OTR
Date
<
June 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
01
02
03
04
05
06
28
29
30
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:05

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
00:20

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
00:50

Polonia jest kobiet
01:15

Rzecz Polska
FSM syrena 105. Program przedstawia sto najlepszych polskich projektów rekonstruuj c histori ich powstania. Ukazuje tak e ich funkcj w przestrzeni oraz prezentuje sylwetki twórców i projektantów
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:00

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40

Cesarskie ci cie
W pewnym województwie ma przyj na wiat milionowy obywatel. Poniewa jego rodzina mo e liczy na profity i przywileje rozpoczyna si wy cig matek chc cych urodzi wa nego obywatela
04:15

Ja to mam szcz cie
Na rodzin Polaków spadaj same plagi: mnóstwo niespodziewanych a nie zawsze mile widzianych go ci wielki ba agan i... ogromna dostawa ze sklepu internetowego. Odpowiedzialnym za ba agan wed ug Joanny jest najstarszy syn czego zupe nie nie widzi i nie rozumie ani on ani jego ojciec. Zakupy przez internet okazuj si bardziej skomplikowane ni mo na by o przypuszcza a nocna rozmowa o prac z najlepszym przyjacielem Tadeuszem (Tomasz Karolak) potrafi wyprowadzi z równowagi nawet tak wyrozumia ego szefa jak Jerzy Polak. Zreszt cierpliwo Jerzego jeszcze dwukrotnie b dzie wystawiona na ci k prób ... Najpierw niespodziewanie wpada by y m Joanny Stefan (Przemys aw Sadowski) potem z powakacyjn wizyt przychodz ukochani te ciowie (Anna Seniuk i Zdzis aw Wardejn) burz c romantycznie zapowiadaj cy si wieczór. Serial komediowy
04:45

Jak istnieje wiat. O Romanie Ingardenie
Portret intelektualny polskiego filozofa wiatowej s awy Romana Witolda Ingardena z najistotniejszymi elementami biograficznymi autora dzie a ontologicznego Spór o istnienie wiata które jest stawiane obok Metafizyki Arystotelesa. Dokument to zapis idei Ingardena przedstawiony za pomoc wielu technik m.in. inscenizacji animacji komputerowych cytatów z pami tników i prac profesora wypowiedzi jego uczniów filozofów i historyków idei polskich i zagranicznych W filmie s przedstawione niektóre najistotniejsze idee i tezy filozofa
05:45

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
TVPOLONIA
06:00

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30

Anna Dymna spotkajmy si
Katarzyna Szczerbowska Kie li ska. Program kierowany jest zarówno do osób niepe nosprawnych jak i pe nosprawnych. G ównym przes aniem audycji jest zbli enie tych dwóch wydawa oby si odr bnych wiatów. To intymna rozmowa z zaproszonymi przez Ann Dymn go mi w czasie której b d poruszane tematy dotycz ce ka dego cz owieka takie jak mi o akceptacja samotno szcz cie wiara i nadzieja
07:00

Okrasa amie przepisy
Na fl dry do Ustki. Podczas wyprawy do Ustki Okrasa poka e e atwo dost pna i niedroga fl dra mo e zaskoczy niejednego smakosza. Przedstawi mi dzy innymi przepis na sma on fl dr z z frytkami i surówk z kapusty
07:30

Pytanie na niadanie pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:40

Panorama
G ówny program informacyjny telewizyjnej Dwójki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia z kraju i ze wiata
10:50

Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:20

Co na obiad
Stek z pol dwicy wo owej. W programie zostan zaprezentowane proste przepisy na zdrowe i smaczne dania ciekawe pomys y na obiad
11:30

Ja to mam szcz cie
Serial komediowyW rodzinie Polaków ci nienie skacze tak samo cz sto jak cholesterol. Marcin stara si o posad wakacyjnego animatora m cz c wiczeniami ca rodzin . Jerzy martwi si swoimi wynikami bada a triumfuj ca Joanna wprowadza mu ostr diet . Najlepszy przyjaciel ratuje go jednak z tej opresji swoj spostrzegawczo ci . Przyjació ka Joanny Iwona (Dominika Klu niak) raz mami komplementami raz odrzuca zaloty skonsternowanego Tadeusza (Tomasz Karolak) a wyja nienie tej sytuacji okazuje si pi kniejsze ni Tadeusz móg by przypuszcza . Joanna dostaje bukiet od Stefana co oczywi cie powoduje u Jerzego atak zazdro ci. Ale czy na pewno Stefana by oby sta na bukiet za 200 z otych..
TVPOLONIA
12:00

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:15

Polonia jest kobiet
12:45

Rodzina Po anieckich
Narzeczeni. Maszko zostaje lekko ranny w pojedynku co nie przeszkadzamu o wiadczy si pannie Teresie Kras awskiej. Adwokat my lig ównie o posagu przysz ej ma onki a i panna wraz ze sw matk wi nadzieje z materialn pozycj przysz ego oblubie ca. Po aniecki wreszcie prosi o r k Maryni i zostaje szcz liwym narzeczonym. Dla obojga zakochanych nastaje radosny okres karnawa u kuligów i podmiejskich spacerów. Serial obyczajowy 79 min Polska 1978Scenariusz: Andrzej Mularczyk Bo ena HlebowiczRe yseria: Jan RybkowskiWyst puj : Anna Nehrebecka Andrzej May Andrzej Chrzanowski Teresa Lipowska Jan Englert Czes aw Wo ejko Bronis aw Pawlik Ewa ukowska Ewa Szykulska Anna Milewska Andrzej Seweryn Leonard Pietraszak Alicja Jachiewicz Lucjan Fogiel Andrzej Precigsi inni
14:15

Jak istnieje wiat. O Romanie Ingardenie
Portret intelektualny polskiego filozofa wiatowej s awy Romana Witolda Ingardena z najistotniejszymi elementami biograficznymi autora dzie a ontologicznego Spór o istnienie wiata które jest stawiane obok Metafizyki Arystotelesa. Dokument to zapis idei Ingardena przedstawiony za pomoc wielu technik m.in. inscenizacji animacji komputerowych cytatów z pami tników i prac profesora wypowiedzi jego uczniów filozofów i historyków idei polskich i zagranicznych W filmie s przedstawione niektóre najistotniejsze idee i tezy filozofa
15:20

Okrasa amie przepisy
Schabowy z ko ci na grill. W kolejnym odcinku Karol Okrasa zabierze widzów na mazowiecki szlak kulinarny który kilku zapale ców tworzy w sto ecznym województwie. A na pierwszy ogie idzie najbardziej popularny w Polsce kotlet schabowy. Ale czy wszyscy jego mi o nicy wiedz e nazwa kotlet kiedy by a zarezerwowana wy cznie dla kawa ka mi sa z ko ci Karol poka e widzom jak powinien wygl da schabowy zas uguj cy na nazw kotlet. I jak taki kawa ek smakowitego mi sa przyrz dzi na grillu Zbli a si weekend majowy kiedy to ca a Polska rusza na zielon trawk a grille z pieczystym dymi od morza po Tatry. Przyda si wi c kilka wie ych propozycji jak sobie takiego grilla urozmaici . Karol przygotuje trzy potrawy: 1 kotlet schabowy z ko ci z pieczonymi m odymi marchewkami 2 potrawka ze wie ej wieprzowiny inspirowana popularn wie onk podana w chlebku pita z sa atk z buraków i grillowanym ananasem 3 grillowany kotlet schabowy w dzony w sianie podany z pieczonymi szparagami i kalafiorem
15:50

Przyjaciele Misia i Margolci
Akcja sprz tanie. Dziwne rzeczy dziej si w ogrodzie Wiktor odnajduje tajemnicze znaki a mróweczkom znikaj materia y. W kuchni kto zostawi taki ba agan e Talentuli przechodzi ochota na pieczenie ciasteczek z Margolci . Dlatego te postanawiaj zagra w planszówk . Natomiast u u i Mi zachwyceni porz dkiem który zrobili w kuchni chc sprz ta dalej. Poniewa wsz dzie jest czysto postanawiaj zrobi wielki ba agan. Czy Margolcia i Talentula znajd sposób by ich od tego pomys u odwie
16:10

Margolcia i Mi zapraszaj dzi
Grupy i zbiory. Co to s cechy i na jakiej podstawie tworzone s grupy i zbiory Nad tym zastanawia b d si Margolcia i Mi . Aby nasi m odzi widzowie mogli dobrze to poj Margolcia i Mi rozwi zagadki naucz si piosenki a tak e opowiedz ciekaw i m dr historyjk która przy okazji pomo e dzieciom zrozumie na czym polega zabawa i praca w grupie. Zgodnie z powiedzeniem to w grupie tkwi prawdziwa si a Z pewno ci Margolcia i Mi udowodni to w tym odcinku
16:30

Rodzinka.pl
O jeden promil za daleko. Rodzice pozwalaj dzieciom spróbowa napoju z zawarto ci alkoholu lecz zniech caj je do picia. Ludwik trenuje dru yn hokeja ale nadal nie sprawdza si w tym fachu. Natalia okazuje tolerancj w rozmowach na temat orientacji seksualnych. Kuba narzeka e ojciec nie potrafi za atwi dorywczej pracy. Dopiero Magda proponuje mu pilnowanie dzieci s siadki
17:00

Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20

Zakochaj si w Polsce
Szczecin. Ponownie odwiedzamy Szczecin miasto które poprzednio zachwyci o nas znakomitymi przyk adami nowoczesnej architektury. Tym razem si gniemy w g b jego dziejów zapytamy o histori oraz o lokalneciekawostki jak cho by o miejskie legendy. Zobaczymy te miasto okiem lokalnej fotografki która stworzy aswoist galeri miejskich arcydzie . Nie zabraknie te spaceru Bulwarami Piastowskimi tak zwan Alej eglarzy. Zwiedzanie stolicy województwa zachodniopomorskiego zaczniemy od Rynku Siennego na którym handlowano sianem. By o to najwa niejsze miejsce handlowe w mie cie. W po owie XIV wieku przy rynku powsta ratusz co wiadczy o o wysokiej randze tej cz ci Szczecina. Podczas wojny budynek zosta mocno zniszczony. Odbudowano go w latach 70. w stylu gotycko barokowym. Dzi jest siedzib Muzeum Historii Szczecina
17:50

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20

Ja to mam szcz cie
Serial komediowyW rodzinie Polaków ci nienie skacze tak samo cz sto jak cholesterol. Marcin stara si o posad wakacyjnego animatora m cz c wiczeniami ca rodzin . Jerzy martwi si swoimi wynikami bada a triumfuj ca Joanna wprowadza mu ostr diet . Najlepszy przyjaciel ratuje go jednak z tej opresji swoj spostrzegawczo ci . Przyjació ka Joanny Iwona (Dominika Klu niak) raz mami komplementami raz odrzuca zaloty skonsternowanego Tadeusza (Tomasz Karolak) a wyja nienie tej sytuacji okazuje si pi kniejsze ni Tadeusz móg by przypuszcza . Joanna dostaje bukiet od Stefana co oczywi cie powoduje u Jerzego atak zazdro ci. Ale czy na pewno Stefana by oby sta na bukiet za 200 z otych..
18:50

Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polaków. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w których yj Polacy za wschodni granic
19:10

Studio Lww
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polaków. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka ców Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polaków edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polaków miejsca na Kresach
19:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:05

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
20:10

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:20

Ojciec Mateusz
Wycieczka. Z wysokiego urwiska zostaje zepchni ta kobieta. Jedynym przypadkowym wiadkiem tego zdarzenia jest ksi dz Mateusz. Okazuje si e ofiara to znana niegdy piewaczka Alicja Lendo która przyby a do Sandomierza z wycieczk autokarow zorganizowan przez jej m odego kuzyna. Zarówno on jak i co najmniej dwie inne osoby mia y motyw i okazj do pope nienia zbrodni. Istotny dowód w tej sprawie znajduje niespodziewanie Micha podczas w drówki z kole ankami po sandomierskich kach. Ch opiec nie jest wiadom wagi znaleziska ale ksi dz Mateusz kojarzy na pozór odleg e fakty i kolejny raz przychodzi z pomoc miejscowej policji. Serial kryminalny obyczajowy
21:10

Ojciec Mateusz
Skarb. Pocz tek wakacji przynosi dwa wa ne wydarzenia w yciu Micha a: ch opiec rozpoczyna prac u pewnego rzutkiego biznesmena oraz trafia na archeologiczny rarytas lady celtyckiego pochówku. Niestety wkrótce cenne znalezisko zostaje zdewastowane i rozgrabione. G ównym podejrzanym jest niejaki Lenar miejscowy poszukiwacz skarbów. Ksi dz Mateusz i Micha trafiaj do jego domu podczas policyjnej akcji. Ch opca amatora atwej pracy i szybkiego zarobku zaskakuje rozleg a wiedza domniemanego przest pcy. Ksi dza tak e intryguje ten cz owiek. Wkrótce prowadz cy ledztwo natrafiaj na nowe tropy. Serial kryminalny obyczajowy
22:05

Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:35

Ocaleni
Na drog trze wo ci wst pi 30 lat temu. Jednak zanim przyj pomoc uzale nienie zrobi o w jego yciu wielkie spustoszenie. Gdyby nie determinacja matki i ony straci by wszystko. Dzi jest prezesem Stowarzyszenia Abstynentów Odnowa w Lubaniu l skim organizatorem Mi dzynarodowego Abstynenckiego Festiwalu Muzycznego w Kar owicach a przede wszystkim wzorem i wsparciem dla wielu ludzi. Zbigniew Rychert opowie Rafa owi Porzezi skiemu o swojej walce o pi kne i trze we ycie
23:30

Rodzinka.pl
O jeden promil za daleko. Rodzice pozwalaj dzieciom spróbowa napoju z zawarto ci alkoholu lecz zniech caj je do picia. Ludwik trenuje dru yn hokeja ale nadal nie sprawdza si w tym fachu. Natalia okazuje tolerancj w rozmowach na temat orientacji seksualnych. Kuba narzeka e ojciec nie potrafi za atwi dorywczej pracy. Dopiero Magda proponuje mu pilnowanie dzieci s siadki
Activate Live-Chat