Hanna Banaszak. Cykl muzyczny przypominaj cy najwi ksze przeboje znanych artystów wyst puj cych na polskiej scenie rozrywkowej
04:50

Giganci historii
Rewolucja kulturalna obyczajowa i spo eczno polityczna ko ca lat 60.. Szalone lata 60. XX wieku. Czas gigantycznego prze omu po którym nic ju nie by o takie samo jak wcze niej. Wielki bunt pokoleniowy by aktem niezgody pierwszej powojennej generacji na rzeczywisto ukszta towan przez ich rodziców z zimn wojn atomowym wy cigiem zbroje rywalizacj w gospodarce i kosmosie konserwatywn obyczajowo ci . Rewolucja któr zapocz tkowali m odzi ludzie pod has em make love not war rozla a si na ca y wiat i obj a wszystkie aspekty ycia kulturalnego politycznego i spo ecznego. Zmieni a si muzyka za spraw The Beatles Rolling Stones Joplin Hendrixa Dylana w modzie pojawi y si minispódniczki szerokie spodnie fr dzle i zwiewne sukienki. Szalone lata 60. to nie tylko zmiany obyczajow lecz tak e polityczne: Paryski Maj Praska Wiosna Polski Marzec. O przemiany spo eczne obyczajowe i polityczne ko ca lat 60. zapytamy w tym odcinku Gigantów historii
05:40

Lajk
W programie zostan omówione najciekawsze wydarzenia kulturalne m.in. festiwale koncerty spektakle teatralne premiery filmowe pokazy mody i imprezy plenerowe. Wypowiedz si arty ci twórcy i celebryci. Widzowie dowiedz si co warto zobaczy us ysze i przeczyta a tak e dok d si wybra w wolnym czasie
TVPOLONIA
06:00

S ownik [emailprotected
Edukacyjny talk show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczególnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szkó za granic realizowany we wspó pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skype a) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
06:30

Wyzwania przysz o ci
Szybko zmieniaj cy si wiat stawia przed Ko cio ami nowe wyzwania zwi zane nie tylko z funkcjonowaniem struktur ko cielnych ale tak e te zwi zane z podej ciem ksi y do wiernych. Wielu ludzi szczególnie m odych odchodzi od Ko cio a uznaj c e nie jest im on po prostu do niczego potrzebny. Z takimi wyzwaniami musz równie zmierzy si Ko cio y mniejszo ciowe w Polsce w tym Ko ció Polskokatolicki. Parafia Prokatedralna Ko cio a Polskokatolickiego w RP pod wezwaniem Narodzenia Naj wi tszej Maryi Panny w Kot owie jest po o onana terenie diecezji wroc awskiej w dekanacie dolno l skim. Parafia w Kot owie jest jedn z najliczniejszych parafii w ca ym Ko ciele Polskokatolickim. Obecnie nale y do niej ponad 1500 osób. W Kot owie proboszczem parafii jest ks. Julian Kopi ski który stara aktywizowa cz onków swojej parafii. Przy parafii dzia a 50 osobowy chór m odzie owy Strzy ewskie S owiki . Parafia prowadzi tak e dzia alno charytatywn . M odzi cz onkowie parafii wspomagaj mi dzy innymi osoby starsze i niepe nosprawne. Reporta przedstawia histori oraz obecn dzia alno jednej z najwi kszych parafii Ko cio a Polskokatolickiego. B dzie tak e mowa o tym jak proboszcz aktywizuje i przyci ga do Ko cio a dzieci i m odzie . Autorzy programupróbuj odpowiedzie na pytanie jak rol powinna odgrywa m odzie we wspó czesnym Ko ciele
06:50

Rok 1981. Kalendarium
Cykl przybli aj cy wydarzenia do których dosz o w 1981 roku w Polsce. Po strajkach w lecie 1980 roku zosta zarejestrowany niezale ny zwi zek zawodowy NSZZ Solidarno . Skupia cz onków ró nych grup spo ecznych i zawodowych. Rok 1981 cz sto okre la si mianem Karnawa u Solidarno ci. Powstawa o wówczas wiele inicjatyw kulturalnych edukacyjnych i obywatelskich
07:00

Kuchnia polskich ydw
Brakteaty i arendy. Prowadz cy program przybli a histori kuchni ydowskiej a tak e pokazuje jak kszta towa a si tradycja kuchni polskich ydów jak miesza y si smaki polskich potraw i jak pod wp ywem judaistycznych zasad tworzy y now jako . Widzowie dowiedz si ile potraw ydowskich zosta o w czonych do kuchni polskiej do kanonu smaków z dzieci stwa . Ka dy odcinek jest opowie ci o innym historycznym okresie wzajemnych relacji Polaków i ydów
07:30

Pytanie na niadanie pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:45

Panorama
G ówny program informacyjny telewizyjnej Dwójki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia z kraju i ze wiata
10:50

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:20

Co na obiad
Kwiaty bzu. W programie zostan zaprezentowane proste przepisy na zdrowe i smaczne dania ciekawe pomys y na obiad
11:30

Ja to mam szcz cie
Na rodzin Polaków spadaj same plagi: mnóstwo niespodziewanych a nie zawsze mile widzianych go ci wielki ba agan i... ogromna dostawa ze sklepu internetowego. Odpowiedzialnym za ba agan wed ug Joanny jest najstarszy syn czego zupe nie nie widzi i nie rozumie ani on ani jego ojciec. Zakupy przez internet okazuj si bardziej skomplikowane ni mo na by o przypuszcza a nocna rozmowa o prac z najlepszym przyjacielem Tadeuszem (Tomasz Karolak) potrafi wyprowadzi z równowagi nawet tak wyrozumia ego szefa jak Jerzy Polak. Zreszt cierpliwo Jerzego jeszcze dwukrotnie b dzie wystawiona na ci k prób ... Najpierw niespodziewanie wpada by y m Joanny Stefan (Przemys aw Sadowski) potem z powakacyjn wizyt przychodz ukochani te ciowie (Anna Seniuk i Zdzis aw Wardejn) burz c romantycznie zapowiadaj cy si wieczór. Serial komediowy
TVPOLONIA
12:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:15

Wschd
Cykl reporta y realizowany na Kresach g ównie na Ukrainie przybli aj cy mieszka com Polski miejsca urodzenia ich dziadów i pradziadów
12:35

Tajemnica twierdzy szyfrw
W pobli u zamku Czocha wybucha po ar. Jorg przedostaje si do ogarni tego p omieniami tajnego o rodka ukrytego w lesie. Fotografuje znajduj cy si tam reaktor atomowy. Globcke przybywa na miejsce
13:25

U Pana Boga w ogrdku
Wielkanoc. Przed ko cio em t um ludzi od wi tnie ubranych okr asto y zastawione koszyczkami. Ksi dz odmawia modlitw a potem zbli a si do sto u i b ogos awi Bo e dary kropi c kropid em. wiadek koronny Bocian zaje d a pod sklep. Po drugiej stronie wyrostek bierze zamach wiadrem pe nym wody. Bocian jest szybszy. Wyjmuje zza pasa pistolet i mierzy prosto w oczy ch opaka. Ch opak zamiera ze strachu po chwili ucieka. Ksi dz i Ratajowa pracuj w warzywniku. Przez furtk w p ocie wchodz komendant i burmistrz mocno podenerwowani. Skar si na zachowanie Bociana. Ksi dz obiecuje pomoc. Serial komediowy 39 min Polska 2008Scenariusz i re yseria: Jacek BromskiAktorzy: Krzysztof Dzierma Andrzej Beya Zaborski Emilian Kami ski Jan Wieczorkowski Agata Kryska Wojciech Solarz Irina aczina Mieczys aw Fiodorow Ma gorzata Sadowska Alicja Bach
14:20

Kulturalni PL
Magazyn prezentuje najciekawsze wydarzenia kulturalne artystyczne i spo eczne z ycia Polonii. Prowadz cy program rozmawiaj z zaproszonymi go mi na temat aktualnych imprez rozrywkowych sportowych koncertów i wystaw z udzia em polskich artystów. Nie zabraknie tak e informacji o nowo ciach kinowych i wydawniczych
15:20

Okrasa amie przepisy
Na fl dry do Ustki. Podczas wyprawy do Ustki Okrasa poka e e atwo dost pna i niedroga fl dra mo e zaskoczy niejednego smakosza. Przedstawi mi dzy innymi przepis na sma on fl dr z z frytkami i surówk z kapusty
15:50

Zagadki zwierzogromadki
Wiewiórka. Cykl ma charakter edukacyjny ale te wychowawczy. Na przyk adzie zwierz t autorzy pokazuj dzieciom e nauka mo e by ciekawa a umiej tno ci które zdob d przydaj si w doros ym yciu. Warto by wytrwa ym i d y do celu. Cho czasami nie jest lekko nie mo na zra a si drobnymi niepowodzeniami i trzeba wierzy w siebie. Warto te rozwija w sobie takie cechy jak: ciekawo wiata kreatywno odpowiedzialno wytrwa o . Prowadz cy mówi o warto ci rodziny wsparcia ze strony rodziców krewnych przyjació rodze stwa
16:05

Figu Migu
Ka dy jest inny. Figu Migu to program zarówno muzyczny jak i edukacyjny w którym na podstawie piosenek prowadz ca wraz z dzie mi uczy j zyka migowego. Program skierowany jest do dzieci nies ysz cych i s ysz cych. W audycji oprócz prowadz cej i dzieci wyst puj dwie animowane postaci Figu i Migu które wprowadzaj do audycji element humorystyczny. Ca o okraszona jest w nowoczesn i weso grafik
16:10

ABC rytmiki
Bajkowa piosenka o skarbach.
16:20

Halo halo
Indywidualny trening dla Kuleczki. Program skierowany do dzieci. W trudnym okresie gdy trzeba ograniczy wyj cia z domu i kontakty z kole ankami i kolegami bohaterowie programu siadaj przed komputerem lub si gaj po telefon. Ich krótkie rozmowy bawi i ucz
16:30

Rodzinka.pl
Kara. Tomek bez pozwolenia bierze auto zostaje ukarany. Kuba chce dosta spadek jeszcze za ycia rodziców. Ludwik wchodzi w rol okulisty. Stawia diagnoz e Kacper musi nosi okulary. Natalia poznaje ciemne strony ycia ony trenera hokeja. Tomek zapomina o walentynkach. Nadchodz urodziny Kacpra i mecze dru yny hokejowej Ludwika
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

S ownik [emailprotected
Edukacyjny talk show po wi cony kulturze j zyka polskiego. Program niezwykle ceniony i lubiany szczególnie przez polonijnych dziennikarzy i nauczycieli polskich szkó za granic realizowany we wspó pracy z Wydzia em Polonistyki Uniwersytetu Wroc awskiego Uczestnicy widzowie rozsiani po wiecie za po rednictwem Internetu (Skype a) cz si ze studiem. Niezwykle lubiany ekspert wielka osobowo telewizyjna prof. Jan Miodek rozwiewa w tpliwo ci udziela minilekcji poprawnej polszczyzny. Widzowie dzi ki S ownikowi [email protected] na bie co zapoznaj si ze zmianami zachodz cymi w j zyku polskim
17:50

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20

Ja to mam szcz cie
Na rodzin Polaków spadaj same plagi: mnóstwo niespodziewanych a nie zawsze mile widzianych go ci wielki ba agan i... ogromna dostawa ze sklepu internetowego. Odpowiedzialnym za ba agan wed ug Joanny jest najstarszy syn czego zupe nie nie widzi i nie rozumie ani on ani jego ojciec. Zakupy przez internet okazuj si bardziej skomplikowane ni mo na by o przypuszcza a nocna rozmowa o prac z najlepszym przyjacielem Tadeuszem (Tomasz Karolak) potrafi wyprowadzi z równowagi nawet tak wyrozumia ego szefa jak Jerzy Polak. Zreszt cierpliwo Jerzego jeszcze dwukrotnie b dzie wystawiona na ci k prób ... Najpierw niespodziewanie wpada by y m Joanny Stefan (Przemys aw Sadowski) potem z powakacyjn wizyt przychodz ukochani te ciowie (Anna Seniuk i Zdzis aw Wardejn) burz c romantycznie zapowiadaj cy si wieczór. Serial komediowy
18:50

Wielcy polscy wynalazcy w II Rzeczypospolitej
Jan Czochralski.
19:00

Wielcy polscy wynalazcy w II Rzeczypospolitej
Tadeusz Sendzimir.
19:15

Rzecz Polska
FSM syrena 105. Program przedstawia sto najlepszych polskich projektów rekonstruuj c histori ich powstania. Ukazuje tak e ich funkcj w przestrzeni oraz prezentuje sylwetki twórców i projektantów
19:25

Tamte lata tamte dni
Jerzy Kisielewski. Bohaterem odcinka jest dziennikarz radiowy i telewizyjny Jerzy Kisielewski syn znanego pisarza i felietonisty Stefana Kisielewskiego oraz brat tragicznie zmar ego pianisty Wac awa Kisielewskiego. Jerzy Kisielewski opowiada o dzieci stwie i dorastaniu w artystycznej rodzinie pe nej mocnych osobowo ci
19:55

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:25

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:30

Cesarskie ci cie
W pewnym województwie ma przyj na wiat milionowy obywatel. Poniewa jego rodzina mo e liczy na profity i przywileje rozpoczyna si wy cig matek chc cych urodzi wa nego obywatela
22:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35

Jak istnieje wiat. O Romanie Ingardenie
Portret intelektualny polskiego filozofa wiatowej s awy Romana Witolda Ingardena z najistotniejszymi elementami biograficznymi autora dzie a ontologicznego Spór o istnienie wiata które jest stawiane obok Metafizyki Arystotelesa. Dokument to zapis idei Ingardena przedstawiony za pomoc wielu technik m.in. inscenizacji animacji komputerowych cytatów z pami tników i prac profesora wypowiedzi jego uczniów filozofów i historyków idei polskich i zagranicznych W filmie s przedstawione niektóre najistotniejsze idee i tezy filozofa
23:35

Rodzinka.pl
Kara. Tomek bez pozwolenia bierze auto zostaje ukarany. Kuba chce dosta spadek jeszcze za ycia rodziców. Ludwik wchodzi w rol okulisty. Stawia diagnoz e Kacper musi nosi okulary. Natalia poznaje ciemne strony ycia ony trenera hokeja. Tomek zapomina o walentynkach. Nadchodz urodziny Kacpra i mecze dru yny hokejowej Ludwika
Activate Live-Chat