OTR
Date
<
June 2021
>
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
Su
 
01
02
03
04
05
06
28
29
30
 
 
 
 
Station

TVPOLONIA
TVPOLONIA
00:00

Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
00:20

Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
00:50

Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polaków. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w których yj Polacy za wschodni granic
01:10

Studio Lww
Program przygotowywany przez polskich dziennikarzy mieszkaj cych we Lwowie przedstawia sytuacj spo eczn i polityczn oraz wydarzenia na Ukrainie z perspektywy yj cych tam Polaków. W programie pojawi si relacje z bie cych wydarze oraz informacje o tym co jest najwa niejsze dla mieszka ców Lwowa. B dzie mowa o sytuacji Polaków edukacji w polskich szko ach. Zostan poruszone zagadnienia zwi zane z polsk kultur oraz kwestie zwi zane z dbaniem o pami historyczn i o wa ne dla Polaków miejsca na Kresach
01:30

Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
02:00

Sport
Program podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia sportowe ze szczególnym naciskiem na osi gni cia polskich zawodników i reprezentacji w ró nych dyscyplinach. Pojawi si informacje o wa nych rozgrywkach i zawodach organizowanych w Polsce i na wiecie. Redakcja najwi cej miejsca po wi ca dyscyplinom sportowym popularnym w ród Polaków m.in. pi ce no nej i siatkówce ale nie zabraknie mniej popularnych konkurencji i sportów zimowych
02:05

Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
02:10
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
02:40
Ojciec Mateusz
Wycieczka. Z wysokiego urwiska zostaje zepchni ta kobieta. Jedynym przypadkowym wiadkiem tego zdarzenia jest ksi dz Mateusz. Okazuje si e ofiara to znana niegdy piewaczka Alicja Lendo która przyby a do Sandomierza z wycieczk autokarow zorganizowan przez jej m odego kuzyna. Zarówno on jak i co najmniej dwie inne osoby mia y motyw i okazj do pope nienia zbrodni. Istotny dowód w tej sprawie znajduje niespodziewanie Micha podczas w drówki z kole ankami po sandomierskich kach. Ch opiec nie jest wiadom wagi znaleziska ale ksi dz Mateusz kojarzy na pozór odleg e fakty i kolejny raz przychodzi z pomoc miejscowej policji. Serial kryminalny obyczajowy
03:30
Ojciec Mateusz
Skarb. Pocz tek wakacji przynosi dwa wa ne wydarzenia w yciu Micha a: ch opiec rozpoczyna prac u pewnego rzutkiego biznesmena oraz trafia na archeologiczny rarytas lady celtyckiego pochówku. Niestety wkrótce cenne znalezisko zostaje zdewastowane i rozgrabione. G ównym podejrzanym jest niejaki Lenar miejscowy poszukiwacz skarbów. Ksi dz Mateusz i Micha trafiaj do jego domu podczas policyjnej akcji. Ch opca amatora atwej pracy i szybkiego zarobku zaskakuje rozleg a wiedza domniemanego przest pcy. Ksi dza tak e intryguje ten cz owiek. Wkrótce prowadz cy ledztwo natrafiaj na nowe tropy. Serial kryminalny obyczajowy
04:20
Ja to mam szcz cie
Serial komediowyW rodzinie Polaków ci nienie skacze tak samo cz sto jak cholesterol. Marcin stara si o posad wakacyjnego animatora m cz c wiczeniami ca rodzin . Jerzy martwi si swoimi wynikami bada a triumfuj ca Joanna wprowadza mu ostr diet . Najlepszy przyjaciel ratuje go jednak z tej opresji swoj spostrzegawczo ci . Przyjació ka Joanny Iwona (Dominika Klu niak) raz mami komplementami raz odrzuca zaloty skonsternowanego Tadeusza (Tomasz Karolak) a wyja nienie tej sytuacji okazuje si pi kniejsze ni Tadeusz móg by przypuszcza . Joanna dostaje bukiet od Stefana co oczywi cie powoduje u Jerzego atak zazdro ci. Ale czy na pewno Stefana by oby sta na bukiet za 200 z otych..
04:50
 
Ocaleni
Na drog trze wo ci wst pi 30 lat temu. Jednak zanim przyj pomoc uzale nienie zrobi o w jego yciu wielkie spustoszenie. Gdyby nie determinacja matki i ony straci by wszystko. Dzi jest prezesem Stowarzyszenia Abstynentów Odnowa w Lubaniu l skim organizatorem Mi dzynarodowego Abstynenckiego Festiwalu Muzycznego w Kar owicach a przede wszystkim wzorem i wsparciem dla wielu ludzi. Zbigniew Rychert opowie Rafa owi Porzezi skiemu o swojej walce o pi kne i trze we ycie
05:45
 
Focus on Poland
Program informacyjny w j zyku angielskim przeznaczony dla Polaków mieszkaj cych poza granicami kraju oraz dla cudzoziemców zainteresowanych Polsk zarówno histori kraju jak i aktualnymi wydarzeniami. Przedstawione zostan wiadomo ci z dziedziny polityki gospodarki kultury historii nauki nowych technologii i sportu. Omówione zostan zagadnienia dotycz ce przemian spo ecznych w Polsce. Focus on Poland pomaga cudzoziemcom zrozumie Polsk i Polaków oraz kszta tuje pozytywny wizerunek Polski na wiecie
TVPOLONIA
06:00
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
06:30
 
Korona krlw
Jagie o niszczy list Jadwigi bez czytania. Radlica i Bodzanta zawi zuj sojusz przeciw Tr bie który oficjalnie zostaje kapelanem króla. Po chrzcie Jadwiga decyduje si na szczer rozmow z Jagie i przyznaje e wys a a list do Wilhelma. Jagie o prosi j by oficjalnie odwo a a zar czyny z Habsburgiem. Ragana jest w niebezpiecze stwie. Skirgie o próbuje j ochroni . Wierzynek przekazuje informacje Krzy akom. Litewscy ksi ta budz zainteresowanie na dworze
07:00
 
R czka gotuje
Program kulinarny w którym znany i lubiany l ski kucharz Remigiusz R czka prezentuje przepisy na potrawy. Pojawi si zarówno popularne l skie dania w nowych wersjach jak i mniej znane czasem zapomniane regionalne przysmaki
07:30
 
Pytanie na niadanie pobudka
Program na ywo prowadzony przez pary znanych osób. Zapraszani do studia ludzie znani z ycia publicznego dziel si do wiadczeniami a eksperci odpowiadaj na pytania widzów. Pytanie na niadanie to swoiste kompendium wiedzy o przyzwyczajeniach ró nicach w postrzeganiu otaczaj cej rzeczywisto ci i sposobach bycia
07:55
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
10:40
 
Panorama
G ówny program informacyjny telewizyjnej Dwójki podsumowuj cy najwa niejsze wydarzenia minionego dnia z kraju i ze wiata
10:50
 
Pytanie na niadanie
Poranny magazyn Pytanie na niadanie jest nadawany na ywo. Ma charakter lifestylowy i kulturalny. Znajdziemy w nim rekomendacje kulturalne rozrywkowe a tak e poradnictwo do którego zapraszamy najlepszych ekspertów: lekarzy prawników dietetyków psychologów socjologów i stylistów. Odpowiadamy na wszystkie pytania dotycz ce codziennego ycia które nurtuj naszych widzów. Tematy dotycz problemów medycznych prawnych psychologicznych hobby oraz stylu ycia
11:20
 
Co na obiad
Tagliatelle z cukinii z suszonymi pomidorami. W programie zostan zaprezentowane proste przepisy na zdrowe i smaczne dania ciekawe pomys y na obiad
11:30
 
Ja to mam szcz cie
Piel gniarka Joanna i architekt Jerzy po wielu yciowych przej ciach zostali ma e stwem. Razem maj córk Zosi Joanna ma te córk El z poprzedniego zwi zku a Jerzy syna
TVPOLONIA
12:00
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
12:15
 
Nad Niemnem magazyn Polakw na Bia orusi
Program po wi cony yciu mniejszo ci polskiej na Bia orusi prezentuj cy wydarzenia kulturalne i spo eczne najwa niejsze dla mieszkaj cych tam Polaków. Autorzy docieraj do ludzi i miejsc zwi zanych z histori dawnej Rzeczypospolitej. Przewodnikiem po polskich cie kach na Bia orusi jest Aleksy Szota krajoznawca historyk polskiej kultury sztuki i architektury. Widzowie w Polsce i na wiecie mog pozna warunki w których yj Polacy za wschodni granic
12:35
 
Ojciec Mateusz
Wycieczka. Z wysokiego urwiska zostaje zepchni ta kobieta. Jedynym przypadkowym wiadkiem tego zdarzenia jest ksi dz Mateusz. Okazuje si e ofiara to znana niegdy piewaczka Alicja Lendo która przyby a do Sandomierza z wycieczk autokarow zorganizowan przez jej m odego kuzyna. Zarówno on jak i co najmniej dwie inne osoby mia y motyw i okazj do pope nienia zbrodni. Istotny dowód w tej sprawie znajduje niespodziewanie Micha podczas w drówki z kole ankami po sandomierskich kach. Ch opiec nie jest wiadom wagi znaleziska ale ksi dz Mateusz kojarzy na pozór odleg e fakty i kolejny raz przychodzi z pomoc miejscowej policji. Serial kryminalny obyczajowy
13:25
 
Ojciec Mateusz
Skarb. Pocz tek wakacji przynosi dwa wa ne wydarzenia w yciu Micha a: ch opiec rozpoczyna prac u pewnego rzutkiego biznesmena oraz trafia na archeologiczny rarytas lady celtyckiego pochówku. Niestety wkrótce cenne znalezisko zostaje zdewastowane i rozgrabione. G ównym podejrzanym jest niejaki Lenar miejscowy poszukiwacz skarbów. Ksi dz Mateusz i Micha trafiaj do jego domu podczas policyjnej akcji. Ch opca amatora atwej pracy i szybkiego zarobku zaskakuje rozleg a wiedza domniemanego przest pcy. Ksi dza tak e intryguje ten cz owiek. Wkrótce prowadz cy ledztwo natrafiaj na nowe tropy. Serial kryminalny obyczajowy
14:20
 
Giganci historii
Napoleon Bonaparte. ycie i wojny. Teleturniej przeznaczony dla mi o ników historii. Ka dy odcinek koncentruje si wokó jednego tematu. Uczestnicy odpowiadaj na pytania przygotowywane przez ekspertów dziennikarzy i konkurentów
15:05
 
Rzecz Polska
FSM syrena 105. Program przedstawia sto najlepszych polskich projektów rekonstruuj c histori ich powstania. Ukazuje tak e ich funkcj w przestrzeni oraz prezentuje sylwetki twórców i projektantów
15:25
 
Kuchnia polskich ydw
Brakteaty i arendy. Prowadz cy program przybli a histori kuchni ydowskiej a tak e pokazuje jak kszta towa a si tradycja kuchni polskich ydów jak miesza y si smaki polskich potraw i jak pod wp ywem judaistycznych zasad tworzy y now jako . Widzowie dowiedz si ile potraw ydowskich zosta o w czonych do kuchni polskiej do kanonu smaków z dzieci stwa . Ka dy odcinek jest opowie ci o innym historycznym okresie wzajemnych relacji Polaków i ydów
15:50
 
Agatka
Agatka i kaktus. Agatka przynosi z przedszkola zagrod z konikami wykonan z plasteliny i kasztanów. Jednego konika stawia w terrarium chomika Cyryla. Do zagrody wstawia doniczk z kaktusem z parapetu
16:00
 
Mami Fatale
nie ne wojny. Opowie o starszej pani która wyje d a z miasta eby prowadzi sielski ywot na wsi razem z dwójk zwierzaków: Psin i Prosi ciem a tak e eby móc oddawa si swojej wielkiej pasji gotowaniu. Sielsk atmosfer burzy nieoczekiwany zbieg okoliczno ci który wiedzie bohaterów wprost na spotkanie z przygod
16:10
 
Nela ma a reporterka
Magiczna noc w d ungli. Niektóre organizmy maj niezwyk cech potrafi wieci w ciemno ci. Jedne same emituj wiat o inne robi to pod wp ywem ultrafioletu. Nela wyrusza w nocy do d ungli na poszukiwania wiec cych stworze . Zabiera specjaln latark generuj c wiat o UV u atwiaj c poszukiwania w ciemno ci
16:30
 
Rodzinka.pl
Zachcianki. Natalia traci cierpliwo zatrudnia sprz taczk . Porz dek utrzymuje si niestety tylko kilka minut a ch opcy pozbywaj si zahamowa w kwestii robienia ba aganu. Dzieci robi co chc zabieraj walkmana krem za 420 z i zjadaj wykwintn kolacj . Maj te liczne wymagania potrzebne s tablet dla Kacpra i auto dla Tomka
17:00
 
Teleexpress
Serwis informacyjny nadawany codziennie na ywo prezentuj cy bie ce wydarzenia wiadomo ci kulturalne oraz ciekawostki z kraju i ze wiata. Teleexpress jest najstarszym obecnie istniej cym ogólnopolskim programem informacyjnym. Po raz pierwszy pojawi si na antenie 26 czerwca 1986 roku wydanie prowadzi Wojciech Mazurkiewicz. W 2011 roku redakcja programu zosta a odznaczona srebrnym medalem Za Zas ugi dla Po arnictwa
17:20
 
Marta urowska A.D. 1925
Marta urowska wywieziona z rodzin na Syberi sp dzi a tam 6 lat i straci a rodziców. Po powrocie w 1946 roku trafi a do Pa acu Potockich w Krzeszowicach do Zak adu Wychowawczo Naukowego dla Sierot Wojennych. Studiowa a: psychologi histori sztuki i konserwacj zabytków. Odnawiaj c zabytki pracowa a w Polsce ratowa a z ekip UNESCO skarby Florencji po wielkiej powodzi w 1966 roku kilkana cie lat pracowa a tak e w Niemczech. Zakocha a si w starych zaniedbanych cerkiewkach. Jej szczególn uwag przyci ga malowniczo po o ona cerkiew w. Jakuba w Powro niku
17:50
 
Gra s w. Krzy wka
Teleturniej sprawdzaj cy wiedz oparty na formule krzy ówki wykorzystuj cy nies abn c popularno tego typu gry umys owej oraz ch rywalizacji. W codziennej rozgrywce czworo uczestników zmierzy si ze sob by zdoby tytu finalisty dnia i uzyska mo liwo wzi cia udzia u w finale tygodnia. Zasady rozwi zywania zada umo liwiaj widzom szybkie i intuicyjne przyswojenie regu gry bez wzgl du na wiek i mo liwo ci percepcyjne a program ma lekk przyst pn formu opart na dowcipnym przewrotnym konstruowaniu hase
18:20
 
Ja to mam szcz cie
Piel gniarka Joanna i architekt Jerzy po wielu yciowych przej ciach zostali ma e stwem. Razem maj córk Zosi Joanna ma te córk El z poprzedniego zwi zku a Jerzy syna
18:50
 
Kierunek Zachd
Magazyn przedstawia wydarzenia spo eczne kulturalne i religijne w których bior udzia Polacy mieszkaj cy w krajach Europy Zachodniej. Program prezentuje równie sylwetki polskich emigrantów dbaj cych o dobr opini ojczyzny na Zachodzie
19:10
 
Magazyn z Wysp
Magazyn informuj cy o sprawach wa nych z punktu widzenia Polaków mieszkaj cych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Prezentuje aktywno rodowisk polonijnych opowiada o problemach którymi yj rodacy za granic o bie cych wydarzeniach kulturalnych spo ecznych i politycznych
19:30
 
Tamte lata tamte dni
Ewa Wi niewska. Marta Perchu Burzy ska rozmawia z wybitnymi artystami o dzieci stwie domu rodzinnym i najwa niejszych do wiadczeniach które w istotny sposób wp yn y na ich ycie i drog twórcz . Rozmowy realizowane s w miejscach które dla bohaterów programu maj najwi ksze znaczenie sentymentalne
19:55
 
Wiadomo ci
Codzienny serwis informacyjny prezentuj cy najwa niejsze wydarzenia z kraju i ze wiata. Program jest nadawany na ywo ze studia A Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy pl. Powsta ców Warszawy 7 w Warszawie
TVPOLONIA
20:25
 
Pogoda
Codzienny serwis informacyjny z prognoz pogody nadawany po Wiadomo ciach po udniowych Wiadomo ciach porannych i popo udniowych po Teleexpressie i po g ównym wydaniu Wiadomo ci. Prognoz pogody w TVP prezentuj m.in. Aleksandra Kostka Waldemar Dolecki Marzena S upkowska Monika Andrzejczak i Ziemowit P dziwiatr
20:30
 
Ranczo
Kontratak. wiat jest generalnie pod y ale na szcz cie s na nim jeszcze przyzwoici ludzi. Ci w a nie grupuj si wokó Lucy oburzeni brudnymi chwytami tandemu: Czerepach wójt. Ci ostatni te nie sk adaj broni emituj c bez ustanku telewizyjne spoty wyborcze wójta w których twórczo po czone zosta y najatrakcyjniejsze elementy programów najsilniejszych kandydatów w ostatnich wyborach prezydenckich. Wójt i Czerepach maj w ten sposób nadziej trafi do wszystkich. W dru ynie Lucy najoryginalniejsz metod walki wyborczej stosuje babka która si ga przeciw wójtowi do ludowych zakl i uroków. Gdzie indziej to ju od dawna s mo e zabobony ale w Wilkowyjach jeszcze dzia aj . Dodatkowym k opotem dla wójta i ksi dza jest ich stara ciotka nestorka rodu która pojawia si w Wilkowyjach z przed miertn misj pogodzenia braci. Co gorsza upiera si e nie wyjedzie dopóki bli niaków nie pogodzi. Serial obyczajowy komediowy
21:20
 
Ranczo
Fa szerze uczu. Pani Lodzi wci nieprzytomnie zakochan w Czerepachu n kaj coraz silniejsze wyrzuty sumienia poniewa jest wiadoma jak brudnych i niegodziwych chwytów jej ukochany u y przeciw Lucy. Czerepach bezwstydnie na niewinnym uczuciu ksi gowej eruj cy symuluje ob o n chorob eby my li ksi gowej odwróci od polityki co przynosi szybki efekt. Sonda e na skutek przemiennych akcji obu stron nadal nie wskazuj wyra nego faworyta wi c Czerepach cz owiek w swojej perfidii genialny wymy la cios ostateczny. Wójt ma si publicznie pogodzi z bratem i prosi go o wybaczenie win. Wojt najpierw protestuje ale kiedy orientuje si e chodzi o pogodzenie fa szywe które ostatecznie z jego brata zrobi g upca du o ch tniej przystaje na propozycj . Odbywa si publiczne pogodzenie ciotka odje d a uszcz liwiona a wójt triumfuje gdy jego wyniki w sonda ach gwa townie wzrastaj . Serial obyczajowy komediowy
22:15
 
Polonia 24
Program informacyjny skierowany do Polaków mieszkaj cych w kraju i za granic . Polonia 24 to program informacyjno publicystyczny koncentruj cy si wokó problematyki polskiej i polonijnej. Prezentowane materia y s utrzymane w formule dynamicznego programu newsowego podzielonego na sekcje: stricte newsow polonijn (materia y ze wiata o tematyce polskiej i polonijnej) kulturaln i lifestylow gospodarcz . Ca o wzbogacaj sta e pozycje komentarzowe
22:45
 
Film dokumentalny
23:30
 
Rodzinka.pl
Zachcianki. Natalia traci cierpliwo zatrudnia sprz taczk . Porz dek utrzymuje si niestety tylko kilka minut a ch opcy pozbywaj si zahamowa w kwestii robienia ba aganu. Dzieci robi co chc zabieraj walkmana krem za 420 z i zjadaj wykwintn kolacj . Maj te liczne wymagania potrzebne s tablet dla Kacpra i auto dla Tomka
Activate Live-Chat